శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళిః

Sri Surya Sahasranamavali

అథ శ్రీసూర్యసహస్రనామావలిః

 1. ఓం విశ్వవిదే నమః
 2. ఓం విశ్వజితే నమః
 3. ఓం విశ్వకర్త్రే నమః
 4. ఓం విశ్వాత్మనే నమః
 5. ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః
 6. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
 7. ఓం విశ్వయోనయే నమః
 8. ఓం నియతాత్మనే నమః
 9. ఓం జితేంద్రియాయ నమః
 10. ఓం కాలాశ్రయాయ నమః
 11. ఓం కాలకర్త్రే నమః
 12. ఓం కాలఘ్నే నమః
 13. ఓం కాలనాశనాయ నమః
 14. ఓం మహాయోగినే నమః
 15. ఓం మహాసిద్ధయే నమః
 16. ఓం మహాత్మనే నమః
 17. ఓం సుమహాబలాయ నమః
 18. ఓం ప్రభవే నమః
 19. ఓం విభవే నమః
 20. ఓం భూతనాథాయ నమః
 21. ఓం ఓం భూతాత్మనే నమః
 22. ఓం భువనేశ్వరాయ నమః
 23. ఓం భూతభవ్యాయ నమః
 24. ఓం భావితాత్మనే నమః
 25. ఓం భూతాంతఃకరణాయ నమః
 26. ఓం శివాయ నమః
 27. ఓం శరణ్యాయ నమః
 28. ఓం కమలానందాయ నమః
 29. ఓం నందనాయ నమః
 30. ఓం నందవర్ధనాయ నమః
 31. ఓం వరేణ్యాయ నమః
 32. ఓం వరదాయ నమః
 33. ఓం యోగినే నమః
 34. ఓం సుసంయుక్తాయ నమః
 35. ఓం ప్రకాశకాయ నమః
 36. ఓం ప్రాప్తయానాయ నమః
 37. ఓం పరప్రాణాయ నమః
 38. ఓం పూతాత్మనే నమః
 39. ఓం ప్రయతాయ నమః
 40. ఓం ప్రియాయ నమః
 41. ఓం ఓం నయాయ నమః
 42. ఓం సహస్రపాదే నమః
 43. ఓం సాధవే నమః
 44. ఓం దివ్యకుండలమండితాయ నమః
 45. ఓం అవ్యంగధారిణే నమః
 46. ఓం ధీరాత్మనే నమః
 47. ఓం సవిత్రే నమః
 48. ఓం వాయువాహనాయ నమః
 49. ఓం సమాహితమతయే నమః
 50. ఓం దాత్రే నమః
 51. ఓం విధాత్రే నమః
 52. ఓం కృతమంగలాయ నమః
 53. ఓం కపర్దినే నమః
 54. ఓం కల్పపాదే నమః
 55. ఓం రుద్రాయ నమః
 56. ఓం సుమనాయ నమః
 57. ఓం ధర్మవత్సలాయ నమః
 58. ఓం సమాయుక్తాయ నమః
 59. ఓం విముక్తాత్మనే నమః
 60. ఓం కృతాత్మనే నమః
 61. ఓం ఓం కృతినాం వరాయ నమః
 62. ఓం అవిచింత్యవపవే నమః
 63. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
 64. ఓం మహాయోగినే నమః
 65. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
 66. ఓం కాంతాయ నమః
 67. ఓం కామారయే నమః
 68. ఓం ఆదిత్యాయ నమః
 69. ఓం నియతాత్మనే నమః
 70. ఓం నిరాకులాయ నమః
 71. ఓం కామాయ నమః
 72. ఓం కారుణికాయ నమః
 73. ఓం కర్త్రే నమః
 74. ఓం కమలాకరబోధనాయ నమః
 75. ఓం సప్తసప్తయే నమః
 76. ఓం అచింత్యాత్మనే నమః
 77. ఓం మహాకారుణికోత్తమాయ నమః
 78. ఓం సంజీవనాయ నమః
 79. ఓం జీవనాథాయ నమః
 80. ఓం జయాయ నమః
 81. ఓం ఓం జీవాయ నమః
 82. ఓం జగత్పతయే నమః
 83. ఓం అయుక్తాయ నమః
 84. ఓం విశ్వనిలయాయ నమః
 85. ఓం సంవిభాగినే నమః
 86. ఓం వృషధ్వజాయ నమః
 87. ఓం వృషాకపయే నమః
 88. ఓం కల్పకర్త్రే నమః
 89. ఓం కల్పాంతకరణాయ నమః
 90. ఓం రవయే నమః
 91. ఓం ఏకచక్రరథాయ నమః
 92. ఓం మౌనినే నమః
 93. ఓం సురథాయ నమః
 94. ఓం రథినాం వరాయ నమః
 95. ఓం సక్రోధనాయ నమః
 96. ఓం రశ్మిమాలినే నమః
 97. ఓం తేజోరాశయే నమః
 98. ఓం విభావసవే నమః
 99. ఓం దివ్యకృతే నమః
 100. ఓం దినకృతే నమః
 101. ఓం ఓం దేవాయ నమః
 102. ఓం దేవదేవాయ నమః
 103. ఓం దివస్పతయే నమః
 104. ఓం దీననాథాయ నమః
 105. ఓం హరాయ నమః
 106. ఓం హోత్రే నమః
 107. ఓం దివ్యబాహవే నమః
 108. ఓం దివాకరాయ నమః
 109. ఓం యజ్ఞాయ నమః
 110. ఓం యజ్ఞపతయే నమః
 111. ఓం పూష్ణే నమః
 112. ఓం స్వర్ణరేతసే నమః
 113. ఓం పరావరాయ నమః
 114. ఓం పరాపరజ్ఞాయ నమః
 115. ఓం తరణయే నమః
 116. ఓం అంశుమాలినే నమః
 117. ఓం మనోహరాయ నమః
 118. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
 119. ఓం ప్రాజ్ఞపతయే నమః
 120. ఓం సూర్యాయ నమః
 121. ఓం ఓం సవిత్రే నమః
 122. ఓం విష్ణవే నమః
 123. ఓం అంశుమతే నమః
 124. ఓం సదాగతయే నమః
 125. ఓం గంధవహాయ నమః
 126. ఓం విహితాయ నమః
 127. ఓం విధయే నమః
 128. ఓం ఆశుగాయ నమః
 129. ఓం పతంగాయ నమః
 130. ఓం పతగాయ నమః
 131. ఓం స్థాణవే నమః
 132. ఓం విహంగాయ నమః
 133. ఓం విహగాయ నమః
 134. ఓం వరాయ నమః
 135. ఓం హర్యశ్వాయ నమః
 136. ఓం హరితాశ్వాయ నమః
 137. ఓం హరిదశ్వాయ నమః
 138. ఓం జగత్ప్రియాయ నమః
 139. ఓం త్ర్యంబకాయ నమః
 140. ఓం సర్వదమనాయ నమః
 141. ఓం ఓం భావితాత్మనే నమః
 142. ఓం భిషగ్వరాయ నమః
 143. ఓం ఆలోకకృతే నమః
 144. ఓం లోకనాథాయ నమః
 145. ఓం లోకాలోకనమస్కృతాయ నమః
 146. ఓం కాలాయ నమః
 147. ఓం కల్పాంతకాయ నమః
 148. ఓం వహ్నయే నమః
 149. ఓం తపనాయ నమః
 150. ఓం సంప్రతాపనాయ నమః
 151. ఓం విరోచనాయ నమః
 152. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 153. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 154. ఓం పురందరాయ నమః
 155. ఓం సహస్రరశ్మయే నమః
 156. ఓం మిహిరాయ నమః
 157. ఓం వివిధాంబరభూషణాయ నమః
 158. ఓం ఖగాయ నమః
 159. ఓం ప్రతర్దనాయ నమః
 160. ఓం ధన్యాయ నమః
 161. ఓం ఓం హయగాయ నమః
 162. ఓం వాగ్విశారదాయ నమః
 163. ఓం శ్రీమతే నమః
 164. ఓం అశిశిరాయ నమః
 165. ఓం వాగ్మినే నమః
 166. ఓం శ్రీపతయే నమః
 167. ఓం శ్రీనికేతనాయ నమః
 168. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
 169. ఓం శ్రీధరాయ నమః
 170. ఓం శ్రీమతే నమః
 171. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
 172. ఓం వసుప్రదాయ నమః
 173. ఓం కామచారిణే నమః
 174. ఓం మహామాయాయ నమః
 175. ఓం మహోగ్రాయ నమః
 176. ఓం అవిదితామయాయ నమః
 177. ఓం తీర్థక్రియావతే నమః
 178. ఓం సునయాయ నమః
 179. ఓం విభక్తాయ నమః
 180. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 181. ఓం ఓం కీర్తయే నమః
 182. ఓం కీర్తికరాయ నమః
 183. ఓం నిత్యాయ నమః
 184. ఓం కుండలినే నమః
 185. ఓం కవచినే నమః
 186. ఓం రథినే నమః
 187. ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
 188. ఓం సప్తాశ్వాయ నమః
 189. ఓం ప్రయతాత్మనే నమః
 190. ఓం పరంతపాయ నమః
 191. ఓం బుద్ధిమతే నమః
 192. ఓం అమరశ్రేష్ఠాయ నమః
 193. ఓం రోచిష్ణవే నమః
 194. ఓం పాకశాసనాయ నమః
 195. ఓం సముద్రాయ నమః
 196. ఓం ధనదాయ నమః
 197. ఓం ధాత్రే నమః
 198. ఓం మాంధాత్రే నమః
 199. ఓం కశ్మలాపహాయ నమః
 200. ఓం తమోఘ్నాయ నమః
 201. ఓం ఓం ధ్వాంతఘ్నే నమః
 202. ఓం వహ్నయే నమః
 203. ఓం హోత్రే నమః
 204. ఓం అంతఃకరణాయ నమః
 205. ఓం గుహాయ నమః
 206. ఓం పశుమతే నమః
 207. ఓం ప్రయతానందాయ నమః
 208. ఓం భూతేశాయ నమః
 209. ఓం శ్రీమతాం వరాయ నమః
 210. ఓం నిత్యాయ నమః
 211. ఓం అదితాయ నమః
 212. ఓం నిత్యరథాయ నమః
 213. ఓం సురేశాయ నమః
 214. ఓం సురపూజితాయ నమః
 215. ఓం అజితాయ నమః
 216. ఓం విజితాయ నమః
 217. ఓం జేత్రే నమః
 218. ఓం జంగమస్థావరాత్మకాయ నమః
 219. ఓం జీవానందాయ నమః
 220. ఓం నిత్యగామినే నమః
 221. ఓం ఓం విజేత్రే నమః
 222. ఓం విజయప్రదాయ నమః
 223. ఓం పర్జన్యాయ నమః
 224. ఓం అగ్నయే నమః
 225. ఓం స్థితయే నమః
 226. ఓం స్థేయాయ నమః
 227. ఓం స్థవిరాయ నమః
 228. ఓం నిరంజనాయ నమః
 229. ఓం ప్రద్యోతనాయ నమః
 230. ఓం రథారూఢాయ నమః
 231. ఓం సర్వలోకప్రకాశకాయ నమః
 232. ఓం ధ్రువాయ నమః
 233. ఓం మేషినే నమః
 234. ఓం మహావీర్యాయ నమః
 235. ఓం హంసాయ నమః
 236. ఓం సంసారతారకాయ నమః
 237. ఓం సృష్టికర్త్రే నమః
 238. ఓం క్రియాహేతవే నమః
 239. ఓం మార్తండాయ నమః
 240. ఓం మరుతాం పతయే నమః
 241. ఓం మరుత్వతే నమః
 242. ఓం దహనాయ నమః
 243. ఓం త్వష్ట్రే నమః
 244. ఓం భగాయ నమః
 245. ఓం భర్గాయ నమః
 246. ఓం అర్యమ్ణే నమః
 247. ఓం కపయే నమః
 248. ఓం వరుణేశాయ నమః
 249. ఓం జగన్నాథాయ నమః
 250. ఓం కృతకృత్యాయ నమః
 251. ఓం సులోచనాయ నమః
 252. ఓం వివస్వతే నమః
 253. ఓం భానుమతే నమః
 254. ఓం కార్యాయ నమః
 255. ఓం కారణాయ నమః
 256. ఓం తేజసాం నిధయే నమః
 257. ఓం అసంగగామినే నమః
 258. ఓం తిగ్మాంశవే నమః
 259. ఓం ధర్మాంశవే నమః
 260. ఓం దీప్తదీధితయే నమః
 261. ఓం ఓం సహస్రదీధితయే నమః
 262. ఓం బ్రధ్నాయ నమః
 263. ఓం సహస్రాంశవే నమః
 264. ఓం దివాకరాయ నమః
 265. ఓం గభస్తిమతే నమః
 266. ఓం దీధితిమతే నమః
 267. ఓం స్రగ్విణే నమః
 268. ఓం మణికులద్యుతయే నమః
 269. ఓం భాస్కరాయ నమః
 270. ఓం సురకార్యజ్ఞాయ నమః
 271. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 272. ఓం తీక్ష్ణదీధితయే నమః
 273. ఓం సురజ్యేష్ఠాయ నమః
 274. ఓం సురపతయే నమః
 275. ఓం బహుజ్ఞాయ నమః
 276. ఓం వచసాం పతయే నమః
 277. ఓం తేజోనిధయే నమః
 278. ఓం బృహత్తేజసే నమః
 279. ఓం బృహత్కీర్తయే నమః
 280. ఓం బృహస్పతయే నమః
 281. ఓం ఓం అహిమతే నమః
 282. ఓం ఊర్జితాయ నమః
 283. ఓం ధీమతే నమః
 284. ఓం ఆముక్తాయ నమః
 285. ఓం కీర్తివర్ధనాయ నమః
 286. ఓం మహావైద్యాయ నమః
 287. ఓం గణపతయే నమః
 288. ఓం ధనేశాయ నమః
 289. ఓం గణనాయకాయ నమః
 290. ఓం తీవ్రప్రతాపనాయ నమః
 291. ఓం తాపినే నమః
 292. ఓం తాపనాయ నమః
 293. ఓం విశ్వతాపనాయ నమః
 294. ఓం కార్తస్వరాయ నమః
 295. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 296. ఓం పద్మానందాయ నమః
 297. ఓం అతినందితాయ నమః
 298. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 299. ఓం అమృతాహారాయ నమః
 300. ఓం స్థితిమతే నమః
 301. ఓం ఓం కేతుమతే నమః
 302. ఓం నభసే నమః
 303. ఓం అనాద్యంతాయ నమః
 304. ఓం అచ్యుతాయ నమః
 305. ఓం విశ్వాయ నమః
 306. ఓం విశ్వామిత్రాయ నమః
 307. ఓం ఘృణయే నమః
 308. ఓం విరాజే నమః
 309. ఓం ఆముక్తకవచాయ నమః
 310. ఓం వాగ్మినే నమః
 311. ఓం కంచుకినే నమః
 312. ఓం విశ్వభావనాయ నమః
 313. ఓం అనిమిత్తగతయే నమః
 314. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
 315. ఓం శరణ్యాయ నమః
 316. ఓం సర్వతోముఖాయ నమః
 317. ఓం విగాహినే నమః
 318. ఓం వేణురసహాయ నమః
 319. ఓం సమాయుక్తాయ నమః
 320. ఓం సమాక్రతవే నమః
 321. ఓం ఓం ధర్మకేతవే నమః
 322. ఓం ధర్మరతయే నమః
 323. ఓం సంహర్త్రే నమః
 324. ఓం సంయమాయ నమః
 325. ఓం యమాయ నమః
 326. ఓం ప్రణతార్తిహరాయ నమః
 327. ఓం వాయవే నమః
 328. ఓం సిద్ధకార్యాయ నమః
 329. ఓం జనేశ్వరాయ నమః
 330. ఓం నభసే నమః
 331. ఓం విగాహనాయ నమః
 332. ఓం సత్యాయ నమః
 333. ఓం సవిత్రే నమః
 334. ఓం ఆత్మనే నమః
 335. ఓం మనోహరాయ నమః
 336. ఓం హారిణే నమః
 337. ఓం హరయే నమః
 338. ఓం హరాయ నమః
 339. ఓం వాయవే నమః
 340. ఓం ఋతవే నమః
 341. ఓం ఓం కాలానలద్యుతయే నమః
 342. ఓం సుఖసేవ్యాయ నమః
 343. ఓం మహాతేజసే నమః
 344. ఓం జగతామేకకారణాయ నమః
 345. ఓం మహేంద్రాయ నమః
 346. ఓం విష్టుతాయ నమః
 347. ఓం స్తోత్రాయ నమః
 348. ఓం స్తుతిహేతవే నమః
 349. ఓం ప్రభాకరాయ నమః
 350. ఓం సహస్రకరాయ నమః
 351. ఓం ఆయుష్మతే నమః
 352. ఓం అరోషాయ నమః
 353. ఓం సుఖదాయ నమః
 354. ఓం సుఖినే నమః
 355. ఓం వ్యాధిఘ్నే నమః
 356. ఓం సుఖదాయ నమః
 357. ఓం సౌఖ్యాయ నమః
 358. ఓం కల్యాణాయ నమః
 359. ఓం కలతాం వరాయ నమః
 360. ఓం ఆరోగ్యకారణాయ నమః
 361. ఓం ఓం సిద్ధయే నమః
 362. ఓం ఋద్ధయే నమః
 363. ఓం వృద్ధయే నమః
 364. ఓం బృహస్పతయే నమః
 365. ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
 366. ఓం ఆరోగ్యాయ నమః
 367. ఓం విదుషే నమః
 368. ఓం బ్రధ్నాయ నమః
 369. ఓం బుధాయ నమః
 370. ఓం మహతే నమః
 371. ఓం ప్రాణవతే నమః
 372. ఓం ధృతిమతే నమః
 373. ఓం ఘర్మాయ నమః
 374. ఓం ఘర్మకర్త్రే నమః
 375. ఓం రుచిప్రదాయ నమః
 376. ఓం సర్వప్రియాయ నమః
 377. ఓం సర్వసహాయ నమః
 378. ఓం సర్వశత్రువినాశనాయ నమః
 379. ఓం ప్రాంశవే నమః
 380. ఓం విద్యోతనాయ నమః
 381. ఓం ఓం ద్యోతాయ నమః
 382. ఓం సహస్రకిరణాయ నమః
 383. ఓం కృతినే నమః
 384. ఓం కేయూరిణే నమః
 385. ఓం భూషణోద్భాసినే నమః
 386. ఓం భాసితాయ నమః
 387. ఓం భాసనాయ నమః
 388. ఓం అనలాయ నమః
 389. ఓం శరణ్యార్తిహరాయ నమః
 390. ఓం హోత్రే నమః
 391. ఓం ఖద్యోతాయ నమః
 392. ఓం ఖగసత్తమాయ నమః
 393. ఓం సర్వద్యోతాయ నమః
 394. ఓం భవద్యోతాయ నమః
 395. ఓం సర్వద్యుతికరాయ నమః
 396. ఓం మతాయ నమః
 397. ఓం కల్యాణాయ నమః
 398. ఓం కల్యాణకరాయ నమః
 399. ఓం కల్యాయ నమః
 400. ఓం కల్యకరాయ నమః
 401. ఓం ఓం కవయే నమః
 402. ఓం కల్యాణకృతే నమః
 403. ఓం కల్యవపవే నమః
 404. ఓం సర్వకల్యాణభాజనాయ నమః
 405. ఓం శాంతిప్రియాయ నమః
 406. ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః
 407. ఓం ప్రశాంతాయ నమః
 408. ఓం ప్రశమప్రియాయ నమః
 409. ఓం ఉదారకర్మణే నమః
 410. ఓం సునయాయ నమః
 411. ఓం సువర్చసే నమః
 412. ఓం వర్చసోజ్జ్వలాయ నమః
 413. ఓం వర్చస్వినే నమః
 414. ఓం వర్చసామీశాయ నమః
 415. ఓం త్రైలోక్యేశాయ నమః
 416. ఓం వశానుగాయ నమః
 417. ఓం తేజస్వినే నమః
 418. ఓం సుయశసే నమః
 419. ఓం వర్ష్మిణే నమః
 420. ఓం వర్ణాధ్యక్షాయ నమః
 421. ఓం ఓం బలిప్రియాయ నమః
 422. ఓం యశస్వినే నమః
 423. ఓం తేజోనిలయాయ నమః
 424. ఓం తేజస్వినే నమః
 425. ఓం ప్రకృతిస్థితాయ నమః
 426. ఓం ఆకాశగాయ నమః
 427. ఓం శీఘ్రగతయే నమః
 428. ఓం ఆశుగాయ నమః
 429. ఓం గతిమతే నమః
 430. ఓం ఖగాయ నమః
 431. ఓం గోపతయే నమః
 432. ఓం గ్రహదేవేశాయ నమః
 433. ఓం గోమతే నమః
 434. ఓం ఏకాయ నమః
 435. ఓం ప్రభంజనాయ నమః
 436. ఓం జనిత్రే నమః
 437. ఓం ప్రజనాయ నమః
 438. ఓం జీవాయ నమః
 439. ఓం దీపాయ నమః
 440. ఓం సర్వప్రకాశకాయ నమః
 441. ఓం ఓం సర్వసాక్షినే నమః
 442. ఓం యోగనిత్యాయ నమః
 443. ఓం నభస్వతే నమః
 444. ఓం అసురాంతకాయ నమః
 445. ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః
 446. ఓం విఘ్నశమనాయ నమః
 447. ఓం కిరీటినే నమః
 448. ఓం సుమనఃప్రియాయ నమః
 449. ఓం మరీచిమాలినే నమః
 450. ఓం సుమతయే నమః
 451. ఓం కృతాభిఖ్యవిశేషకాయ నమః
 452. ఓం శిష్టాచారాయ నమః
 453. ఓం శుభాకారాయ నమః
 454. ఓం స్వచారాచారతత్పరాయ నమః
 455. ఓం మందారాయ నమః
 456. ఓం మాఠరాయ నమః
 457. ఓం వేణవే నమః
 458. ఓం క్షుధాపాయ నమః
 459. ఓం క్ష్మాపతయే నమః
 460. ఓం గురవే నమః
 461. ఓం ఓం సువిశిష్టాయ నమః
 462. ఓం విశిష్టాత్మనే నమః
 463. ఓం విధేయాయ నమః
 464. ఓం జ్ఞానశోభనాయ నమః
 465. ఓం మహాశ్వేతాయ నమః
 466. ఓం ప్రియాయ నమః
 467. ఓం జ్ఞేయాయ నమః
 468. ఓం సామగాయ నమః
 469. ఓం మోక్షదాయకాయ నమః
 470. ఓం సర్వవేదప్రగీతాత్మనే నమః
 471. ఓం సర్వవేదలయాయ నమః
 472. ఓం మహతే నమః
 473. ఓం వేదమూర్తయే నమః
 474. ఓం చతుర్వేదాయ నమః
 475. ఓం వేదభృతే నమః
 476. ఓం వేదపారగాయ నమః
 477. ఓం క్రియావతే నమః
 478. ఓం అసితాయ నమః
 479. ఓం జిష్ణవే నమః
 480. ఓం వరీయాంశవే నమః
 481. ఓం ఓం వరప్రదాయ నమః
 482. ఓం వ్రతచారిణే నమః
 483. ఓం వ్రతధరాయ నమః
 484. ఓం లోకబంధవే నమః
 485. ఓం అలంకృతాయ నమః
 486. ఓం అలంకారాక్షరాయ నమః
 487. ఓం వేద్యాయ నమః
 488. ఓం విద్యావతే నమః
 489. ఓం విదితాశయాయ నమః
 490. ఓం ఆకారాయ నమః
 491. ఓం భూషణాయ నమః
 492. ఓం భూష్యాయ నమః
 493. ఓం భూష్ణవే నమః
 494. ఓం భువనపూజితాయ నమః
 495. ఓం చక్రపాణయే నమః
 496. ఓం ధ్వజధరాయ నమః
 497. ఓం సురేశాయ నమః
 498. ఓం లోకవత్సలాయ నమః
 499. ఓం వాగ్మిపతయే నమః
 500. ఓం మహాబాహవే నమః
 501. ఓం ఓం ప్రకృతయే నమః
 502. ఓం వికృతయే నమః
 503. ఓం గుణాయ నమః
 504. ఓం అంధకారాపహాయ నమః
 505. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
 506. ఓం యుగావర్తాయ నమః
 507. ఓం యుగాదికృతే నమః
 508. ఓం అప్రమేయాయ నమః
 509. ఓం సదాయోగినే నమః
 510. ఓం నిరహంకారాయ నమః
 511. ఓం ఈశ్వరాయ నమః
 512. ఓం శుభప్రదాయ నమః
 513. ఓం శుభాయ నమః
 514. ఓం శాస్త్రే నమః
 515. ఓం శుభకర్మణే నమః
 516. ఓం శుభప్రదాయ నమః
 517. ఓం సత్యవతే నమః
 518. ఓం శ్రుతిమతే నమః
 519. ఓం ఉచ్చైర్నకారాయ నమః
 520. ఓం వృద్ధిదాయ నమః
 521. ఓం ఓం అనలాయ నమః
 522. ఓం బలభృతే నమః
 523. ఓం బలదాయ నమః
 524. ఓం బంధవే నమః
 525. ఓం మతిమతే నమః
 526. ఓం బలినాం వరాయ నమః
 527. ఓం అనంగాయ నమః
 528. ఓం నాగరాజేంద్రాయ నమః
 529. ఓం పద్మయోనయే నమః
 530. ఓం గణేశ్వరాయ నమః
 531. ఓం సంవత్సరాయ నమః
 532. ఓం ఋతవే నమః
 533. ఓం నేత్రే నమః
 534. ఓం కాలచక్రప్రవర్తకాయ నమః
 535. ఓం పద్మేక్షణాయ నమః
 536. ఓం పద్మయోనయే నమః
 537. ఓం ప్రభావతే నమః
 538. ఓం అమరాయ నమః
 539. ఓం ప్రభవే నమః
 540. ఓం సుమూర్తయే నమః
 541. ఓం ఓం సుమతయే నమః
 542. ఓం సోమాయ నమః
 543. ఓం గోవిందాయ నమః
 544. ఓం జగదాదిజాయ నమః
 545. ఓం పీతవాససే నమః
 546. ఓం కృష్ణవాససే నమః
 547. ఓం దిగ్వాససే నమః
 548. ఓం ఇంద్రియాతిగాయ నమః
 549. ఓం అతీంద్రియాయ నమః
 550. ఓం అనేకరూపాయ నమః
 551. ఓం స్కందాయ నమః
 552. ఓం పరపురంజయాయ నమః
 553. ఓం శక్తిమతే నమః
 554. ఓం జలధృగే నమః
 555. ఓం భాస్వతే నమః
 556. ఓం మోక్షహేతవే నమః
 557. ఓం అయోనిజాయ నమః
 558. ఓం సర్వదర్శినే నమః
 559. ఓం జితాదర్శాయ నమః
 560. ఓం దుఃస్వప్నాశుభనాశనాయ నమః
 561. ఓం ఓం మాంగల్యకర్త్రే నమః
 562. ఓం తరణయే నమః
 563. ఓం వేగవతే నమః
 564. ఓం కశ్మలాపహాయ నమః
 565. ఓం స్పష్టాక్షరాయ నమః
 566. ఓం మహామంత్రాయ నమః
 567. ఓం విశాఖాయ నమః
 568. ఓం యజనప్రియాయ నమః
 569. ఓం విశ్వకర్మణే నమః
 570. ఓం మహాశక్తయే నమః
 571. ఓం ద్యుతయే నమః
 572. ఓం ఈశాయ నమః
 573. ఓం విహంగమాయ నమః
 574. ఓం విచక్షణాయ నమః
 575. ఓం దక్షాయ నమః
 576. ఓం ఇంద్రాయ నమః
 577. ఓం ప్రత్యూషాయ నమః
 578. ఓం ప్రియదర్శనాయ నమః
 579. ఓం అఖిన్నాయ నమః
 580. ఓం వేదనిలయాయ నమః
 581. ఓం ఓం వేదవిదే నమః
 582. ఓం విదితాశయాయ నమః
 583. ఓం ప్రభాకరాయ నమః
 584. ఓం జితరిపవే నమః
 585. ఓం సుజనాయ నమః
 586. ఓం అరుణసారథయే నమః
 587. ఓం కునాశినే నమః
 588. ఓం సురతాయ నమః
 589. ఓం స్కందాయ నమః
 590. ఓం మహితాయ నమః
 591. ఓం అభిమతాయ నమః
 592. ఓం గురవే నమః
 593. ఓం గ్రహరాజాయ నమః
 594. ఓం గ్రహపతయే నమః
 595. ఓం గ్రహనక్షత్రమండలాయ నమః
 596. ఓం భాస్కరాయ నమః
 597. ఓం సతతానందాయ నమః
 598. ఓం నందనాయ నమః
 599. ఓం నరవాహనాయ నమః
 600. ఓం మంగలాయ నమః
 601. ఓం ఓం మంగలవతే నమః
 602. ఓం మాంగల్యాయ నమః
 603. ఓం మంగలావహాయ నమః
 604. ఓం మంగల్యచారుచరితాయ నమః
 605. ఓం శీర్ణాయ నమః
 606. ఓం సర్వవ్రతాయ నమః
 607. ఓం వ్రతినే నమః
 608. ఓం చతుర్ముఖాయ నమః
 609. ఓం పద్మమాలినే నమః
 610. ఓం పూతాత్మనే నమః
 611. ఓం ప్రణతార్తిఘ్నే నమః
 612. ఓం అకించనాయ నమః
 613. ఓం సతామీశాయ నమః
 614. ఓం నిర్గుణాయ నమః
 615. ఓం గుణవతే నమః
 616. ఓం శుచయే నమః
 617. ఓం సంపూర్ణాయ నమః
 618. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 619. ఓం విధేయాయ నమః
 620. ఓం యోగతత్పరాయ నమః
 621. ఓం ఓం సహస్రాంశవే నమః
 622. ఓం క్రతుమతయే నమః
 623. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 624. ఓం సుమతయే నమః
 625. ఓం సువాచే నమః
 626. ఓం సువాహనాయ నమః
 627. ఓం మాల్యదామ్నే నమః
 628. ఓం కృతాహారాయ నమః
 629. ఓం హరిప్రియాయ నమః
 630. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 631. ఓం ప్రచేతసే నమః
 632. ఓం ప్రథితాయ నమః
 633. ఓం ప్రయతాత్మనే నమః
 634. ఓం స్థిరాత్మకాయ నమః
 635. ఓం శతవిందవే నమః
 636. ఓం శతముఖాయ నమః
 637. ఓం గరీయసే నమః
 638. ఓం అనలప్రభాయ నమః
 639. ఓం ధీరాయ నమః
 640. ఓం మహత్తరాయ నమః
 641. ఓం ఓం విప్రాయ నమః
 642. ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః
 643. ఓం విద్యారాజాధిరాజాయ నమః
 644. ఓం విద్యావతే నమః
 645. ఓం భూతిదాయ నమః
 646. ఓం స్థితాయ నమః
 647. ఓం అనిర్దేశ్యవపవే నమః
 648. ఓం శ్రీమతే నమః
 649. ఓం విపాప్మనే నమః
 650. ఓం బహుమంగలాయ నమః
 651. ఓం స్వఃస్థితాయ నమః
 652. ఓం సురథాయ నమః
 653. ఓం స్వర్ణాయ నమః
 654. ఓం మోక్షదాయ నమః
 655. ఓం బలికేతనాయ నమః
 656. ఓం నిర్ద్వంద్వాయ నమః
 657. ఓం ద్వంద్వఘ్నే నమః
 658. ఓం సర్గాయ నమః
 659. ఓం సర్వగాయ నమః
 660. ఓం సంప్రకాశకాయ నమః
 661. ఓం ఓం దయాలవే నమః
 662. ఓం సూక్ష్మధియే నమః
 663. ఓం క్షాంతయే నమః
 664. ఓం క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియాయ నమః
 665. ఓం భూధరాయ నమః
 666. ఓం భూపతయే నమః
 667. ఓం వక్త్రే నమః
 668. ఓం పవిత్రాత్మనే నమః
 669. ఓం త్రిలోచనాయ నమః
 670. ఓం మహావరాహాయ నమః
 671. ఓం ప్రియకృతే నమః
 672. ఓం దాత్రే నమః
 673. ఓం భోక్త్రే నమః
 674. ఓం అభయప్రదాయ నమః
 675. ఓం చక్రవర్తినే నమః
 676. ఓం ధృతికరాయ నమః
 677. ఓం సంపూర్ణాయ నమః
 678. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
 679. ఓం చతుర్వేదధరాయ నమః
 680. ఓం అచింత్యాయ నమః
 681. ఓం ఓం వినింద్యాయ నమః
 682. ఓం వివిధాశనాయ నమః
 683. ఓం విచిత్రరథాయ నమః
 684. ఓం ఏకాకినే నమః
 685. ఓం సప్తసప్తయే నమః
 686. ఓం పరాత్పరాయ నమః
 687. ఓం సర్వోదధిస్థితికరాయ నమః
 688. ఓం స్థితిస్థేయాయ నమః
 689. ఓం స్థితిప్రియాయ నమః
 690. ఓం నిష్కలాయ నమః
 691. ఓం పుష్కలాయ నమః
 692. ఓం విభవే నమః
 693. ఓం వసుమతే నమః
 694. ఓం వాసవప్రియాయ నమః
 695. ఓం పశుమతే నమః
 696. ఓం వాసవస్వామినే నమః
 697. ఓం వసుధామ్నే నమః
 698. ఓం వసుప్రదాయ నమః
 699. ఓం బలవతే నమః
 700. ఓం జ్ఞానవతే నమః
 701. ఓం ఓం తత్త్వాయ నమః
 702. ఓం ఓంంకారాయ నమః
 703. ఓం త్రిషు సంస్థితాయ నమః
 704. ఓం సంకల్పయోనయే నమః
 705. ఓం దినకృతే నమః
 706. ఓం భగవతే నమః
 707. ఓం కారణాపహాయ నమః
 708. ఓం నీలకంఠాయ నమః
 709. ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః
 710. ఓం చతుర్వేదప్రియంవదాయ నమః
 711. ఓం వషట్కారాయ నమః
 712. ఓం ఉద్గాత్రే నమః
 713. ఓం హోత్రే నమః
 714. ఓం స్వాహాకారాయ నమః
 715. ఓం హుతాహుతయే నమః
 716. ఓం జనార్దనాయ నమః
 717. ఓం జనానందాయ నమః
 718. ఓం నరాయ నమః
 719. ఓం నారాయణాయ నమః
 720. ఓం అంబుదాయ నమః
 721. ఓం ఓం సందేహనాశనాయ నమః
 722. ఓం వాయవే నమః
 723. ఓం ధన్వినే నమః
 724. ఓం సురనమస్కృతాయ నమః
 725. ఓం విగ్రహినే నమః
 726. ఓం విమలాయ నమః
 727. ఓం విందవే నమః
 728. ఓం విశోకాయ నమః
 729. ఓం విమలద్యుతయే నమః
 730. ఓం ద్యుతిమతే నమః
 731. ఓం ద్యోతనాయ నమః
 732. ఓం విద్యుతే నమః
 733. ఓం విద్యావతే నమః
 734. ఓం విదితాయ నమః
 735. ఓం బలినే నమః
 736. ఓం ఘర్మదాయ నమః
 737. ఓం హిమదాయ నమః
 738. ఓం హాసాయ నమః
 739. ఓం కృష్ణవర్త్మనే నమః
 740. ఓం సుతాజితాయ నమః
 741. ఓం ఓం సావిత్రీభావితాయ నమః
 742. ఓం రాజ్ఞే నమః
 743. ఓం విశ్వామిత్రాయ నమః
 744. ఓం ఘృణయే నమః
 745. ఓం విరాజే నమః
 746. ఓం సప్తార్చిషే నమః
 747. ఓం సప్తతురగాయ నమః
 748. ఓం సప్తలోకనమస్కృతాయ నమః
 749. ఓం సంపూర్ణాయ నమః
 750. ఓం జగన్నాథాయ నమః
 751. ఓం సుమనసే నమః
 752. ఓం శోభనప్రియాయ నమః
 753. ఓం సర్వాత్మనే నమః
 754. ఓం సర్వకృతే నమః
 755. ఓం సృష్టయే నమః
 756. ఓం సప్తిమతే నమః
 757. ఓం సప్తమీప్రియాయ నమః
 758. ఓం సుమేధసే నమః
 759. ఓం మేధికాయ నమః
 760. ఓం మేధ్యాయ నమః
 761. ఓం ఓం మేధావినే నమః
 762. ఓం మధుసూదనాయ నమః
 763. ఓం అంగిరఃపతయే నమః
 764. ఓం కాలజ్ఞాయ నమః
 765. ఓం ధూమకేతవే నమః
 766. ఓం సుకేతనాయ నమః
 767. ఓం సుఖినే నమః
 768. ఓం సుఖప్రదాయ నమః
 769. ఓం సౌఖ్యాయ నమః
 770. ఓం కామినే కాంతయే నమః
 771. ఓం కాంతిప్రియాయ నమః
 772. ఓం మునయే నమః
 773. ఓం సంతాపనాయ నమః
 774. ఓం సంతపనాయ నమః
 775. ఓం ఆతపాయ నమః
 776. ఓం తపసాం పతయే నమః
 777. ఓం ఉమాపతయే నమః
 778. ఓం సహస్రాంశవే నమః
 779. ఓం ప్రియకారిణే నమః
 780. ఓం ప్రియంకరాయ నమః
 781. ఓం ఓం ప్రీతయే నమః
 782. ఓం విమన్యవే నమః
 783. ఓం అంభోత్థాయ నమః
 784. ఓం ఖంజనాయ నమః
 785. ఓం జగతాం పతయే నమః
 786. ఓం జగత్పిత్రే నమః
 787. ఓం ప్రీతమనసే నమః
 788. ఓం సర్వాయ నమః
 789. ఓం ఖర్వాయ నమః
 790. ఓం గుహాయ నమః
 791. ఓం అచలాయ నమః
 792. ఓం సర్వగాయ నమః
 793. ఓం జగదానందాయ నమః
 794. ఓం జగన్నేత్రే నమః
 795. ఓం సురారిఘ్నే నమః
 796. ఓం శ్రేయసే నమః
 797. ఓం శ్రేయస్కరాయ నమః
 798. ఓం జ్యాయసే నమః
 799. ఓం మహతే నమః
 800. ఓం ఉత్తమాయ నమః
 801. ఓం ఓం ఉద్భవాయ నమః
 802. ఓం ఉత్తమాయ నమః
 803. ఓం మేరుమేయాయ నమః
 804. ఓం అథాయ నమః
 805. ఓం ధరణాయ నమః
 806. ఓం ధరణీధరాయ నమః
 807. ఓం ధరాధ్యక్షాయ నమః
 808. ఓం ధర్మరాజాయ నమః
 809. ఓం ధర్మాధర్మప్రవర్తకాయ నమః
 810. ఓం రథాధ్యక్షాయ నమః
 811. ఓం రథగతయే నమః
 812. ఓం తరుణాయ నమః
 813. ఓం తనితాయ నమః
 814. ఓం అనలాయ నమః
 815. ఓం ఉత్తరాయ నమః
 816. ఓం అనుత్తరస్తాపినే నమః
 817. ఓం అవాక్పతయే నమః
 818. ఓం అపాం పతయే నమః
 819. ఓం పుణ్యసంకీర్తనాయ నమః
 820. ఓం పుణ్యాయ నమః
 821. ఓం ఓం హేతవే నమః
 822. ఓం లోకత్రయాశ్రయాయ నమః
 823. ఓం స్వర్భానవే నమః
 824. ఓం విగతానందాయ నమః
 825. ఓం విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృతే నమః
 826. ఓం వ్యాధిప్రణాశనాయ నమః
 827. ఓం క్షేమాయ నమః
 828. ఓం శూరాయ నమః
 829. ఓం సర్వజితాం వరాయ నమః
 830. ఓం ఏకరథాయ నమః
 831. ఓం రథాధీశాయ నమః
 832. ఓం శనైశ్చరస్య పిత్రే నమః
 833. ఓం వైవస్వతగురవే నమః
 834. ఓం మృత్యవే నమః
 835. ఓం ధర్మనిత్యాయ నమః
 836. ఓం మహావ్రతాయ నమః
 837. ఓం ప్రలంబహారసంచారిణే నమః
 838. ఓం ప్రద్యోతాయ నమః
 839. ఓం ద్యోతితానలాయ నమః
 840. ఓం సంతాపహృతే నమః
 841. ఓం ఓం పరస్మై నమః
 842. ఓం మంత్రాయ నమః
 843. ఓం మంత్రమూర్తయే నమః
 844. ఓం మహాబలాయ నమః
 845. ఓం శ్రేష్ఠాత్మనే నమః
 846. ఓం సుప్రియాయ నమః
 847. ఓం శంభవే నమః
 848. ఓం మరుతామీశ్వరేశ్వరాయ నమః
 849. ఓం సంసారగతివిచ్ఛేత్త్రే నమః
 850. ఓం సంసారార్ణవతారకాయ నమః
 851. ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః
 852. ఓం సహస్రార్చిషే నమః
 853. ఓం రత్నగర్భాయ నమః
 854. ఓం అపరాజితాయ నమః
 855. ఓం ధర్మకేతవే నమః
 856. ఓం అమేయాత్మనే నమః
 857. ఓం ధర్మాధర్మవరప్రదాయ నమః
 858. ఓం లోకసాక్షిణే నమః
 859. ఓం లోకగురవే నమః
 860. ఓం లోకేశాయ నమః
 861. ఓం ఓం చండవాహనాయ నమః
 862. ఓం ధర్మయూపాయ నమః
 863. ఓం యూపవృక్షాయ నమః
 864. ఓం ధనుష్పాణయే నమః
 865. ఓం ధనుర్ధరాయ నమః
 866. ఓం పినాకధృతే నమః
 867. ఓం మహోత్సాహాయ నమః
 868. ఓం మహామాయాయ నమః
 869. ఓం మహాశనాయ నమః
 870. ఓం వీరాయ నమః
 871. ఓం శక్తిమతాం శ్రేష్ఠాయ నమః
 872. ఓం సర్వశస్త్రభృతాం వరాయ నమః
 873. ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః
 874. ఓం దురారాధ్యాయ నమః
 875. ఓం లోహితాంగాయ నమః
 876. ఓం వివర్ధనాయ నమః
 877. ఓం ఖగాయ నమః
 878. ఓం అంధాయ నమః
 879. ఓం ధర్మదాయ నమః
 880. ఓం నిత్యాయ నమః
 881. ఓం ఓం ధర్మకృతే నమః
 882. ఓం చిత్రవిక్రమాయ నమః
 883. ఓం భగవతే నమః
 884. ఓం ఆత్మవతే నమః
 885. ఓం మంత్రాయ నమః
 886. ఓం త్ర్యక్షరాయ నమః
 887. ఓం నీలలోహితాయ నమః
 888. ఓం ఏకాయ నమః
 889. ఓం అనేకాయ నమః
 890. ఓం త్రయినే నమః
 891. ఓం కాలాయ నమః
 892. ఓం సవిత్రే నమః
 893. ఓం సమితింజయాయ నమః
 894. ఓం శార్ఙ్గధన్వనే నమః
 895. ఓం అనలాయ నమః
 896. ఓం భీమాయ నమః
 897. ఓం సర్వప్రహరణాయుధాయ నమః
 898. ఓం సుకర్మణే నమః
 899. ఓం పరమేష్ఠినే నమః
 900. ఓం నాకపాలినే నమః
 901. ఓం ఓం దివిస్థితాయ నమః
 902. ఓం వదాన్యాయ నమః
 903. ఓం వాసుకయే నమః
 904. ఓం వైద్యాయ నమః
 905. ఓం ఆత్రేయాయ నమః
 906. ఓం పరాక్రమాయ నమః
 907. ఓం ద్వాపరాయ నమః
 908. ఓం పరమోదారాయ నమః
 909. ఓం పరమాయ నమః
 910. ఓం బ్రహ్మచర్యవతే నమః
 911. ఓం ఉదీచ్యవేషాయ నమః
 912. ఓం ముకుటినే నమః
 913. ఓం పద్మహస్తాయ నమః
 914. ఓం హిమాంశుభృతే నమః
 915. ఓం సితాయ నమః
 916. ఓం ప్రసన్నవదనాయ నమః
 917. ఓం పద్మోదరనిభాననాయ నమః
 918. ఓం సాయం దివా దివ్యవపుషే నమః
 919. ఓం అనిర్దేశ్యాయ నమః
 920. ఓం మహాలయాయ నమః
 921. ఓం ఓం మహారథాయ నమః
 922. ఓం మహతే నమః
 923. ఓం ఈశాయ నమః
 924. ఓం శేషాయ నమః
 925. ఓం సత్త్వరజస్తమసే నమః
 926. ఓం ధృతాతపత్రప్రతిమాయ నమః
 927. ఓం విమర్షినే నమః
 928. ఓం నిర్ణయాయ నమః
 929. ఓం స్థితాయ నమః
 930. ఓం అహింసకాయ నమః
 931. ఓం శుద్ధమతయే నమః
 932. ఓం అద్వితీయాయ నమః
 933. ఓం వివర్ధనాయ నమః
 934. ఓం సర్వదాయ నమః
 935. ఓం ధనదాయ నమః
 936. ఓం మోక్షాయ నమః
 937. ఓం విహారిణే నమః
 938. ఓం బహుదాయకాయ నమః
 939. ఓం చారురాత్రిహరాయ నమః
 940. ఓం నాథాయ నమః
 941. ఓం ఓం భగవతే నమః
 942. ఓం సర్వగాయ నమః
 943. ఓం అవ్యయాయ నమః
 944. ఓం మనోహరవపవే నమః
 945. ఓం శుభ్రాయ నమః
 946. ఓం శోభనాయ నమః
 947. ఓం సుప్రభావనాయ నమః
 948. ఓం సుప్రభావాయ నమః
 949. ఓం సుప్రతాపాయ నమః
 950. ఓం సునేత్రాయ నమః
 951. ఓం దిగ్విదిక్పతయే నమః
 952. ఓం రాజ్ఞీప్రియాయ నమః
 953. ఓం శబ్దకరాయ నమః
 954. ఓం గ్రహేశాయ నమః
 955. ఓం తిమిరాపహాయ నమః
 956. ఓం సైంహికేయరిపవే నమః
 957. ఓం దేవాయ నమః
 958. ఓం వరదాయ నమః
 959. ఓం వరనాయకాయ నమః
 960. ఓం చతుర్భుజాయ నమః
 961. ఓం ఓం మహాయోగినే నమః
 962. ఓం యోగీశ్వరపతయే నమః
 963. ఓం అనాదిరూపాయ నమః
 964. ఓం అదితిజాయ నమః
 965. ఓం రత్నకాంతయే నమః
 966. ఓం ప్రభామయాయ నమః
 967. ఓం జగత్ప్రదీపాయ నమః
 968. ఓం విస్తీర్ణాయ నమః
 969. ఓం మహావిస్తీర్ణమండలాయ నమః
 970. ఓం ఏకచక్రరథాయ నమః
 971. ఓం స్వర్ణరథాయ నమః
 972. ఓం స్వర్ణశరీరధృషే నమః
 973. ఓం నిరాలంబాయ నమః
 974. ఓం గగనగాయ నమః
 975. ఓం ధర్మకర్మప్రభావకృతే నమః
 976. ఓం ధర్మాత్మనే నమః
 977. ఓం కర్మణాం సాక్షిణే నమః
 978. ఓం ప్రత్యక్షాయ నమః
 979. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
 980. ఓం మేరుసేవినే నమః
 981. ఓం ఓం సుమేధావినే నమః
 982. ఓం మేరురక్షాకరాయ నమః
 983. ఓం మహతే నమః
 984. ఓం ఆధారభూతాయ నమః
 985. ఓం రతిమతే నమః
 986. ఓం ధనధాన్యకృతే నమః
 987. ఓం పాపసంతాపహర్త్రే నమః
 988. ఓం మనోవాంఛితదాయకాయ నమః
 989. ఓం రోగహర్త్రే నమః
 990. ఓం రాజ్యదాయినే నమః
 991. ఓం రమణీయగుణాయ నమః
 992. ఓం అనృణినే నమః
 993. ఓం కాలత్రయానంతరూపాయ నమః
 994. ఓం మునివృందనమస్కృతాయ నమః
 995. ఓం సంధ్యారాగకరాయ నమః
 996. ఓం సిద్ధాయ నమః
 997. ఓం సంధ్యావందనవందితాయ నమః
 998. ఓం సామ్రాజ్యదాననిరతాయ నమః
 999. ఓం సమారాధనతోషవతే నమః
 1000. ఓం భక్తదుఃఖక్షయకరాయ నమః
 1001. ఓం ఓం భవసాగరతారకాయ నమః
 1002. ఓం భయాపహర్త్రే నమః
 1003. ఓం భగవతే నమః
 1004. ఓం అప్రమేయపరాక్రమాయ నమః
 1005. ఓం మనుస్వామినే నమః
 1006. ఓం మనుపతయే నమః
 1007. ఓం మాన్యాయ నమః
 1008. ఓం మన్వంతరాధిపాయ నమః

|| ఇతి శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళిః సంపూర్ణం ||