Sri Ayyappa Pancharatna Stotram

Sri Ayyappa Pancharatna Stotram

Sri Ayyappa Pancharatnam

Lokaveeram Mahaapoojyam Sarvarakshaakaram Vibhum |
Paarvatee Hridayaanandam Shaastaaram Pranamaamyaham || 1 ||

Viprapoojyam Vishvavandyam Vishnushambhoh Priyam Sutam |
Kshipraprasaadaniratam Shaastaaram Pranamaamyaham || 1 ||

Mattamaatangagamanam Kaarunyaamritapooritam |
Sarvavighnaharam Devam Shaastaaram Pranamaamyaham || 3 ||

Asmatkuleshvaram Devamasmachchhatru Vinaashanam |
Asmadishtapradaataaram Shaastaaram Pranamaamyaham || 4 ||

Paandyeshavamshatilakam Kerale Kelivigraham |
Aartatraanaparam Devam Shaastaaram Pranamaamyaham || 5 ||

Pancharatnaakhyametadyo Nityam Shuddhah Pathennarah |
Tasya Prasanno Bhagavaan Shaastaa Vasati Maanase ||