Advertisment

Sri Dakshina Murthy Stotram

Dakshina Murthy Stotram

Dakshina Murthy Stotram

Shaantipaathah

Om Yo Brahmaanam Vidadhaati Poorvam
Yo Vai Vedaamshcha Prahinoti Tasmai |
Tamhadevamaatma Buddhiprakaasham
Mumukshurvai Sharanamaham Prapadye ||

Dhyaanam

Om Maunavyaakhyaa Prakatitaparabrahmatatvamyuvaanam
Varshishthaantevasadrishiganairaavritam Brahmanishthaih |
Aachaaryendram Karakalita Chinmudramaanandamoortim
Svaatmaraamam Muditavadanam Dakshinaamoortimeede ||

Vatavitapisameepe Bhoomibhaage Nishannam
Sakalamunijanaanaam Jnyaanadaataaramaaraat |
Tribhuvanagurumeesham Dakshinaamoortidevam
Jananamaranaduhkhachchheda Daksham Namaami ||

Chitram Vatatarormoole Vriddhaah Shishyaah Gururyuvaa |
Gurostu Maunavyaakhyaanam Shishyaastuchchhinnasamshayaah ||

Om Namah Pranavaarthaaya Shuddhajnyaanaikamoortaye |
Nirmalaaya Prashaantaaya Dakshinaamoortaye Namah ||

Gururbrahmaa Gururvishnuh Gururdevo Maheshvarah |
Gurussaakshaat Param Brahmaa Tasmai Shree Gurave Namah ||

Nidhaye Sarvavidyaanaam Bhishaje Bhavaroginaam |
Gurave Sarvalokaanaam Dakshinaamoortaye Namah ||

Chidoghanaaya Maheshaaya Vatamoolanivaasine |
Sachchidaananda Roopaaya Dakshinaamoortaye Namah ||

Eeshvaro Gururaatmeti Moortibheda Vibhaagine |
Vyomavad-vyaaptadehaaya Dakshinaamoortaye Namah ||

Angushthatarjanee Yogamudraa Vyaajenayoginaam |
Shrityartham Brahmajeevaikyam Darshayanyogataa Shivah ||

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Stotram

Vishvandarpana Drishyamaana Nagaree Tulyam Nijaantargatam
Pashyannaatmani Maayayaa Bahirivodbhootam Yathaanidrayaa |
Yassaakshaatkurute Prabhodhasamaye Svaatmaaname Vaadvayam
Tasmai Shreegurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 1 ||

Beejasyaantati Vaankuro Jagaditam Praangnarvikalpam Punah
Maayaakalpita Deshakaalakalanaa Vaichitryachitreekritam |
Maayaaveeva Vijrimbhayatyapi Mahaayogeeva Yah Svechchhayaa
Tasmai Shreegurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 2 ||

Yasyaiva Sphuranam Sadaatmakamasatkalpaarthakam Bhaasate
Saakshaattatvamaseeti Vedavachasaa Yo Bodhayatyaashritaan |
Yassaakshaatkaranaadbhavenna Puranaavrittirbhavaambhonidhau
Tasmai Shreegurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 3 ||

Naanaachchhidra Ghatodara Sthita Mahaadeepa Prabhaabhaasvaram
Jnyaanam Yasya Tu Chakshuraadikarana Dvaaraa Bahih Spandate |
Jaanaameeti Tameva Bhaantamanubhaatyetatsamastam Jagat
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 4 ||

Deham Praanamapeendriyaanyapi Chalaam Buddhim Cha Shoonyam Viduh
Stree Baalaandha Jadopamaastvahamiti Bhraantaabhrisham Vaadinah |
Maayaashakti Vilaasakalpita Mahaavyaamoha Samhaarine
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 5 ||

Raahugrasta Divaakarendu Sadrisho Maayaa Samaachchhaadanaat
Sanmaatrah Karanopa Samharanato Yobhootsushuptah Pumaan |
Praagasvaapsamiti Prabhodasamaye Yah Pratyabhijnyaayate
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 6 ||

Baalyaadishvapi Jaagradaadishu Tathaa Sarvaasvavasthaasvapi
Vyaavrittaa Svanu Vartamaana Mahamityantah Sphurantam Sadaa |
Svaatmaanam Prakateekaroti Bhajataam Yo Mudrayaa Bhadrayaa
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 7 ||

Vishvam Pashyati Kaaryakaaranatayaa Svasvaamisambandhatah
Shishyachaaryatayaa Tathaiva Pitri Putraadyaatmanaa Bhedatah |
Svapne Jaagrati Vaa Ya Esha Purusho Maayaa Paribhraamitah
Tasmai Shree Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 8 ||

Bhoorambhaamsyanalonilombara Maharnaatho Himaamshuh Pumaan
Ityaabhaati Charaacharaatmakamidam Yasyaiva Moortyashtakam |
Naanyatkinchana Vidyate Vimrishataam Yasmaatparasmaadvibho
Tasmai Gurumoortaye Nama Idam Shree Dakshinaamoortaye || 9 ||

Sarvaatmatvamiti Sphuteekritamidam Yasmaadamushmin Stave
Tenaasva Shravanaattadartha Mananaaddhyaanaachcha Sankeertanaat |
Sarvaatmatvamahaavibhooti Sahitam Syaadeeshvaratvam Svatah
Siddhyettatpunarashtadhaa Parinatam Chaishvarya Mavyaahatam || 10 ||

|| Iti Shreemachchhankaraachaaryavirachitam Dakshinaamurtistotram Sampoornam ||

Advertisment