Advertisment

Sri Shani Sahasranamavali

Sri Shani Sahasranamavali

Sri Sanaischara Sahasranamavali

Atha Sri Sanaischara Sahasranamavali

 1. Om Amitaabhaashine Namah
 2. Om Aghaharaaya Namah
 3. Om Asheshaduritaapahaaya Namah
 4. Om Aghoraroopaaya Namah
 5. Om Atideerghakaayaaya Namah
 6. Om Asheshabhayaanakaaya Namah
 7. Om Anantaaya Namah
 8. Om Annadaatre Namah
 9. Om Ashvatthamoolajapapriyaaya Namah
 10. Om Atisampatpradaaya Namah
 11. Om Amoghaaya Namah
 12. Om Anyastutyaaprakopitaaya Namah
 13. Om Aparaajitaaya Namah
 14. Om Adviteeyaaya Namah
 15. Om Atitejase Namah
 16. Om Abhayapradaaya Namah
 17. Om Ashtamasthaaya Namah
 18. Om Anjananibhaaya Namah
 19. Om Akhilaatmane Namah
 20. Om Arkanandanaaya Namah
 21. Om Atidaarunaaya Namah
 22. Om Akshobhyaaya Namah
 23. Om Apsarobhih Prapoojitaaya Namah
 24. Om Abheeshtaphaladaaya Namah
 25. Om Arishtamathanaaya Namah
 26. Om Amarapoojitaaya Namah
 27. Om Anugraahyaaya Namah
 28. Om Aprameyaparaakramavibheeshanaaya Namah
 29. Om Asaadhyayogaaya Namah
 30. Om Akhiladoshaghnaaya Namah
 31. Om Aparaakritaaya Namah
 32. Om Aprameyaaya Namah
 33. Om Atisukhadaaya Namah
 34. Om Amaraadhipapoojitaaya Namah
 35. Om Avalokaatsarvanaashaaya Namah
 36. Om Ashvatthaamadviraayudhaaya Namah
 37. Om Aparaadhasahishnave Namah
 38. Om Ashvatthaamasupoojitaaya Namah
 39. Om Anantapunyaphaladaaya Namah
 40. Om Atriptaaya Namah
 41. Om Atibalaaya Namah
 42. Om Avalokaatsarvavandyaaya Namah
 43. Om Aksheenakarunaanidhaye Namah
 44. Om Avidyaamoolanaashaaya Namah
 45. Om Akshayyaphaladaayakaaya Namah
 46. Om Aanandaparipoornaaya Namah
 47. Om Aayushkaarakaaya Namah
 48. Om Aashriteshtaarthavaradaaya Namah
 49. Om Aadhivyaadhiharaaya Namah
 50. Om Aanandamayaaya Namah
 51. Om Aanandakaraaya Namah
 52. Om Aayudhadhaarakaaya Namah
 53. Om Aatmachakraadhikaarine Namah
 54. Om Aatmastutyaparaayanaaya Namah
 55. Om Aayushkaraaya Namah
 56. Om Aanupoorvyaaya Namah
 57. Om Aatmaayattajagattrayaaya Namah
 58. Om Aatmanaamajapapreetaaya Namah
 59. Om Aatmaadhikaphalapradaaya Namah
 60. Om Aadityasambhavaaya Namah
 61. Om Aartibhanjanaaya Namah
 62. Om Aatmarakshakaaya Namah
 63. Om Aapadbaandhavaaya Namah
 64. Om Aanandaroopaaya Namah
 65. Om Aayuhpradaaya Namah
 66. Om Aakarnapoornachaapaaya Namah
 67. Om Aatmoddishtadvijapradaaya Namah
 68. Om Aanukoolyaaya Namah
 69. Om Aatmaroopapratimaadaanasupriyaaya Namah
 70. Om Aatmaaraamaaya Namah
 71. Om Aadidevaaya Namah
 72. Om Aapannaartivinaashanaaya Namah
 73. Om Indiraarchitapaadaaya Namah
 74. Om Indrabhogaphalapradaaya Namah
 75. Om Indradevasvaroopaaya Namah
 76. Om Ishteshtavaradaayakaaya Namah
 77. Om Ishtaapoortipradaaya Namah
 78. Om Indumateeshtavaradaayakaaya Namah
 79. Om Indiraaramanapreetaaya Namah
 80. Om Indravamshanripaarchitaaya Namah
 81. Om Ihaamutreshtaphaladaaya Namah
 82. Om Indiraaramanaarchitaaya Namah
 83. Om Eedriyaaya Namah
 84. Om Eeshvarapreetaaya Namah
 85. Om Eeshanaatrayavarjitaaya Namah
 86. Om Umaasvaroopaaya Namah
 87. Om Udbodhyaaya Namah
 88. Om Ushanaaya Namah
 89. Om Utsavapriyaaya Namah
 90. Om Umaadevyarchanapreetaaya Namah
 91. Om Uchchasthochchaphalapradaaya Namah
 92. Om Uruprakaashaaya Namah
 93. Om Uchchasthayogadaaya Namah
 94. Om Uruparaakramaaya Namah
 95. Om Oordhvalokaadisanchaarine Namah
 96. Om Oordhvalokaadinaayakaaya Namah
 97. Om Oorjasvine Namah
 98. Om Oonapaadaaya Namah
 99. Om Rikaaraaksharapoojitaaya Namah
 100. Om Rishiproktapuraanajnyaaya Namah
 101. Om Rishibhih Paripoojitaaya Namah
 102. Om Rigvedavandyaaya Namah
 103. Om Rigroopine Namah
 104. Om Rijumaargapravartakaaya Namah
 105. Om Lulitoddhaarakaaya Namah
 106. Om Lootabhavapaasha Prabhanjanaaya Namah
 107. Om Lookaararoopakaaya Namah
 108. Om Labdhadharmamaargapravartakaaya Namah
 109. Om Ekaadhipatyasaamraajyapradaaya Namah
 110. Om Enaughanaashanaaya Namah
 111. Om Ekapaade Namah
 112. Om Ekasmai Namah
 113. Om Ekonavimshatimaasabhuktidaaya Namah
 114. Om Ekonavimshativarshadashaaya Namah
 115. Om Enaankapoojitaaya Namah
 116. Om Aishvaryaphaladaaya Namah
 117. Om Aindraaya Namah
 118. Om Airaavatasupoojitaaya Namah
 119. Om Omkaarajapasupreetaaya Namah
 120. Om Omkaaraparipoojitaaya Namah
 121. Om Omkaarabeejaaya Namah
 122. Om Audaaryahastaaya Namah
 123. Om Aunnatyadaayakaaya Namah
 124. Om Audaaryagunaaya Namah
 125. Om Audaaryasheelaaya Namah
 126. Om Aushadhakaarakaaya Namah
 127. Om Karapankajasannaddhadhanushe Namah
 128. Om Karunaanidhaye Namah
 129. Om Kaalaaya Namah
 130. Om Kathinachittaaya Namah
 131. Om Kaalameghasamaprabhaaya Namah
 132. Om Kireetine Namah
 133. Om Karmakrite Namah
 134. Om Kaarayitre Namah
 135. Om Kaalasahodaraaya Namah
 136. Om Kaalaambaraaya Namah
 137. Om Kaakavaahaaya Namah
 138. Om Karmathaaya Namah
 139. Om Kaashyapaanvayaaya Namah
 140. Om Kaalachakraprabhedine Namah
 141. Om Kaalaroopine Namah
 142. Om Kaaranaaya Namah
 143. Om Kaarimoortaye Namah
 144. Om Kaalabhartre Namah
 145. Om Kireetamakutojjvalaaya Namah
 146. Om Kaaryakaaranakaalajnyaaya Namah
 147. Om Kaanchanaabharathaanvitaaya Namah
 148. Om Kaaladamshtraaya Namah
 149. Om Krodharoopaaya Namah
 150. Om Karaaline Namah
 151. Om Krishnaketanaaya Namah
 152. Om Kaalaatmane Namah
 153. Om Kaalakartre Namah
 154. Om Kritaantaaya Namah
 155. Om Krishnagopriyaaya Namah
 156. Om Kaalaagnirudraroopaaya Namah
 157. Om Kaashyapaatmajasambhavaaya Namah
 158. Om Krishnavarnahayaaya Namah
 159. Om Krishnagoksheerasupriyaaya Namah
 160. Om Krishnagoghritasupreetaaya Namah
 161. Om Krishnagodadhishupriyaaya Namah
 162. Om Krishnagaavaikachittaaya Namah
 163. Om Krishnagodaanasupriyaaya Namah
 164. Om Krishnagodattahridayaaya Namah
 165. Om Krishnagorakshanapriyaaya Namah
 166. Om Krishnagograasachittasya Sarvapeedaanivaarakaaya Namah
 167. Om Krishnagodaana Shaantasya Sarvashaanti Phalapradaaya Namah
 168. Om Krishnagosnaana Kaamasya Gangaasnaana Phalapradaaya Namah
 169. Om Krishnagorakshanasyaashu Sarvaabheeshtaphalapradaaya Namah
 170. Om Krishnagaavapriyaaya Namah
 171. Om Kapilaapashushupriyaaya Namah
 172. Om Kapilaaksheerapaanasya Somapaanaphalapradaaya Namah
 173. Om Kapilaadaanasupreetaaya Namah
 174. Om Kapilaajyahutapriyaaya Namah
 175. Om Krishnaaya Namah
 176. Om Krittikaantasthaaya Namah
 177. Om Krishnagovatsasupriyaaya Namah
 178. Om Krishnamaalyaambaradharaaya Namah
 179. Om Krishnavarnatanooruhaaya Namah
 180. Om Krishnaketave Namah
 181. Om Krishakrishnadehaaya Namah
 182. Om Krishnaambarapriyaaya Namah
 183. Om Krooracheshtaaya Namah
 184. Om Kroorabhaavaaya Namah
 185. Om Krooradamshtraaya Namah
 186. Om Kuroopine Namah
 187. Om Kamalaapati Samsevyaaya Namah
 188. Om Kamalodbhavapoojitaaya Namah
 189. Om Kaamitaarthapradaaya Namah
 190. Om Kaamadhenu Poojanasupriyaaya Namah
 191. Om Kaamadhenusamaaraadhyaaya Namah
 192. Om Kripaayushavivardhanaaya Namah
 193. Om Kaamadhenvaikachittaaya Namah
 194. Om Kriparaaja Supoojitaaya Namah
 195. Om Kaamadogdhre Namah
 196. Om Kruddhaaya Namah
 197. Om Kuruvamshasupoojitaaya Namah
 198. Om Krishnaangamahisheedogdhre Namah
 199. Om Krishnena Kritapoojanaaya Namah
 200. Om Krishnaangamahisheedaanapriyaaya Namah
 201. Om Konasthaaya Namah
 202. Om Krishnaangamahisheedaanalolupaaya Namah
 203. Om Kaamapoojitaaya Namah
 204. Om Krooraavalokanaatsarvanaashaaya Namah
 205. Om Krishnaangadapriyaaya Namah
 206. Om Khadyotaaya Namah
 207. Om Khandanaaya Namah
 208. Om Khadgadharaaya Namah
 209. Om Khecharapoojitaaya Namah
 210. Om Kharaamshutanayaaya Namah
 211. Om Khagaanaam Pativaahanaaya Namah
 212. Om Gosavaasaktahridayaaya Namah
 213. Om Gocharasthaanadoshahrite Namah
 214. Om Griharaashyaadhipaaya Namah
 215. Om Griharaajamahaabalaaya Namah
 216. Om Gridhravaahaaya Namah
 217. Om Grihapataye Namah
 218. Om Gocharaaya Namah
 219. Om Gaanalolupaaya Namah
 220. Om Ghoraaya Namah
 221. Om Gharmaaya Namah
 222. Om Ghanatamase Namah
 223. Om Gharmine Namah
 224. Om Ghanakripaanvitaaya Namah
 225. Om Ghananeelaambaradharaaya Namah
 226. Om Ngaadivarna Susanjnyitaaya Namah
 227. Om Chakravartisamaaraadhyaaya Namah
 228. Om Chandramatyasamarchitaaya Namah
 229. Om Chandramatyaartihaarine Namah
 230. Om Charaacharasukhapradaaya Namah
 231. Om Chaturbhujaaya Namah
 232. Om Chaapahastaaya Namah
 233. Om Charaacharahitapradaaya Namah
 234. Om Chhaayaaputraaya Namah
 235. Om Chhatradharaaya Namah
 236. Om Chhaayaadeveesutaaya Namah
 237. Om Jayapradaaya Namah
 238. Om Jaganneelaaya Namah
 239. Om Japataam Sarvasiddhidaaya Namah
 240. Om Japavidhvastavimukhaaya Namah
 241. Om Jambhaariparipoojitaaya Namah
 242. Om Jambhaarivandyaaya Namah
 243. Om Jayadaaya Namah
 244. Om Jagajjanamanoharaaya Namah
 245. Om Jagattrayaprakupitaaya Namah
 246. Om Jagattraanaparaayanaaya Namah
 247. Om Jayaaya Namah
 248. Om Jayapradaaya Namah
 249. Om Jagadaanandakaarakaaya Namah
 250. Om Jyotishe Namah
 251. Om Jyotishaam Shreshthaaya Namah
 252. Om Jyotihshaastra Pravartakaaya Namah
 253. Om Jharjhareekritadehaaya Namah
 254. Om Jhallareevaadyasupriyaaya Namah
 255. Om Jnyaanamoortiye Namah
 256. Om Jnyaanagamyaaya Namah
 257. Om Jnyaanine Namah
 258. Om Jnyaanamahaanidhaye Namah
 259. Om Jnyaanaprabodhakaaya Namah
 260. Om Jnyaanadrishtyaavalokitaaya Namah
 261. Om Tankitaakhilalokaaya Namah
 262. Om Tankitainastamoravaye Namah
 263. Om Tankaarakaarakaaya Namah
 264. Om Tankritaaya Namah
 265. Om Taambhadapriyaaya Namah
 266. Om Thakaaramaya Sarvasvaaya Namah
 267. Om Thakaarakritapoojitaaya Namah
 268. Om Dhakkaavaadyapreetikaraaya Namah
 269. Om Damaddamarukapriyaaya Namah
 270. Om Dambaraprabhavaaya Namah
 271. Om Dambhaaya Namah
 272. Om Dhakkaanaadapriyankaraaya Namah
 273. Om Daakinee Shaakinee Bhoota Sarvopadravakaarakaaya Namah
 274. Om Daakinee Shaakinee Bhoota Sarvopadravanaashakaaya Namah
 275. Om Dhakaararoopaaya Namah
 276. Om Dhaambheekaaya Namah
 277. Om Nakaarajapasupriyaaya Namah
 278. Om Nakaaramayamantraarthaaya Namah
 279. Om Nakaaraikashiromanaye Namah
 280. Om Nakaaravachanaanandaaya Namah
 281. Om Nakaarakarunaamayaaya Namah
 282. Om Nakaaramaya Sarvasvaaya Namah
 283. Om Nakaaraikaparaayanaaya Namah
 284. Om Tarjaneedhritamudraaya Namah
 285. Om Tapasaam Phaladaayakaaya Namah
 286. Om Trivikramanutaaya Namah
 287. Om Trayeemayavapurdharaaya Namah
 288. Om Tapasvine Namah
 289. Om Tapasaa Dagdhadehaaya Namah
 290. Om Taamraadharaaya Namah
 291. Om Trikaalaveditavyaaya Namah
 292. Om Trikaalamatitoshitaaya Namah
 293. Om Tulochchayaaya Namah
 294. Om Traasakaraaya Namah
 295. Om Tilatailapriyaaya Namah
 296. Om Tilaanna Santushtamanase Namah
 297. Om Tiladaanapriyaaya Namah
 298. Om Tilabhakshyapriyaaya Namah
 299. Om Tilachoornapriyaaya Namah
 300. Om Tilakhandapriyaaya Namah
 301. Om Tilaapoopapriyaaya Namah
 302. Om Tilahomapriyaaya Namah
 303. Om Taapatrayanivaarakaaya Namah
 304. Om Tilatarpanasantushtaaya Namah
 305. Om Tilatailaannatoshitaaya Namah
 306. Om Tilaikadattahridayaaya Namah
 307. Om Tejasvine Namah
 308. Om Tejasaannidhaye Namah
 309. Om Tejasaadityasankaashaaya Namah
 310. Om Tejomayavapurdharaaya Namah
 311. Om Tattvajnyaaya Namah
 312. Om Tattvagaaya Namah
 313. Om Teevraaya Namah
 314. Om Taporoopaaya Namah
 315. Om Tapomayaaya Namah
 316. Om Tushtidaaya Namah
 317. Om Tushtikrite Namah
 318. Om Teekshnaaya Namah
 319. Om Trimoortaye Namah
 320. Om Trigunaatmakaaya Namah
 321. Om Tiladeepapriyaaya Namah
 322. Om Tasyapeedaanivaarakaaya Namah
 323. Om Tilottamaamenakaadinartanapriyaaya Namah
 324. Om Tribhaagamashtavargaaya Namah
 325. Om Sthoolaromne Namah
 326. Om Sthiraaya Namah
 327. Om Sthitaaya Namah
 328. Om Sthaayine Namah
 329. Om Sthaapakaaya Namah
 330. Om Sthoolasookshmapradarshakaaya Namah
 331. Om Dasharathaarchitapaadaaya Namah
 332. Om Dasharathastotratoshitaaya Namah
 333. Om Dasharathapraarthanaakliptadurbhikshavinivaarakaaya Namah
 334. Om Dasharathapraarthanaakliptavaradvayapradaayakaaya Namah
 335. Om Dasharathasvaatmadarshine Namah
 336. Om Dasharathaabheeshtadaayakaaya Namah
 337. Om Dorbhirdhanurdharaaya Namah
 338. Om Deerghashmashrujataadharaaya Namah
 339. Om Dasharathastotravaradaaya Namah
 340. Om Dasharathaabheepsitapradaaya Namah
 341. Om Dasharathastotrasantushtaaya Namah
 342. Om Dasharathena Supoojitaaya Namah
 343. Om Dvaadashaashtamajanmasthaaya Namah
 344. Om Devapungavapoojitaaya Namah
 345. Om Devadaanavadarpaghnaaya Namah
 346. Om Dinam Pratimunistutaaya Namah
 347. Om Dvaadashasthaaya Namah
 348. Om Dvaadashaatmasutaaya Namah
 349. Om Dvaadashanaamabhrite Namah
 350. Om Dviteeyasthaaya Namah
 351. Om Dvaadashaarkasoonave Namah
 352. Om Daivajnyapoojitaaya Namah
 353. Om Daivajnyachittavaasine Namah
 354. Om Damayantyaasupoojitaaya Namah
 355. Om Dvaadashaabdantu Durbhikshakaarine Namah
 356. Om Duhsvapnanaashanaaya Namah
 357. Om Duraaraadhyaaya Namah
 358. Om Duraadharshaaya Namah
 359. Om Damayanteevarapradaaya Namah
 360. Om Dushtadooraaya Namah
 361. Om Duraachaarashamanaaya Namah
 362. Om Doshavarjitaaya Namah
 363. Om Duhsahaaya Namah
 364. Om Doshahantre Namah
 365. Om Durlabhaaya Namah
 366. Om Durgamaaya Namah
 367. Om Duhkhapradaaya Namah
 368. Om Duhkhahantre Namah
 369. Om Deeptaranjitadingmukhaaya Namah
 370. Om Deepyamaana Mukhaambhojaaya Namah
 371. Om Damayantyaahshivapradaaya Namah
 372. Om Durnireekshyaaya Namah
 373. Om Drishtamaatradaityamandalanaashakaaya Namah
 374. Om Dvijadaanaikanirataaya Namah
 375. Om Dvijaaraadhanatatparaaya Namah
 376. Om Dvijasarvaartihaarine Namah
 377. Om Dvijaraaja Samarchitaaya Namah
 378. Om Dvijadaanaikachittaaya Namah
 379. Om Dvijaraaja Priyankaraaya Namah
 380. Om Dvijaaya Namah
 381. Om Dvijapriyaaya Namah
 382. Om Dvijaraajeshtadaayakaaya Namah
 383. Om Dvijaroopaaya Namah
 384. Om Dvijashreshthaaya Namah
 385. Om Doshadaaya Namah
 386. Om Duhsahaaya Namah
 387. Om Devaadidevaaya Namah
 388. Om Deveshaaya Namah
 389. Om Devaraaja Supoojitaaya Namah
 390. Om Devaraajeshtavaradaaya Namah
 391. Om Devaraaja Priyankaraaya Namah
 392. Om Devaadivanditaaya Namah
 393. Om Divyatanave Namah
 394. Om Devashikhaamanaye Namah
 395. Om Devagaanapriyaaya Namah
 396. Om Devadeshikapungavaaya Namah
 397. Om Dvijaatmajaasamaaraadhyaaya Namah
 398. Om Dhyeyaaya Namah
 399. Om Dharmine Namah
 400. Om Dhanurdharaaya Namah
 401. Om Dhanushmate Namah
 402. Om Dhanadaatre Namah
 403. Om Dharmaadharmavivarjitaaya Namah
 404. Om Dharmaroopaaya Namah
 405. Om Dhanurdivyaaya Namah
 406. Om Dharmashaastraatmachetanaaya Namah
 407. Om Dharmaraaja Priyakaraaya Namah
 408. Om Dharmaraaja Supoojitaaya Namah
 409. Om Dharmaraajeshtavaradaaya Namah
 410. Om Dharmaabheeshtaphalapradaaya Namah
 411. Om Nityatriptasvabhaavaaya Namah
 412. Om Nityakarmarataaya Namah
 413. Om Nijapeedaartihaarine Namah
 414. Om Nijabhakteshtadaayakaaya Namah
 415. Om Nirmaasadehaaya Namah
 416. Om Neelaaya Namah
 417. Om Nijastotrabahupriyaaya Namah
 418. Om Nalastotrapriyaaya Namah
 419. Om Nalaraajasupoojitaaya Namah
 420. Om Nakshatramandalagataaya Namah
 421. Om Namataampriyakaarakaaya Namah
 422. Om Nityaarchitapadaambhojaaya Namah
 423. Om Nijaajnyaaparipaalakaaya Namah
 424. Om Navagrahavaraaya Namah
 425. Om Neelavapushe Namah
 426. Om Nalakaraarchitaaya Namah
 427. Om Nalapriyaananditaaya Namah
 428. Om Nalakshetranivaasakaaya Namah
 429. Om Nalapaakapriyaaya Namah
 430. Om Nalapadbhanjanakshamaaya Namah
 431. Om Nalasarvaartihaarine Namah
 432. Om Nalenaatmaarthapoojitaaya Namah
 433. Om Nipaataveenivaasaaya Namah
 434. Om Nalaabheeshtavarapradaaya Namah
 435. Om Nalateerthasakrit Snaana Sarvapeedaanivaarakaaya Namah
 436. Om Naleshadarshanasyaashu Saamraajyapadaveepradaaya Namah
 437. Om Nakshatraraashyadhipaaya Namah
 438. Om Neeladhvajaviraajitaaya Namah
 439. Om Nityayogarataaya Namah
 440. Om Navaratnavibhooshitaaya Namah
 441. Om Navadhaabhajyadehaaya Namah
 442. Om Naveekritajagattrayaaya Namah
 443. Om Navagrahaadhipaaya Namah
 444. Om Navaaksharajapapriyaaya Namah
 445. Om Navaatmane Namah
 446. Om Navachakraatmane Namah
 447. Om Navatattvaadhipaaya Namah
 448. Om Navodana Priyaaya Namah
 449. Om Navadhaanyapriyaaya Namah
 450. Om Nishkantakaaya Namah
 451. Om Nisprihaaya Namah
 452. Om Nirapekshaaya Namah
 453. Om Niraamayaaya Namah
 454. Om Naagaraajaarchitapadaaya Namah
 455. Om Naagaraajapriyankaraaya Namah
 456. Om Naagaraajeshtavaradaaya Namah
 457. Om Naagaabharanabhooshitaaya Namah
 458. Om Naagendragaana Nirataaya Namah
 459. Om Naanaabharanabhooshitaaya Namah
 460. Om Navamitrasvaroopaaya Namah
 461. Om Naanaashcharyavidhaayakaaya Namah
 462. Om Naanaadveepaadhikartre Namah
 463. Om Naanaalipisamaavritaaya Namah
 464. Om Naanaaroopajagatsrashtre Namah
 465. Om Naanaaroopajanaashrayaaya Namah
 466. Om Naanaalokaadhipaaya Namah
 467. Om Naanaabhaashaapriyaaya Namah
 468. Om Naanaaroopaadhikaarine Namah
 469. Om Navaratnapriyaaya Namah
 470. Om Naanaavichitraveshaadhyaaya Namah
 471. Om Naanaachitravidhaayakaaya Namah
 472. Om Neelajeemootasankaashaaya Namah
 473. Om Neelameghasamaprabhaaya Namah
 474. Om Neelaanjanachayaprakhyaaya Namah
 475. Om Neelavastradharapriyaaya Namah
 476. Om Neechabhaashaaprachaarajnyaaya Namah
 477. Om Neeche Svalpaphalapradaaya Namah
 478. Om Naanaagama Vidhaanajnyaaya Namah
 479. Om Naanaanripasamaavritaaya Namah
 480. Om Naanaavarnaakritaye Namah
 481. Om Naanaavarnasvaraartavaaya Namah
 482. Om Naagalokaantavaasine Namah
 483. Om Nakshatratrayasamyutaaya Namah
 484. Om Nabhaadilokasambhootaaya Namah
 485. Om Naamastotrabahupriyaaya Namah
 486. Om Naamapaaraayanapreetaaya Namah
 487. Om Naamaarchanavarapradaaya Namah
 488. Om Naamastotraikachittaaya Namah
 489. Om Naanaarogaartibhanjanaaya Namah
 490. Om Navagrahasamaaraadhyaaya Namah
 491. Om Navagrahabhayaapahaaya Namah
 492. Om Navagrahasusampoojyaaya Namah
 493. Om Naanaavedasurakshakaaya Namah
 494. Om Navagrahaadhiraajaaya Namah
 495. Om Navagrahajapapriyaaya Namah
 496. Om Navagrahamayajyotishe Namah
 497. Om Navagrahavarapradaaya Namah
 498. Om Navagrahaanaamadhipaaya Namah
 499. Om Navagraha Supeeditaaya Namah
 500. Om Navagrahaadheeshvaraaya Namah
 501. Om Navamaanikyashobhitaaya Namah
 502. Om Paramaatmane Namah
 503. Om Parabrahmane Namah
 504. Om Paramaishvaryakaaranaaya Namah
 505. Om Prapannabhayahaarine Namah
 506. Om Pramattaasurashikshakaaya Namah
 507. Om Praasahastaaya Namah
 508. Om Pangupaadaaya Namah
 509. Om Prakaashaatmane Namah
 510. Om Prataapavate Namah
 511. Om Paavanaaya Namah
 512. Om Parishuddhaatmane Namah
 513. Om Putrapautrapravardhanaaya Namah
 514. Om Prasannaatsarvasukhadaaya Namah
 515. Om Prasannekshanaaya Namah
 516. Om Prajaapatyaaya Namah
 517. Om Priyakaraaya Namah
 518. Om Pranatepsitaraajyadaaya Namah
 519. Om Prajaanaam Jeevahetave Namah
 520. Om Praaninaam Paripaalakaaya Namah
 521. Om Praanaroopine Namah
 522. Om Praanadhaarine Namah
 523. Om Prajaanaam Hitakaarakaaya Namah
 524. Om Praajnyaaya Namah
 525. Om Prashaantaaya Namah
 526. Om Prajnyaavate Namah
 527. Om Prajaarakshanadeekshitaaya Namah
 528. Om Praavrishenyaaya Namah
 529. Om Praanakaarine Namah
 530. Om Prasannotsavavanditaaya Namah
 531. Om Prajnyaanivaasahetave Namah
 532. Om Purushaarthaikasaadhanaaya Namah
 533. Om Prajaakaraaya Namah
 534. Om Praatikoolyaaya Namah
 535. Om Pingalaakshaaya Namah
 536. Om Prasannadhiye Namah
 537. Om Prapanchaatmane Namah
 538. Om Prasavitre Namah
 539. Om Puraanapurushottamaaya Namah
 540. Om Puraanapurushaaya Namah
 541. Om Puruhootaaya Namah
 542. Om Prapanchadhrite Namah
 543. Om Pratishthitaaya Namah
 544. Om Preetikaraaya Namah
 545. Om Priyakaarine Namah
 546. Om Prayojanaaya Namah
 547. Om Preetimate Namah
 548. Om Pravarastutyaaya Namah
 549. Om Purooravasamarchitaaya Namah
 550. Om Prapanchakaarine Namah
 551. Om Punyaaya Namah
 552. Om Puruhoota Samarchitaaya Namah
 553. Om Paandavaadi Susamsevyaaya Namah
 554. Om Pranavaaya Namah
 555. Om Purushaarthadaaya Namah
 556. Om Payodasamavarnaaya Namah
 557. Om Paanduputraartibhanjanaaya Namah
 558. Om Paanduputreshtadaatre Namah
 559. Om Paandavaanaam Hitankaraaya Namah
 560. Om Panchapaandavaputraanaam Sarvaabheeshtaphalapradaaya Namah
 561. Om Panchapaandavaputraanaam Sarvaarishta Nivaarakaaya Namah
 562. Om Paanduputraadyarchitaaya Namah
 563. Om Poorvajaaya Namah
 564. Om Prapanchabhrite Namah
 565. Om Parachakraprabhedine Namah
 566. Om Paandaveshu Varapradaaya Namah
 567. Om Parabrahmasvaroopaaya Namah
 568. Om Paraajnyaaparivarjitaaya Namah
 569. Om Paraatparaaya Namah
 570. Om Paashahantre Namah
 571. Om Paramaanave Namah
 572. Om Prapanchakrite Namah
 573. Om Paatangine Namah
 574. Om Purushaakaaraaya Namah
 575. Om Parashambhusamudbhavaaya Namah
 576. Om Prasannaatsarvasukhadaaya Namah
 577. Om Prapanchodbhavasambhavaaya Namah
 578. Om Prasannaaya Namah
 579. Om Paramodaaraaya Namah
 580. Om Paraahankaarabhanjanaaya Namah
 581. Om Paraaya Namah
 582. Om Paramakaarunyaaya Namah
 583. Om Parabrahmamayaaya Namah
 584. Om Prapannabhayahaarine Namah
 585. Om Pranataartiharaaya Namah
 586. Om Prasaadakrite Namah
 587. Om Prapanchaaya Namah
 588. Om Paraashakti Samudbhavaaya Namah
 589. Om Pradaanapaavanaaya Namah
 590. Om Prashaantaatmane Namah
 591. Om Prabhaakaraaya Namah
 592. Om Prapanchaatmane Namah
 593. Om Prapanchopashamanaaya Namah
 594. Om Prithiveepataye Namah
 595. Om Parashuraama Samaaraadhyaaya Namah
 596. Om Parashuraamavarapradaaya Namah
 597. Om Parashuraama Chiranjeevipradaaya Namah
 598. Om Paramapaavanaaya Namah
 599. Om Paramahamsasvaroopaaya Namah
 600. Om Paramahamsasupoojitaaya Namah
 601. Om Panchanakshatraadhipaaya Namah
 602. Om Panchanakshatrasevitaaya Namah
 603. Om Prapancharakshitre Namah
 604. Om Prapanchasyabhayankaraaya Namah
 605. Om Phaladaanapriyaaya Namah
 606. Om Phalahastaaya Namah
 607. Om Phalapradaaya Namah
 608. Om Phalaabhishekapriyaaya Namah
 609. Om Phalgunasya Varapradaaya Namah
 610. Om Phutachchhamitapaapaughaaya Namah
 611. Om Phalgunena Prapoojitaaya Namah
 612. Om Phaniraajapriyaaya Namah
 613. Om Phullaambuja Vilochanaaya Namah
 614. Om Balipriyaaya Namah
 615. Om Baline Namah
 616. Om Babhruve Namah
 617. Om Brahmavishnveeshakleshakrite Namah
 618. Om Brahmavishnveesharoopaaya Namah
 619. Om Brahmashakraadidurlabhaaya Namah
 620. Om Baasadarshtyaa Prameyaangaaya Namah
 621. Om Bibhratkavachakundalaaya Namah
 622. Om Bahushrutaaya Namah
 623. Om Bahumataye Namah
 624. Om Brahmanyaaya Namah
 625. Om Braahmanapriyaaya Namah
 626. Om Balapramathanaaya Namah
 627. Om Brahmane Namah
 628. Om Bahuroopaaya Namah
 629. Om Bahupradaaya Namah
 630. Om Baalaarkadyutimate Namah
 631. Om Baalaaya Namah
 632. Om Brihadvakshase Namah
 633. Om Brihattanave Namah
 634. Om Brahmaandabhedakrite Namah
 635. Om Bhaktasarvaarthasaadhakaaya Namah
 636. Om Bhavyaaya Namah
 637. Om Bhoktre Namah
 638. Om Bheetikrite Namah
 639. Om Bhaktaanugrahakaarakaaya Namah
 640. Om Bheeshanaaya Namah
 641. Om Bhaikshakaarine Namah
 642. Om Bhoosuraadi Supoojitaaya Namah
 643. Om Bhogabhaagyapradaaya Namah
 644. Om Bhasmeekritajagattrayaaya Namah
 645. Om Bhayaanakaaya Namah
 646. Om Bhaanusoonave Namah
 647. Om Bhootibhooshitavigrahaaya Namah
 648. Om Bhaasvadrataaya Namah
 649. Om Bhaktimataam Sulabhaaya Namah
 650. Om Bhrukuteemukhaaya Namah
 651. Om Bhavabhootaganaihstutyaaya Namah
 652. Om Bhootasanghasamaavritaaya Namah
 653. Om Bhraajishnave Namah
 654. Om Bhagavate Namah
 655. Om Bheemaaya Namah
 656. Om Bhaktaabheeshtavarapradaaya Namah
 657. Om Bhavabhaktaikachittaaya Namah
 658. Om Bhaktigeetastavonmukhaaya Namah
 659. Om Bhootasantoshakaarine Namah
 660. Om Bhaktaanaam Chittashodhanaaya Namah
 661. Om Bhaktigamyaaya Namah
 662. Om Bhayaharaaya Namah
 663. Om Bhaavajnyaaya Namah
 664. Om Bhaktasupriyaaya Namah
 665. Om Bhootidaaya Namah
 666. Om Bhootikrite Namah
 667. Om Bhojyaaya Namah
 668. Om Bhootaatmane Namah
 669. Om Bhuvaneshvaraaya Namah
 670. Om Mandaaya Namah
 671. Om Mandagataye Namah
 672. Om Maasamevaprapoojitaaya Namah
 673. Om Muchukundasamaaraadhyaaya Namah
 674. Om Muchukundavarapradaaya Namah
 675. Om Muchukundaarchitapadaaya Namah
 676. Om Mahaaroopaaya Namah
 677. Om Mahaayashase Namah
 678. Om Mahaabhogine Namah
 679. Om Mahaayogine Namah
 680. Om Mahaakaayaaya Namah
 681. Om Mahaaprabhave Namah
 682. Om Maheshaaya Namah
 683. Om Mahadaishvaryaaya Namah
 684. Om Mandaarakusumapriyaaya Namah
 685. Om Mahaakratave Namah
 686. Om Mahaamaanine Namah
 687. Om Mahaadheeraaya Namah
 688. Om Mahaajayaaya Namah
 689. Om Mahaaveeraaya Namah
 690. Om Mahaashaantaaya Namah
 691. Om Mandalasthaaya Namah
 692. Om Mahaadyutaye Namah
 693. Om Mahaasutaaya Namah
 694. Om Mahodaaraaya Namah
 695. Om Mahaneeyaaya Namah
 696. Om Mahodayaaya Namah
 697. Om Maithileevaradaayine Namah
 698. Om Maartaandasyadviteeyajaaya Namah
 699. Om Maithileepraarthanaakliptadashakanthashiropahrite Namah
 700. Om Maraamaraharaaraadhyaaya Namah
 701. Om Mahendraadi Suraarchitaaya Namah
 702. Om Mahaarathaaya Namah
 703. Om Mahaavegaaya Namah
 704. Om Maniratnavibhooshitaaya Namah
 705. Om Meshaneechaaya Namah
 706. Om Mahaaghoraaya Namah
 707. Om Mahaasauraye Namah
 708. Om Manupriyaaya Namah
 709. Om Mahaadeerghaaya Namah
 710. Om Mahaagraasaaya Namah
 711. Om Mahadaishvaryadaayakaaya Namah
 712. Om Mahaashushkaaya Namah
 713. Om Mahaaraudraaya Namah
 714. Om Muktimaargapradarshakaaya Namah
 715. Om Makarakumbhaadhipaaya Namah
 716. Om Mrikandutanayaarchitaaya Namah
 717. Om Mantraadhishthaanaroopaaya Namah
 718. Om Mallikaakusumapriyaaya Namah
 719. Om Mahaamantrasvaroopaaya Namah
 720. Om Mahaayantrasthitaaya Namah
 721. Om Mahaaprakaashadivyaatmane Namah
 722. Om Mahaadevapriyaaya Namah
 723. Om Mahaabali Samaaraadhyaaya Namah
 724. Om Maharshiganapoojitaaya Namah
 725. Om Mandachaarine Namah
 726. Om Mahaamaayine Namah
 727. Om Maashadaanapriyaaya Namah
 728. Om Maashodana Preetachittaaya Namah
 729. Om Mahaashaktaye Namah
 730. Om Mahaagunaaya Namah
 731. Om Yashaskaraaya Namah
 732. Om Yogadaatre Namah
 733. Om Yajnyaangaaya Namah
 734. Om Yugandharaaya Namah
 735. Om Yogine Namah
 736. Om Yogyaaya Namah
 737. Om Yaamyaaya Namah
 738. Om Yogaroopine Namah
 739. Om Yugaadhipaaya Namah
 740. Om Yajnyabhrite Namah
 741. Om Yajamaanaaya Namah
 742. Om Yogaaya Namah
 743. Om Yogavidaam Varaaya Namah
 744. Om Yaksharaakshasavetaalakooshmaandaadiprapoojitaaya Namah
 745. Om Yamapratyadhidevaaya Namah
 746. Om Yugapadbhogadaayakaaya Namah
 747. Om Yogapriyaaya Namah
 748. Om Yogayuktaaya Namah
 749. Om Yajnyaroopaaya Namah
 750. Om Yugaantakrite Namah
 751. Om Raghuvamshasamaaraadhyaaya Namah
 752. Om Raudraaya Namah
 753. Om Raudraakritaye Namah
 754. Om Raghunandana Sallaapaaya Namah
 755. Om Raghuprokta Japapriyaaya Namah
 756. Om Raudraroopine Namah
 757. Om Rathaaroodhaaya Namah
 758. Om Raaghaveshta Varapradaaya Namah
 759. Om Rathine Namah
 760. Om Raudraadhikaarine Namah
 761. Om Raaghavena Samarchitaaya Namah
 762. Om Roshaatsarvasvahaarine Namah
 763. Om Raaghavena Supoojitaaya Namah
 764. Om Raashidvayaadhipaaya Namah
 765. Om Raghubhih Paripoojitaaya Namah
 766. Om Raajyabhoopaakaraaya Namah
 767. Om Raajaraajendravanditaaya Namah
 768. Om Ratnakeyoorabhooshaadhyaaya Namah
 769. Om Ramaanandanavanditaaya Namah
 770. Om Raghupaurushasantushtaaya Namah
 771. Om Raghustotrabahupriyaaya Namah
 772. Om Raghuvamshanripaihpoojyaaya Namah
 773. Om Rananmanjeeranoopuraaya Namah
 774. Om Ravinandanaaya Namah
 775. Om Raajendraaya Namah
 776. Om Raghuvamshapriyaaya Namah
 777. Om Lohajapratimaadaanapriyaaya Namah
 778. Om Laavanyavigrahaaya Namah
 779. Om Lokachoodaamanaye Namah
 780. Om Lakshmeevaaneestutipriyaaya Namah
 781. Om Lokarakshaaya Namah
 782. Om Lokashikshaaya Namah
 783. Om Lokalochanaranjitaaya Namah
 784. Om Lokaadhyakshaaya Namah
 785. Om Lokavandyaaya Namah
 786. Om Lakshmanaagrajapoojitaaya Namah
 787. Om Vedavedyaaya Namah
 788. Om Vajradehaaya Namah
 789. Om Vajraankushadharaaya Namah
 790. Om Vishvavandyaaya Namah
 791. Om Viroopaakshaaya Namah
 792. Om Vimalaangaviraajitaaya Namah
 793. Om Vishvasthaaya Namah
 794. Om Vaayasaaroodhaaya Namah
 795. Om Visheshasukhakaarakaaya Namah
 796. Om Vishvaroopine Namah
 797. Om Vishvagoptre Namah
 798. Om Vibhaavasu Sutaaya Namah
 799. Om Viprapriyaaya Namah
 800. Om Vipraroopaaya Namah
 801. Om Vipraaraadhana Tatparaaya Namah
 802. Om Vishaalanetraaya Namah
 803. Om Vishikhaaya Namah
 804. Om Vipradaanabahupriyaaya Namah
 805. Om Vishvasrishti Samudbhootaaya Namah
 806. Om Vaishvaanarasamadyutaye Namah
 807. Om Vishnave Namah
 808. Om Virinchaye Namah
 809. Om Vishveshaaya Namah
 810. Om Vishvakartre Namah
 811. Om Vishaampataye Namah
 812. Om Viraadaadhaarachakrasthaaya Namah
 813. Om Vishvabhuje Namah
 814. Om Vishvabhaavanaaya Namah
 815. Om Vishvavyaapaarahetave Namah
 816. Om Vakrakrooravivarjitaaya Namah
 817. Om Vishvodbhavaaya Namah
 818. Om Vishvakarmane Namah
 819. Om Vishvasrishti Vinaayakaaya Namah
 820. Om Vishvamoolanivaasine Namah
 821. Om Vishvachitravidhaayakaaya Namah
 822. Om Vishvaadhaaravilaasine Namah
 823. Om Vyaasena Kritapoojitaaya Namah
 824. Om Vibheeshaneshtavaradaaya Namah
 825. Om Vaanchhitaarthapradaayakaaya Namah
 826. Om Vibheeshanasamaaraadhyaaya Namah
 827. Om Visheshasukhadaayakaaya Namah
 828. Om Vishamavyayaashtajanmasthopyekaadashaphalapradaaya Namah
 829. Om Vaasavaatmajasupreetaaya Namah
 830. Om Vasudaaya Namah
 831. Om Vaasavaarchitaaya Namah
 832. Om Vishvatraanaikanirataaya Namah
 833. Om Vaangmanoteetavigrahaaya Namah
 834. Om Viraanmandiramoolasthaaya Namah
 835. Om Valeemukhasukhapradaaya Namah
 836. Om Vipaashaaya Namah
 837. Om Vigataatankaaya Namah
 838. Om Vikalpaparivarjitaaya Namah
 839. Om Varishthaaya Namah
 840. Om Varadaaya Namah
 841. Om Vandyaaya Namah
 842. Om Vichitraangaaya Namah
 843. Om Virochanaaya Namah
 844. Om Shushkodaraaya Namah
 845. Om Shuklavapushe Namah
 846. Om Shaantaroopine Namah
 847. Om Shanaishcharaaya Namah
 848. Om Shooline Namah
 849. Om Sharanyaaya Namah
 850. Om Shaantaaya Namah
 851. Om Shivaayaamapriyankaraaya Namah
 852. Om Shivabhaktimataam Shreshthaaya Namah
 853. Om Shoolapaanaye Namah
 854. Om Shuchipriyaaya Namah
 855. Om Shrutismritipuraanajnyaaya Namah
 856. Om Shrutijaalaprabodhakaaya Namah
 857. Om Shrutipaaragasampoojyaaya Namah
 858. Om Shrutishravanalolupaaya Namah
 859. Om Shrutyantargatamarmajnyaaya Namah
 860. Om Shrutyeshtavaradaayakaaya Namah
 861. Om Shrutiroopaaya Namah
 862. Om Shrutipreetaaya Namah
 863. Om Shruteepsitaphalapradaaya Namah
 864. Om Shuchishrutaaya Namah
 865. Om Shaantamoortaye Namah
 866. Om Shrutishravanakeertanaaya Namah
 867. Om Shameemoolanivaasine Namah
 868. Om Shameekritaphalapradaaya Namah
 869. Om Shameekritamahaaghoraaya Namah
 870. Om Sharanaagatavatsalaaya Namah
 871. Om Shameetarusvaroopaaya Namah
 872. Om Shivamantrajnyamuktidaaya Namah
 873. Om Shivaagamaikanilayaaya Namah
 874. Om Shivamantrajapapriyaaya Namah
 875. Om Shameepatrapriyaaya Namah
 876. Om Shameeparnasamarchitaaya Namah
 877. Om Shatopanishadastutyaaya Namah
 878. Om Shaantyaadigunabhooshitaaya Namah
 879. Om Shaantyaadishadgunopetaaya Namah
 880. Om Shankhavaadyapriyaaya Namah
 881. Om Shyaamaraktasitajyotishe Namah
 882. Om Shuddhapanchaaksharapriyaaya Namah
 883. Om Shreehaalaasyakshetravaasine Namah
 884. Om Shreemate Namah
 885. Om Shaktidharaaya Namah
 886. Om Shodashadvayasampoornalakshanaaya Namah
 887. Om Shanmukhapriyaaya Namah
 888. Om Shadgunaishvaryasamyuktaaya Namah
 889. Om Shadangaavaranojjvalaaya Namah
 890. Om Shadaksharasvaroopaaya Namah
 891. Om Shatchakropari Samsthitaaya Namah
 892. Om Shodashine Namah
 893. Om Shodashaantaaya Namah
 894. Om Shatshaktivyaktamoortimate Namah
 895. Om Shadbhaavarahitaaya Namah
 896. Om Shadangashrutipaaragaaya Namah
 897. Om Shatkonamadhyanilayaaya Namah
 898. Om Shatshaastrasmritipaaragaaya Namah
 899. Om Svarnendraneelamakutaaya Namah
 900. Om Sarvaabheeshtapradaayakaaya Namah
 901. Om Sarvaatmane Namah
 902. Om Sarvadoshaghnaaya Namah
 903. Om Sarvagarvaprabhanjanaaya Namah
 904. Om Samastalokaabhayadaaya Namah
 905. Om Sarvadoshaanganaashakaaya Namah
 906. Om Samastabhaktasukhadaaya Namah
 907. Om Sarvadoshanivartakaaya Namah
 908. Om Sarvanaashakshamaaya Namah
 909. Om Saumyaaya Namah
 910. Om Sarvakleshanivaarakaaya Namah
 911. Om Sarvaatmane Namah
 912. Om Sarvadaatushtaaya Namah
 913. Om Sarvapeedaanivaarakaaya Namah
 914. Om Sarvaroopine Namah
 915. Om Sarvakarmane Namah
 916. Om Sarvajnyaaya Namah
 917. Om Sarvakaarakaaya Namah
 918. Om Sukrite Namah
 919. Om Sulabhaaya Namah
 920. Om Sarvaabheeshtaphalapradaaya Namah
 921. Om Sooryaatmajaaya Namah
 922. Om Sadaatushtaaya Namah
 923. Om Sooryavamshapradeepanaaya Namah
 924. Om Saptadveepaadhipaaya Namah
 925. Om Suraasurabhayankaraaya Namah
 926. Om Sarvasankshobhahaarine Namah
 927. Om Sarvalokahitankaraaya Namah
 928. Om Sarvaudaaryasvabhaavaaya Namah
 929. Om Santoshaatsakaleshtadaaya Namah
 930. Om Samastarishibhihstutyaaya Namah
 931. Om Samastaganapaavritaaya Namah
 932. Om Samastaganasamsevyaaya Namah
 933. Om Sarvaarishtavinaashanaaya Namah
 934. Om Sarvasaukhyapradaatre Namah
 935. Om Sarvavyaakulanaashanaaya Namah
 936. Om Sarvasankshobhahaarine Namah
 937. Om Sarvaarishtaphalapradaaya Namah
 938. Om Sarvavyaadhiprashamanaaya Namah
 939. Om Sarvamrityunivaarakaaya Namah
 940. Om Sarvaanukoolakaarine Namah
 941. Om Saundaryamridubhaashitaaya Namah
 942. Om Sauraashtradeshodbhavaaya Namah
 943. Om Svakshetreshtavarapradaaya Namah
 944. Om Somayaaji Samaaraadhyaaya Namah
 945. Om Seetaabheeshtavarapradaaya Namah
 946. Om Sukhaasanopavishtaaya Namah
 947. Om Sadyahpeedaanivaarakaaya Namah
 948. Om Saudaamaneesannibhaaya Namah
 949. Om Sarvaanullanghyashaasanaaya Namah
 950. Om Sooryamandalasanchaarine Namah
 951. Om Samhaaraastraniyojitaaya Namah
 952. Om Sarvalokakshayakaraaya Namah
 953. Om Sarvaarishtavidhaayakaaya Namah
 954. Om Sarvavyaakulakaarine Namah
 955. Om Sahasrajapasupriyaaya Namah
 956. Om Sukhaasanopavishtaaya Namah
 957. Om Samhaaraastrapradarshitaaya Namah
 958. Om Sarvaalankaarasamyuktakrishnagodaanasupriyaaya Namah
 959. Om Suprasannaaya Namah
 960. Om Surashreshthaaya Namah
 961. Om Sughoshaaya Namah
 962. Om Sukhadaaya Namah
 963. Om Suhride Namah
 964. Om Siddhaarthaaya Namah
 965. Om Siddhasankalpaaya Namah
 966. Om Sarvajnyaaya Namah
 967. Om Sarvadaaya Namah
 968. Om Sukhine Namah
 969. Om Sugreevaaya Namah
 970. Om Sudhritaye Namah
 971. Om Saaraaya Namah
 972. Om Sukumaaraaya Namah
 973. Om Sulochanaaya Namah
 974. Om Suvyaktaaya Namah
 975. Om Sachchidaanandaaya Namah
 976. Om Suveeraaya Namah
 977. Om Sujanaashrayaaya Namah
 978. Om Harishchandrasamaaraadhyaaya Namah
 979. Om Heyopaadeyavarjitaaya Namah
 980. Om Harishchandreshtavaradaaya Namah
 981. Om Hamsamantraadi Samstutaaya Namah
 982. Om Hamsavaaha Samaaraadhyaaya Namah
 983. Om Hamsavaahavarapradaaya Namah
 984. Om Hridyaaya Namah
 985. Om Hrishtaaya Namah
 986. Om Harisakhaaya Namah
 987. Om Hamsaaya Namah
 988. Om Hamsagataye Namah
 989. Om Havishe Namah
 990. Om Hiranyavarnaaya Namah
 991. Om Hitakrite Namah
 992. Om Harshadaaya Namah
 993. Om Hemabhooshanaaya Namah
 994. Om Havirhotre Namah
 995. Om Hamsagataye Namah
 996. Om Hamsamantraadisamstutaaya Namah
 997. Om Hanoomadarchitapadaaya Namah
 998. Om Haladhritpoojitaaya Namah
 999. Om Kshemadaaya Namah
 1000. Om Kshemakrite Namah
 1001. Om Kshemyaaya Namah
 1002. Om Kshetrajnyaaya Namah
 1003. Om Kshaamavarjitaaya Namah
 1004. Om Kshudraghnaaya Namah
 1005. Om Kshaantidaaya Namah
 1006. Om Kshemaaya Namah
 1007. Om Kshitibhooshaaya Namah
 1008. Om Kshamaashrayaaya Namah
 1009. Om Kshamaadharaaya Namah
 1010. Om Kshayadvaaraaya Namah

|| Iti Shree Shaneeshvara Sahasranaamaavalih Sampoornam ||