Advertisment

Sri Tulasi Sahasranamavali

Sri Tulasi Sahasranamavali

Sri Tulasi Sahasranamavali

 1. Om Tulasyai Namah
 2. Om Shreepradaayai Namah
 3. Om Bhadraayai Namah
 4. Om Shreevishnupriyakaarinyai Namah
 5. Om Ksheeravaaridhisambhootaayai Namah
 6. Om Bhootaanaamabhayankaryai Namah
 7. Om Maheshvaraaplavaayai Namah
 8. Om Siddhaye Namah
 9. Om Siddhidaayai Namah
 10. Om Siddhapoojitaayai Namah
 11. Om Siddhaantagamyaayai Namah
 12. Om Siddheshapriyaayai Namah
 13. Om Siddhajanaarthadaayai Namah
 14. Om Naaradaanugrahaayai Namah
 15. Om Devyai Namah
 16. Om Bhaktaabhadrapranaashinyai Namah
 17. Om Shyaamajaayai Namah
 18. Om Chapalaayai Namah
 19. Om Shyaamaayai Namah
 20. Om Shyaamaangyai Namah 20
 21. Om Sarvasundaryai Namah
 22. Om Kaamadaayai Namah
 23. Om Chaamundyai Namah
 24. Om Trailokyavijayapradaayai Namah
 25. Om Krishnaromaayai Namah
 26. Om Krishnavenyai Namah
 27. Om Vrindaavanavilaasinyai Namah
 28. Om Hriddhyeyaayai Namah
 29. Om Panchamahishyai Namah
 30. Om Eeshvaryai Namah
 31. Om Sarasvatyai Namah
 32. Om Karaalavikramaayai Namah
 33. Om Kaamaayai Namah
 34. Om Gauryai Namah
 35. Om Kaalyai Namah
 36. Om Shaambhavyai Namah
 37. Om Nityaayai Namah
 38. Om Nigamavedyaayai Namah
 39. Om Nikhilaagamaroopinyai Namah
 40. Om Niranjanaayai Namah 40
 41. Om Nityasukhaayai Namah
 42. Om Chandravaktraayai Namah
 43. Om Matyai Namah
 44. Om Mahyai Namah
 45. Om Chandrahaasaayai Namah
 46. Om Chandraliptaayai Namah
 47. Om Chandanaaktastanadvayaayai Namah
 48. Om Vaishnavyai Namah
 49. Om Vishnuvanitaayai Namah
 50. Om Vishnvaaraadhanalaalasaayai Namah
 51. Om Umaayai Namah
 52. Om Chandyai Namah
 53. Om Brahmavidyaayai Namah
 54. Om Maaramaatre Namah
 55. Om Varadyutaye Namah
 56. Om Dvaadasheepoojitaayai Namah
 57. Om Ramyaayai Namah
 58. Om Dvaadasheesupriyaayai Namah
 59. Om Ratyai Namah
 60. Om Dhrityai Namah 60
 61. Om Krityai Namah
 62. Om Natyai Namah
 63. Om Shaantyai Namah
 64. Om Shaantidaayai Namah
 65. Om Triphalaayai Namah
 66. Om Shuchaye Namah
 67. Om Shubhaanuraagaayai Namah
 68. Om Haridvarnaayai Namah
 69. Om Shubhaavahaayai Namah
 70. Om Shubhaayai Namah
 71. Om Shubhaananaayai Namah
 72. Om Subhruve Namah
 73. Om Bhoorbhuvahsvahsthavanditaayai Namah
 74. Om Panjikaayai Namah
 75. Om Kaashikaayai Namah
 76. Om Panktyai Namah
 77. Om Muktyai Namah
 78. Om Muktipradaayai Namah
 79. Om Varaayai Namah
 80. Om Divyashaakhaayai Namah 80
 81. Om Bhavyaroopaayai Namah
 82. Om Meemaamsaayai Namah
 83. Om Bhavyaroopinyai Namah
 84. Om Divyavenyai Namah
 85. Om Haridroopaayai Namah
 86. Om Srishtidaatryai Namah
 87. Om Sthitipradaayai Namah
 88. Om Kaalyai Namah
 89. Om Karaalanepathyaayai Namah
 90. Om Brahmaroopaayai Namah
 91. Om Shivaatmikaayai Namah
 92. Om Parvamaanaayai Namah
 93. Om Poornataaraayai Namah
 94. Om Raakaayai Namah
 95. Om Raakaasvavarnabhaase Namah
 96. Om Suvarnavedyai Namah
 97. Om Sauvarnaratnapeethasamaashritaayai Namah
 98. Om Vishaalaayai Namah
 99. Om Nishkalaayai Namah
 100. Om Vrishtyai Namah 100
 101. Om Vrikshavedyaayai Namah
 102. Om Padaatmikaayai Namah
 103. Om Vishnupaadaashritaayai Namah
 104. Om Vedyai Namah
 105. Om Vidhisootaayai Namah
 106. Om Mahaalikaayai Namah
 107. Om Sootikaayai Namah
 108. Om Suhitaayai Namah
 109. Om Soorigamyaayai Namah
 110. Om Sooryaprakaashikaayai Namah
 111. Om Kaashinyai Namah
 112. Om Kaashitanayaayai Namah
 113. Om Kaashiraajavarapradaayai Namah
 114. Om Ksheeraabdhipoojaavirataayai Namah
 115. Om Aadyaayai Namah
 116. Om Ksheerapriyaayai Namah
 117. Om Amritaayai Namah
 118. Om Ksheerakanthyai Namah
 119. Om Sahasraakshyai Namah
 120. Om Shonaayai Namah 120
 121. Om Bhujagapaadukaayai Namah
 122. Om Ushase Namah
 123. Om Buddhaayai Namah
 124. Om Triyaamaayai Namah
 125. Om Shyaamalaayai Namah
 126. Om Shreepradaayai Namah
 127. Om Tanave Namah
 128. Om Sarasvateedyaayai Namah
 129. Om Sharvaanyai Namah
 130. Om Sharvaaneeshapriyankaryai Namah
 131. Om Aadyalakshmyai Namah
 132. Om Antyalakshmyai Namah
 133. Om Sugunaayai Namah
 134. Om Nirgunaayai Namah
 135. Om Satyai Namah
 136. Om Nirvaanamaargadaayai Namah
 137. Om Devyai Namah
 138. Om Ksheerinyai Namah
 139. Om Hasinyai Namah
 140. Om Kshamaayai Namah 140
 141. Om Kshamaavatyai Namah
 142. Om Kshamaanaathaayai Namah
 143. Om Nirvidyaayai Namah
 144. Om Neerajaayai Namah
 145. Om Vidyakaayai Namah
 146. Om Kshityai Namah
 147. Om Raatriroopaayai Namah
 148. Om Shaakhaayai Namah
 149. Om Baalaatmikaayai Namah
 150. Om Balaayai Namah
 151. Om Bhaaratyai Namah
 152. Om Vishikhaayai Namah
 153. Om Padmaayai Namah
 154. Om Garimne Namah
 155. Om Hamsagaaminyai Namah
 156. Om Gauryai Namah
 157. Om Bhootyai Namah
 158. Om Viraktaayai Namah
 159. Om Bhoodhaatryai Namah
 160. Om Bhootidaayai Namah 160
 161. Om Bhrityai Namah
 162. Om Prabhanjanyai Namah
 163. Om Supushtaangyai Namah
 164. Om Maahendryai Namah
 165. Om Jaalaroopinyai Namah
 166. Om Padmaarchitaayai Namah
 167. Om Padmajedyaayai Namah
 168. Om Pathyaayai Namah
 169. Om Padmaananaayai Namah
 170. Om Adbhutaayai Namah
 171. Om Punyaayai Namah
 172. Om Punyapradaayai Namah
 173. Om Vedyaayai Namah
 174. Om Lekhyaayai Namah
 175. Om Vrikshaatmikaayai Namah
 176. Om Sthiraayai Namah
 177. Om Gomatyai Namah
 178. Om Jaahnavyai Namah
 179. Om Gamyaayai Namah
 180. Om Gangaayai Namah 180
 181. Om Saptashikhaatmikaayai Namah
 182. Om Lakshanaayai Namah
 183. Om Sarvavedaarthasampattyai Namah
 184. Om Kalpakaayai Namah
 185. Om Arunaayai Namah
 186. Om Kalikaayai Namah
 187. Om Kudmalaagraayai Namah
 188. Om Maayaayai Namah
 189. Om Anantaayai Namah
 190. Om Viraadhikaayai Namah
 191. Om Avidyaavaasanaanaagyai (Shyai) Namah
 192. Om Naagakanyaayai Namah
 193. Om Kalaananaayai Namah
 194. Om Beejaaleenaayai Namah
 195. Om Mantraphalaayai Namah
 196. Om Sarvalakshanalakshitaayai Namah
 197. Om Vane Svavriksharoopenaropitaayai Namah
 198. Om Naakivanditaayai Namah
 199. Om Vanapriyaayai Namah
 200. Om Vanacharaayai Namah 200
 201. Om Sadvaraayai Namah
 202. Om Parvalakshanaayai Namah
 203. Om Manjareebhirviraajantyai Namah
 204. Om Sugandhaayai Namah
 205. Om Sumanoharaayai Namah
 206. Om Satyai Namah
 207. Om Aadhaarashaktyai Namah
 208. Om Chichchhaktyai Namah
 209. Om Veerashaktikaayai Namah
 210. Om Aagneyyai Tanvai Namah
 211. Om Paarthivaayai Tanvai Namah
 212. Om Aapyaayai Tanvai Namah
 213. Om Vaayavyai Tanvai Namah
 214. Om Svarinyai Tanvai Namah
 215. Om Nityaayai Namah
 216. Om Niyatakalyaanaayai Namah
 217. Om Shuddhaayai Namah
 218. Om Shuddhaatmikaayai Namah
 219. Om Paraayai Namah
 220. Om Samsaarataarikaayai Namah 220
 221. Om Bhaimyai Namah
 222. Om Kshatriyaantakaryai Namah
 223. Om Kshatyai Namah
 224. Om Satyagarbhaayai Namah
 225. Om Satyaroopaayai Namah
 226. Om Savyaasavyaparaayai Namah
 227. Om Adbhutaayai Namah
 228. Om Savyaardhinyai Namah
 229. Om Sarvadaatryai Namah
 230. Om Savyeshaanapriyaayai Namah
 231. Om Ambikaayai Namah
 232. Om Ashvakarnaamyai Namah
 233. Om Sahasraamshuprabhaayai Namah
 234. Om Kaivalyatatparaayai Namah
 235. Om Yajnyaarthinyai Namah
 236. Om Yajnyadaatryai Namah
 237. Om Yajnyabhoktryai Namah
 238. Om Duruddharaayai Namah
 239. Om Parashvathadharaayai Namah
 240. Om Raadhaayai Namah 240
 241. Om Renukaayai Namah
 242. Om Bheetihaarinyai Namah
 243. Om Praachyai Namah
 244. Om Prateechyai Namah
 245. Om Garudaayai Namah
 246. Om Vishvaksenaayai Namah
 247. Om Dhananjayaayai Namah
 248. Om Kaamaakshyai Namah
 249. Om Ksheerakanthaayai Namah
 250. Om Kaamadaayai Namah
 251. Om Uddaamakaandagaayai Namah
 252. Om Chaamundaayai Namah
 253. Om Lokamaatre Namah
 254. Om Paarvatyai Namah
 255. Om Paramaadbhutaayai Namah
 256. Om Brahmavidyaayai Namah
 257. Om Mantravidyaayai Namah
 258. Om Mokshavidyaayai Namah
 259. Om Mahaachityai Namah
 260. Om Kaamukaayai Namah 260
 261. Om Kaamadaatryai Namah
 262. Om Kaamyashaphaayai Namah
 263. Om Divaayai Namah
 264. Om Nishaayai Namah
 265. Om Ghatikaayai Namah
 266. Om Kalaayai Namah
 267. Om Kaashthaayai Namah
 268. Om Maasaroopaayai Namah
 269. Om Sharadvaraayai Namah
 270. Om Rudraatmikaayai Namah
 271. Om Rudradhaatryai Namah
 272. Om Raudryai Namah
 273. Om Rudraprabhaadhikaayai Namah
 274. Om Karaalavadanaayai Namah
 275. Om Doshaayai Namah
 276. Om Nirdoshaayai Namah
 277. Om Saakrityai Namah
 278. Om Paraayai Namah
 279. Om Tejomayyai Namah
 280. Om Veeryavatyai Namah 280
 281. Om Veeryaateetaayai Namah
 282. Om Paraayanaayai Namah
 283. Om Kshurapravaarinyai Namah
 284. Om Akshudraayai Namah
 285. Om Kshuradhaaraayai Namah
 286. Om Sumadhyamaayai Namah
 287. Om Audumbaryai Namah
 288. Om Teerthakaryai Namah
 289. Om Vikritaayai Namah
 290. Om Avikritaayai Namah
 291. Om Samaayai Namah
 292. Om Toshinyai Namah
 293. Om Tukaarenavaachyaayai Namah
 294. Om Sarvaarthasiddhidaayai Namah
 295. Om Uddaamacheshtaayai Namah
 296. Om Aakaaravaachyaayai Namah
 297. Om Sarvaayai Namah
 298. Om Prabhaakaryai Namah
 299. Om Lakshmeeroopaayai Namah
 300. Om Lakaarenavaachyaayai Namah 300
 301. Om Nrinaam Lakshmeepradaayai Namah
 302. Om Sheetalaayai Namah
 303. Om Seekaaravaachyaayai Namah
 304. Om Sukharoopinyai Namah
 305. Om Gukaaravaachyaayai Namah
 306. Om Shreeroopaayai Namah
 307. Om Shrutiroopaayai Namah
 308. Om Sadaashivaayai Namah
 309. Om Bhavyaayai Namah
 310. Om Bhavasthitaayai Namah
 311. Om Bhaavaadhaaraayai Namah
 312. Om Bhavahitankaryai Namah
 313. Om Bhavaayai Namah
 314. Om Bhaavukadaatryai Namah
 315. Om Bhavaabhavavinaashinyai Namah
 316. Om Bhavavandyaayai Namah
 317. Om Bhagavatyai Namah
 318. Om Bhagavadvaasaroopinyai Namah
 319. Om Daataabhaavam Bhoojaneelaayai (Daatribhaave Poojaneeyaayai) Namah
 320. Om Shaantyai Namah 320
 321. Om Bhaagavatyai Namah
 322. Om Priyaayai Namah
 323. Om Mahaadevyai Namah
 324. Om Maheshaanaayai Namah
 325. Om Maheepaalaayai Namah
 326. Om Maheshvaryai Namah
 327. Om Gahanaadisthitaayai Namah
 328. Om Shaktyai Namah
 329. Om Kamalaayai Namah
 330. Om Kalinaashinyai Namah
 331. Om Kaalakeyaprahartryai Namah
 332. Om Sakalaakalanakshamaayai Namah
 333. Om Kaladhautaakrityai Namah
 334. Om Kaalyai Namah
 335. Om Kaalakaalapravartinyai Namah
 336. Om Kalyagraayai Namah
 337. Om Sakalaayai Namah
 338. Om Bhadraayai Namah
 339. Om Kaalakaalagalapriyaayai Namah
 340. Om Mangalaayai Namah 340
 341. Om Jrimbhinyai Namah
 342. Om Jrimbhaayai Namah
 343. Om Bhanjinyai Namah
 344. Om Karnikaakritaye Namah
 345. Om Mantraaraadhyaayai Namah
 346. Om Vaarunyai Namah
 347. Om Shaaradaayai Namah
 348. Om Parighaayai Namah
 349. Om Sarite Namah
 350. Om Vainaayakyai Namah
 351. Om Ratnamaalaayai Namah
 352. Om Sharabhaayai Namah
 353. Om Vartikaananaayai Namah
 354. Om Maitreyaayai Namah
 355. Om Kaaminyai Namah
 356. Om Bhaishmyai Namah
 357. Om Dhanurnaaraachadhaarinyai Namah
 358. Om Kamaneeyaayai Namah
 359. Om Rambhorave Namah
 360. Om Rambhaaraadhyapadaayai Namah 360
 361. Om Shubhaatithyaayai Namah
 362. Om Panditakaayai Namah
 363. Om Sadaanandaayai Namah
 364. Om Prapanchikaayai Namah
 365. Om Vaamamallasvaroopaayai Namah
 366. Om () Namah ?
 367. Om Sadyojaataayai Namah
 368. Om Shaakabhakshaayai Namah
 369. Om Adityai Namah
 370. Om Devataamayyai Namah
 371. Om Brahmanyaayai Namah
 372. Om Brahmanaagamyaayai Namah
 373. Om Vedavaache Namah
 374. Om Sureshvaryai Namah
 375. Om Gaayatryai Namah
 376. Om Vyaahrityai Namah
 377. Om Pushtyai Namah
 378. Om Taatankadvayashobhinyai Namah
 379. Om Bhairavyai Namah
 380. Om Chaaruroopaayai Namah 380
 381. Om Svarnasvachchhakapolikaayai Namah
 382. Om Suparva (Varna )Jyaayai Namah
 383. Om Yuddhashooraayai Namah
 384. Om Chaarubhojyaayai Namah
 385. Om Sukaaminyai Namah
 386. Om Bhriguvaasarasampoojyaayai Namah
 387. Om Bhriguputryai Namah
 388. Om Niraamayaayai Namah
 389. Om Trivargadaayai Namah
 390. Om Trisukhadaayai Namah
 391. Om Triteeyasavanapriyaayai Namah
 392. Om Bhaagyapradaayai Namah
 393. Om Bhaagyaroopaayai Namah
 394. Om Bhagavadbhaktidaayinyai Namah
 395. Om Svaahaayai Namah
 396. Om Svadhaayai Namah
 397. Om Kshudhaaroopaayai Namah
 398. Om Stotraaksharaniroopikaayai Namah
 399. Om Maaryai Namah
 400. Om Kumaaryai Namah 400
 401. Om Maaraaribhanjanyai Namah
 402. Om Shaktiroopinyai Namah
 403. Om Kamaneeyatarashronyai Namah
 404. Om Ramaneeyastanyai Namah
 405. Om Krishaayai Namah
 406. Om Achintyaroopaayai Namah
 407. Om Vishvaakshyai Namah
 408. Om Vishaalaakshyai Namah
 409. Om Viroopaakshyai Namah
 410. Om Priyankaryai Namah
 411. Om Vishvasyai Namah
 412. Om Vishvapradaayai Namah
 413. Om Vishvabhoktryai Namah
 414. Om Vishvaadhikaayai Namah
 415. Om Shuchaye Namah
 416. Om Karaveereshvaryai Namah
 417. Om Ksheeranaayakyai Namah
 418. Om Vijayapradaayai Namah
 419. Om Ushnige Namah
 420. Om Trishtubhe Namah 420
 421. Om Anushthubhe Namah
 422. Om Jagatyai Namah
 423. Om Brihatyai Namah
 424. Om Kriyaayai Namah
 425. Om Kriyaavatyai Namah
 426. Om Vetravatyai Namah
 427. Om Subhagaayai Namah
 428. Om Dhavalaambaraayai Namah
 429. Om Shubhradvijaayai Namah
 430. Om Bhaasuraakshyai Namah
 431. Om Divyakanchukabhooshitaayai Namah
 432. Om Noopuraadhyaayai Namah
 433. Om Jhanajhanachchhinjaanamanibhooshitaayai Namah
 434. Om Shacheemadhyaayai Namah
 435. Om Brihadbaahuyugaayai Namah
 436. Om Mantharagaaminyai Namah
 437. Om Mandaroddhaarakaranyai Namah
 438. Om Priyakaarivinodinyai Namah
 439. Om Braahmyai Namah
 440. Om Sudhaatryai Namah 440
 441. Om Brahmaanyai Namah
 442. Om Aparnaayai Namah
 443. Om Vaarunyai Namah
 444. Om Prabhaa (Maa ) Yai Namah
 445. Om Sauparnyai Namah
 446. Om Sheshavinutaayai Namah
 447. Om Gaarudyai Namah
 448. Om Garudaasanaayai Namah
 449. Om Dhananjayaayai Namah
 450. Om Vijayaayai Namah
 451. Om Pingaayai Namah
 452. Om Leelaavinodinyai Namah
 453. Om Kaushaambyai Namah
 454. Om Kaantidaatryai Namah
 455. Om Kusumbhaayai Namah
 456. Om Lokapaavanyai Namah
 457. Om Pingaakshyai Namah
 458. Om Pingaroopaayai Namah
 459. Om Pishangavadanaayai Namah
 460. Om Vasave Namah 460
 461. Om Tryakshaayai Namah
 462. Om Trishoolaayai Namah
 463. Om Dharanyai Namah
 464. Om Simhaaroodhaayai Namah
 465. Om Mrigekshanaayai Namah
 466. Om Eeshanaatrayanirmuktaayai Namah
 467. Om Nityamuktaayai Namah
 468. Om Sarvaarthadaayai Namah
 469. Om Shivavandyaayai Namah
 470. Om Shaankaryai Namah
 471. Om Hareh Padasuvaahikaayai Namah
 472. Om Haarinyai Namah
 473. Om Haarakeyoorakanakaangadabhooshanaayai Namah
 474. Om Vaaraanasyai Namah
 475. Om Daanasheelaayai Namah
 476. Om Shobhaayai Namah
 477. Om Asheshakalaashrayaayai Namah
 478. Om Vaaraahyai Namah
 479. Om Shyaamalaayai Namah
 480. Om Mahaasundaprapoojitaayai Namah 480
 481. Om Animaavatyai Namah
 482. Om Trayeevidyaayai Namah
 483. Om Mahimopetalakshanaayai Namah
 484. Om Garimaayutaayai Namah
 485. Om Subhagaayai Namah
 486. Om Laghimaalakshanairyutaayai Namah
 487. Om Jihmaayai Namah
 488. Om Jihvaagraramyaayai Namah
 489. Om Shrutibhooshaayai Namah
 490. Om Manoramaayai Namah
 491. Om Ranjanyai Namah
 492. Om Ranganityaayai Namah
 493. Om Chaakshushyai Namah
 494. Om Shrutikridbalaayai Namah
 495. Om Raamapriyaayai Namah
 496. Om Shrotriyaayai Namah
 497. Om Upasargabhritaayai Namah
 498. Om Bhujyai Namah
 499. Om Arundhatyai Namah
 500. Om Shachyai Namah 500
 501. Om Bhaamaayai Namah
 502. Om Sarvavandyaayai Namah
 503. Om Vilakshanaayai Namah
 504. Om Ekaroopaayai Namah
 505. Om Anantaroopaayai Namah
 506. Om Trayeeroopaayai Namah
 507. Om Samaakrityai Namah
 508. Om Samaasaayai Namah
 509. Om Taddhitaakaaraayai Namah
 510. Om Vibhaktyai Namah
 511. Om Vyanjanaatmikaayai Namah
 512. Om Svaraakaaraayai Namah
 513. Om Niraakaaraayai Namah
 514. Om Gambheeraayai Namah
 515. Om Gahanopamaayai Namah
 516. Om Guhaayai Namah
 517. Om Guhyaayai Namah
 518. Om Jyotirmayyai Namah
 519. Om Tantryai Namah
 520. Om Shakkaryai Namah 520
 521. Om Balaabalaayai Namah
 522. Om Sadroopaayai Namah
 523. Om Sooktiparaayai Namah
 524. Om Shrotavyaayai Namah
 525. Om Vanjulaayai Namah
 526. Om Adhvaraayai Namah
 527. Om Vidyaadhareepriyaayai Namah
 528. Om Sauryai Namah
 529. Om Soorigamyaayai Namah
 530. Om Sureshvaryai Namah
 531. Om Yantravidyaayai Namah
 532. Om Pradaatryai Namah
 533. Om Mohitaayai Namah
 534. Om Shrutigarbhinyai Namah
 535. Om Vyaktyai Namah
 536. Om Vibhaavaryai Namah
 537. Om Jaatyai Namah
 538. Om Hridayagranthibhedinyai Namah
 539. Om Daaridryadhvamsinyai Namah
 540. Om Kaashaayai Namah 540
 541. Om Maatrikaayai Namah
 542. Om Chandaroopinyai Namah
 543. Om Navadurgaayai Namah
 544. Om Vishaalaakshyai Namah
 545. Om Vipanchyai Namah
 546. Om Kubjikaayai Namah
 547. Om Kaamaayai Namah
 548. Om Idaaroopaayai Namah
 549. Om Mrinaalyai Namah
 550. Om Dakshinaayai Namah
 551. Om Pingalaasthitaayai Namah
 552. Om Dootinyai Namah
 553. Om Mauninyai Namah
 554. Om Maayaayai Namah
 555. Om Yaamaataakarasanjnyikaayai Namah
 556. Om Kritaantataapinyai Namah
 557. Om Taaraayai Namah
 558. Om Taaraadhipanibhaananaayai Namah
 559. Om Rakshoghnyai Namah
 560. Om Viroopaakshyai Namah 560
 561. Om Poornimaayai Namah
 562. Om Anumatyai Namah
 563. Om Kuhvai Namah
 564. Om Amaavaasyaayai Namah
 565. Om Sineevaalyai Namah
 566. Om Vaijayantyai Namah
 567. Om Maraalikaayai Namah
 568. Om Ksheeraabdhitanayaayai Namah
 569. Om Chandrasaundaryai Namah
 570. Om Amritasevinyai Namah
 571. Om Jyotsnaanaamadhikaayai Namah
 572. Om Gurvyai Namah
 573. Om Yamunaayai Namah
 574. Om Revatyai Namah
 575. Om Jyeshthaayai Namah
 576. Om Jano (Lo )Daryai Namah
 577. Om Vishvambharaayai Namah
 578. Om Shabarasoodinyai Namah
 579. Om Prabodhinyai Namah
 580. Om Mahaakanyaayai Namah 880
 581. Om Kamathaayai Namah
 582. Om Prasootikaayai Namah
 583. Om Mihiraabhaayai Namah
 584. Om Tatidroopaayai Namah
 585. Om Bhootyai Namah
 586. Om Himavateekaraayai Namah
 587. Om Sunandaayai Namah
 588. Om Maanavyai Namah
 589. Om Ghantaayai Namah
 590. Om Chhaayaadevyai Namah
 591. Om Maheshvaryai Namah
 592. Om Stambhinyai Namah
 593. Om Bhramaryai Namah
 594. Om Dootyai Namah
 595. Om Saptadurgaayai Namah
 596. Om Ashtabhairavyai Namah
 597. Om Binduroopaayai Namah
 598. Om Kalaaroopaayai Namah
 599. Om Naadaroopaayai Namah
 600. Om Kalaatmikaayai Namah 600
 601. Om Ajaraayai Namah
 602. Om Kalashaayai Namah
 603. Om Punyaayai Namah
 604. Om Kripaadhyaayai Namah
 605. Om Chakravaasinyai Namah
 606. Om Shumbhaayai Namah
 607. Om Nishumbhaayai Namah
 608. Om Daashaahvaayai Namah
 609. Om Haripaadasamaashrayaayai Namah
 610. Om Trisandhyaayai Namah
 611. Om Sahasraakshyai Namah
 612. Om Shankhinyai Namah
 613. Om Chitrinyai Namah
 614. Om Shritaayai Namah
 615. Om Ashvatthadhaarinyai Namah
 616. Om Eemshaanaayai Namah
 617. Om Panchapatraayai Namah
 618. Om Varoothinyai Namah
 619. Om Vaayumandalamadhyasthaayai Namah
 620. Om Padaataye Namah 620
 621. Om Panktipaavanyai Namah
 622. Om Hiranyavarnaayai Namah
 623. Om Harinyai Namah
 624. Om Lekhaayai Namah
 625. Om Koshaatmikaayai Namah
 626. Om Tataayai Namah
 627. Om Padavyai Namah
 628. Om Panktivijnyaanaayai Namah
 629. Om Punyapanktiviraajitaayai Namah
 630. Om Nistrimshaayai Namah
 631. Om Peethikaayai Namah
 632. Om Somaayai Namah
 633. Om Pakshinyai Namah
 634. Om Kinnareshvaryai Namah
 635. Om Ketakyai Namah
 636. Om Ashtabhujaakaaraayai Namah
 637. Om Mallikaayai Namah
 638. Om Antarbahishkritaayai Namah
 639. Om Tapasvinyai Namah
 640. Om Shanaishkaaryai Namah 640
 641. Om Gadyapadyaatmikaayai Namah
 642. Om Ksharaayai Namah
 643. Om Tamahparaayai Namah
 644. Om Puraanajnyaayai Namah
 645. Om Jaadyahantryai Namah
 646. Om Priyankaryai Namah
 647. Om Naaraayanyai Namah
 648. Om Moortimayyai Namah
 649. Om Tatpadaayai Namah
 650. Om Punyalakshanaayai Namah
 651. Om Kapaalinyai Namah
 652. Om Mahaadamshtraayai Namah
 653. Om Sarvaamvaasaayai Namah
 654. Om Sundaryai Namah
 655. Om Braahmanyai Namah
 656. Om Brahmasampattyai Namah
 657. Om Maatangyai Namah
 658. Om Amritaakaraayai Namah
 659. Om Jaagrate Namah
 660. Om Suptaayai Namah 660
 661. Om Sushuptaayai Namah
 662. Om Moorchchhaayai Namah
 663. Om Svapnapradaayinyai Namah
 664. Om Saankhyaayanyai Namah
 665. Om Mahaajvaalaayai Namah
 666. Om Vikrityai Namah
 667. Om Saampradaayikaayai Namah
 668. Om Lakshyaayai Namah
 669. Om Saanumatyai Namah
 670. Om Neetyai Namah
 671. Om Dandaneetyai Namah
 672. Om Madhupriyaayai Namah
 673. Om Aakhyaadhikaayai Namah
 674. Om Aakhyaatavatyai Namah
 675. Om Madhuvide Namah
 676. Om Vidhivallabhaayai Namah
 677. Om Maadhvyai Namah
 678. Om Madhumadaasvaadaayai Namah
 679. Om Madhuraasyaayai Namah
 680. Om Daveeyasyai Namah 680
 681. Om Vairaajyai Namah
 682. Om Vindhyasamsthaanaayai Namah
 683. Om Kaashmeeratalavaasinyai Namah
 684. Om Yoganidraayai Namah
 685. Om Vinidraayai Namah
 686. Om Dvaasuparnaashrutipriyaayai Namah
 687. Om Maatrikaayai Namah
 688. Om Panchasaamedyaayai Namah
 689. Om Kalyaanyai Namah
 690. Om Kalpanaayai Namah
 691. Om Krityai Namah
 692. Om Panchastambhaatmikaayai Namah
 693. Om Kshaumavasraayai Namah
 694. Om Panchaagnimadhyagaayai Namah
 695. Om Aadidevyai Namah
 696. Om Aadibhootaayai Namah
 697. Om Ashvaatmane Namah
 698. Om Khyaatiranjitaayai Namah
 699. Om Uddaamanyai Namah
 700. Om Samhitaakhyaayai Namah 700
 701. Om Panchapakshaayai Namah
 702. Om Kalaavatyai Namah
 703. Om Vyomapriyaayai Namah
 704. Om Venubandhaayai Namah
 705. Om Divyaratnagalaprabhaayai Namah
 706. Om Naadeedrishtaayai Namah
 707. Om Jnyaanadrishtidrishtaayai Namah
 708. Om Tadbhraajinyai Namah
 709. Om Dridhaayai Namah
 710. Om Drutaayai (Hutaayai) Namah
 711. Om Panchavatyai Namah
 712. Om Panchagraasaayai Namah
 713. Om Pranavasamyatyai Namah
 714. Om Trishikhaayai Namah
 715. Om Pramadaaratnaaya (Ktaayai) Namah
 716. Om Sapanchaasyaayai Namah
 717. Om Pramaadinyai Namah
 718. Om Geetajnyeyaayai Namah
 719. Om Chanchareekaayai Namah
 720. Om Sarvaantaryaamiroopinyai Namah 720
 721. Om Samayaayai Namah
 722. Om Saamavallabhyaayai Namah
 723. Om Jyotishchakraayai Namah
 724. Om Prabhaakaryai Namah
 725. Om Saptajihvaayai Namah
 726. Om Mahaajihvaayai Namah
 727. Om Mahaadurgaayai Namah
 728. Om Mahotsavaayai Namah
 729. Om Svarasaayai Namah
 730. Om Maanavyai Namah
 731. Om Poornaayai Namah
 732. Om Ishtikaayai Namah
 733. Om Varoothinyai Namah
 734. Om Sarvalokaanaam Nirmaatryai Namah
 735. Om Avyayaayai Namah
 736. Om Shreekaraambaraayai Namah
 737. Om Prajaavatyai Namah
 738. Om Prajaadakshaayai Namah
 739. Om Shikshaaroopaayai Namah
 740. Om Prajaakaryai Namah 740
 741. Om Siddhalakshmyai Namah
 742. Om Mokshalakshmyai Namah
 743. Om Ranjanaayai Namah
 744. Om Niranjanaayai Namah
 745. Om Svayamprakaashaayai Namah
 746. Om Maayai Namah
 747. Om Aashaasyadaatryai Namah
 748. Om Avidyaavidaarinyai Namah
 749. Om Padmaavatyai Namah
 750. Om Maatulangadhaarinyai Namah
 751. Om Gadaadharaayai Namah
 752. Om Kheyaatraayai Namah
 753. Om Paatrasamvishtaayai Namah
 754. Om Kushthaamayanivartinyai Namah
 755. Om Kritsnam Vyaapya Sthitaayai Namah
 756. Om Sarvaprateekaayai Namah
 757. Om Shravanakshamaayai Namah
 758. Om Aayushyadaayai Namah
 759. Om Vimuktyai Namah
 760. Om Saayujyapadaveepradaayai Namah 760
 761. Om Sanatkumaaryai Namah
 762. Om Vaidhaatryai Namah
 763. Om Ghritaachyaastu Varapradaayai Namah
 764. Om Shreesooktasamstutaayai Namah
 765. Om Baahyopaasanaashcha Prakurvatyai Namah
 766. Om Jagatsakhyai Namah
 767. Om Sakhyadaatryai Namah
 768. Om Kambukanthaayai Namah
 769. Om Mahorminyai Namah
 770. Om Yogadhyaanarataayai Namah
 771. Om Vishnuyoginyai Namah
 772. Om Vishnusamshritaayai Namah
 773. Om Nihshreyasyai Namah
 774. Om Nihshreyahpradaayai Namah
 775. Om Sarvagunaadhikaayai Namah
 776. Om Shobhaadhyaayai Namah
 777. Om Shaambhavyai Namah
 778. Om Shambhuvandyaayai Namah
 779. Om Vandaarubandhuraayai Namah
 780. Om Harergunaanudhyaayantyai Namah 780
 781. Om Haripaadaarchane Rataayai Namah
 782. Om Haridaasottamaayai Namah
 783. Om Saadhvyai Namah
 784. Om Haryadheenaayai Namah
 785. Om Sadaashuchaye Namah
 786. Om Harinyai Namah
 787. Om Haripatnyai Namah
 788. Om Shuddhasatvaayai Namah
 789. Om Tamotigaayai Namah
 790. Om Shunaaseerapuraaraadhyaayai Namah
 791. Om Sunaasaayai Namah
 792. Om Tripureshvaryai Namah
 793. Om Dharmadaayai Namah
 794. Om Kaamadaayai Namah
 795. Om Arthadaatryai Namah
 796. Om Mokshapradaayinyai Namah
 797. Om Virajaayai Namah
 798. Om Taarinyai Namah
 799. Om Lingabhangadaatryai Namah
 800. Om Tridasheshvaryai Namah 800
 801. Om Vaasudevam Darshayantyai Namah
 802. Om Vaasudevapadaashrayaayai Namah
 803. Om Amlaanaayai Namah
 804. Om Avanasarvajnyaayai Namah
 805. Om Eeshaayai Namah
 806. Om Saavitrikapradaayai Namah
 807. Om Avriddhihraasavijnyaanaayai Namah
 808. Om Lobhatyaktasameepagaayai Namah
 809. Om Deveshamaulisambaddhapaadapeethaayai Namah
 810. Om Tamo Ghnatyai Namah
 811. Om Eeshabhogaadhikaranaayai Namah
 812. Om Yajnyeshyai Namah
 813. Om Yajnyamaaninyai Namah
 814. Om Haryangagaayai Namah
 815. Om Vakshahsthaayai Namah
 816. Om Shirahsthaayai Namah
 817. Om Dakshinaatmikaayai Namah
 818. Om Sphurachchhaktimayyai Namah
 819. Om Geetaayai Namah
 820. Om Pumvikaaraayai Namah 820
 821. Om Pumaakrityai Namah
 822. Om Eeshaaviyoginyai Namah
 823. Om Pumsaa Samaayai Namah
 824. Om Atulavapurdharaayai Namah
 825. Om Vatapatraatmikaayai Namah
 826. Om Baahyaakrityai Namah
 827. Om Keelaalaroopinyai Namah
 828. Om Tamobhide Namah
 829. Om Maanavyai Namah
 830. Om Durgaayai Namah
 831. Om Alpasukhaarthibhiragamyaayai Namah
 832. Om Karaagravaarineekaashaayai Namah
 833. Om Karavaarisuposhitaayai Namah
 834. Om Goroopaayai Namah
 835. Om Goshthamadhyasthaayai Namah
 836. Om Gopaalapriyakaarinyai Namah
 837. Om Jitendriyaayai Namah
 838. Om Vishvabhoktryai Namah
 839. Om Yantryai Namah
 840. Om Yaanaayai Namah 840
 841. Om Chikitvishyai Namah
 842. Om Punyakeertyai Namah
 843. Om Chetayitryai Namah
 844. Om Martyaapasmaarahaarinyai Namah
 845. Om Svargavartmakaryai Namah
 846. Om Gaathaayai Namah
 847. Om Niraalambaayai Namah
 848. Om Gunaakaraayai Namah
 849. Om Shashvadroopaayai Namah
 850. Om Shoorasenaayai Namah
 851. Om Vrishtyai Namah
 852. Om Vrishtipravarshinyai Namah
 853. Om Pramadaattaayai Namah
 854. Om Apramattaayai Namah
 855. Om Pramaadaghnyai Namah
 856. Om Pramodadaayai Namah
 857. Om Braahmanyai Namah
 858. Om Kshatriyaayai Namah
 859. Om Vaishyaayai Namah
 860. Om Shoodraayai Namah 860
 861. Om Jaatyai Namah
 862. Om Masoorikaayai Namah
 863. Om Vaanaprasthaayai Namah
 864. Om Teertharoopaayai Namah
 865. Om Grihasthaayai Namah
 866. Om Brahmachaarinyai Namah
 867. Om Aatmakreedaayai Namah
 868. Om Aatmaratyai Namah
 869. Om Aatmavatyai Namah
 870. Om Asitekshanaayai Namah
 871. Om Aneehaayai Namah
 872. Om Mauninyai Namah
 873. Om Haanishoonyaayai Namah
 874. Om Kaashmeeravaasinyai Namah
 875. Om Avyathaayai Namah
 876. Om Vijayaayai Namah
 877. Om Raajnyyai Namah
 878. Om Mrinaalatulitaamshukaayai Namah
 879. Om Guhaashayaayai Namah
 880. Om Dheeramatyai Namah 880
 881. Om Anaathaayai Namah
 882. Om Anaatharakshinyai Namah
 883. Om Yoopaatmikaayai Namah
 884. Om Vediroopaayai Namah
 885. Om Srugroopaayai Namah
 886. Om Sruvaroopinyai Namah
 887. Om Jnyaanopadeshinyai Namah
 888. Om Pattasootraankaayai Namah
 889. Om Jnyaanamudrikaayai Namah
 890. Om Vidhivedyaayai Namah
 891. Om Mantravedyaayai Namah
 892. Om Arthavaadaprarochitaayai Namah
 893. Om Kriyaaroopaayai Namah
 894. Om Mantraroopaayai Namah
 895. Om Dakshinaayai Namah
 896. Om Braahmanaatmikaayai Namah
 897. Om Anneshaayai Namah
 898. Om Annadaayai Namah
 899. Om Annopaasinyai Namah
 900. Om Paramaannabhuje Namah 900
 901. Om Sabhaayai Namah
 902. Om Sabhaavatyai Namah
 903. Om Sabhyaayai Namah
 904. Om Sabhyaanaam Jeevanapradaayai Namah
 905. Om Lipsaayai Namah
 906. Om Badabaayai Namah
 907. Om Ashvatthaayai Namah
 908. Om Jijnyaasaayai Namah
 909. Om Vishayaatmikaayai Namah
 910. Om Svararoopaayai Namah
 911. Om Varnaroopaayai Namah
 912. Om Deerghaayai Namah
 913. Om Hrasvaayai Namah
 914. Om Svaraatmikaayai Namah
 915. Om Dharmaroopaayai Namah
 916. Om Dharmapunyaayai Namah
 917. Om Aadyaayai Namah
 918. Om Eeshaanyai Namah
 919. Om Shaarngivallabhaayai Namah
 920. Om Chalantyai Namah 920
 921. Om Chhatrinyai Namah
 922. Om Ichchhaayai Namah
 923. Om Jagannaathaayai Namah
 924. Om Ajaraayai Namah
 925. Om Amaraayai Namah
 926. Om Jhashaankasupriyaayai Namah
 927. Om Ramyaayai Namah
 928. Om Ratyai Namah
 929. Om Ratisukhapradaayai Namah
 930. Om Navaaksharaatmikaayai Namah
 931. Om Kaadisarvavarnaatmikaayai Namah
 932. Om Lipyai Namah
 933. Om Ratnakunkumaphaalaadhyaayai Namah
 934. Om Haridraanchitapaadukaayai Namah
 935. Om Divyaangaraagaayai Namah
 936. Om Divyaangaayai Namah
 937. Om Suvarnalatikopamaayai Namah
 938. Om Sudevyai Namah
 939. Om Vaamadevyai Namah
 940. Om Saptadveepaatmikaayai Namah 940
 941. Om Bhrityai Namah
 942. Om Gajashundaadvayabhritasuvarnakalashapriyaayai Namah
 943. Om Tapaneeyaprabhaayai Namah
 944. Om Likuchaayai Namah
 945. Om Likuchastanyai Namah
 946. Om Kaantaarasupriyaayai Namah
 947. Om Kaantaayai Namah
 948. Om Araativraataantadaayinyai Namah
 949. Om Puraanaayai Namah
 950. Om Keetakaabhaasaayai Namah
 951. Om Bimboshthyai Namah
 952. Om Punyacharminyai Namah
 953. Om Omkaaraghosharoopaayai Namah
 954. Om Navameetithipoojitaayai Namah
 955. Om Ksheeraabdhikanyakaayai Namah
 956. Om Vanyaayai Namah
 957. Om Pundareekanibhaambaraayai Namah
 958. Om Vaikuntharoopinyai Namah
 959. Om Haripaadaabjasevinyai Namah
 960. Om Kailaasapoojitaayai Namah 960
 961. Om Kaamaroopaayai Namah
 962. Om Hiranmayyai Namah
 963. Om Kanthasootrasthitaayai Namah
 964. Om Saumangalyapradaayinyai Namah
 965. Om Kaamyamaanaayai Namah
 966. Om Upendradootyai Namah
 967. Om Shreekrishnatulasyai Namah
 968. Om Ghrinaayai Namah
 969. Om Shreeraamatulasyai Namah
 970. Om Mitraayai Namah
 971. Om Aalolavilaasinyai Namah
 972. Om Sarvateerthaayai Namah
 973. Om Aatmamoolaayai Namah
 974. Om Devataamayamadhyagaayai Namah
 975. Om Sarvavedamayaagraayai Namah
 976. Om Shreemokshatulasyai Namah
 977. Om Dridhaayai Namah
 978. Om Shivajaadyaapahantryai Namah
 979. Om Shaivasiddhaantakaashinyai Namah
 980. Om Kaakaasurarsyaatihantryai Namah 980
 981. Om Mahishaasuramardinyai Namah
 982. Om Peeyooshapaanyai Namah
 983. Om Peeyooshaayai Namah
 984. Om Kaamamvaadivinodinyai Namah
 985. Om Kamaneeyashronitataayai Namah
 986. Om Tatinnibhavaradyutyai Namah
 987. Om Bhaagyalakshmyai Namah
 988. Om Mokshadaatryai Namah
 989. Om Tulaseetaruroopinyai Namah
 990. Om Vrindaavana Shirorohatpaadadvayasushobhitaayai Namah
 991. Om Sarvatravyaaptatulasyai Namah
 992. Om Kaamadhuktulasyai Namah
 993. Om Mokshatulasyai Namah
 994. Om Bhavyatulasyai Namah
 995. Om Sadaa Samsrititaarinyai Namah
 996. Om Bhavapaashavinaashinyai Namah
 997. Om Mokshasaadhanadaayinyai Namah
 998. Om Svadalaihparamaatmanah Padadvandvam Shobhayitryai Namah
 999. Om Raagabandhaadasamsaktarajobhih Kritadootikaayai Namah
 1000. Om Bhagavachchhabdasamsevyapaada Sarvaarthadaayinyai Namah 1000

Om Namo Namo Namastasyai Sadaa Tasyai Namo Namah

|| Iti Shree Tulasee Sahasranaamaavalih Sampoornam ||