Advertisment

Gayatri Ashtottara Shatanamavali

Gayatri Ashtottara Shatanamavali

Sri Gayatri Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Gaayatrai Namah
 2. Om Jaganmaatre Namah
 3. Om Parabrahmasvaroopinyai Namah
 4. Om Paramaarthapradaayai Namah
 5. Om Japyaayai Namah
 6. Om Brahmatejovivarthinyai Namah
 7. Om Brahmaastraroopinyai Namah
 8. Om Bhavyaayai Namah
 9. Om Trikaaladhyeyaroopinyai Namah
 10. Om Trimoortiroopaayai Namah
 11. Om Sarvajnyaayai Namah
 12. Om Vedamaatre Namah
 13. Om Manonmanyai Namah
 14. Om Baalikaayai Namah
 15. Om Tarunyai Namah
 16. Om Vriddhaayai Namah
 17. Om Sooryamandalavaasinyai Namah
 18. Om Mandehadaanavadhvamsakaarinyai Namah
 19. Om Sarvakaaranaayai Namah
 20. Om Hamsaaroodhaayai Namah
 21. Om Vrishaaroodhaayai Namah
 22. Om Garudaarohinyai Namah
 23. Om Shubhaayai Namah
 24. Om Shatkukshinyai Namah
 25. Om Tripaadaayai Namah
 26. Om Shuddhaayai Namah
 27. Om Panchasheershaayai Namah
 28. Om Trilochanaayai Namah
 29. Om Trivedaroopaayai Namah
 30. Om Trividhaayai Namah
 31. Om Trivargaphaladaayinyai Namah
 32. Om Dashahastaayai Namah
 33. Om Chandravarnaayai Namah
 34. Om Vishvaamitravarapradaayai Namah
 35. Om Dashaayudhadharaayai Namah
 36. Om Nityaayai Namah
 37. Om Santushtaayai Namah
 38. Om Brahmapoojitaayai Namah
 39. Om Aadishaktyai Namah
 40. Om Mahaavidyaayai Namah
 41. Om Sushumnaabhaayai Namah
 42. Om Sarasvatyai Namah
 43. Om Chaturvimshatyaksharaadhyaayai Namah
 44. Om Saavitryai Namah
 45. Om Satyavatsalaayai Namah
 46. Om Sandhyaayai Namah
 47. Om Raatryai Namah
 48. Om Sandhyaaraatriprabhaataakhyaayai Namah
 49. Om Saankhyaayanakulodbhavaayai Namah
 50. Om Sarveshvaryai Namah
 51. Om Sarvavidyaayai Namah
 52. Om Sarvamantryaadyai Namah
 53. Om Avyaayai Namah
 54. Om Shuddhavastraayai Namah
 55. Om Shuddhavidyaayai Namah
 56. Om Shuklamaalyaanulepanaayai Namah
 57. Om Surasindhusamaayai Namah
 58. Om Saumyaayai Namah
 59. Om Brahmalokanivaasinyai Namah
 60. Om Pranavapratipaadyaarthaayai Namah
 61. Om Pranatoddharanakshamaayai Namah
 62. Om Jalaanjali Susantushtaayai Namah
 63. Om Jalagarbhaayai Namah
 64. Om Jalapriyaayai Namah
 65. Om Svaahaayai Namah
 66. Om Svadhaayai Namah
 67. Om Sudhaasamsthaayai Namah
 68. Om Shraushadvaushatadvashatrkiyaayai Namah
 69. Om Surabhyai Namah
 70. Om Shodashakalaayai Namah
 71. Om Munibrindanishevitaayai Namah
 72. Om Yajnyapriyaayai Namah
 73. Om Yajnyamoortyai Namah
 74. Om Sruksruvaajyasvaroopinyai Namah
 75. Om Akshamaalaadharaayai Namah
 76. Om Akshamaalaasamsthaayai Namah
 77. Om Aksharaakrityai Namah
 78. Om Maduchchhanda Rishipreetaayai Namah
 79. Om Svachchhandaayai Namah
 80. Om Chhandasaamnidhyai Namah
 81. Om Anguleeparvasamsthaanaayai Namah
 82. Om Chaturvimshatimudrikaayai Namah
 83. Om Brahmamoortyai Namah
 84. Om Rudrashikharaayai Namah
 85. Om Sahasraparamaayai Namah
 86. Om Ambikaayai Namah
 87. Om Vishnuhridayaayai Namah
 88. Om Agnimukhyai Namah
 89. Om Shatamadhyaayai Namah
 90. Om Shataavaraayai Namah
 91. Om Sahasradalapadmasthaayai Namah
 92. Om Hamsaroopaayai Namah
 93. Om Niranjanaayai Namah
 94. Om Charaacharasthaayai Namah
 95. Om Chaturaayai Namah
 96. Om Sooryakotisamaprabhaayai Namah
 97. Om Panchavarnamukhyai Namah
 98. Om Dhaatryai Namah
 99. Om Chandrakotishuchismitaayai Namah
 100. Om Mahaamaayaayai Namah
 101. Om Vichitraangyai Namah
 102. Om Maayaabeejanivaasinyai Namah
 103. Om Sarvayantraatmikaayai Namah
 104. Om Sarvatantrasvaroopaayai Namah
 105. Om Jagaddhitaayai Namah
 106. Om Maryaadaapaalikaayai Namah
 107. Om Maanyaayai Namah
 108. Om Mahaamantraphalapradaayai Namah

|| Iti Shree Gaayatree Ashottara Shatanaamaavali Samaaptam ||