Advertisment

Sri Rameshwara Ashtottara Shatanamavali

Rameshwara Ashtottara Shatanamavali

Sri Rameshwara Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Devadevaaya Namah
 2. Om Mahaadevaaya Namah
 3. Om Mahaadeva Priyankaraaya Namah
 4. Om Devarshisannutaaya Namah
 5. Om Sarvadevataabrindavanditaaya Namah
 6. Om Vikaararahitaaya Namah
 7. Om Shambhave Namah
 8. Om Sikataalingaroopadhrite Namah
 9. Om Vishveshvaraaya Namah
 10. Om Viroopaakshaaya Namah
 11. Om Vishvavandyaaya Namah
 12. Om Vimuktidaaya Namah
 13. Om Raamapratishthitaaya Namah
 14. Om Raamavanditaaya Namah
 15. Om Raamapoojitaaya Namah
 16. Om Raameshaaya Namah
 17. Om Vaamadevaaya Namah
 18. Om Kaamitavyaaya Namah
 19. Om Umaapataye Namah
 20. Om Dharmagoptre Namah
 21. Om Dharmaatmane Namah
 22. Om Dhaarmikaavanatatparaaya Namah
 23. Om Dharaadharendratanayaa Namah
 24. Om Hridayaam Bhojashatpadaaya Namah
 25. Om Kanthekaalaaya Namah
 26. Om Kaasheeshaaya Namah
 27. Om Kailaasaachalavaasakrite Namah
 28. Om Kaalajnyaaya Namah
 29. Om Kalmashadhvamsine Namah
 30. Om Kaamaadyarivinaashanaaya Namah
 31. Om Panchaaksharamahaamantragamyaaya Namah
 32. Om Namyaaya Namah
 33. Om Pinaakadhrite Namah
 34. Om Pramathaadhipataye Namah
 35. Om Praardhyaaya Namah
 36. Om Sarveshu Sarvasu Poojyaaya Namah
 37. Om Bhasmoddhoolita Sarvaangaaya Namah
 38. Om Tryambakaaya Namah
 39. Om Tripuraantakaaya Namah
 40. Om Kapardine Namah
 41. Om Krittivaasase Namah
 42. Om Karunaavarunaalayaaya Namah
 43. Om Kandarpadarpaharanaaya Namah
 44. Om Sarvaabharana Bhooshitaaya Namah
 45. Om Mrityunjayaaya Namah
 46. Om Anishamstutyaaya Namah
 47. Om Nityaaya Namah
 48. Om Taandavanrityakrite Namah
 49. Om Chandraadrashekharaaya Namah
 50. Om Chandaaya Namah
 51. Om Chandrasooryaagnilochanaaya Namah
 52. Om Anuttamaaya Namah
 53. Om Ardhanaareeshaaya Namah
 54. Om Abhishekapreetimate Namah
 55. Om Vashine Namah
 56. Om Janmamrityujaraahaarine Namah
 57. Om Jatilaaya Namah
 58. Om Akutilaaya Namah
 59. Om Mridaaya Namah
 60. Om Shankaraaya Namah
 61. Om Sankataharaaya Namah
 62. Om Shokaghne Namah
 63. Om Lokarakshakaaya Namah
 64. Om Bhavaaya Namah
 65. Om Aabhavaaya Namah
 66. Om Anubhavajnyaaya Namah
 67. Om Bhaagyadaaya Namah
 68. Om Bhavaroganude Namah
 69. Om Smaraaraataye Namah
 70. Om Puraaraataye Namah
 71. Om Makhadhvamsine Namah
 72. Om Antakaantakaaya Namah
 73. Om Vandaaruvatsalaaya Namah
 74. Om Vandyaaya Namah
 75. Om Amandaanandapradaayakaaya Namah
 76. Om Vrishaaroodhaaya Namah
 77. Om Vishaahaarine Namah
 78. Om Doshaghne Namah
 79. Om Roshavarjitaaya Namah
 80. Om Aanandamoortaye Namah
 81. Om Avyagraaya Namah
 82. Om Nandeeshaparisevitaaya Namah
 83. Om Dhyeyaaya Namah
 84. Om Ajnyeyatattvaaya Namah
 85. Om Jnyaanadaaya Namah
 86. Om Ajnyaananaashakrite Namah
 87. Om Kurangapaanaye Namah
 88. Om Shreekanthaaya Namah
 89. Om Damaroovaadanapriyaaya Namah
 90. Om Mahaatapase Namah
 91. Om Mahaayogine Namah
 92. Om Mahaatejase Namah
 93. Om Mahaayashase Namah
 94. Om Prema Bhaktipradaaya Namah
 95. Om Premine Namah
 96. Om Prema Vashyaa Ya Namah
 97. Om Priyankaraaya Namah
 98. Om Sarvagarvaapaharanaaya Namah
 99. Om Sharvaaya Namah
 100. Om Akharvaparaakramaaya Namah
 101. Om Apavargapradaaya Namah
 102. Om Bhargaaya Namah
 103. Om Svargangaadharaaya Namah
 104. Om Ishtadaaya Namah
 105. Om Bheetihaarine Namah
 106. Om Vibhooteeshaaya Namah
 107. Om Bhooteshaaya Namah
 108. Om Ashtavibhootidaaya Namah

|| Iti Shree Raameshvara Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||