Advertisment

శ్రీ రామ సహస్రనామావళిః

శ్రీ రామ సహస్రనామావళిః

 1. ఓం రాజీవలోచనాయ నమః
 2. ఓం శ్రీమతే నమః
 3. ఓం శ్రీరామాయ నమః
 4. ఓం రఘుపుంగవాయ నమః
 5. ఓం రామభద్రాయ నమః
 6. ఓం సదాచారాయ నమః
 7. ఓం రాజేంద్రాయ నమః
 8. ఓం జానకీపతయే నమః
 9. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః
 10. ఓం వరేణ్యాయ నమః
 11. ఓం వరదాయ నమః
 12. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
 13. ఓం జనార్దనాయ నమః
 14. ఓం జితామిత్రాయ నమః
 15. ఓం పరార్థైకప్రయోజనాయ నమః
 16. ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః
 17. ఓం దాంతాయ నమః
 18. ఓం శత్రుజితే నమః
 19. ఓం శత్రుతాపనాయ నమః
 20. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః 
 21. ఓం సర్వదేవాదయే నమః
 22. ఓం శరణ్యాయ నమః
 23. ఓం వాలిమర్దనాయ నమః
 24. ఓం జ్ఞానభావ్యాయ నమః
 25. ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయ నమః
 26. ఓం వాగ్మినే నమః
 27. ఓం సత్యవ్రతాయ నమః
 28. ఓం శుచయే నమః
 29. ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః
 30. ఓం దృఢప్రజ్ఞాయ నమః
 31. ఓం ఖరధ్వంసినే నమః
 32. ఓం ప్రతాపవతే నమః
 33. ఓం ద్యుతిమతే నమః
 34. ఓం ఆత్మవతే నమః
 35. ఓం వీరాయ నమః
 36. ఓం జితక్రోధాయ నమః
 37. ఓం అరిమర్దనాయ నమః
 38. ఓం విశ్వరూపాయ నమః
 39. ఓం విశాలాక్షాయ నమః
 40. ఓం ప్రభవే నమః
 41. ఓం పరివృఢాయ నమః
 42. ఓం దృఢాయ నమః
 43. ఓం ఈశాయ నమః
 44. ఓం ఖడ్గధరాయ నమః
 45. ఓం శ్రీమతే నమః
 46. ఓం కౌసలేయాయ నమః
 47. ఓం అనసూయకాయ నమః
 48. ఓం విపులాంసాయ నమః
 49. ఓం మహోరస్కాయ నమః
 50. ఓం పరమేష్ఠినే నమః
 51. ఓం పరాయణాయ నమః
 52. ఓం సత్యవ్రతాయ నమః
 53. ఓం సత్యసంధాయ నమః
 54. ఓం గురవే నమః
 55. ఓం పరమధార్మికాయ నమః
 56. ఓం లోకజ్ఞాయ నమః
 57. ఓం లోకవంద్యాయ నమః
 58. ఓం లోకాత్మనే నమః
 59. ఓం లోకకృతే నమః
 60. ఓం పరస్మై నమః
 61. ఓం అనాదయే నమః
 62. ఓం భగవతే నమః
 63. ఓం సేవ్యాయ నమః
 64. ఓం జితమాయాయ నమః
 65. ఓం రఘూద్వహాయ నమః
 66. ఓం రామాయ నమః
 67. ఓం దయాకరాయ నమః
 68. ఓం దక్షాయ నమః
 69. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 70. ఓం సర్వపావనాయ నమః
 71. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
 72. ఓం నీతిమతే నమః
 73. ఓం గోప్త్రే నమః
 74. ఓం సర్వదేవమయాయ నమః
 75. ఓం హరయే నమః
 76. ఓం సుందరాయ నమః
 77. ఓం పీతవాససే నమః
 78. ఓం సూత్రకారాయ నమః
 79. ఓం పురాతనాయ నమః
 80. ఓం సౌమ్యాయ నమః
 81. ఓం మహర్షయే నమః
 82. ఓం కోదండినే నమః
 83. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 84. ఓం సర్వకోవిదాయ నమః
 85. ఓం కవయే నమః
 86. ఓం సుగ్రీవవరదాయ నమః
 87. ఓం సర్వపుణ్యాధికప్రదాయ నమః
 88. ఓం భవ్యాయ నమః
 89. ఓం జితారిషడ్వర్గాయ నమః
 90. ఓం మహోదారాయ నమః
 91. ఓం అఘనాశనాయ నమః
 92. ఓం సుకీర్తయే నమః
 93. ఓం ఆదిపురుషాయ నమః
 94. ఓం కాంతాయ నమః
 95. ఓం పుణ్యకృతాగమాయ నమః
 96. ఓం అకల్మషాయ నమః
 97. ఓం చతుర్బాహవే నమః
 98. ఓం సర్వావాసాయ నమః
 99. ఓం దురాసదాయ నమః
 100. ఓం స్మితభాషిణే నమః
 101. ఓం నివృత్తాత్మనే నమః
 102. ఓం స్మృతిమతే నమః
 103. ఓం వీర్యవతే నమః
 104. ఓం ప్రభవే నమః
 105. ఓం ధీరాయ నమః
 106. ఓం దాంతాయ నమః
 107. ఓం ఘనశ్యామాయ నమః
 108. ఓం సర్వాయుధవిశారదాయ నమః
 109. ఓం అధ్యాత్మయోగనిలయాయ నమః
 110. ఓం సుమనసే నమః
 111. ఓం లక్ష్మణాగ్రజాయ నమః
 112. ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః
 113. ఓం శూరాయ నమః
 114. ఓం సర్వయజ్ఞఫలప్రదాయ నమః
 115. ఓం యజ్ఞస్వరూపిణే నమః
 116. ఓం యజ్ఞేశాయ నమః
 117. ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
 118. ఓం వర్ణాశ్రమకరాయ నమః
 119. ఓం వర్ణినే నమః
 120. ఓం శత్రుజితే నమః
 121. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 122. ఓం విభీషణప్రతిష్ఠాత్రే నమః
 123. ఓం పరమాత్మనే నమః
 124. ఓం పరాత్పరస్మై నమః
 125. ఓం ప్రమాణభూతాయ నమః
 126. ఓం దుర్జ్ఞేయాయ నమః
 127. ఓం పూర్ణాయ నమః
 128. ఓం పరపురంజయాయ నమః
 129. ఓం అనంతదృష్టయే నమః
 130. ఓం ఆనందాయ నమః
 131. ఓం ధనుర్వేదాయ నమః
 132. ఓం ధనుర్ధరాయ నమః
 133. ఓం గుణాకరాయ నమః
 134. ఓం గుణశ్రేష్ఠాయ నమః
 135. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః
 136. ఓం అభివంద్యాయ నమః
 137. ఓం మహాకాయాయ నమః
 138. ఓం విశ్వకర్మణే నమః
 139. ఓం విశారదాయ నమః
 140. ఓం వినీతాత్మనే నమః
 141. ఓం వీతరాగాయ నమః
 142. ఓం తపస్వీశాయ నమః
 143. ఓం జనేశ్వరాయ నమః
 144. ఓం కళ్యాణప్రకృతయే నమః
 145. ఓం కల్పాయ నమః
 146. ఓం సర్వేశాయ నమః
 147. ఓం సర్వకామదాయ నమః
 148. ఓం అక్షయాయ నమః
 149. ఓం పురుషాయ నమః
 150. ఓం సాక్షిణే నమః
 151. ఓం కేశవాయ నమః
 152. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 153. ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః
 154. ఓం మహామాయాయ నమః
 155. ఓం విభీషణవరప్రదాయ నమః
 156. ఓం ఆనందవిగ్రహాయ నమః
 157. ఓం జ్యోతిషే నమః
 158. ఓం హనుమత్ప్రభవే నమః
 159. ఓం అవ్యయాయ నమః
 160. ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః
 161. ఓం సహనాయ నమః
 162. ఓం భోక్త్రే నమః
 163. ఓం సత్యవాదినే నమః
 164. ఓం బహుశ్రుతాయ నమః
 165. ఓం సుఖదాయ నమః
 166. ఓం కారణాయ నమః
 167. ఓం కర్త్రే నమః
 168. ఓం భవబంధవిమోచనాయ నమః
 169. ఓం దేవచూడామణయే నమః
 170. ఓం నేత్రే నమః
 171. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
 172. ఓం బ్రహ్మవర్ధనాయ నమః
 173. ఓం సంసారోత్తారకాయ నమః
 174. ఓం రామాయ నమః
 175. ఓం సర్వదుఃఖవిమోక్షకృతే నమః
 176. ఓం విద్వత్తమాయ నమః
 177. ఓం విశ్వకర్త్రే నమః
 178. ఓం విశ్వహర్త్రే నమః
 179. ఓం విశ్వధృతే [కృతే] నమః
 180. ఓం నిత్యాయ నమః
 181. ఓం నియతకల్యాణాయ నమః
 182. ఓం సీతాశోకవినాశకృతే నమః
 183. ఓం కాకుత్స్థాయ నమః
 184. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 185. ఓం విశ్వామిత్రభయాపహాయ నమః
 186. ఓం మారీచమథనాయ నమః
 187. ఓం రామాయ నమః
 188. ఓం విరాధవధపండితాయ నమః
 189. ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః
 190. ఓం రమ్యాయ నమః
 191. ఓం కిరీటినే నమః
 192. ఓం త్రిదశాధిపాయ నమః
 193. ఓం మహాధనుషే నమః
 194. ఓం మహాకాయాయ నమః
 195. ఓం భీమాయ నమః
 196. ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః
 197. ఓం తత్త్వస్వరూపిణే నమః
 198. ఓం తత్త్వజ్ఞాయ నమః
 199. ఓం తత్త్వవాదినే నమః
 200. ఓం సువిక్రమాయ నమః
 201. ఓం భూతాత్మనే నమః
 202. ఓం భూతకృతే నమః
 203. ఓం స్వామినే నమః
 204. ఓం కాలజ్ఞానినే నమః
 205. ఓం మహాపటవే నమః
 206. ఓం అనిర్విణ్ణాయ నమః
 207. ఓం గుణగ్రాహిణే నమః
 208. ఓం నిష్కలంకాయ నమః
 209. ఓం కలంకఘ్నే నమః
 210. ఓం స్వభావభద్రాయ నమః
 211. ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః
 212. ఓం కేశవాయ నమః
 213. ఓం స్థాణవే నమః
 214. ఓం ఈశ్వరాయ నమః
 215. ఓం భూతాదయే నమః
 216. ఓం శంభవే నమః
 217. ఓం ఆదిత్యాయ నమః
 218. ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః
 219. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 220. ఓం ధ్రువాయ నమః
 221. ఓం కవచినే నమః
 222. ఓం కుండలినే నమః
 223. ఓం చక్రిణే నమః
 224. ఓం ఖడ్గినే నమః
 225. ఓం భక్తజనప్రియాయ నమః
 226. ఓం అమృత్యవే నమః
 227. ఓం జన్మరహితాయ నమః
 228. ఓం సర్వజితే నమః
 229. ఓం సర్వగోచరాయ నమః
 230. ఓం అనుత్తమాయ నమః
 231. ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః
 232. ఓం సర్వాదయే నమః
 233. ఓం గుణసాగరాయ నమః
 234. ఓం సమాయ నమః
 235. ఓం సమాత్మనే నమః
 236. ఓం సమగాయ నమః
 237. ఓం జటాముకుటమండితాయ నమః
 238. ఓం అజేయాయ నమః
 239. ఓం సర్వభూతాత్మనే నమః
 240. ఓం విష్వక్సేనాయ నమః
 241. ఓం మహాతపాయ నమః
 242. ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః
 243. ఓం మహాబాహవే నమః
 244. ఓం అమృతాయ నమః
 245. ఓం వేదవిత్తమాయ నమః
 246. ఓం సహిష్ణవే నమః
 247. ఓం సద్గతయే నమః
 248. ఓం శాస్త్రే నమః
 249. ఓం విశ్వయోనయే నమః
 250. ఓం మహాద్యుతయే నమః
 251. ఓం అతీంద్రాయ నమః
 252. ఓం ఊర్జితాయ నమః
 253. ఓం ప్రాంశవే నమః
 254. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః
 255. ఓం వామనాయ నమః
 256. ఓం బలినే నమః
 257. ఓం ధనుర్వేదాయ నమః
 258. ఓం విధాత్రే నమః
 259. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 260. ఓం విష్ణవే నమః
 261. ఓం శంకరాయ నమః
 262. ఓం హంసాయ నమః
 263. ఓం మరీచయే నమః
 264. ఓం గోవిందాయ నమః
 265. ఓం రత్నగర్భాయ నమః
 266. ఓం మహామతయే నమః
 267. ఓం వ్యాసాయ నమః
 268. ఓం వాచస్పతయే నమః
 269. ఓం సర్వదర్పితాసురమర్దనాయ నమః
 270. ఓం జానకీవల్లభాయ నమః
 271. ఓం పూజ్యాయ నమః
 272. ఓం ప్రకటాయ నమః
 273. ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః
 274. ఓం సంభవాయ నమః
 275. ఓం అతీంద్రియాయ నమః
 276. ఓం వేద్యాయ నమః
 277. ఓం అనిర్దేశాయ నమః
 278. ఓం జాంబవత్ప్రభవే నమః
 279. ఓం మదనాయ నమః
 280. ఓం మథనాయ నమః
 281. ఓం వ్యాపినే నమః
 282. ఓం విశ్వరూపాయ నమః
 283. ఓం నిరంజనాయ నమః
 284. ఓం నారాయణాయ నమః
 285. ఓం అగ్రణ్యే నమః
 286. ఓం సాధవే నమః
 287. ఓం జటాయుప్రీతివర్ధనాయ నమః
 288. ఓం నైకరూపాయ నమః
 289. ఓం జగన్నాథాయ నమః
 290. ఓం సురకార్యహితాయ నమః
 291. ఓం స్వభువే నమః
 292. ఓం జితక్రోధాయ నమః
 293. ఓం జితారాతయే నమః
 294. ఓం ప్లవగాధిపరాజ్యదాయ నమః
 295. ఓం వసుదాయ నమః
 296. ఓం సుభుజాయ నమః
 297. ఓం నైకమాయాయ నమః
 298. ఓం భవ్యప్రమోదనాయ నమః
 299. ఓం చండాంశవే నమః
 300. ఓం సిద్ధిదాయ నమః
 301. ఓం కల్పాయ నమః
 302. ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః
 303. ఓం అగదాయ నమః
 304. ఓం రోగహర్త్రే నమః
 305. ఓం మంత్రజ్ఞాయ నమః
 306. ఓం మంత్రభావనాయ నమః
 307. ఓం సౌమిత్రివత్సలాయ నమః
 308. ఓం ధుర్యాయ నమః
 309. ఓం వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపధృతే నమః
 310. ఓం వసిష్ఠాయ నమః
 311. ఓం గ్రామణ్యే నమః
 312. ఓం శ్రీమతే నమః
 313. ఓం అనుకూలాయ నమః
 314. ఓం ప్రియంవదాయ నమః
 315. ఓం అతులాయ నమః
 316. ఓం సాత్త్వికాయ నమః
 317. ఓం ధీరాయ నమః
 318. ఓం శరాసనవిశారదాయ నమః
 319. ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః
 320. ఓం సర్వగుణోపేతాయ నమః
 321. ఓం శక్తిమతే నమః
 322. ఓం తాటకాంతకాయ నమః
 323. ఓం వైకుంఠాయ నమః
 324. ఓం ప్రాణినాం ప్రాణాయ నమః
 325. ఓం కమఠాయ నమః
 326. ఓం కమలాపతయే నమః
 327. ఓం గోవర్ధనధరాయ నమః
 328. ఓం మత్స్యరూపాయ నమః
 329. ఓం కారుణ్యసాగరాయ నమః
 330. ఓం కుంభకర్ణప్రభేత్త్రే నమః
 331. ఓం గోపీగోపాలసంవృతాయ నమః
 332. ఓం మాయావినే నమః
 333. ఓం వ్యాపకాయ నమః
 334. ఓం వ్యాపినే నమః
 335. ఓం రైణుకేయబలాపహాయ నమః
 336. ఓం పినాకమథనాయ నమః
 337. ఓం వంద్యాయ నమః
 338. ఓం సమర్థాయ నమః
 339. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
 340. ఓం లోకత్రయాశ్రయాయ నమః
 341. ఓం లోకచరితాయ నమః
 342. ఓం భరతాగ్రజాయ నమః
 343. ఓం శ్రీధరాయ నమః
 344. ఓం సద్గతయే నమః
 345. ఓం లోకసాక్షిణే నమః
 346. ఓం నారాయణాయ నమః
 347. ఓం బుధాయ నమః
 348. ఓం మనోవేగినే నమః
 349. ఓం మనోరూపిణే నమః
 350. ఓం పూర్ణాయ నమః
 351. ఓం పురుషపుంగవాయ నమః
 352. ఓం యదుశ్రేష్ఠాయ నమః
 353. ఓం యదుపతయే నమః
 354. ఓం భూతావాసాయ నమః
 355. ఓం సువిక్రమాయ నమః
 356. ఓం తేజోధరాయ నమః
 357. ఓం ధరాధారాయ నమః
 358. ఓం చతుర్మూర్తయే నమః
 359. ఓం మహానిధయే నమః
 360. ఓం చాణూరమర్దనాయ నమః
 361. ఓం దివ్యాయ నమః
 362. ఓం శాంతాయ నమః
 363. ఓం భరతవందితాయ నమః
 364. ఓం శబ్దాతిగాయ నమః
 365. ఓం గభీరాత్మనే నమః
 366. ఓం కోమలాంగాయ నమః
 367. ఓం ప్రజాగరాయ నమః
 368. ఓం లోకగర్భాయ నమః
 369. ఓం శేషశాయినే నమః
 370. ఓం క్షీరాబ్ధినిలయాయ నమః
 371. ఓం అమలాయ నమః
 372. ఓం ఆత్మయోనయే నమః
 373. ఓం అదీనాత్మనే నమః
 374. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 375. ఓం సహస్రపదే నమః
 376. ఓం అమృతాంశవే నమః
 377. ఓం మహాగర్భాయ నమః
 378. ఓం నివృత్తవిషయస్పృహాయ నమః
 379. ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః
 380. ఓం మునయే నమః
 381. ఓం సాక్షిణే నమః
 382. ఓం విహాయసగతయే నమః
 383. ఓం కృతినే నమః
 384. ఓం పర్జన్యాయ నమః
 385. ఓం కుముదాయ నమః
 386. ఓం భూతావాసాయ నమః
 387. ఓం కమలలోచనాయ నమః
 388. ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః
 389. ఓం శ్రీవాసాయ నమః
 390. ఓం వీరఘ్నే నమః
 391. ఓం లక్ష్మణాగ్రజాయ నమః
 392. ఓం లోకాభిరామాయ నమః
 393. ఓం లోకారిమర్దనాయ నమః
 394. ఓం సేవకప్రియాయ నమః
 395. ఓం సనాతనతమాయ నమః
 396. ఓం మేఘశ్యామలాయ నమః
 397. ఓం రాక్షసాంతకృతే నమః
 398. ఓం దివ్యాయుధధరాయ నమః
 399. ఓం శ్రీమతే నమః
 400. ఓం అప్రమేయాయ నమః
 401. ఓం జితేంద్రియాయ నమః
 402. ఓం భూదేవవంద్యాయ నమః
 403. ఓం జనకప్రియకృతే నమః
 404. ఓం ప్రపితామహాయ నమః
 405. ఓం ఉత్తమాయ నమః
 406. ఓం సాత్త్వికాయ నమః
 407. ఓం సత్యాయ నమః
 408. ఓం సత్యసంధాయ నమః
 409. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 410. ఓం సువ్రతాయ నమః
 411. ఓం సులభాయ నమః
 412. ఓం సూక్ష్మాయ నమః
 413. ఓం సుఘోషాయ నమః
 414. ఓం సుఖదాయ నమః
 415. ఓం సుధియే నమః
 416. ఓం దామోదరాయ నమః
 417. ఓం అచ్యుతాయ నమః
 418. ఓం శార్ఙ్గిణే నమః
 419. ఓం వామనాయ నమః
 420. ఓం మధురాధిపాయ నమః
 421. ఓం దేవకీనందనాయ నమః
 422. ఓం శౌరయే నమః
 423. ఓం శూరాయ నమః
 424. ఓం కైటభమర్దనాయ నమః
 425. ఓం సప్తతాలప్రభేత్త్రే నమః
 426. ఓం మిత్రవంశప్రవర్ధనాయ నమః
 427. ఓం కాలస్వరూపిణే నమః
 428. ఓం కాలాత్మనే నమః
 429. ఓం కాలాయ నమః
 430. ఓం కల్యాణదాయ నమః
 431. ఓం కవయే నమః
 432. ఓం సంవత్సరాయ నమః
 433. ఓం ఋతవే నమః
 434. ఓం పక్షాయ నమః
 435. ఓం అయనాయ నమః
 436. ఓం దివసాయ నమః
 437. ఓం యుగాయ నమః
 438. ఓం స్తవ్యాయ నమః
 439. ఓం వివిక్తాయ నమః
 440. ఓం నిర్లేపాయ నమః
 441. ఓం సర్వవ్యాపినే నమః
 442. ఓం నిరాకులాయ నమః
 443. ఓం అనాదినిధనాయ నమః
 444. ఓం సర్వలోకపూజ్యాయ నమః
 445. ఓం నిరామయాయ నమః
 446. ఓం రసాయ నమః
 447. ఓం రసజ్ఞాయ నమః
 448. ఓం సారజ్ఞాయ నమః
 449. ఓం లోకసారాయ నమః
 450. ఓం రసాత్మకాయ నమః
 451. ఓం సర్వదుఃఖాతిగాయ నమః
 452. ఓం విద్యారాశయే నమః
 453. ఓం పరమగోచరాయ నమః
 454. ఓం శేషాయ నమః
 455. ఓం విశేషాయ నమః
 456. ఓం విగతకల్మషాయ నమః
 457. ఓం రఘునాయకాయ నమః
 458. ఓం వర్ణశ్రేష్ఠాయ నమః
 459. ఓం వర్ణవాహ్యాయ నమః
 460. ఓం వర్ణ్యాయ నమః
 461. ఓం వర్ణ్యగుణోజ్జ్వలాయ నమః
 462. ఓం కర్మసాక్షిణే నమః
 463. ఓం అమరశ్రేష్ఠాయ నమః
 464. ఓం దేవదేవాయ నమః
 465. ఓం సుఖప్రదాయ నమః
 466. ఓం దేవాధిదేవాయ నమః
 467. ఓం దేవర్షయే నమః
 468. ఓం దేవాసురనమస్కృతాయ నమః
 469. ఓం సర్వదేవమయాయ నమః
 470. ఓం చక్రిణే నమః
 471. ఓం శార్ఙ్గపాణయే నమః
 472. ఓం రఘూత్తమాయ నమః
 473. ఓం మనసే నమః
 474. ఓం బుద్ధయే నమః
 475. ఓం అహంకారాయ నమః
 476. ఓం ప్రకృత్యై నమః
 477. ఓం పురుషాయ నమః
 478. ఓం అవ్యయాయ నమః
 479. ఓం అహల్యాపావనాయ నమః
 480. ఓం స్వామినే నమః
 481. ఓం పితృభక్తాయ నమః
 482. ఓం వరప్రదాయ నమః
 483. ఓం న్యాయాయ నమః
 484. ఓం న్యాయినే నమః
 485. ఓం నయినే నమః
 486. ఓం శ్రీమతే నమః
 487. ఓం నయాయ నమః
 488. ఓం నగధరాయ నమః
 489. ఓం ధ్రువాయ నమః
 490. ఓం లక్ష్మీవిశ్వంభరాభర్త్రే నమః
 491. ఓం దేవేంద్రాయ నమః
 492. ఓం బలిమర్దనాయ నమః
 493. ఓం వాణారిమర్దనాయ నమః
 494. ఓం యజ్వనే నమః
 495. ఓం అనుత్తమాయ నమః
 496. ఓం మునిసేవితాయ నమః
 497. ఓం దేవాగ్రణయే నమః
 498. ఓం శివధ్యానతత్పరాయ నమః
 499. ఓం పరమాయ నమః
 500. ఓం పరస్మై నమః
 501. ఓం సామగేయాయ నమః
 502. ఓం ప్రియాయ నమః
 503. ఓం అక్రూరాయ నమః
 504. ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః
 505. ఓం సులోచనాయ నమః
 506. ఓం పుణ్యాయ నమః
 507. ఓం పుణ్యాధికాయ నమః
 508. ఓం పూర్వస్మై నమః
 509. ఓం పూర్ణాయ నమః
 510. ఓం పూరయిత్రే నమః
 511. ఓం రవయే నమః
 512. ఓం జటిలాయ నమః
 513. ఓం కల్మషధ్వాంతప్రభంజనవిభావసవే నమః
 514. ఓం అవ్యక్తలక్షణాయ నమః
 515. ఓం అవ్యక్తాయ నమః
 516. ఓం దశాస్యద్వీపకేసరిణే నమః
 517. ఓం కలానిధయే నమః
 518. ఓం కలానాథాయ నమః
 519. ఓం కమలానందవర్ధనాయ నమః
 520. ఓం జయినే నమః
 521. ఓం జితారయే నమః
 522. ఓం సర్వాదయే నమః
 523. ఓం శమనాయ నమః
 524. ఓం భవభంజనాయ నమః
 525. ఓం అలంకరిష్ణవే నమః
 526. ఓం అచలాయ నమః
 527. ఓం రోచిష్ణవే నమః
 528. ఓం విక్రమోత్తమాయ నమః
 529. ఓం ఆశవే నమః
 530. ఓం శబ్దపతయే నమః
 531. ఓం శబ్దగోచరాయ నమః
 532. ఓం రంజనాయ నమః
 533. ఓం రఘవే నమః
 534. ఓం నిశ్శబ్దాయ నమః
 535. ఓం ప్రణవాయ నమః
 536. ఓం మాలినే నమః
 537. ఓం స్థూలాయ నమః
 538. ఓం సూక్ష్మాయ నమః
 539. ఓం విలక్షణాయ నమః
 540. ఓం ఆత్మయోనయే నమః
 541. ఓం అయోనయే నమః
 542. ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః
 543. ఓం సహస్రపదే నమః
 544. ఓం సనాతనతమాయ నమః
 545. ఓం స్రగ్విణే నమః
 546. ఓం పేశలాయ నమః
 547. ఓం జవినాం వరాయ నమః
 548. ఓం శక్తిమతే నమః
 549. ఓం శంఖభృతే నమః
 550. ఓం నాథాయ నమః
 551. ఓం గదాపద్మరథాంగభృతే నమః
 552. ఓం నిరీహాయ నమః
 553. ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
 554. ఓం చిద్రూపాయ నమః
 555. ఓం వీతసాధ్వసాయ నమః
 556. ఓం శతాననాయ నమః
 557. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 558. ఓం శతమూర్తయే నమః
 559. ఓం ఘనప్రభాయ నమః
 560. ఓం హృత్పుండరీకశయనాయ నమః
 561. ఓం కఠినాయ నమః
 562. ఓం ద్రవాయ నమః
 563. ఓం ఉగ్రాయ నమః
 564. ఓం గ్రహపతయే నమః
 565. ఓం శ్రీమతే నమః
 566. ఓం సమర్థాయ నమః
 567. ఓం అనర్థనాశనాయ నమః
 568. ఓం అధర్మశత్రవే నమః
 569. ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః
 570. ఓం పురుహూతాయ నమః
 571. ఓం పురుష్టుతాయ నమః
 572. ఓం బ్రహ్మగర్భాయ నమః
 573. ఓం బృహద్గర్భాయ నమః
 574. ఓం ధర్మధేనవే నమః
 575. ఓం ధనాగమాయ నమః
 576. ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః
 577. ఓం జ్యోతిష్మతే నమః
 578. ఓం సులలాటాయ నమః
 579. ఓం సువిక్రమాయ నమః
 580. ఓం శివపూజారతాయ నమః
 581. ఓం శ్రీమతే నమః
 582. ఓం భవానీప్రియకృతే నమః
 583. ఓం వశినే నమః
 584. ఓం నరాయ నమః
 585. ఓం నారాయణాయ నమః
 586. ఓం శ్యామాయ నమః
 587. ఓం కపర్దినే నమః
 588. ఓం నీలలోహితాయ నమః
 589. ఓం రుద్రాయ నమః
 590. ఓం పశుపతయే నమః
 591. ఓం స్థాణవే నమః
 592. ఓం విశ్వామిత్రాయ నమః
 593. ఓం ద్విజేశ్వరాయ నమః
 594. ఓం మాతామహాయ నమః
 595. ఓం మాతరిశ్వనే నమః
 596. ఓం విరించాయ నమః
 597. ఓం విష్టరశ్రవసే నమః
 598. ఓం సర్వభూతానామక్షోభ్యాయ నమః
 599. ఓం చండాయ నమః
 600. ఓం సత్యపరాక్రమాయ నమః
 601. ఓం వాలఖిల్యాయ నమః
 602. ఓం మహాకల్పాయ నమః
 603. ఓం కల్పవృక్షాయ నమః
 604. ఓం కలాధరాయ నమః
 605. ఓం నిదాఘాయ నమః
 606. ఓం తపనాయ నమః
 607. ఓం అమోఘాయ నమః
 608. ఓం శ్లక్ష్ణాయ నమః
 609. ఓం పరబలాపహృతే నమః
 610. ఓం కబంధమథనాయ నమః
 611. ఓం దివ్యాయ నమః
 612. ఓం కంబుగ్రీవాయ నమః
 613. ఓం శివప్రియాయ నమః
 614. ఓం శంఖాయ నమః
 615. ఓం అనిలాయ నమః
 616. ఓం సునిష్పన్నాయ నమః
 617. ఓం సులభాయ నమః
 618. ఓం శిశిరాత్మకాయ నమః
 619. ఓం అసంసృష్టాయ నమః
 620. ఓం అతిథయే నమః
 621. ఓం శూరాయ నమః
 622. ఓం ప్రమాథినే నమః
 623. ఓం పాపనాశకృతే నమః
 624. ఓం వసుశ్రవసే నమః
 625. ఓం కవ్యవాహాయ నమః
 626. ఓం ప్రతప్తాయ నమః
 627. ఓం విశ్వభోజనాయ నమః
 628. ఓం రామాయ నమః
 629. ఓం నీలోత్పలశ్యామాయ నమః
 630. ఓం జ్ఞానస్కంధాయ నమః
 631. ఓం మహాద్యుతయే నమః
 632. ఓం పవిత్రపాదాయ నమః
 633. ఓం పాపారయే నమః
 634. ఓం మణిపూరాయ నమః
 635. ఓం నభోగతయే నమః
 636. ఓం ఉత్తారణాయ నమః
 637. ఓం దుష్కృతిఘ్నే నమః
 638. ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
 639. ఓం దుస్సహాయ నమః
 640. ఓం అభయాయ నమః
 641. ఓం అమృతేశాయ నమః
 642. ఓం అమృతవపుషే నమః
 643. ఓం ధర్మిణే నమః
 644. ఓం ధర్మాయ నమః
 645. ఓం కృపాకరాయ నమః
 646. ఓం భర్గాయ నమః
 647. ఓం వివస్వతే నమః
 648. ఓం ఆదిత్యాయ నమః
 649. ఓం యోగాచార్యాయ నమః
 650. ఓం దివస్పతయే నమః
 651. ఓం ఉదారకీర్తయే నమః
 652. ఓం ఉద్యోగినే నమః
 653. ఓం వాఙ్మయాయ నమః
 654. ఓం సదసన్మయాయ నమః
 655. ఓం నక్షత్రమాలినే నమః
 656. ఓం నాకేశాయ నమః
 657. ఓం స్వాధిష్ఠానాయ నమః
 658. ఓం షడాశ్రయాయ నమః
 659. ఓం చతుర్వర్గఫలాయ నమః
 660. ఓం వర్ణినే నమః
 661. ఓం శక్తిత్రయఫలాయ నమః
 662. ఓం నిధయే నమః
 663. ఓం నిధానగర్భాయ నమః
 664. ఓం నిర్వ్యాజాయ నమః
 665. ఓం గిరీశాయ నమః
 666. ఓం వ్యాలమర్దనాయ నమః
 667. ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః
 668. ఓం శివారంభాయ నమః
 669. ఓం శాంతయే నమః
 670. ఓం భద్రాయ నమః
 671. ఓం సమంజసాయ నమః
 672. ఓం భూశయాయ నమః
 673. ఓం భూతికృతే నమః
 674. ఓం భూతిభూషణాయ నమః
 675. ఓం భూతవాహనాయ నమః
 676. ఓం అకాయాయ నమః
 677. ఓం భక్తకాయస్థాయ నమః
 678. ఓం కాలజ్ఞానినే నమః
 679. ఓం మహావటవే నమః
 680. ఓం పరార్థవృత్తయే నమః
 681. ఓం అచలాయ నమః
 682. ఓం వివిక్తాయ నమః
 683. ఓం శ్రుతిసాగరాయ నమః
 684. ఓం స్వభావభద్రాయ నమః
 685. ఓం మధ్యస్థాయ నమః
 686. ఓం సంసారభయనాశనాయ నమః
 687. ఓం వేద్యాయ నమః
 688. ఓం వైద్యాయ నమః
 689. ఓం వియద్గోప్త్రే నమః
 690. ఓం సర్వామరమునీశ్వరాయ నమః
 691. ఓం సురేంద్రాయ నమః
 692. ఓం కరణాయ నమః
 693. ఓం కర్మణే నమః
 694. ఓం కర్మకృతే నమః
 695. ఓం కర్మిణే నమః
 696. ఓం అధోక్షజాయ నమః
 697. ఓం ధ్యేయాయ నమః
 698. ఓం ధుర్యాయ నమః
 699. ఓం ధరాధీశాయ నమః
 700. ఓం సంకల్పాయ నమః
 701. ఓం శర్వరీపతయే నమః
 702. ఓం పరమార్థగురవే నమః
 703. ఓం వృద్ధాయ నమః
 704. ఓం శుచయే నమః
 705. ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః
 706. ఓం విష్ణవే నమః
 707. ఓం జిష్ణవే నమః
 708. ఓం విభవే నమః
 709. ఓం వంద్యాయ నమః
 710. ఓం యజ్ఞేశాయ నమః
 711. ఓం యజ్ఞపాలకాయ నమః
 712. ఓం ప్రభవిష్ణవే నమః
 713. ఓం గ్రసిష్ణవే నమః
 714. ఓం లోకాత్మనే నమః
 715. ఓం లోకభావనాయ నమః
 716. ఓం కేశవాయ నమః
 717. ఓం కేశిఘ్నే నమః
 718. ఓం కావ్యాయ నమః
 719. ఓం కవయే నమః
 720. ఓం కారణకారణాయ నమః
 721. ఓం కాలకర్త్రే నమః
 722. ఓం కాలశేషాయ నమః
 723. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 724. ఓం పురుష్టుతాయ నమః
 725. ఓం ఆదికర్త్రే నమః
 726. ఓం వరాహాయ నమః
 727. ఓం మాధవాయ నమః
 728. ఓం మధుసూదనాయ నమః
 729. ఓం నారాయణాయ నమః
 730. ఓం నరాయ నమః
 731. ఓం హంసాయ నమః
 732. ఓం విష్వక్సేనాయ నమః
 733. ఓం జనార్దనాయ నమః
 734. ఓం విశ్వకర్త్రే నమః
 735. ఓం మహాయజ్ఞాయ నమః
 736. ఓం జ్యోతిష్మతే నమః
 737. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 738. ఓం వైకుంఠాయ నమః
 739. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 740. ఓం కృష్ణాయ నమః
 741. ఓం సూర్యాయ నమః
 742. ఓం సురార్చితాయ నమః
 743. ఓం నారసింహాయ నమః
 744. ఓం మహాభీమాయ నమః
 745. ఓం వక్రదంష్ట్రాయ నమః
 746. ఓం నఖాయుధాయ నమః
 747. ఓం ఆదిదేవాయ నమః
 748. ఓం జగత్కర్త్రే నమః
 749. ఓం యోగీశాయ నమః
 750. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
 751. ఓం గోవిందాయ నమః
 752. ఓం గోపతయే నమః
 753. ఓం గోప్త్రే నమః
 754. ఓం భూపతయే నమః
 755. ఓం భువనేశ్వరాయ నమః
 756. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 757. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 758. ఓం ధాత్రే నమః
 759. ఓం దామోదరాయ నమః
 760. ఓం ప్రభవే నమః
 761. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 762. ఓం త్రిలోకేశాయ నమః
 763. ఓం బ్రహ్మేశాయ నమః
 764. ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః
 765. ఓం వామనాయ నమః
 766. ఓం దుష్టదమనాయ నమః
 767. ఓం గోవిందాయ నమః
 768. ఓం గోపవల్లభాయ నమః
 769. ఓం భక్తప్రియాయ నమః
 770. ఓం అచ్యుతాయ నమః
 771. ఓం సత్యాయ నమః
 772. ఓం సత్యకీర్తయే నమః
 773. ఓం ధృత్యై నమః
 774. ఓం స్మృత్యై నమః
 775. ఓం కారుణ్యాయ నమః
 776. ఓం కరుణాయ నమః
 777. ఓం వ్యాసాయ నమః
 778. ఓం పాపఘ్నే నమః
 779. ఓం శాంతివర్ధనాయ నమః
 780. ఓం సంన్యాసినే నమః
 781. ఓం శాస్త్రతత్త్వజ్ఞాయ నమః
 782. ఓం మందరాద్రినికేతనాయ నమః
 783. ఓం బదరీనిలయాయ నమః
 784. ఓం శాంతాయ నమః
 785. ఓం తపస్వినే నమః
 786. ఓం వైద్యుతప్రభాయ నమః
 787. ఓం భూతావాసాయ నమః
 788. ఓం గుహావాసాయ నమః
 789. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
 790. ఓం శ్రియః పతయే నమః
 791. ఓం తపోవాసాయ నమః
 792. ఓం ముదావాసాయ నమః
 793. ఓం సత్యవాసాయ నమః
 794. ఓం సనాతనాయ నమః
 795. ఓం పురుషాయ నమః
 796. ఓం పుష్కరాయ నమః
 797. ఓం పుణ్యాయ నమః
 798. ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః
 799. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
 800. ఓం పూర్ణమూర్తయే నమః
 801. ఓం పురాణజ్ఞాయ నమః
 802. ఓం పుణ్యదాయ నమః
 803. ఓం పుణ్యవర్ధనాయ నమః
 804. ఓం శంఖినే నమః
 805. ఓం చక్రిణే నమః
 806. ఓం గదినే నమః
 807. ఓం శార్ఙ్గిణే నమః
 808. ఓం లాంగలినే నమః
 809. ఓం ముసలినే నమః
 810. ఓం హలినే నమః
 811. ఓం కిరీటినే నమః
 812. ఓం కుండలినే నమః
 813. ఓం హారిణే నమః
 814. ఓం మేఖలినే నమః
 815. ఓం కవచినే నమః
 816. ఓం ధ్వజినే నమః
 817. ఓం యోద్ధ్రే నమః
 818. ఓం జేత్రే నమః
 819. ఓం మహావీర్యాయ నమః
 820. ఓం శత్రుజితే నమః
 821. ఓం శత్రుతాపనాయ నమః
 822. ఓం శాస్త్రే నమః
 823. ఓం శాస్త్రకరాయ నమః
 824. ఓం శాస్త్రాయ నమః
 825. ఓం శంకరాయ నమః
 826. ఓం శంకరస్తుతాయ నమః
 827. ఓం సారథయే నమః
 828. ఓం సాత్త్వికాయ నమః
 829. ఓం స్వామినే నమః
 830. ఓం సామవేదప్రియాయ నమః
 831. ఓం సమాయ నమః
 832. ఓం పవనాయ నమః
 833. ఓం సంహతాయ నమః
 834. ఓం శక్తయే నమః
 835. ఓం సంపూర్ణాంగాయ నమః
 836. ఓం సమృద్ధిమతే నమః
 837. ఓం స్వర్గదాయ నమః
 838. ఓం కామదాయ నమః
 839. ఓం శ్రీదాయ నమః
 840. ఓం కీర్తిదాయ నమః
 841. ఓం అకీర్తినాశనాయ నమః
 842. ఓం మోక్షదాయ నమః
 843. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 844. ఓం క్షీరాబ్ధికృతకేతనాయ నమః
 845. ఓం సర్వాత్మనే నమః
 846. ఓం సర్వలోకేశాయ నమః
 847. ఓం ప్రేరకాయ నమః
 848. ఓం పాపనాశనాయ నమః
 849. ఓం సర్వవ్యాపినే నమః
 850. ఓం జగన్నాథాయ నమః
 851. ఓం సర్వలోకమహేశ్వరాయ నమః
 852. ఓం సర్గస్థిత్యంతకృతే నమః
 853. ఓం దేవాయ నమః
 854. ఓం సర్వలోకసుఖావహాయ నమః
 855. ఓం అక్షయ్యాయ నమః
 856. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 857. ఓం అనంతాయ నమః
 858. ఓం క్షయవృద్ధివివర్జితాయ నమః
 859. ఓం నిర్లేపాయ నమః
 860. ఓం నిర్గుణాయ నమః
 861. ఓం సూక్ష్మాయ నమః
 862. ఓం నిర్వికారాయ నమః
 863. ఓం నిరంజనాయ నమః
 864. ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయ నమః
 865. ఓం సత్తామాత్రవ్యవస్థితాయ నమః
 866. ఓం అధికారిణే నమః
 867. ఓం విభవే నమః
 868. ఓం నిత్యాయ నమః
 869. ఓం పరమాత్మనే నమః
 870. ఓం సనాతనాయ నమః
 871. ఓం అచలాయ నమః
 872. ఓం నిర్మలాయ నమః
 873. ఓం వ్యాపినే నమః
 874. ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః
 875. ఓం నిరాశ్రయాయ నమః
 876. ఓం శ్యామాయ నమః
 877. ఓం యువాయై [యూనే] నమః
 878. ఓం లోహితాక్షాయ నమః
 879. ఓం దీప్తాస్యాయ నమః
 880. ఓం మితభాషణాయ నమః
 881. ఓం ఆజానుబాహవే నమః
 882. ఓం సుముఖాయ నమః
 883. ఓం సింహస్కంధాయ నమః
 884. ఓం మహాభుజాయ నమః
 885. ఓం సత్యవతే నమః
 886. ఓం గుణసంపన్నాయ నమః
 887. ఓం స్వయంతేజసే నమః
 888. ఓం సుదీప్తిమతే నమః
 889. ఓం కాలాత్మనే నమః
 890. ఓం భగవతే నమః
 891. ఓం కాలాయ నమః
 892. ఓం కాలచక్రప్రవర్తకాయ నమః
 893. ఓం నారాయణాయ నమః
 894. ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః
 895. ఓం పరమాత్మనే నమః
 896. ఓం సనాతనాయ నమః
 897. ఓం విశ్వసృజే నమః
 898. ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః
 899. ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః
 900. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 901. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
 902. ఓం విశ్వమూర్తయే నమః
 903. ఓం విశ్వాత్మనే నమః
 904. ఓం విశ్వభావనాయ నమః
 905. ఓం సర్వభూతసుహృదే నమః
 906. ఓం శాంతాయ నమః
 907. ఓం సర్వభూతానుకంపనాయ నమః
 908. ఓం సర్వేశ్వరేశ్వరాయ నమః
 909. ఓం సర్వస్మై నమః
 910. ఓం శ్రీమతే నమః
 911. ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమః
 912. ఓం సర్వగాయ నమః
 913. ఓం సర్వభూతేశాయ నమః
 914. ఓం సర్వభూతాశయస్థితాయ నమః
 915. ఓం అభ్యంతరస్థాయ నమః
 916. ఓం తమసశ్ఛేత్త్రే నమః
 917. ఓం నారాయణాయ నమః
 918. ఓం పరస్మై నమః
 919. ఓం అనాదినిధనాయ నమః
 920. ఓం స్రష్ట్రే నమః
 921. ఓం ప్రజాపతిపతయే నమః
 922. ఓం హరయే నమః
 923. ఓం నరసింహాయ నమః
 924. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 925. ఓం సర్వాత్మనే నమః
 926. ఓం సర్వదృశే నమః
 927. ఓం వశినే నమః
 928. ఓం జగతస్తస్థుషాయ నమః
 929. ఓం ప్రభవే నమః
 930. ఓం నేత్రే నమః
 931. ఓం సనాతనాయ నమః
 932. ఓం కర్త్రే నమః
 933. ఓం ధాత్రే నమః
 934. ఓం విధాత్రే నమః
 935. ఓం సర్వేషాం ప్రభవే నమః
 936. ఓం ఈశ్వరాయ నమః
 937. ఓం సహస్రమూర్తయే నమః
 938. ఓం విశ్వాత్మనే నమః
 939. ఓం విష్ణవే నమః
 940. ఓం విశ్వదృశే నమః
 941. ఓం అవ్యయాయ నమః
 942. ఓం పురాణపురుషాయ నమః
 943. ఓం స్రష్ట్రే నమః
 944. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 945. ఓం సహస్రపదే నమః
 946. ఓం తత్త్వాయ నమః
 947. ఓం నారాయణాయ నమః
 948. ఓం విష్ణవే నమః
 949. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 950. ఓం సనాతనాయ నమః
 951. ఓం పరమాత్మనే నమః
 952. ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
 953. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః
 954. ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః
 955. ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః
 956. ఓం పరాకాశాయ నమః
 957. ఓం పరాత్పరస్మై నమః
 958. ఓం అచ్యుతాయ నమః
 959. ఓం పురుషాయ నమః
 960. ఓం కృష్ణాయ నమః
 961. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 962. ఓం శివాయ నమః
 963. ఓం ఈశ్వరాయ నమః
 964. ఓం నిత్యాయ నమః
 965. ఓం సర్వగతాయ నమః
 966. ఓం స్థాణవే నమః
 967. ఓం ఉగ్రాయ నమః
 968. ఓం సాక్షిణే నమః
 969. ఓం ప్రజాపతయే నమః
 970. ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః
 971. ఓం సవిత్రే నమః
 972. ఓం లోకకృతే నమః
 973. ఓం లోకభృతే నమః
 974. ఓం విభవే నమః
 975. ఓం రామాయ నమః
 976. ఓం శ్రీమతే నమః
 977. ఓం మహావిష్ణవే నమః
 978. ఓం జిష్ణవే నమః
 979. ఓం దేవహితావహాయ నమః
 980. ఓం తత్త్వాత్మనే నమః
 981. ఓం తారకాయ నమః
 982. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 983. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 984. ఓం సర్వసిద్ధిదాయ నమః
 985. ఓం అకారవాచ్యాయ నమః
 986. ఓం భగవతే నమః
 987. ఓం శ్రియే నమః
 988. ఓం భూలీలాపతయే నమః
 989. ఓం పుంసే నమః
 990. ఓం సర్వలోకేశ్వరాయ నమః
 991. ఓం శ్రీమతే నమః
 992. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 993. ఓం సర్వతోముఖాయ నమః
 994. ఓం స్వామినే నమః
 995. ఓం సుశీలాయ నమః
 996. ఓం సులభాయ నమః
 997. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 998. ఓం సర్వశక్తిమతే నమః
 999. ఓం నిత్యాయ నమః
 1000. ఓం సంపూర్ణకామాయ నమః
 1001. ఓం నైసర్గికసుహృదే నమః
 1002. ఓం సుఖినే నమః
 1003. ఓం కృపాపీయూషజలధయే నమః
 1004. ఓం సర్వదేహినాం శరణ్యాయ నమః
 1005. ఓం శ్రీమతే నమః
 1006. ఓం నారాయణాయ నమః
 1007. ఓం స్వామినే నమః
 1008. ఓం జగతాం పతయే నమః
 1009. ఓం ఈశ్వరాయ నమః
 1010. ఓం శ్రీశాయ నమః
 1011. ఓం భూతానాం శరణ్యాయ నమః
 1012. ఓం సంశ్రితాభీష్టదాయకాయ నమః
 1013. ఓం అనంతాయ నమః
 1014. ఓం శ్రీపతయే నమః
 1015. ఓం రామాయ నమః
 1016. ఓం గుణభృతే నమః
 1017. ఓం నిర్గుణాయ నమః
 1018. ఓం మహతే నమః 

ఇతి శ్రీ రామ సహస్రనామావళిః