Advertisment

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali

Dasa Mahavidya - Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Bagalaayai Namah
 2. Om Vishnuvanitaayai Namah
 3. Om Vishnushankarabhaaminyai Namah
 4. Om Bahulaayai Namah
 5. Om Devamaataayai Namah
 6. Om Mahaavishnu Pasurave Namah
 7. Om Mahaamatsyaayai Namah
 8. Om Mahaakoormaayai Namah
 9. Om Mahaavaaroopinyai Namah
 10. Om Narasimhapriyaayai Namah
 11. Om Ramyaayai Namah
 12. Om Vaamanaayai Namah
 13. Om Vaturoopinyai Namah
 14. Om Jaamadagnyasvaroopaayai Namah
 15. Om Raamaayai Namah
 16. Om Raamaprapoojitaayai Namah
 17. Om Krishnaayai Namah
 18. Om Kapardinyai Namah
 19. Om Krityaayai Namah
 20. Om Kalahaayai Namah
 21. Om Vikaarinyai Namah
 22. Om Buddhiroopaayai Namah
 23. Om Buddhabhaaryaayai Namah
 24. Om Bauddhapaashandakhandinyai Namah
 25. Om Kalkiroopaayai Namah
 26. Om Kaliharaayai Namah
 27. Om Kalidurgati Naashinyai Namah
 28. Om Koti Sooryaprateekaashaayai Namah
 29. Om Koti Kandarpamohinyai Namah
 30. Om Kevalaayai Namah
 31. Om Kathinaayai Namah
 32. Om Kaalyai Namah
 33. Om Kalaayai Namah
 34. Om Kaivalyadaayinyai Namah
 35. Om Keshavyai Namah
 36. Om Keshavaaraadhyaayai Namah
 37. Om Kishoryai Namah
 38. Om Keshavastutaayai Namah
 39. Om Rudraroopaayai Namah
 40. Om Rudramoortyai Namah
 41. Om Rudraanyai Namah
 42. Om Rudradevataayai Namah
 43. Om Nakshatraroopaayai Namah
 44. Om Nakshatraayai Namah
 45. Om Nakshatreshaprapoojitaayai Namah
 46. Om Nakshatreshapriyaayai Namah
 47. Om Seetaayai Namah
 48. Om Nakshatrapati Vanditaayai Namah
 49. Om Naadinyai Namah
 50. Om Naagajananyai Namah
 51. Om Naagaraaja Pravanditaayai Namah
 52. Om Naageshvaryai Namah
 53. Om Naagakanyaayai Namah
 54. Om Naagaryai Namah
 55. Om Nagaatmajaayai Namah
 56. Om Nagaadhiraaja Tanayaayai Namah
 57. Om Nagaraaja Prapoojitaayai Namah
 58. Om Naveenaayai Namah
 59. Om Neeradaayai Namah
 60. Om Peetaayai Namah
 61. Om Shyaamaayai Namah
 62. Om Saundaryakaarinyai Namah
 63. Om Raktaayai Namah
 64. Om Neelaayai Namah
 65. Om Ghanaayai Namah
 66. Om Shubhraayai Namah
 67. Om Shvetaayai Namah
 68. Om Saubhaagyadaayinyai Namah
 69. Om Sundaryai Namah
 70. Om Saukhigaayai Namah
 71. Om Saumyaayai Namah
 72. Om Svarnaabhaayai Namah
 73. Om Svargati Pradaayai Namah
 74. Om Riputraasakaryai Namah
 75. Om Rekhaayai Namah
 76. Om Shatrusamhaarakaarinyai Namah
 77. Om Bhaaminyai Namah
 78. Om Maayaastambhinyai Namah
 79. Om Mohinyai, Shubhaayai Namah
 80. Om Raagadveshakaryai, Raatryai Namah
 81. Om Rauravadhvamsakaarinyai Namah
 82. Om Yakshineesiddhanivahaayai Namah
 83. Om Siddheshaayai Namah
 84. Om Siddhiroopinyai Namah
 85. Om Lankaapatidhvamsakaryai Namah
 86. Om Lankesharipuvanditaayai Namah
 87. Om Lankaanaathakulaharaayai Namah
 88. Om Mahaaraavana Haarinyai Namah
 89. Om Devadaanavasiddhaughapoojitaayai Namah
 90. Om Parameshvaryai Namah
 91. Om Paraanuroopaayai Namah
 92. Om Paramaayai Namahom
 93. Om Paratantra Vinaashinyai Namah
 94. Om Varadaayai Namah
 95. Om Varadaaraadhyaayai Namah
 96. Om Varadaanaparaayanaayai Namah
 97. Om Varadesha Priyaayai Namah
 98. Om Veeraayai Namah
 99. Om Veerabhooshana Bhooshitaayai Namah
 100. Om Vasudaayai, Bahudaayai Namah
 101. Om Vaanyai, Brahmaroopaayai Namah
 102. Om Varaananaayai Namah
 103. Om Baladaayai Namah
 104. Om Peetavasanaayai Namah
 105. Om Peetabhooshana Bhooshitaayai Namah
 106. Om Peetapushpapriyaayai Namah
 107. Om Peetahaaraayai Namah
 108. Om Peetasvaroopinyai Namah

|| Iti Shree Bagalaamukhi Ashtottara Shatanaamaavali Samapthaha ||