Advertisment

Sri Vasavi Sahasranamavali

Sri Vasavi Sahasranamavali

Sri Vasavi Sahasranamavali

 1. Om Shreekanyakaayai Namah
 2. Om Kanyakaambaayai Namah
 3. Om Kanyakaavaasaveedevyai Namah
 4. Om Maatre Namah
 5. Om Vaasavakanyakaayai Namah
 6. Om Manidveepaadinetraayai Namah
 7. Om Mangalaayai Namah
 8. Om Mangalapradaayai Namah
 9. Om Gautameeteerabhoomisthaayai Namah
 10. Om Mahaagirinivaasinyai Namah
 11. Om Sarvamantraatmikaayai Namah
 12. Om Sarvayantraadinaayikaayai Namah
 13. Om Sarvatantramayyai Namah
 14. Om Sarvamantraartharoopinyai Namah
 15. Om Sarvagaayai Namah
 16. Om Sarvaayai Namah
 17. Om Brahmavishnushivaarchitaayai Namah
 18. Om Navyaayai Namah
 19. Om Divyaayai Namah
 20. Om Sevyaayai Namah
 21. Om Bhavyaayai Namah
 22. Om Savyaayai Namah
 23. Om Satavyayaayai Namah
 24. Om Chitraghantamadachchhedryai Namah
 25. Om Chitraleelaamayyai Namah
 26. Om Vedaateetaayai Namah
 27. Om Shubhapradaayai Namah
 28. Om Shubhashreshthisutaayai Namah
 29. Om Eeshaayai Namah
 30. Om Vishvambharaavanyai Namah || 30 ||
 31. Om Vishvamayyai Namah
 32. Om Punyaayai Namah
 33. Om Roopasundaryai Namah
 34. Om Sagunaayai Namah
 35. Om Nirgunaayai Namah
 36. Om Nirdvandvaayai Namah
 37. Om Satyaayai Namah
 38. Om Satyasvaroopaayai Namah
 39. Om Satyaasatyasvaroopinyai Namah
 40. Om Charaacharamayyai Namah
 41. Om Yoganidraayai Namah
 42. Om Suyoginyai Namah
 43. Om Nityadharmaayai Namah
 44. Om Nityadharmaparaayanaayai Namah
 45. Om Kusumashreshthiputryai Namah
 46. Om Kusumaalayabhooshanaayai Namah
 47. Om Kusumaambaayai Namah
 48. Om Karmamayyai Namah
 49. Om Karmahantryai Namah
 50. Om Karmabandhavimochanyai Namah
 51. Om Baladaayai Namah
 52. Om Nishthaayai Namah
 53. Om Nirmalaayai Namah
 54. Om Nistulaprabhaayai Namah
 55. Om Indeevarasamaanaakshyai Namah
 56. Om Kripaasindave Namah
 57. Om Kripaavaartaayai Namah
 58. Om Maninoopuramanditaayai Namah
 59. Om Trimoortipadaveedhaatryai Namah
 60. Om Jagadrakshanakaarinyai Namah || 60 ||
 61. Om Sarvabhadrasvaroopaayai Namah
 62. Om Sarvabhadrapradaayinyai Namah
 63. Om Manikaanchanamanjeeraayai Namah
 64. Om Arunaangrisaroruhaayai Namah
 65. Om Shoonyamadhyaayai Namah
 66. Om Sarvamaanyaayai Namah
 67. Om Samaadbhutaayai Namah
 68. Om Vishnuvardanasammohakaarinyai Namah
 69. Om Paapahaarinyai Namah
 70. Om Sarvasampatkaryai Namah
 71. Om Sarvarogashokanivaarinyai Namah
 72. Om Aatmagauravasaujanyabodhinyai Namah
 73. Om Maanadaayinyai Namah
 74. Om Maanarakshaakareemaataayai Namah
 75. Om Bhuktimuktipradaayinyai Namah
 76. Om Shivapradaayai Namah
 77. Om Nissamaayai Namah
 78. Om Niratikaayai Namah
 79. Om Anuttamaayai Namah
 80. Om Yogamaayaayai Namah
 81. Om Mahaashaktisvaroopinyai Namah
 82. Om Arivargaapahaarinyai Namah
 83. Om Bhaanukotisamaprabhaayai Namah
 84. Om Malleechampakagandhaadhyaayai Namah
 85. Om Ratnakaanchanabhooshitaayai Namah
 86. Om Chandrachoodaayai Namah
 87. Om Shivamayyai Namah
 88. Om Chandrabimbasamaananaayai Namah
 89. Om Raagaroopakapaashaadhyaayai Namah
 90. Om Mriganaabhivisheshakaayai Namah || 90 ||
 91. Om Agnipoojyaayai Namah
 92. Om Chaturbhujaayai Namah
 93. Om Naasaachaampeyapushpakaayai Namah
 94. Om Naasaamauktikasujvaalaayai Namah
 95. Om Kuruvindakapolakaayai Namah
 96. Om Indurochismitaayai Namah
 97. Om Veenaayai Namah
 98. Om Veenaasvaranivaasinyai Namah
 99. Om Agnishuddhaayai Namah
 100. Om Sukaanchitaayai Namah
 101. Om Goodhagulphaayai Namah
 102. Om Jaganmayyai Namah
 103. Om Manisimhaasanasthitaayai Namah
 104. Om Aprameyaayai Namah
 105. Om Svaprakaashaayai Namah
 106. Om Shishteshtaayai Namah
 107. Om Shishtapoojitaayai Namah
 108. Om Chichchhaktyai Namah
 109. Om Chetanaakaaraayai Namah
 110. Om Manovaachaamagocharaayai Namah
 111. Om Chaturdashavidyaaroopaayai Namah
 112. Om Chaturdashakalaamayyai Namah
 113. Om Mahaachatushshashtikotiyogineeganasevitaayai Namah
 114. Om Chinmayyai Namah
 115. Om Paramaanandaayai Namah
 116. Om Dhyaanaroopaayai Namah
 117. Om Dhyeyaroopaayai Namah
 118. Om Dharmaadharmavivarjitaayai Namah
 119. Om Chaaruroopaayai Namah
 120. Om Chaaruhaasaayai Namah || 120 ||
 121. Om Chaaruchandrakalaadharaayai Namah
 122. Om Charaacharajagannetraayai Namah
 123. Om Chakraraajaniketanaayai Namah
 124. Om Brahmaadisrishtikartryai Namah
 125. Om Goptryai Namah
 126. Om Tejasvaroopinyai Namah
 127. Om Bhaanumandalamadhyasthaayai Namah
 128. Om Brahmaandakotijananyai Namah
 129. Om Purushaarthapradaambikaayai Namah
 130. Om Aadimadhyaantarahitaayai Namah
 131. Om Haribrahmeshvaraarchitaayai Namah
 132. Om Naaraayanyai Namah
 133. Om Naadaroopaayai Namah
 134. Om Sampoornaayai Namah
 135. Om Raajaraajaarchitaayai Namah
 136. Om Ranjanyai Namah
 137. Om Muniranjanyai Namah
 138. Om Kalyaanyai Namah
 139. Om Lokavaradaayai Namah
 140. Om Karunaarasamanjulaayai Namah
 141. Om Vaamanayanaayai Namah
 142. Om Mahaaraajnyyai Namah
 143. Om Nireeshvaryai Namah
 144. Om Rakshaakaryai Namah
 145. Om Raakshasaghnyai Namah
 146. Om Dushtaraajamadaapahaayai Namah
 147. Om Vidhaatryai Namah
 148. Om Vedajananyai Namah
 149. Om Raakaaychandrasamaananaayai Namah
 150. Om Tantraroopaayai Namah || 150 ||
 151. Om Tantrinyai Namah
 152. Om Tantravedyaayai Namah
 153. Om Shaastraroopaayai Namah
 154. Om Shaastraadhaaraayai Namah
 155. Om Sarvashaastrasvaroopinyai Namah
 156. Om Raagapaashaayai Namah
 157. Om Manashshyaabhaayai Namah
 158. Om Panchabhootamayyai Namah
 159. Om Panchatanmaatrasaayakaayai Namah
 160. Om Krodhaakaaraankushaanchitaayai Namah
 161. Om Nijakaantiparaajandaayai Namah
 162. Om Mandalaayai Namah
 163. Om Bhaanumandalaayai Namah
 164. Om Kadambamayataatankaayai Namah
 165. Om Chaampeyakusumapriyaayai Namah
 166. Om Sarvavidyaankuraakaaraayai Namah
 167. Om Dantapanktidvayaanchitaayai Namah
 168. Om Sarasaalaapamaadhuryai Namah
 169. Om Jitavaanyai Namah
 170. Om Vipanchikaayai Namah
 171. Om Graiveyamanibhooshitaayai Namah
 172. Om Koormaprishthapadadvayaayai Namah
 173. Om Nakhakaantiparichchhinnaayai Namah
 174. Om Kaamaroopinyai Namah
 175. Om Manikinkinikaa Divyarachanaayai Namah
 176. Om Daamabhooshitaayai Namah
 177. Om Rambhaastambhamanojnyaayai Namah
 178. Om Maardavorudvayaanvitaayai Namah
 179. Om Padashobhaajitaambojaayai Namah
 180. Om Mahaagiripureeshvaryai Namah || 180 ||
 181. Om Devaratnagrihaantasthaayai Namah
 182. Om Sarvajnyaayai Namah
 183. Om Jnyaanamochanaayai Namah
 184. Om Mahaapadmaasanasthaayai Namah
 185. Om Kadambavanavaasinyai Namah
 186. Om Nijaamshabhogasarollasitalakshmeegaureesarasvatyai Namah
 187. Om Manjukunjanmanimanjeeraalankritapadaambhujaayai Namah
 188. Om Hamsikaayai Namah
 189. Om Mandagamanaayai Namah
 190. Om Mahaasaundaryavaaradyai Namah
 191. Om Anavadyaayai Namah
 192. Om Arunaayai Namah
 193. Om Ganyaayai Namah
 194. Om Aganyaayai Namah
 195. Om Durgunadoorakaayai Namah
 196. Om Sampatdaatryai Namah
 197. Om Saukhyadaatryai Namah
 198. Om Karunaamayasundaryai Namah
 199. Om Ashvinidevasantushtaayai Namah
 200. Om Sarvadevasusevitaayai Namah
 201. Om Geyachakrarathaaroodhaayai Namah
 202. Om Mantrinyambaasamarchitaayai Namah
 203. Om Kaamadaayai Namah
 204. Om Anavadyaangyai Namah
 205. Om Devarshistutavaibhavaayai Namah
 206. Om Vighnayantrasamobhedaayai Namah
 207. Om Karotyannaikamaadhavaayai Namah
 208. Om Sankalpamaatranirdhootaayai Namah
 209. Om Moortitrayasadaasevaayai Namah
 210. Om Samayasthaayai Namah || 210 ||
 211. Om Sarvagaayai Namah
 212. Om Niraamayaayai Namah
 213. Om Moolaadhaaraayai Namah
 214. Om Apaaraayai Namah
 215. Om Brahmagranthivibhedinyai Namah
 216. Om Manipooraantaraavaasaayai Namah
 217. Om Vishnu Granthivibhedinyai Namah
 218. Om Aajnyaachakragadaamaayaayai Namah
 219. Om Rudragranthivibhedinyai Namah
 220. Om Sahasraarasamaaroodhaayai Namah
 221. Om Sudhaasaaraabhivarshinyai Namah
 222. Om Tatinrekhaayai Namah
 223. Om Samaapaasaayai Namah
 224. Om Shatchakroparivaasinyai Namah
 225. Om Bhaktivashyaayai Namah
 226. Om Bhaktigamyaayai Namah
 227. Om Bhaktarakshanakaarinyai Namah
 228. Om Bhadramoortyai Namah
 229. Om Bhaktasantoshadaayinyai Namah
 230. Om Sarvadaayai Namah
 231. Om Kundalinyai Namah
 232. Om Ambaayai Namah
 233. Om Shaaradaayai Namah
 234. Om Sharmadaayai Namah
 235. Om Shubhaayai Namah
 236. Om Saadhvyai Namah
 237. Om Shreekaryudaaraayai Namah
 238. Om Dheekaryai Namah
 239. Om Shambhumaanitaayai Namah
 240. Om Shambhu Maanasikaamaataayai Namah || 240 ||
 241. Om Sharachchandramukhyai Namah
 242. Om Shishtaayai Namah
 243. Om Shivaayai Namah
 244. Om Niraakaaraayai Namah
 245. Om Nirgunaambaayai Namah
 246. Om Niraakulaayai Namah
 247. Om Nirlepaayai Namah
 248. Om Nistulaayai Namah
 249. Om Niravadyaayai Namah
 250. Om Nirantaraayai Namah
 251. Om Nishkaaranaayai Namah
 252. Om Nishkalankaayai Namah
 253. Om Nityabuddhaayai Namah
 254. Om Nireeshvaraayai Namah
 255. Om Neeraagaayai Namah
 256. Om Raagamathanyai Namah
 257. Om Nirmadaayai Namah
 258. Om Madanaashinyai Namah
 259. Om Nirmamaayai Namah
 260. Om Samamaayaayai Namah
 261. Om Ananyaayai Namah
 262. Om Jagadeeshvaryai Namah
 263. Om Nirogaayai Namah
 264. Om Niraabaadhaayai Namah
 265. Om Nijaanandaayai Namah
 266. Om Niraashrayaayai Namah
 267. Om Nityamuktaayai Namah
 268. Om Nigamamaayai Namah
 269. Om Nityashuddhaayai Namah
 270. Om Niruttamaayai Namah || 270 ||
 271. Om Nirvyaadhaayai Namah
 272. Om Vyaadhimathanaayai Namah
 273. Om Nishkriyaayai Namah
 274. Om Nirupaplavaayai Namah
 275. Om Nishchintaayai Namah
 276. Om Nirahankaaraayai Namah
 277. Om Nirmohaayai Namah
 278. Om Mohanaashinyai Namah
 279. Om Nirbaadhaayai Namah
 280. Om Mamataahantryai Namah
 281. Om Nishpaapaayai Namah
 282. Om Abhedaayai Namah
 283. Om Saakshiroopaayai Namah
 284. Om Nirbhedaayai Namah
 285. Om Bhedanaashinyai Namah
 286. Om Nirnaashaayai Namah
 287. Om Naashamathanyai Namah
 288. Om Pushkalaayai Namah
 289. Om Lobhahaarinyai Namah
 290. Om Neelavenyai Namah
 291. Om Niraalambaayai Namah
 292. Om Nirapaayaayai Namah
 293. Om Bhayaapahaayai Namah
 294. Om Nissandehaayai Namah
 295. Om Samshayajnyyai Namah
 296. Om Nirbhavaayai Namah
 297. Om Niranjitaayai Namah
 298. Om Sukhapradaayai Namah
 299. Om Dushtadooraayai Namah
 300. Om Nirvikalpaayai Namah || 300 ||
 301. Om Niratyayaayai Namah
 302. Om Sarvajnyaanaayai Namah
 303. Om Duhkhahantryai Namah
 304. Om Samaanaadhikavarjitaayai Namah
 305. Om Sarvashaktimayyai Namah
 306. Om Sarvamangalaayai Namah
 307. Om Satgatipradaayai Namah
 308. Om Sarveshvaryai Namah
 309. Om Sarvamayyai Namah
 310. Om Sarvatattvasvaroopinyai Namah
 311. Om Mahaamaayaayai Namah
 312. Om Mahaasatvaayai Namah
 313. Om Mahaabalaayai Namah
 314. Om Mahaaveeryaayai Namah
 315. Om Mahaabuddhyai Namah
 316. Om Mahaishvaryaayai Namah
 317. Om Mahaagatyai Namah
 318. Om Manonmanyai Namah
 319. Om Mahaadevyai Namah
 320. Om Mahaapoojyaayai Namah
 321. Om Mahaasiddhyai Namah
 322. Om Mahaayogeeshvareshvaryai Namah
 323. Om Mahaatantraayai Namah
 324. Om Mahaamantraayai Namah
 325. Om Mahaayantraayai Namah
 326. Om Mahaasanaayai Namah
 327. Om Mahaayaagakramaaraadhyaayai Namah
 328. Om Mahaayogasamarchitaayai Namah
 329. Om Prakrityai Namah
 330. Om Vikrityai Namah || 330 ||
 331. Om Sarvabhootahitapradaayai Namah
 332. Om Shuchyai Namah
 333. Om Svaahaayai Namah
 334. Om Hiranmayyai Namah
 335. Om Dhanyaayai Namah
 336. Om Sutaayai Namah
 337. Om Svadhaayai Namah
 338. Om Shraddhaayai Namah
 339. Om Vibhooditaayai Namah
 340. Om Brahmavishnushivaatmikaayai Namah
 341. Om Deeptaayai Namah
 342. Om Kaantaayai Namah
 343. Om Kaamaakshyai Namah
 344. Om Bhaavitaayai Namah
 345. Om Anugrahapradaayai Namah
 346. Om Shivapriyaayai Namah
 347. Om Ramaayai Namah
 348. Om Anaghaayai Namah
 349. Om Amritaayai Namah
 350. Om Aanandaroopinyai Namah
 351. Om Lokaduhkhavinaashinyai Namah
 352. Om Karunaayai Namah
 353. Om Dharmavardhinyai Namah
 354. Om Padminyai Namah
 355. Om Padmagandhinyai Namah
 356. Om Suprasannaayai Namah
 357. Om Sunandinyai Namah
 358. Om Punyagandhaayai Namah
 359. Om Prasaadaabhimukhyai Namah
 360. Om Prabhaayai Namah || 360 ||
 361. Om Aahlaadajananyai Namah
 362. Om Pushtaayai Namah
 363. Om Lokamaatendusheetalaayai Namah
 364. Om Padmamaalaadharaayai Namah
 365. Om Atbhutaayai Namah
 366. Om Ardhachandravibhooshinyai Namah
 367. Om Aaryavaishyasahodaryai Namah
 368. Om Tushtyai Namah
 369. Om Pushtyai Namah
 370. Om Shivaaroodhaayai Namah
 371. Om Daaridrayavinaashinyai Namah
 372. Om Shivadhaatryai Namah
 373. Om Svaaminyai Namah
 374. Om Preetipushkalaayai Namah
 375. Om Aaryaayai Namah
 376. Om Shyaamaayai Namah
 377. Om Satyai Namah
 378. Om Saumyaayai Namah
 379. Om Mangaladaayinyai Namah
 380. Om Bhaktakotiparaanandaayai Namah
 381. Om Siddhiroopaayai Namah
 382. Om Vasupradaayai Namah
 383. Om Bhaaskaryai Namah
 384. Om Jnyaananilayaayai Namah
 385. Om Lalitaangyai Namah
 386. Om Yashasvinyai Namah
 387. Om Oorjitaayai Namah
 388. Om Sarvakaalasvaroopinyai Namah
 389. Om Daaridrayanaashinyai Namah
 390. Om Sarvopadravahaarinyai Namah || 390 ||
 391. Om Annadaayai Namah
 392. Om Annadaatryai Namah
 393. Om Achyudaanandakaarinyai Namah
 394. Om Anantaayai Namah
 395. Om Achyutaayai Namah
 396. Om Vyaktaayai Namah
 397. Om Vyaktaavyaktasvaroopinyai Namah
 398. Om Shaaradambojabhadraakshyai Namah
 399. Om Ajayaayai Namah
 400. Om Bhaktavatsalaayai Namah
 401. Om Aashaayai Namah
 402. Om Aashritaayai Namah
 403. Om Ramyaayai Namah
 404. Om Avakaashasvaroopinyai Namah
 405. Om Aakaashamayapadmasthaayai Namah
 406. Om Ayonijaayai Namah
 407. Om Abalaayai Namah
 408. Om Agajaayai Namah
 409. Om Aatmajaayai Namah
 410. Om Aatmagocharaayai Namah
 411. Om Anaadyaayai Namah
 412. Om Aadidevyai Namah
 413. Om Aadityadayabhaasvaraayai Namah
 414. Om Kaarteshvaramanojnyaayai Namah
 415. Om Kaalakanthanibhasvaraayai Namah
 416. Om Aadhaaraayai Namah
 417. Om Aatmadayitaayai Namah
 418. Om Aneeshaayai Namah
 419. Om Aatmaroopinyai Namah
 420. Om Eeshikaayai Namah || 420 ||
 421. Om Eeshaayai Namah
 422. Om Eeshaanyai Namah
 423. Om Eeshvaraishvaryadaayinyai Namah
 424. Om Indusutaayai Namah
 425. Om Indumaataayai Namah
 426. Om Indriyaayai Namah
 427. Om Indumandiraayai Namah
 428. Om Indubimbasamaanaasyaayai Namah
 429. Om Indriyaanaam Vashankaryai Namah
 430. Om Ekaayai Namah
 431. Om Ekaveeraayai Namah
 432. Om Ekaakaaraikavaibhavaayai Namah
 433. Om Lokatrayasusampoojyaayai Namah
 434. Om Lokatrayaprasootitaayai Namah
 435. Om Lokamaataayai Namah
 436. Om Jaganmaataayai Namah
 437. Om Varnaatmaayai Namah
 438. Om Varnanilayaayai Namah
 439. Om Shodashaakshararoopinyai Namah
 440. Om Kaalyai Namah
 441. Om Krityaayai Namah
 442. Om Mahaaraatryai Namah
 443. Om Moharaatryai Namah
 444. Om Sulochanaayai Namah
 445. Om Kamaneeyaayai Namah
 446. Om Kalaadhaaraayai Namah
 447. Om Kaaminyai Namah
 448. Om Varnamaalinyai Namah
 449. Om Kaashmeeradravaliptaangyai Namah
 450. Om Kaamyaayai Namah || 450 ||
 451. Om Kamalaarchitaayai Namah
 452. Om Maanikyabhaasaalankaaraayai Namah
 453. Om Kanakaayai Namah
 454. Om Kanakapradaayai Namah
 455. Om Kambugreevaayai Namah
 456. Om Kripaayuktaayai Namah
 457. Om Kishoryai Namah
 458. Om Lalaatinyai Namah
 459. Om Kaalasthaayai Namah
 460. Om Nimeshaayai Namah
 461. Om Kaaladaatryai Namah
 462. Om Kalaavatyai Namah
 463. Om Kaalajnyaayai Namah
 464. Om Kaalamaataayai Namah
 465. Om Kanyakaayai Namah
 466. Om Kleshanaashinyai Namah
 467. Om Kaalanetraayai Namah
 468. Om Kalaavaanyai Namah
 469. Om Kaaladaayai Namah
 470. Om Kaalavigrahaayai Namah
 471. Om Keertivardhinyai Namah
 472. Om Keertijnyaayai Namah
 473. Om Keertisthaayai Namah
 474. Om Keertidaayinyai Namah
 475. Om Sukeertitaayai Namah
 476. Om Keshavaanandakaarinyai Namah
 477. Om Kumaaryai Namah
 478. Om Kumudaabaayai Namah
 479. Om Karmabhanjanyai Namah
 480. Om Kaumudyai Namah || 480 ||
 481. Om Kumudaanandaayai Namah
 482. Om Kanyakaaparameshvaryai Namah
 483. Om Kaalaangyai Namah
 484. Om Kaalabhooshanaayai Namah
 485. Om Kapardinyai Namah
 486. Om Komalaangyai Namah
 487. Om Kripaasindhave Namah
 488. Om Kripaamayyai Namah
 489. Om Kanchasthaayai Namah
 490. Om Kanchavadanaayai Namah
 491. Om Kootasthaayai Namah
 492. Om Kularoopinyai Namah
 493. Om Lokeshvaryai Namah
 494. Om Kushalaayai Namah
 495. Om Kulasambhavaayai Namah
 496. Om Chitajnyaayai Namah
 497. Om Chintitapadaayai Namah
 498. Om Chintasthaayai Namah
 499. Om Chitsvaroopinyai Namah
 500. Om Champakaapamanojnyaayai Namah
 501. Om Chaaru Champakamaalinyai Namah
 502. Om Chandasvaroopinyai Namah
 503. Om Chandyai Namah
 504. Om Chaitanyaghanakehinyai Namah
 505. Om Chitaanandaayai Namah
 506. Om Chitaadhaaraayai Namah
 507. Om Chitaakaaraayai Namah
 508. Om Chitaalayaayai Namah
 509. Om Chabalaapaangalatikaayai Namah
 510. Om Chandrakotisubhaasvaraayai Namah || 510 ||
 511. Om Chintaamanigunaadhaaraayai Namah
 512. Om Chintaamanivibhooshitaayai Namah
 513. Om Bhaktachintaamanilataayai Namah
 514. Om Chintaamanisumandiraayai Namah
 515. Om Chaaruchandanaliptaangyai Namah
 516. Om Chaturaayai Namah
 517. Om Chaturaananaayai Namah
 518. Om Chhatradaayai Namah
 519. Om Chhatradaaryai Namah
 520. Om Chaaruchaamaraveejitaayai Namah
 521. Om Bhaktaanaam Chhatraroopaayai Namah
 522. Om Chhatrachhaayaakritaalayaayai Namah
 523. Om Jagajjeevaayai Namah
 524. Om Jagaddhaatryai Namah
 525. Om Jagadaanandakaarinyai Namah
 526. Om Yajnyarataayai Namah
 527. Om Japayajnyaparaayanaayai Namah
 528. Om Yajnyadaayai Namah
 529. Om Yajnyaphaladaayai Namah
 530. Om Yajnyasthaanakritaalayaayai Namah
 531. Om Yajnyabhoktryai Namah
 532. Om Yajnyaroopaayai Namah
 533. Om Yajnyavighnavinaashinyai Namah
 534. Om Karmayogaayai Namah
 535. Om Karmaroopaayai Namah
 536. Om Karmavighnavinaashinyai Namah
 537. Om Karmadaayai Namah
 538. Om Karmaphaladaayai Namah
 539. Om Karmasthaanakritaalayaayai Namah
 540. Om Akaalushyasuchaaritraayai Namah || 540 ||
 541. Om Sarvakarmasamanchitaayai Namah
 542. Om Jayasthaayai Namah
 543. Om Jayadaayai Namah
 544. Om Jaitryai Namah
 545. Om Jeevitaayai Namah
 546. Om Jayakaarinyai Namah
 547. Om Yashodaayai Namah
 548. Om Yashasaamraajyaayai Namah
 549. Om Yashodaanandakaarinyai Namah
 550. Om Jvalinyai Namah
 551. Om Jvaalinyai Namah
 552. Om Jvaalaayai Namah
 553. Om Jvaladpaavakasannibhaayai Namah
 554. Om Jvaalaamukhyai Namah
 555. Om Janaanandaayai Namah
 556. Om Jamboodveepakritaalayaayai Namah
 557. Om Janmadaayai Namah
 558. Om Janmahataayai Namah
 559. Om Janmanyai Namah
 560. Om Janmaranjanyai Namah
 561. Om Jananyai Namah
 562. Om Janmabhuve Namah
 563. Om Vedashaastrapradarshinyai Namah
 564. Om Jagadambaayai Namah
 565. Om Janitryai Namah
 566. Om Jeevakaarunyakaarinyai Namah
 567. Om Jnyaatidaayai Namah
 568. Om Jaatidaayai Namah
 569. Om Jaatyai Namah
 570. Om Jnyaanadaayai Namah || 570 ||
 571. Om Jnyaanagocharaayai Namah
 572. Om Jnyaanamayyai Namah
 573. Om Jnyaanaroopaayai Namah
 574. Om Eeshvaryai Namah
 575. Om Jnyaanavigrahaayai Namah
 576. Om Jnyaanavijnyaanashaalinyai Namah
 577. Om Japaapushpasamashtitaayai Namah
 578. Om Jinajaitryai Namah
 579. Om Jinaadhaaraayai Namah
 580. Om Japaakusumashobhitaayai Namah
 581. Om Teerthankaryai Namah
 582. Om Niraadhaaraayai Namah
 583. Om Jinamaataayai Namah
 584. Om Jineshvaryai Namah
 585. Om Amalaambaradhaarinyai Namah
 586. Om Vishnuvardanamardinyai Namah
 587. Om Shambhukotiduraadharshaayai Namah
 588. Om Samudrakotigambheeraayai Namah
 589. Om Sooryakotiprateekaashaayai Namah
 590. Om Vaayukotimahaabalaayai Namah
 591. Om Yamakotiparaakramaayai Namah
 592. Om Kaamakotiphalapradaayai Namah
 593. Om Ratikotisulaavanyaayai Namah
 594. Om Chakrakotisuraajyadaayai Namah
 595. Om Prithvikotikshamaadhaaraayai Namah
 596. Om Padmakotinibhaananaayai Namah
 597. Om Agnikotibhayankaryai Namah
 598. Om Eeshaanaadikachichchhaktyai Namah
 599. Om Dhanaadhaaraayai Namah
 600. Om Dhanapradaayai Namah || 600 ||
 601. Om Animaayai Namah
 602. Om Mahimaayai Namah
 603. Om Praaptyai Namah
 604. Om Karimaayai Namah
 605. Om Ladhimaayai Namah
 606. Om Praakaamyaayai Namah
 607. Om Vashitvaayai Namah
 608. Om Eeshitvaayai Namah
 609. Om Siddhidaayinyai Namah
 610. Om Mahimaadigunairyuktaayai Namah
 611. Om Animaadyashtasiddhidaayai Namah
 612. Om Yavanaangyai Namah
 613. Om Janaadeenaayai Namah
 614. Om Ajaraayai Namah
 615. Om Jaraavahaayai Namah
 616. Om Taarinyai Namah
 617. Om Trigunaayai Namah
 618. Om Taarikaayai Namah
 619. Om Tulaseenataayai Namah
 620. Om Trayeevidyaayai Namah
 621. Om Trayeemoortyai Namah
 622. Om Trayajnyaayai Namah
 623. Om Tureeyaayai Namah
 624. Om Triguneshvaryai Namah
 625. Om Trividaayai Namah
 626. Om Vishvamaataayai Namah
 627. Om Trapaavatyai Namah
 628. Om Tridashaaraadyaayai Namah
 629. Om Trimoortijananyai Namah
 630. Om Tvaraayai Namah || 630 ||
 631. Om Trivarnaayai Namah
 632. Om Trailokyaayai Namah
 633. Om Tridivaayai Namah
 634. Om Lokapaavanyai Namah
 635. Om Trimoortyai Namah
 636. Om Trijananyai Namah
 637. Om Tribhuve Namah
 638. Om Taaraayai Namah
 639. Om Tapasvinyai Namah
 640. Om Tarunyai Namah
 641. Om Taapasaaraadhyaayai Namah
 642. Om Taponishtaayai Namah
 643. Om Tamopahaayai Namah
 644. Om Tarunaayai Namah
 645. Om Tridiveshaanaayai Namah
 646. Om Taptakaanchanasannibhaayai Namah
 647. Om Taapasyai Namah
 648. Om Taaraaroopinyai Namah
 649. Om Tarunaarkapradaayinyai Namah
 650. Om Taapajnyyai Namah
 651. Om Tarkikaayai Namah
 652. Om Tarkavidyaayai Namah
 653. Om Avidyaasvaroopinyai Namah
 654. Om Tripushkaraayai Namah
 655. Om Trikaalajnyaayai Namah
 656. Om Trailokyavyaapineeshvaryai Namah
 657. Om Taapatrayavinaashinyai Namah
 658. Om Tapassiddhipradaayinyai Namah
 659. Om Gunaaraadhyaayai Namah
 660. Om Gunaateetaayai Namah || 660 ||
 661. Om Kuleenaayai Namah
 662. Om Kulanandinyai Namah
 663. Om Teertharoopaayai Namah
 664. Om Teerthakaryai Namah
 665. Om Shokaduhkhavinaashinyai Namah
 666. Om Adeenaayai Namah
 667. Om Deenavatsalaayai Namah
 668. Om Deenaanaathapriyankaryai Namah
 669. Om Dayaatmikaayai Namah
 670. Om Dayaapoornaayai Namah
 671. Om Devadaanavapoojitaayai Namah
 672. Om Dakshinaayai Namah
 673. Om Dakshinaaraadhyaayai Namah
 674. Om Devaanaam Modakaarinyai Namah
 675. Om Daakshaayanyai Namah
 676. Om Devasutaayai Namah
 677. Om Durgaayai Namah
 678. Om Durgatinaashinyai Namah
 679. Om Ghoraagnidaahadamanyai Namah
 680. Om Duhkhaduhsvapnavaarinyai Namah
 681. Om Shreemayyai Namah
 682. Om Shreshthaayai Namah
 683. Om Shreekaryai Namah
 684. Om Shreevibhaavaryai Namah
 685. Om Shreedaayai Namah
 686. Om Shreeshaayai Namah
 687. Om Shreenivaasaayai Namah
 688. Om Shreeyutaayai Namah
 689. Om Shreematyai Namah
 690. Om Dhanadaayai Namah || 690 ||
 691. Om Daaminyai Namah
 692. Om Dayaayai Namah
 693. Om Daantaayai Namah
 694. Om Dharmadaayai Namah
 695. Om Shaantaayai Namah
 696. Om Daadimeekusumaprabhaayai Namah
 697. Om Dharanyai Namah
 698. Om Dhaaranyai Namah
 699. Om Dhairyaayai Namah
 700. Om Dhairyadaayai Namah
 701. Om Dhanashaalinyai Namah
 702. Om Dhananjayaayai Namah
 703. Om Dhanaakaaraayai Namah
 704. Om Dharmaayai Namah
 705. Om Dhaatryai Namah
 706. Om Dedeepyamaanaayai Namah
 707. Om Dharminyai Namah
 708. Om Duraavaaraayai Namah
 709. Om Duraasadaayai Namah
 710. Om Naanaaratnavichitraangyai Namah
 711. Om Naanaabharanamanditaayai Namah
 712. Om Neerajaasyaayai Namah
 713. Om Niraatangaayai Namah
 714. Om Navalaavanyasundaryai Namah
 715. Om Damanaayai Namah
 716. Om Nidhitaayai Namah
 717. Om Nityaayai Namah
 718. Om Nijaayai Namah
 719. Om Nirnayasundaryai Namah
 720. Om Paramaayai Namah || 720 ||
 721. Om Nirvikaaraayai Namah
 722. Om Nirvairaayai Namah
 723. Om Nikhilaayai Namah
 724. Om Pramadaayai Namah
 725. Om Prathamaayai Namah
 726. Om Praajnyaayai Namah
 727. Om Sarvapaavanapaavanyai Namah
 728. Om Sarvapriyaayai Namah
 729. Om Sarvavrataayai Namah
 730. Om Paavanaayai Namah
 731. Om Paapanaashinyai Namah
 732. Om Vaasavyamshabhaagaayai Namah
 733. Om Apoorvaayai Namah
 734. Om Paranjyotisvaroopinyai Namah
 735. Om Parokshaayai Namah
 736. Om Paaragaayai Namah
 737. Om Kanyaayai Namah
 738. Om Kanyaayai Namah
 739. Om Parishuddhaayai Namah
 740. Om Apaaragaayai Namah
 741. Om Paraasiddhyai Namah
 742. Om Paraagatyai Namah
 743. Om Pashupaashavimochanyai Namah
 744. Om Padmagandhaayai Namah
 745. Om Padmaakshyai Namah
 746. Om Parabrahmasvaroopinyai Namah
 747. Om Padmakesaramandiraayai Namah
 748. Om Parabrahmanivaasinyai Namah
 749. Om Paramaanandamuditaayai Namah
 750. Om Poornapeethanivaasinyai Namah || 750 ||
 751. Om Parameshyai Namah
 752. Om Prithvyai Namah
 753. Om Parachakranivaasinyai Namah
 754. Om Paraavaraayai Namah
 755. Om Paraavidyaayai Namah
 756. Om Paramaanandadaayinyai Namah
 757. Om Vaagroopaayai Namah
 758. Om Vaagmayyai Namah
 759. Om Vaagdaayai Namah
 760. Om Vaagnetryai Namah
 761. Om Vaagvishaaradaayai Namah
 762. Om Dheeroopaayai Namah
 763. Om Dheemayyai Namah
 764. Om Dheeraayai Namah
 765. Om Dheedaatryai Namah
 766. Om Dheevishaaradaayai Namah
 767. Om Brindaarakabrindavandyaayai Namah
 768. Om Vaishyabrindasahodaryai Namah
 769. Om Raajaraajeshvaraarchitaayai Namah
 770. Om Bhaktasarvaarthasaadhakaayai Namah
 771. Om Panibhooshaayai Namah
 772. Om Baalaapoojaayai Namah
 773. Om Praanaroopaayai Namah
 774. Om Priyamvadaayai Namah
 775. Om Bhaktipriyaayai Namah
 776. Om Bhavaaraadhyaayai Namah
 777. Om Bhaveshyai Namah
 778. Om Bhayanaashinyai Namah
 779. Om Bhaveshvaryai Namah
 780. Om Bhadramukhyai Namah || 780 ||
 781. Om Bhavamaataayai Namah
 782. Om Bhavaayai Namah
 783. Om Bhattaarikaayai Namah
 784. Om Bhavaagamyaayai Namah
 785. Om Bhavakantakanaashinyai Namah
 786. Om Bhavaanandaayai Namah
 787. Om Bhaavaneeyaayai Namah
 788. Om Bhootapanchakavaasinyai Namah
 789. Om Bhagavatyai Namah
 790. Om Bhoodaatryai Namah
 791. Om Bhooteshyai Namah
 792. Om Bhootaroopinyai Namah
 793. Om Bhootasthaayai Namah
 794. Om Bhootamaataayai Namah
 795. Om Bhootajnyaayai Namah
 796. Om Bhavamochanyai Namah
 797. Om Bhaktashokatamohantryai Namah
 798. Om Bhavabhaaravinaashinyai Namah
 799. Om Bhoogopachaarakushalaayai Namah
 800. Om Daatryai Namah
 801. Om Bhoocharyai Namah
 802. Om Bheetihaayai Namah
 803. Om Bhaktiramyaayai Namah
 804. Om Bhaktaanaamishtadaayinyai Namah
 805. Om Bhaktaanukampinyai Namah
 806. Om Bheemaayai Namah
 807. Om Bhaktaanaamaartinaashinyai Namah
 808. Om Bhaasvaraayai Namah
 809. Om Bhaasvatyai Namah
 810. Om Bheetyai Namah || 810 ||
 811. Om Bhaasvadutthaanashaalinyai Namah
 812. Om Bhootidaayai Namah
 813. Om Bhootiroopaayai Namah
 814. Om Bhootikaayai Namah
 815. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 816. Om Mahaajihvaayai Namah
 817. Om Mahaadamshtraayai Namah
 818. Om Manipooranivaasinyai Namah
 819. Om Maanasyai Namah
 820. Om Maanadaayai Namah
 821. Om Manahchakshuragocharaayai Namah
 822. Om Mahaakundalinyai Namah
 823. Om Maataayai Namah
 824. Om Mahaashatruvinaashinyai Namah
 825. Om Mahaamohaantakaarajnyaayai Namah
 826. Om Mahaamokshapradaayinyai Namah
 827. Om Mahaashaktyai Namah
 828. Om Mahaaviryaayai Namah
 829. Om Mahishaasuramardinyai Namah
 830. Om Madhuraayai Namah
 831. Om Medhaayai Namah
 832. Om Medhyaayai Namah
 833. Om Mahaavaibhavavardhinyai Namah
 834. Om Mahaavrataayai Namah
 835. Om Mahaamoortaayai Namah
 836. Om Muktikaamyaarthasiddhidaayai Namah
 837. Om Mahaneeyaayai Namah
 838. Om Maananeeyaayai Namah
 839. Om Mahaaduhkhavinaashinyai Namah
 840. Om Muktaahaaraalatobhetaayai Namah || 840 ||
 841. Om Mattamaatangakaaminyai Namah
 842. Om Mahaaghoraayai Namah
 843. Om Mantramaataayai Namah
 844. Om Mahaachorabhayaapahaayai Namah
 845. Om Mahaasookshmaayai Namah
 846. Om Makaraakritikundalaayai Namah
 847. Om Mahaaprabhaayai Namah
 848. Om Mahaachintyaayai Namah
 849. Om Mahaamantramahaushadhyai Namah
 850. Om Manimandalamadhyasthaayai Namah
 851. Om Manimaalaaviraajitaayai Namah
 852. Om Manoramaayai Namah
 853. Om Mahaaroopaayai Namah
 854. Om Raajnyyai Namah
 855. Om Raajeevalochanaayai Namah
 856. Om Vidyaarthinyai Namah
 857. Om Ramaamaataayai Namah
 858. Om Vishnuroopaayai Namah
 859. Om Veereshvaryai Namah
 860. Om Varadaayai Namah
 861. Om Vishaalanayanotpalaayai Namah
 862. Om Veerasutaayai Namah
 863. Om Veeravandyaayai Namah
 864. Om Vishvabhuve Namah
 865. Om Veeranandinyai Namah
 866. Om Vishveshvaryai Namah
 867. Om Vishaalaakshyai Namah
 868. Om Vishnumaayaavimohinyai Namah
 869. Om Vikhyaataayai Namah
 870. Om Vilasatkachaayai Namah || 870 ||
 871. Om Brahmeshyai Namah
 872. Om Brahmaroopinyai Namah
 873. Om Brahmavidyaayai Namah
 874. Om Brahmaanyai Namah
 875. Om Vishvaayai Namah
 876. Om Vishvaroopinyai Namah
 877. Om Vishvavandyaayai Namah
 878. Om Vishvashaktyai Namah
 879. Om Veeraayai Namah
 880. Om Vichakshanaayai Namah
 881. Om Baalaayai Namah
 882. Om Baalikaayai Namah
 883. Om Bindusthaayai Namah
 884. Om Vishvapaashavimochanyai Namah
 885. Om Shishupraayaayai Namah
 886. Om Vaidyavidyaayai Namah
 887. Om Sheelaasheelapradaayinyai Namah
 888. Om Kshetraayai Namah
 889. Om Kshemankaryai Namah
 890. Om Vaishyaayai Namah
 891. Om Aaryavaishyakuleshvaryai Namah
 892. Om Kusumashreshthisatputryai Namah
 893. Om Kusumaambaakumaarikaayai Namah
 894. Om Baalanagarasampoojyaayai Namah
 895. Om Viroopaakshasahodaryai Namah
 896. Om Sarvasiddheshvaraaraadyaayai Namah
 897. Om Sarvaabheeshtaphalapradaayai Namah
 898. Om Sarvaduhkhaprashamanyai Namah
 899. Om Sarvarakshaasvaroopinyai Namah
 900. Om Vibhudaayai Namah || 900 ||
 901. Om Vishnusankalpaayai Namah
 902. Om Vijnyaanaghanaroopinyai Namah
 903. Om Vichitrinyai Namah
 904. Om Vishnupoojyaayai Namah
 905. Om Vishnumaayaavilaasinyai Namah
 906. Om Vaishyadaatryai Namah
 907. Om Vaishyagotraayai Namah
 908. Om Vaishyagotravivardhinyai Namah
 909. Om Vaishyabhojanasantushtaayai Namah
 910. Om Mahaasankalparoopinyai Namah
 911. Om Sandhyaayai Namah
 912. Om Vinodinyai Namah
 913. Om Satyajnyaanaprabodhinyai Namah
 914. Om Vikaararahitaamaataayai Namah
 915. Om Vijayaayai Namah
 916. Om Vishvasaakshinyai Namah
 917. Om Tattvajnyaayai Namah
 918. Om Tatvaakaaraayai Namah
 919. Om Tattvamarthasvaroopinyai Namah
 920. Om Tapahsvaadhyaayanirataayai Namah
 921. Om Tapasveejanasannutaayai Namah
 922. Om Vipulaayai Namah
 923. Om Vindhyavaasinyai Namah
 924. Om Nagareshvaramaanitaayai Namah
 925. Om Kamalaadevisampoojyaayai Namah
 926. Om Janaardanasupoojitaayai Namah
 927. Om Vanditaayai Namah
 928. Om Vararoopaayai Namah
 929. Om Matitaayai Namah
 930. Om Mattakaashinyai Namah || 930 ||
 931. Om Maadhavyai Namah
 932. Om Maalinyai Namah
 933. Om Maanyaayai Namah
 934. Om Mahaapaatakanaashinyai Namah
 935. Om Varaayai Namah
 936. Om Varavarninyai Namah
 937. Om Vaaritaakaaravarshinyai Namah
 938. Om Satkeertigunasampannaayai Namah
 939. Om Vaishyalokavashankaryai Namah
 940. Om Tatvaasanaayai Namah
 941. Om Tapophalaayai Namah
 942. Om Tarunaadityapaatalaayai Namah
 943. Om Tantrasaaraayai Namah
 944. Om Tantramaataayai Namah
 945. Om Tapolokanivaasinyai Namah
 946. Om Tantrasthaayai Namah
 947. Om Tantrasaakshinyai Namah
 948. Om Tantramaargapradarshinyai Namah
 949. Om Sarvasampattijananyai Namah
 950. Om Satpathaayai Namah
 951. Om Sakaleshtadaayai Namah
 952. Om Asamaanaayai Namah
 953. Om Saamadevyai Namah
 954. Om Samarhaayai Namah
 955. Om Sakalastutaayai Namah
 956. Om Sanakaadimunidyeyaayai Namah
 957. Om Sarvashaastraarthagocharaayai Namah
 958. Om Sadaashivaayai Namah
 959. Om Samutteernaayai Namah
 960. Om Saatvikaayai Namah || 960 ||
 961. Om Shaantaroopinyai Namah
 962. Om Sarvavedaantanilayaayai Namah
 963. Om Samayaayai Namah
 964. Om Sarvatomukhyai Namah
 965. Om Sahasradalapadmasthaayai Namah
 966. Om Sarvachaitanyaroopinyai Namah
 967. Om Sarvadoshavinirmuktaayai Namah
 968. Om Sachchidaanandaroopinyai Namah
 969. Om Sarvavishvambaraayai Namah
 970. Om Sarvajnyaanavishaaradaayai Namah
 971. Om Vidyaavidyaakaryai Namah
 972. Om Vidyaayai Namah
 973. Om Vidyaavidyaprabodhinyai Namah
 974. Om Vimalaayai Namah
 975. Om Vibhavaayai Namah
 976. Om Vedyaayai Namah
 977. Om Vishvasthaayai Namah
 978. Om Vivitojvalaayai Namah
 979. Om Veerahatyaprashamanyai Namah
 980. Om Vinamrajanapaalinyai Namah
 981. Om Veeramadhyaayai Namah
 982. Om Viraatroopaayai Namah
 983. Om Vitantraayai Namah
 984. Om Vishvanaayikaayai Namah
 985. Om Vishvambaraayai Namah
 986. Om Samaaraadhyaayai Namah
 987. Om Vikramaayai Namah
 988. Om Vishvamangalaayai Namah
 989. Om Vinaayakyai Namah
 990. Om Vaasavyai Namah || 990 ||
 991. Om Niranjanaayai Namah
 992. Om Kanyakaaparameshvaryai Namah
 993. Om Nityakarmaphalapradaayai Namah
 994. Om Nityamangalaroopinyai Namah
 995. Om Kshetrapaalasamarchitaayai Namah
 996. Om Grahapeedaanivaarinyai Namah
 997. Om Kshemakaarunyakaarinyai Namah
 998. Om Rudralakshanadhaarinyai Namah
 999. Om Sarvaanandamayyai Namah
 1000. Om Bhadraayai Namah
 1001. Om Vaishyasaukhyapradaayinyai Namah
 1002. Om Nityaanandasvaroopinyai Namah
 1003. Om Vaishyasampatpradaayinyai Namah
 1004. Om Vaishyaakulodbhaavaayai Namah
 1005. Om Kshetrajyeshthaachalasthitaayai Namah
 1006. Om Shreemantrapuravaasinyai Namah
 1007. Om Saumangalyaadidevataayai Namah
 1008. Om Shreekanyakaaparameshvaryai Namah || 1008 ||

|| Iti Shree Vaasavi Kanyakaa Parameshvari Sahasranaamaavalih Sampoornam ||