Advertisment

Sri Kirata Varahi Stotram

Sri Kirata Varahi Stotram

asya shree kiraata vaaraahee stotra mahaamantrasya – doorvaaso bhagavaan ri'shih' – anusht'up chhandah' – shree kiraata vaaraahee mudraaroopinee devataa – hum beejam – ram shaktih' – kleem keelakam – mama sarvashatrukshayaartham shree kiraata vaaraahee stotrajape viniyogah' |

dhyaanam 

ugraroopaam mahaadeveem shatrunaashanatatparaam |
krooraam kiraatavaaraaheem vandeham kaaryasiddhaye || 1 ||

svaapaheenaam madaalasyaamapramattaamataamaseem |
damsht'raakaraal'avadanaam vikri'taasyaam mahaaravaam || 2 ||

oordhvakesheemugradharaam somasooryaagnilochanaam |
lochanaagnisphulingaadyairbhasmeekri'tvaajagattrayam || 3 ||

jagattrayam modayanteemat't'ahaasairmuhurmuhuh' |
khad'gam cha musalam chaiva paasham shonitapaatrakam || 4 ||

dadhateem panchashaakhaih' svaih' svarnaabharanabhooshitaam |
gunjaamaalaam shankhamaalaam naanaaratnavibhooshitaam || 5 ||

vairipatneekant'hasootrachchhedanakshuraroopineem |
krodhoddhataam prajaahantri' kshurike vasthitaam sadaa || 6 ||

jitarambhoruyugal'aam ripusamhaarataand'aveem |
rudrashaktim paraam vyaktaameeshvareem paradevataam || 7 ||

vibhajya kant'hadamsht'raabhyaam pibanteemasri'jam ripoh' |
gokant'hamiva shaardoolo gajakant'ham yathaa harih' || 8 ||

kapotaayaashcha vaaraahee patatyashanayaa ripau |
sarvashatrum cha shushyantee kampantee sarvavyaadhayah' || 9 ||

vidhivishnushivendraadyaa mri'tyubheetiparaayanaah' |
evam jagattrayakshobhakaarakakrodhasamyutaam || 10 ||

saadhakaanaam purah' sthitvaa pravadanteem muhurmuhuh' |
pracharanteem bhakshayaami tapassaadhakate ripoon || 11 ||

tepi yaano brahmajihvaa shatrumaaranatatparaam |
tvagasri'ngmaamsamedosthimajjaashuklaani sarvadaa || 12 ||

bhakshayanteem bhaktashatro rachiraatpraanahaarineem |
evamvidhaam mahaadeveem yaacheham shatrupeed'anam || 13 ||

shatrunaashanaroopaani karmaani kuru panchami |
sarvashatruvinaashaartham tvaamaham sharanam gatah' || 14 ||

tasmaadavashyam shatroonaam vaaraahi kuru naashanam |
paatumichchhaami vaaraahi devi tvam ripukarmatah' || 15 ||

maarayaashu mahaadevee tatkathaam tena karmanaa |
aapadashatrubhootaayaa grahotthaa raajakaashcha yaah' || 16 ||

naanaavidhaashcha vaaraahi stambhayaashu nirantaram |
shatrugraamagri'haandeshaanraasht'raanyapi cha sarvadaa || 17 ||

uchchaat'ayaashu vaaraahi vri'kavatpramathaashu taan |
amukaamukasanjnyaamshcha shatroonaam cha parasparam || 18 ||

vidveshaya mahaadevi kurvantam me prayojanam |
yathaa nashyanti ripavastathaa vidveshanam kuru || 19 ||

yasmin kaale ripustambham bhakshanaaya samarpitam |
idaaneemeva vaaraahi bhunkshvedam kaalamri'tyuvat || 20 ||

maam dri'sht'vaa ye janaa nityam vidveshanti hasanti cha |
dooshayanti cha nindanti vaaraahyetaan pramaaraya || 21 ||

hantu te musalah' shatroon ashaneh' patanaadiva |
shatrudehaan halam teekshnam karotu shakaleekri'taan || 22 ||

hantu gaatraani shatroonaam damsht'raa vaaraahi te shubhe |
simhadamsht'raih' paadanakhairhatvaa shatroon sudussahaan || 23 ||

paadairnipeed'ya shatroonaam gaatraani mahisho yathaa |
taamstaad'ayantee shri'ngaabhyaam ripum naashaya medhunaa || 24 ||

kimuktairbahubhirvaakyairachiraachchhatrunaashanam |
kuru vashyam kuru kuru vaaraahi bhaktavatsale || 25 ||

etatkiraatavaaraahyam stotramaapannivaaranam |
maarakam sarvashatroonaam sarvaabheesht'aphalapradam || 26 ||

trisandhyam pat'hate yastu stotrokta phalamashnute |
musalenaatha shatroomshcha maarayanti smaranti ye || 27 ||

taarkshyaarood'haam suvarnaabhaam japetteshaam na samshayah' |
achiraaddustaram saadhyam hastenaakri'shya deeyate || 28 ||

evam dhyaayejjapeddeveemaakarshanaphalam labhet |
ashvaarood'haam raktavarnaam raktavastraadyalankri'taam || 29 ||

evam dhyaayejjapeddeveem janavashyamaapnuyaat |
damsht'raadhri'tabhujaam nityam praanavaayum prayachchhati || 30 ||

doorvaasyaam samsmareddeveem bhoolaabham yaati buddhimaan |
sakalesht'aarthadaa devee saadhakastatra durlabhah' || 31 ||

iti shree kiraata vaaraahee stotram sampoornam ||

Advertisment