Advertisment

Sri Narasimha (Nakaaradi) Ashtottara Shatanamavali

Nakaaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali

Sri Narasimha (Nakaaradi) Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Narasimhaya Namah 
 2. Om Naraya Namah 
 3. Om Narasrashtre Namah 
 4. Om Narayanaya Namah 
 5. Om Navaya Namah 
 6. Om Navetaraya Namah 
 7. Om Narapataye Namah 
 8. Om Nratmane Namah 
 9. Om Narachodanaya Namah 
 10. Om Nakhinnaswarnasayya Namah
 11. Om Nakhadamshtravi Namah 
 12. Om Nadbitadishanagaya Namah 
 13. Om Nantavyaya Namah 
 14. Om Nakharayudhaya Namah 
 15. Om Nadanirbhinnapadmandaaya Namah 
 16. Om Naynagnihutasuraya Namah 
 17. Om Natatkesarasanjatavikshiptavaridaya Namah 
 18. Om Nalinishasahasrabhai Namah 
 19. Om Natabrahmadidevataya Namah 
 20. Om Nabhovishwambhayayasidurvikshyavigrahaya Namah
 21. Om Nishvasavatasamrambha Ghurnamanapaye Namah 
 22. Om Nirdrayanghriyuganyasaasadalitakshmasiddena Namah 
 23. Om Nizasamrambhasantrahamarudradidevataya Namah 
 24. Om Nirdambabhabhadimbhanitasamodayaya Namah 
 25. Om Nakpaladivinutaya Namah 
 26. Om Nakilokkamratapriyaya Namah 
 27. Om Nakishatrudrantradimalabhushitakandharaya Namah 
 28. Om Nakeshchasikrasadatrabhadhutamasaya Namah 
 29. Om Nakamarthyatapurnanadanisheshitadvipaya Namah 
 30. Om Namavidravitaashutarakshavpishachakaya Namah
 31. Om Namanishrenikaruda Nijalokanjaprajaya Namah 
 32. Om Nalikanabhai Namah 
 33. Om Nagarimadhyaya Namah 
 34. Om Nagadhiradbhujaya Namah 
 35. Om Nagendradhiraya Namah 
 36. Om Nethrantaskhsaladanatchataia Namah 
 37. Om Naridurapadai Namah 
 38. Om Nanalokbhikaravik Namah 
 39. Om Nistantatmiya Sandhaya Namah 
 40. Om Nijaikandeya Vaibhavaya Namah
 41. Om Nirvyajabhaktaprahamandal Paripalana Tatparaya Namah 
 42. Om Nirvandayine Namah 
 43. Om Nirvyajabhaktaikapayatatpadaya Namah 
 44. Om Nirhradamayanirgaathatatasuraradbalaya Namah 
 45. Om Nizapratapamartandayotikritabhaskaraya Namah 
 46. Om Nirikshanakshatazatirgrahatarodumandalaya Namah 
 47. Om Nishprapanchabranujavalarunanirikshanaya Namah 
 48. Om Nakhagralagnarivarrataraktarunambaraya Namah 
 49. Om Nisheshesharandrasiddena Namah 
 50. Om Nakshatrachatrachamasiddena Namah
 51. Om Nirnidhra Raktotpalaya Namah 
 52. Om Niramitraya Namah 
 53. Om Nirahavaya Namah 
 54. Om Nirakulikritasuraya Namah 
 55. Om Nirnimeyaya Namah 
 56. Om Nirishvaraya Namah 
 57. Om Niruddhdashadigaya Namah 
 58. Om Nirastakhilakalmasaya Namah 
 59. Om Nigamadri Guhamadhyanirnidradbhuta Kesarine Namah 
 60. Om Nijanandabdinirmagnaaya Namah
 61. Om Nirakasaya Namah 
 62. Om Niramayaya Namah 
 63. Om Nirahankaaravibudhakann Gocaraya Namah 
 64. Om Nityaya Namah 
 65. Om Nishkaranaya Namah 
 66. Om Netre Namah 
 67. Om Niravadyagunodadhaye Namah 
 68. Om Nidanaya Namah 
 69. Om Nistamashactia Namah 
 70. Om Nityatriptaya Namah
 71. Om Nirashrayaya Namah 
 72. Om Nishpapanchaya Namah 
 73. Om Niralokaya Namah 
 74. Om Nikhilapratibhasakaya Namah 
 75. Om Nirudhjaniscivaya Namah 
 76. Om Nijavanakrataye Namah 
 77. Om Nikhilayudhanirghanikshatadbhutaya Namah 
 78. Om Nisitasijjavalajjihy Namah 
 79. Om Nibaddabhrukutimukhai Namah 
 80. Om Nagendrakandaravyatta Vaktraya Namah
 81. Om Namretharmataye Namah 
 82. Om Nishakarakaramkur Gaurasaratanuruhaya Namah 
 83. Om Nathinjanazanatranaya Namah 
 84. Om Naradadisameeditaya Namah 
 85. Om Narantraya Namah 
 86. Om Narachittaye Namah 
 87. Om Narajayaya Namah 
 88. Om Narottamaya Namah 
 89. Om Naralokansaya Namah 
 90. Om Naranarayanaya Namah
 91. Om Nabhase Namah 
 92. Om Natalokaparitranataya Namah 
 93. Om Nayakovidaya Namah 
 94. Om Nigamagamasakhagra Pravalacharanambujaya Namah 
 95. Om Nityasiddhaya Namah 
 96. Om Nityajayine Namah 
 97. Om Nithyapujyaya Namah 
 98. Om Nijaprabhai Namah 
 99. Om Nishkrishnavedatharyabhumaye Namah 
 100. Om Nirnitatatakaya Namah
 101. Om Nityanapayilakshmikasiddena Namah 
 102. Om Nissreyasamayakritaye Namah 
 103. Om Nigammamahamaalaya Namah 
 104. Om Nithyathripurapriyaaya Namah 
 105. Om Nirmuktasheshahiyase Namah 
 106. Om Nirdhvandaya Namah 
 107. Om Nishkalaya Namah 
 108. Om Narine Namah 

|| Iti Sri Narasimha Ashtottara Shathanamavali Sampoornam ||