Sri Bala Tripura Sundari Ashtothram

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali

Sri Bala Tripura Sundari Ashtothram

 1. Om Kalyaanyai Namah
 2. Om Tripuraayai Namah
 3. Om Baalaayai Namah
 4. Om Maayaayai Namah
 5. Om Tripura Sundaryai Namah
 6. Om Sundaryai Namah
 7. Om Saubhaagyavatyai Namah
 8. Om Kleenkaaryai Namah
 9. Om Sarvamangalaayai Namah
 10. Om Hreenkaaryai Namah
 11. Om Skandajananyai Namah
 12. Om Paraayai Namah
 13. Om Panchadashaaksharyai Namah
 14. Om Trilokyai Namah
 15. Om Mohanaadheeshaayai Namah
 16. Om Sarveshvaryai Namah
 17. Om Sarvaroopinyai Namah
 18. Om Sarvasankshabhinyai Namah
 19. Om Poornaayai Namah
 20. Om Navamudreshvaryai Namah
 21. Om Shivaayai Namah
 22. Om Ananga Kusumaayai Namah
 23. Om Khyaatayai Namah
 24. Om Anangaayai Namah
 25. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 26. Om Japyaayai Namah
 27. Om Stavyaayai Namah
 28. Om Shrutyai Namah
 29. Om Nityaayai Namah
 30. Om Nityaklinnaayai Namah
 31. Om Amritodbhavaayai Namah
 32. Om Mohinyai Namah
 33. Om Paramaayai Namah
 34. Om Aananda Daayai Namah
 35. Om Kaameshyai Namah
 36. Om Taranaayai Namah
 37. Om Kalaayai Namah
 38. Om Kalaavatyai Namah
 39. Om Bhagavatyai Namah
 40. Om Padmaraaga Kireetinyai Namah
 41. Om Saugandhanyai Namah
 42. Om Saridvenyai Namah
 43. Om Mantrinyai Namah
 44. Om Mantra Roopinyai Namah
 45. Om Tattvatrayyai Namah
 46. Om Tattamayyai Namah
 47. Om Siddhaayai Namah
 48. Om Tripuru Vaasinyai Namah
 49. Om Shriyai Namah
 50. Om Matyai Namah
 51. Om Mahaadevyai Namah
 52. Om Kaulinyai Namah
 53. Om Para Devataayai Namah
 54. Om Kaivalya Rekhaayai Namah
 55. Om Vashinyai Namah
 56. Om Sarveshvaryai Namah
 57. Om Sarva Maatrikaayai Namah
 58. Om Vishnusva Shreyase Namah
 59. Om Devamaatre Namah
 60. Om Sarva Sampatpra Daayinyai Namah
 61. Om Kinkaryai Namah
 62. Om Maatre Namah
 63. Om Geervaanyai Namah
 64. Om Suraapaanaa Modinyai Namah
 65. Om Aadhaaraayai Namah
 66. Om Hitapatnikaayai Namah
 67. Om Svaadhishtaana Samaashrayaayai Namah
 68. Om Anaahataabja Nilayaayai Namah
 69. Om Manipoora Samaashrayaayai Namah
 70. Om Aajnyaayai Namah
 71. Om Padmaasanaaseenaayai Namah
 72. Om Vishuddhasthala Samsthitaayai Namah
 73. Om Ashtatrimshatkalaa Moortyai Namah
 74. Om Sushumnaayai Namah
 75. Om Chaarumadhyaayai Namah
 76. Om Yogeshvaryai Namah
 77. Om Munidyeyaayai Namah
 78. Om Parabrahma Svaroopinyai Namah
 79. Om Chaturbhujaayai Namah
 80. Om Chandra Choodaayai Namah
 81. Om Puraagamaroopinyai Namah
 82. Om Ainkaaravidyaayai Namah
 83. Om Mahaavidyaayai Namah
 84. Om Panchapranavaroopinyai Namah
 85. Om Bhooteshvaryai Namah
 86. Om Bhootamayyai Namah
 87. Om Panchaashadvarnaroopinyai Namah
 88. Om Shodashanyaasa Mahaabhooshaayai Namah
 89. Om Kaamaakshyai Namah
 90. Om Dasha Maatrikaayai Namah
 91. Om Aadhaarashaktyai Namah
 92. Om Tarunyai Namah
 93. Om Lakshmyai Namah
 94. Om Tripura Bhairavyai Namah
 95. Om Shaambhavyai Namah
 96. Om Sachchidaanandaayai Namah
 97. Om Sachchidaananda Roopinyai Namah
 98. Om Maangalya Daayinyai Namah
 99. Om Maanyaayai Namah
 100. Om Sarvamangalaa Kaarinyai Namah
 101. Om Yogalakshmyai Namah
 102. Om Bhogalakshmyai Namah
 103. Om Raajyalakshmyai Namah
 104. Om Trikonagaayai Namah
 105. Om Sarva Saubhaagya Sampannaayai Namah
 106. Om Sarva Sampatti Daayinyai Namah
 107. Om Navakonapuraa Vaasaayai Namah
 108. Om Bindutraya Samanvitaayai Namah

|| Iti Shree Baalaa Tripura Sundari Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||