Advertisment

Ardhanareeshwari Ashtottara Shatanamavali

Sri Ardhanareeshwara Ashtottara Shatanamavali

Sri Ardhanareeshwara Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Chaamundikaayai Namah
 2. Om Ambaayai Namah
 3. Om Shree Kantaayai Namah
 4. Om Shree Paarvatyai Namah
 5. Om Shree Parameshvaryai Namah
 6. Om Shree Mahaaraajnye Namah
 7. Om Shree Mahaa Devaayai Namah
 8. Om Shree Sadaaraadhyaayai Namah
 9. Om Shree Shivaayai Namah
 10. Om Shree Shivaardaangaayai Namah
 11. Om Shree Shivaardhangobhairavyai Namah
 12. Om Shree Kaalabhairavyai Namah
 13. Om Shaktyai Namah
 14. Om Tritayaroopaadyaayai Namah
 15. Om Moortitritayaroopaayai Namah
 16. Om Kaamakotisupeetasthaayai Namah
 17. Om Kaasheekshetrasamaashrayaayai Namah
 18. Om Daakshaayanyai Namah
 19. Om Dakshavailyaivairye Namah
 20. Om Shoolinyai Namah
 21. Om Shoola Dhaarinyai Namah
 22. Om Hreem Kaarinyai Namah
 23. Om Panjarasukhiyai Namah
 24. Om Hari Shankararoopaayai Namah
 25. Om Shree Madhgeneshajananyai Namah
 26. Om Shadaananaayai Namah
 27. Om Sujanmabhoomyai Namah
 28. Om Namah Chandamunda Shirashchetyai Namah
 29. Om Jalandhashiroharyai Namah
 30. Om Simhavaahanaayai Namah
 31. Om Vrishaaroodaayai Namah
 32. Om Shyaamabhaayai Namah
 33. Om Spatikaprabhaayai Namah
 34. Om Mahishaasura Samhaaryai Namah
 35. Om Gajaasuravimardinyai Namah
 36. Om Mahaabalaayai Namah
 37. Om Chalaavaasaayai Namah
 38. Om Mahaakailaasa Vaasabhuvai Namah
 39. Om Bhadrakaalyai Namah
 40. Om Veerabhadraayai Namah
 41. Om Meenaakshe Namah
 42. Om Sundareshvaryai Namah
 43. Om Bhandaasuraadi Samhaaryai Namah
 44. Om Dushtaao Dhaka Vimardinyai Namah
 45. Om Madhukaitabha Samhaaryai Namah
 46. Om Madhuraapura Naayakaayai Namah
 47. Om Kaalatrayasvaroopaadyaayai Namah
 48. Om Girijaataayi Namah
 49. Om Gireeshashchyenamah
 50. Om Vaishnavyai Namah
 51. Om Vishnu Vallabhaayi Namah
 52. Om Vishaalaakshye Namah
 53. Om Vishvanaadhaayai Namah
 54. Om Pushpaastraayai Namah
 55. Om Vishnumaarga Nye Namah
 56. Om Kustumbhavasanopetaayai Namah
 57. Om Vyaagracharmaambaraavritaayai Namah
 58. Om Moolaprakriti Roopaadyaayai Namah
 59. Om Parabrahmasvaroopinyai Namah
 60. Om Undamaalaavibhooshaadyaayai Namah
 61. Om Lasadrudraakshamaalikaayai Namah
 62. Om Manoroopekshu Kodandaayai Namah
 63. Om Mahaamerudhanurjaraayi Namah
 64. Om Chandrachoodaayai Namah
 65. Om Chandramaulyai Namah
 66. Om Mahaamaayaayai Namah
 67. Om Maheshvaraayai Namah
 68. Om Divyaroopaayai Namah
 69. Om Digambaraayai Namah
 70. Om Bindupeetaayai Namah
 71. Om Sukhaaseenaayai Namah
 72. Om Shree Mat_om Kaarapeetaayai Namah
 73. Om Haridraakunkumaliptaayai Namah
 74. Om Dhasmodhoolitavigrahaayai Namah
 75. Om Mahaa Padmaata Veelolaayai Namah
 76. Om Mahaa Bilvaatavee Priyaayai Namah
 77. Om Sudaamayaayai Namah
 78. Om Vishadharaayai Namah
 79. Om Maatangyai Namah
 80. Om Makuteshvaryai Namah
 81. Om Vedavedyaayai Namah
 82. Om Chakreshvaryai Namah
 83. Om Vishnu Chakraayai Namah
 84. Om Jaganmayaayai Namah
 85. Om Jagat Roopaayai Namah
 86. Om Mridaanyai Namah
 87. Om Mrityunaashanaayai Namah
 88. Om Raamaarpitaayai Namah
 89. Om Padaambojaayai Namah
 90. Om Krishna Putraayai Namah
 91. Om Varapradaayai Namah
 92. Om Raamaavaanye Namah
 93. Om Susanka Sevyaayai Namah
 94. Om Vishnu Brahma Su Sevitaayai Namah
 95. Om Tesastrayavilochaanaayai Namah
 96. Om Chidagnigundasambhootaayai Namah
 97. Om Mahaa Linga Samudbhavaayai Namah
 98. Om Kambukantyai Namah
 99. Om Kaalakantyai Namah
 100. Om Vajreshvaryai Namah
 101. Om Vakrapoojitaayai Namah
 102. Om Trikantakee Namah
 103. Om Tri Bhangeeshaayai Namah
 104. Om Bhasmarakshaasmaraantakaayai Namah
 105. Om Hayagreevaa Varoddaatre Namah
 106. Om Maarkhandeya Varapradaayai Namah
 107. Om Chintaamanyai Namah
 108. Om Grihaavaasaaya Namah

|| Iti Shree Ardhanareeshvaree Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||