Advertisment

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shonaadreeshaaya Namah
 2. Om Arunaadreeshaaya Namah
 3. Om Devaadheeshaaya Namah
 4. Om Janapriyaaya Namah
 5. Om Prapannarakshakaaya Namah
 6. Om Dheeraaya Namah
 7. Om Shivaaya Namah
 8. Om Sevakavardhakaaya Namah
 9. Om Akshipeyaamriteshaanaaya Namah
 10. Om Streepumbhaavapradaayakaaya Namah
 11. Om Bhaktavijnyaptisamaadaatre Namah
 12. Om Deenabandhuvimochakaaya Namah
 13. Om Mukharaanghripataye Namah
 14. Om Shreemate Namah
 15. Om Mridaaya Namah
 16. Om Mrigamadeshvaraaya Namah
 17. Om Bhaktaprekshanaakrite Namah
 18. Om Saakshine Namah
 19. Om Bhaktadoshanivartakaaya Namah
 20. Om Jnyaanasambandhanaathaaya Namah
 21. Om Shreehaalaahalasundaraaya Namah
 22. Om Aahuvaishvaryadaataaya Namah
 23. Om Smritasarvaaghanaashanaaya Namah
 24. Om Vyatastanrityaaya Namah
 25. Om Dhvajadhrite Namah
 26. Om Sakaantine Namah
 27. Om Nataneshvaraaya Namah
 28. Om Saamapriyaaya Namah
 29. Om Kalidhvamsine Namah
 30. Om Vedamoortine Namah
 31. Om Niranjanaaya Namah
 32. Om Jagannaathaaya Namah
 33. Om Mahaadevaaya Namah
 34. Om Trinetre Namah
 35. Om Tripuraantakaaya Namah
 36. Om Bhaktaaparaadhasodhaaya Namah
 37. Om Yogeeshaaya Namah
 38. Om Bhoganaayakaaya Namah
 39. Om Baalamoortaye Namah
 40. Om Kshamaaroopine Namah
 41. Om Dharmarakshakaaya Namah
 42. Om Vrishadhvajaaya Namah
 43. Om Haraaya Namah
 44. Om Gireeshvaraaya Namah
 45. Om Bhargaaya Namah
 46. Om Chandrarekhaavatamsakaaya Namah
 47. Om Smaraantakaaya Namah
 48. Om Andhakaripave Namah
 49. Om Siddharaajaaya Namah
 50. Om Digambaraaya Namah
 51. Om Aagamapriyaaya Namah
 52. Om Eeshaanaaya Namah
 53. Om Bhasmarudraakshalaanchhanaaya Namah
 54. Om Shreepataye Namah
 55. Om Shankaraaya Namah
 56. Om Srishtaaya Namah
 57. Om Sarvavidyeshvaraaya Namah
 58. Om Anaghaaya Namah
 59. Om Gangaadharaaya Namah
 60. Om Kratudhvamsine Namah
 61. Om Vimalaaya Namah
 62. Om Naagabhooshanaaya Namah
 63. Om Arunaaya Namah
 64. Om Bahuroopaaya Namah
 65. Om Viroopaakshaaya Namah
 66. Om Aksharaakritaye Namah
 67. Om Anaadyantarahitaaya Namah
 68. Om Shivakaamaaya Namah
 69. Om Svayamprabhave Namah
 70. Om Sachchidaanandaroopaaya Namah
 71. Om Sarvaatmaaya Namah
 72. Om Jeevadhaarakaaya Namah
 73. Om Streesangavaamabhaagaaya Namah
 74. Om Vidhaye Namah
 75. Om Vihitasundaraaya Namah
 76. Om Jnyaanapradaaya Namah
 77. Om Muktidaaya Namah
 78. Om Bhaktavaanchhitadaayakaaya Namah
 79. Om Aashcharyavaibhavaaya Namah
 80. Om Kaamine Namah
 81. Om Niravadyaaya Namah
 82. Om Nidhipradaaya Namah
 83. Om Shooline Namah
 84. Om Pashupataye Namah
 85. Om Shambhave Namah
 86. Om Svayambhuve Namah
 87. Om Gireeshaaya Namah
 88. Om Sangeetavetre Namah
 89. Om Nrityajnyaaya Namah
 90. Om Trivedine Namah
 91. Om Vriddhavaidikaaya Namah
 92. Om Tyaagaraajaaya Namah
 93. Om Kripaasindhave Namah
 94. Om Sugandhine Namah
 95. Om Saurabheshvaraaya Namah
 96. Om Kartaveereshvaraaya Namah
 97. Om Shaantaaya Namah
 98. Om Kapaaline Namah
 99. Om Kalashaprabhave Namah
 100. Om Paapaharaaya Namah
 101. Om Devadevaaya Namah
 102. Om Sarvanaamne Namah
 103. Om Manovaasaaya Namah
 104. Om Sarvaaya Namah
 105. Om Arunagireeshvaraaya Namah
 106. Om Kaalamoortaye Namah
 107. Om Smritimaatrenasantushtaaya Namah
 108. Om Shreemadapeetakuchaambaasameta Shreearunaachaleshvaraaya Namah

|| Iti Shree Arunaachaleshvara Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||