Advertisment

Sri Devi Khadgamala Ashtottara Shatanamavali

Devi Khadgamala Ashtottara Shatanamavali

Sri Devi Khadgamala Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Tripurasundaryai Namah
 2. Om Hridayadevyai Namah
 3. Om Shirodevyai Namah
 4. Om Kavachadevyai Namah
 5. Om Astradevyai Namah
 6. Om Kaameshvaryai Namah
 7. Om Bhagamaalinyai Namah
 8. Om Bherundaayai Namah
 9. Om Vahnivaasinyai Namah
 10. Om Mahaavajeshvaryai Namah
 11. Om Shivadootyai Namah
 12. Om Kulasundaryai Namah
 13. Om Nityaayai Namah
 14. Om Neelapataakaaya Namah
 15. Om Vijayaayai Namah
 16. Om Sarvamangalaayai Namah
 17. Om Chitraayai Namah
 18. Om Mahaanityaayai Namah
 19. Om Mitreshamayyai Namah
 20. Om Shashtheeshamayai Namah
 21. Om Agastyamayyai Namah
 22. Om Kaalataapanamayyai Namah
 23. Om Dharmaachaaryamayyai Namah
 24. Om Vishnudevamayyai Namah
 25. Om Prabhaakaradevamayyai Namah
 26. Om Tejodevamayyai Namah
 27. Om Manojadevamayyai Namah
 28. Om Kalyaanadevamayai Namah
 29. Om Vaasudevamayai Namah
 30. Om Ratnadevamayai Namah
 31. Om Animaasiddhayai Namah
 32. Om Laghimaasiddhaye Namah
 33. Om Garimaasiddhaye Namah
 34. Om Mahimaasiddhaye Namah
 35. Om Praaptisiddhaye Namah
 36. Om Eeshatvasiddhaye Namah
 37. Om Praakaamyasiddhaye Namah
 38. Om Bhukti Siddhaye Namah
 39. Om Sarvakaamasiddhaye Namah
 40. Om Braahyai Namah
 41. Om Maheshvaryai Namah
 42. Om Kraimaaryai Namah
 43. Om Vaishnavyai Namah
 44. Om Vaaraahyai Namah
 45. Om Maahendryai Namah
 46. Om Chaamundaayai Namah
 47. Om Sarvasankshobhinyai Namah
 48. Om Sarvavidraavinyai Namah
 49. Om Sarvaakarshinyai Namah
 50. Om Prakatayoginyai Namah
 51. Om Kaamakarshinye Namah
 52. Om Buddhyaakarshinyai Namah
 53. Om Ahankaaraakarshinye Namah
 54. Om Shabdaakarshinyai Namah
 55. Om Sparshaakarshinyai Namah
 56. Om Roopaakarshinyai Namah
 57. Om Rasaakarshinyai Namah
 58. Om Gandhaakarshinyai Namah
 59. Om Chittaakarshinyai Namah
 60. Om Dhairyaakarshinyai Namah
 61. Om Skritaakarshinyai Namah
 62. Om Beejaakarshinyai Namah
 63. Om Aatmaakarshinyai Namah
 64. Om Amritaakarinyai Namah
 65. Om Shareeraakarshinyai Namah
 66. Om Guptayoginyai Namah
 67. Om Anangakusumaayai Namah
 68. Om Anangamadanaayai Namah
 69. Om Anangarekhaayai Namah
 70. Om Anangamaalinyai Namah
 71. Om Guptatarayoginyai Namah
 72. Om Sarvaahlaadinyai Namah
 73. Om Sarvasampattipooranyai Namah
 74. Om Sarvamantramayyai Namah
 75. Om Kulotteernayoginyai Namah
 76. Om Sarvajnyaaya Namah
 77. Om Sarvashakti Namah
 78. Om Sarvaishvarapradaayinyai Namah
 79. Om Sarvajnyaanamayai Namah
 80. Om Sarvavyaadhivinaashinyai Namah
 81. Om Sarvaadhaarasvaroopaayai Namah
 82. Om Sarvapaapaharaayai Namah
 83. Om Sarvaanandamayyai Namah
 84. Om Sarvarakshaasvaroopinyai Namah
 85. Om Sarvepsita Phalapradaayai Namah
 86. Om Sarvarakshaakarachakrasvaaminyai Namah
 87. Om Nigarbhayoginyai Namah
 88. Om Vashinyai Namah
 89. Om Kaameshvaryai Namah
 90. Om Modinyai Namah
 91. Om Vimalaayai Namah
 92. Om Arunaayai Namah
 93. Om Jayinyai Namah
 94. Om Sarveshvaryai Namah
 95. Om Kaulinyai Namah
 96. Om Rahasyayoginyai Namah
 97. Om Baaninyai Namah
 98. Om Chaapinyai Namah
 99. Om Paashinyai Namah
 100. Om Ankushinyai Namah
 101. Om Mahaakaameshvaryai Namah
 102. Om Mahaavajeshvaryai Namah
 103. Om Mahaabhagamaalinyai Namah
 104. Om Sarvasiddhi Pradachakrasvaaminyai Namah
 105. Om Atirahasyayoginyai Namah
 106. Om Shree Shree Mahaabhattaarikaayai Namah
 107. Om Mahaatripurasundaryai Namah
 108. Om Mahaamaheshvaryai Namah

|| Iti Shree Devee Khadgamaalaa Ashtottara Shatanaamaavalih Sampoornam ||