Advertisment

Shakambhari Ashtottara Shatanamavali

Shakambhari Ashtottara Shatanamavali

Sri Shakambhari Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shaakambharyai Namah
 2. Om Mahaalakshmyai Namah
 3. Om Mahaakaalyai Namah
 4. Om Mahaakaantyai Namah
 5. Om Mahaasarasvatyai Namah
 6. Om Mahaagauryai Namah
 7. Om Mahaadevyai Namah
 8. Om Bhaktaanugrahakaarinyai Namah
 9. Om Svaprakaashaatmaroopinyai Namah
 10. Om Mahaamaayaayai Namah
 11. Om Maaheshvaryai Namah
 12. Om Vaageeshvaryai Namah
 13. Om Jagaddhaatryai Namah
 14. Om Kaalaraatryai Namah
 15. Om Trilokeshvaryai Namah
 16. Om Bhadrakaalyai Namah
 17. Om Karaalyai Namah
 18. Om Paarvatyai Namah
 19. Om Trilochanaayai Namah
 20. Om Siddhalakshmyai Namah
 21. . Omom Kriyaalakshmyai Namah
 22. Om Mokshapradaayinyai Namah
 23. Om Aroopaayai Namah
 24. Om Bahuroopaayai Namah
 25. Om Svaroopaayai Namah
 26. Om Viroopaayai Namah
 27. Om Panchabhootaatmikaayai Namah
 28. Om Devyai Namah
 29. Om Devamoortyai Namah
 30. Om Sureshvaryai Namah
 31. Om Daaridryadhvamsinyai Namah
 32. Om Veenaapustakadhaarinyai Namah
 33. Om Sarvashaktyai Namah
 34. Om Trishaktryai Namah
 35. Om Brahmavishnushivaatmikaayai Namah
 36. Om Ashtaangayoginyai Namah
 37. Om Hamsagaaminyai Namah
 38. Om Navadurgaayai Namah
 39. Om Ashtabhairavaayai Namah
 40. Om Gangaayai Namah
 41. . Omom Venyai Namah
 42. Om Sarvashastradhaarinyai Namah
 43. Om Samudravasanaayai Namah
 44. Om Brahmaandamekhalaayai Namah
 45. Om Avasthaatrayanirmuktaayai Namah
 46. Om Gunatrayavivarjitaayai Namah
 47. Om Yogadhyaanaikasamnyastaayai Namah
 48. Om Yogadhyaanaikaroopinyai Namah
 49. Om Vedatrayaroopinyai Namah
 50. Om Vedaantajnyaanaroopinyai Namah
 51. Om Padmaavatyai Namah
 52. Om Vishaalaakshyai Namah
 53. Om Naagayajnyopaveetinyai Namah
 54. Om Sooryachandrasvaroopinyai Namah
 55. Om Grahanakshatraroopinyai Namah
 56. Om Vedikaayai Namah
 57. Om Vedaroopinyai Namah
 58. Om Hiranyagarbhaayai Namah
 59. Om Kaivalyapadadaayinyai Namah
 60. Om Sooryamandalasamsthitaayai Namah
 61. . Omom Somamandalamadhyasthaayai Namah
 62. Om Vaayumandalasamsthitaayai Namah
 63. Om Vahnimandalamadhyasthaayai Namah
 64. Om Shaktimandalasamsthitaayai Namah
 65. Om Chitrikaayai Namah
 66. Om Chakramaargapradaayinyai Namah
 67. Om Sarvasiddhaantamaargasthaayai Namah
 68. Om Shadvargavarnavarjitaayai Namah
 69. Om Ekaaksharapranavayuktaayai Namah
 70. Om Pratyakshamaatrikaayai Namah
 71. Om Durgaayai Namah
 72. Om Kalaavidyaayai Namah
 73. Om Chitrasenaayai Namah
 74. Om Chirantanaayai Namah
 75. Om Shabdabrahmaatmikaayai Namah
 76. Om Anantaayai Namah
 77. Om Braahmyai Namah
 78. Om Brahmasanaatanaayai Namah
 79. Om Chintaamanyai Namah
 80. Om Ushaadevyai Namah
 81. . Omom Vidyaamoortisarasvatyai Namah
 82. Om Trailokyamohinyai Namah
 83. Om Vidyaadaayai Namah
 84. Om Sarvaadyaayai Namah
 85. Om Sarvarakshaakartryai Namah
 86. Om Brahmasthaapitaroopaayai Namah
 87. Om Kaivalyajnyaanagocharaayai Namah
 88. Om Karunaakaarinyai Namah
 89. Om Vaarunyai Namah
 90. Om Dhaatryai Namah
 91. Om Madhukaitabhamardinyai Namah
 92. Om Achintyalakshanaayai Namah
 93. Om Goptryai Namah
 94. Om Sadaabhaktaaghanaashinyai Namah
 95. Om Parameshvaryai Namah
 96. Om Mahaaravaayai Namah
 97. Om Mahaashaantyai Namah
 98. Om Siddhalakshmyai Namah
 99. Om Sadyojaata Vaamadevaaghoratatpurusheshaanaroopinyai Namah
 100. Om Nageshatanayaayai Namah
 101. . Omom Sumangalyai Namah
 102. Om Yoginyai Namah
 103. Om Yogadaayinyai Namah
 104. Om Sarvadevaadivanditaayai Namah
 105. Om Vishnumohinyai Namah
 106. Om Shivamohinyai Namah
 107. Om Brahmamohinyai Namah
 108. Om Shree Vanashankaryai Namah

|| Iti Shree Shaakambharee Athavaa Shree Vanashankaree Ashtottarashatanaamaavalih Samaaptam||