Advertisment

Sri Krishna Sahasranamavali

Sri Krishna Sahasranamavali

Sri Krishna Sahasranamavali

Atha Sri Krishna Sahasranamavali

 1. Om Krishnaaya Namah
 2. Om Shreevallabhaaya Namah
 3. Om Shaarngine Namah
 4. Om Vishvaksenaaya Namah
 5. Om Svasiddhidaaya Namah
 6. Om Ksheerodadhaamne Namah
 7. Om Vyooheshaaya Namah
 8. Om Sheshashaayine Namah
 9. Om Jaganmayaaya Namah
 10. Om Bhaktigamyaaya Namah
 11. Om Trayeemoortaye Namah
 12. Om Bhaaraartavasudhaastutaaya Namah
 13. Om Devadevaaya Namah
 14. Om Dayaasindhave Namah
 15. Om Devaaya Namah
 16. Om Devashikhaamanaye Namah
 17. Om Sukhabhaavaaya Namah
 18. Om Sukhaadhaaraaya Namah
 19. Om Mukundaaya Namah
 20. Om Muditaashayaaya Namah
 21. Om Avikriyaaya Namah
 22. Om Kriyaamoortaye Namah
 23. Om Adhyaatmasvasvaroopavate Namah
 24. Om Shishtaabhilakshyaaya Namah
 25. Om Bhootaatmane Namah
 26. Om Dharmatraanaarthacheshtitaaya Namah
 27. Om Antaryaamine Namah
 28. Om Kaalaroopaaya Namah
 29. Om Kaalaavayavasaakshikaaya Namah
 30. Om Vasudhaayaasaharanaaya Namah
 31. Om Naaradapreranonmukhaaya Namah
 32. Om Prabhooshnave Namah
 33. Om Naaradodgeetaaya Namah
 34. Om Lokarakshaaparaayanaaya Namah
 35. Om Rauhineyakritaanandaaya Namah
 36. Om Yogajnyaananiyojakaaya Namah
 37. Om Mahaaguhaantarnikshiptaaya Namah
 38. Om Puraanavapushe Namah
 39. Om Aatmavate Namah
 40. Om Shooravamshaikadhiye Namah
 41. Om Shauraye Namah
 42. Om Kamsashankaavishaadakrite Namah
 43. Om Vasudevollasachchhaktaye Namah
 44. Om Devakyashtamagarbhagaaya Namah
 45. Om Vasudevastutaaya Namah
 46. Om Shreemate Namah
 47. Om Devakeenandanaaya Namah
 48. Om Haraye Namah
 49. Om Aashcharyabaalaaya Namah
 50. Om Shreevatsalakshmavakshase Namah
 51. Om Chaturbhujaaya Namah
 52. Om Svabhaavotkrishtasadbhaavaaya Namah
 53. Om Krishnaashtamyantasambhavaaya Namah
 54. Om Praajaapatyarkshasambhootaaya Namah
 55. Om Nisheethasamayoditaaya Namah
 56. Om Shankhachakragadaa Padmapaanaye Namah
 57. Om Padmanibhekshanaaya Namah
 58. Om Kireetine Namah
 59. Om Kaustubhoraskaaya Namah
 60. Om Sphuranmakarakundalaaya Namah
 61. Om Peetavaasase Namah
 62. Om Ghanashyaamaaya Namah
 63. Om Kunchitaanchitakuntalaaya Namah
 64. Om Suvyaktavyaktaabharanaaya Namah
 65. Om Sootikaagrihabhooshanaaya Namah
 66. Om Kaaraagaaraandhakaaraghnaaya Namah
 67. Om Pitripraagjanmasoochakaaya Namah
 68. Om Vasudevastutaaya Namah
 69. Om Stotraaya Namah
 70. Om Taapatrayanivaaranaaya Namah
 71. Om Niravadyaaya Namah
 72. Om Kriyaamoortaye Namah
 73. Om Nyaayavaakyaniyojakaaya Namah
 74. Om Adrishtacheshtaaya Namah
 75. Om Kootasthaaya Namah
 76. Om Dhritalaukikavigrahaaya Namah
 77. Om Maharshimaanasollasaaya Namah
 78. Om Maheemangaladaayakaaya Namah
 79. Om Santoshitasuravraataaya Namah
 80. Om Saadhuchittaprasaadakaaya Namah
 81. Om Janakopaayanirdeshtre Namah
 82. Om Devakeenayanotsavaaya Namah
 83. Om Pitripaaniparishkaaraaya Namah
 84. Om Mohitaagaararakshakaaya Namah
 85. Om Svashaktyuddhaatitaasheshakavaataaya Namah
 86. Om Pitrivaahakaaya Namah
 87. Om Sheshoragaphanaachchhatraaya Namah
 88. Om Sheshoktaakhyaasahasrakaaya Namah
 89. Om Yamunaapooravidhvamsine Namah
 90. Om Svabhaasodbhaasitavrajaaya Namah
 91. Om Kritaatmavidyaavinyaasaaya Namah
 92. Om Yogamaayaagrasambhavaaya Namah
 93. Om Durgaaniveditodbhaavaaya Namah
 94. Om Yashodaatalpashaayakaaya Namah
 95. Om Nandagopotsavasphoortaye Namah
 96. Om Vrajaanandakarodayaaya Namah
 97. Om Sujaatajaatakarmashriye Namah
 98. Om Gopeebhadroktinirvritaaya Namah
 99. Om Aleekanidropagamaaya Namah
 100. Om Pootanaastanapeedanaaya Namah
 101. Om Stanyaattapootanaapraanaaya Namah
 102. Om Pootanaakroshakaarakaaya Namah
 103. Om Vinyastarakshaagodhoolaye Namah
 104. Om Yashodaakaralaalitaaya Namah
 105. Om Nandaaghraatashiromadhyaaya Namah
 106. Om Pootanaasugatipradaaya Namah
 107. Om Baalaaya Namah
 108. Om Paryankanidraalave Namah
 109. Om Mukhaarpitapadaangulaye Namah
 110. Om Anjanasnigdhanayanaaya Namah
 111. Om Paryaayaankuritasmitaaya Namah
 112. Om Leelaakshaaya Namah
 113. Om Taralaalokaaya Namah
 114. Om Shakataasurabhanjanaaya Namah
 115. Om Dvijoditasvastyayanaaya Namah
 116. Om Mantrapootajalaaplutaaya Namah
 117. Om Yashodotsangaparyankaaya Namah
 118. Om Yashodaamukhaveekshakaaya Namah
 119. Om Yashodaastanyamuditaaya Namah
 120. Om Trinaavartaadidussahaaya Namah
 121. Om Trinaavartaasuradhvamsine Namah
 122. Om Maatrivismayakaarakaaya Namah
 123. Om Prashastanaamakaranaaya Namah
 124. Om Jaanuchankramanotsukaaya Namah
 125. Om Vyaalambichoolikaaratnaaya Namah
 126. Om Ghoshagopapraharshanaaya Namah
 127. Om Svamukhapratibimbaarthine Namah
 128. Om Greevaavyaaghranakhojjvalaaya Namah
 129. Om Pankaanuleparuchiraaya Namah
 130. Om Maamsalorukateetataaya Namah
 131. Om Ghrishtajaanukaradvandvaaya Namah
 132. Om Pratibimbaanukaarakrite Namah
 133. Om Avyaktavarnavaagvrittaye Namah
 134. Om Chankramaaya Namah
 135. Om Anuroopavayasyaadhyaaya Namah
 136. Om Chaarukaumaarachaapalaaya Namah
 137. Om Vatsapuchchhasamaakrishtaaya Namah
 138. Om Vatsapuchchhavikarshanaaya Namah
 139. Om Vismaaritaanyavyaapaaraaya Namah
 140. Om Gopagopeemudaavahaaya Namah
 141. Om Akaalavatsanirmoktre Namah
 142. Om Vajravyaakroshasusmitaaya Namah
 143. Om Navaneetamahaachoraaya Namah
 144. Om Daarakaahaaradaayakaaya Namah
 145. Om Peetholookhalasopaanaaya Namah
 146. Om Ksheerabhaandavibhedanaaya Namah
 147. Om Shikyabhaandasamaakarshine Namah
 148. Om Dhvaantaagaarapraveshakrite Namah
 149. Om Bhooshaaratnaprakaashaadhyaaya Namah
 150. Om Gopyupaalambhabhartsitaaya Namah
 151. Om Paraagadhoosaraakaaraaya Namah
 152. Om Mridbhakshanakritekshanaaya Namah
 153. Om Baaloktamritkathaarambhaaya Namah
 154. Om Mitraantargoodhavigrahaaya Namah
 155. Om Kritasantraasalolaakshaaya Namah
 156. Om Jananeepratyayaavahaaya Namah
 157. Om Maatridrishyaattavadanaaya Namah
 158. Om Vaktralakshyacharaacharaaya Namah
 159. Om Yashodaalaalitasvaatmane Namah
 160. Om Svayam Svaachchhandyamohanaaya Namah
 161. Om Savitreesnehasamshlishtaaya Namah
 162. Om Savitreestanalopaaya Namah
 163. Om Navaneetaarthanaaprahvaaya Namah
 164. Om Navaneetamahaashanaaya Namah
 165. Om Mrishaakopaprakamposhthaaya Namah
 166. Om Goshthaanganavilokanaaya Namah
 167. Om Dadhimanthaghateebhettre Namah
 168. Om Kinkineekvaanasoochitaaya Namah
 169. Om Haiyangaveenaasikaaya Namah
 170. Om Mrishaashrave Namah
 171. Om Chauryashankitaaya Namah
 172. Om Jananeeshramavijnyaatre Namah
 173. Om Daamabandhaniyantritaaya Namah
 174. Om Daamaakalpaaya Namah
 175. Om Chalaapaangaaya Namah
 176. Om Gaadholookhalabandhanaaya Namah
 177. Om Aakrishtolookhalaaya Namah
 178. Om Anantaaya Namah
 179. Om Kuberasutashaapavide Namah
 180. Om Naaradoktiparaamarshine Namah
 181. Om Yamalaarjunabhanjanaaya Namah
 182. Om Dhanadaatmajasanghushtaaya Namah
 183. Om Nandamochitabandhanaaya Namah
 184. Om Baalakodgeetanirataaya Namah
 185. Om Baahukshepoditapriyaaya Namah
 186. Om Aatmajnyaaya Namah
 187. Om Mitravashyaaya Namah
 188. Om Gopeegeetagunodayaaya Namah
 189. Om Prasthaanashakataaroodhaaya Namah
 190. Om Vrindaavanakritaalayaaya Namah
 191. Om Govatsapaalanaikaagraaya Namah
 192. Om Naanaakreedaaparichchhadaaya Namah
 193. Om Kshepaneekshepanapreetaaya Namah
 194. Om Venuvaadyavishaaradaaya Namah
 195. Om Vrishavatsaanukaranaaya Namah
 196. Om Vrishadhvaanavidambanaaya Namah
 197. Om Niyuddhaleelaasamhrishtaaya Namah
 198. Om Koojaanukritakokilaaya Namah
 199. Om Upaattahamsagamanaaya Namah
 200. Om Sarvajanturutaanukrite Namah
 201. Om Bhringaanukaarine Namah
 202. Om Dadhyannachoraaya Namah
 203. Om Vatsapurassaraaya Namah
 204. Om Baline Namah
 205. Om Bakaasuragraahine Namah
 206. Om Bakataalupradaahakaaya Namah
 207. Om Bheetagopaarbhakaahootaaya Namah
 208. Om Bakachanchuvidaaranaaya Namah
 209. Om Bakaasuraaraye Namah
 210. Om Gopaalaaya Namah
 211. Om Baalaaya Namah
 212. Om Baalaadbhutaavahaaya Namah
 213. Om Balabhadrasamaashlishtaaya Namah
 214. Om Kritakreedaanilaayanaaya Namah
 215. Om Kreedaasetuvidhaanajnyaaya Namah
 216. Om Plavangotplavanaaya Namah
 217. Om Adbhutaaya Namah
 218. Om Kandukakreedanaaya Namah
 219. Om Luptanandaadibhavavedanaaya Namah
 220. Om Sumanolankritashirase Namah
 221. Om Svaadusnigdhaannashikyabhrite Namah
 222. Om Gunjaapraalambanachchhannaaya Namah
 223. Om Pinchhairalakaveshakrite Namah
 224. Om Vanyaashanapriyaaya Namah
 225. Om Shringaravaakaaritavatsakaaya Namah
 226. Om Manojnyapallavottamsapushpasvechchhaattashatpadaaya Namah
 227. Om Manjushinjitamanjeeracharanaaya Namah
 228. Om Karakankanaaya Namah
 229. Om Anyonyashaasanaaya Namah
 230. Om Kreedaapatave Namah
 231. Om Paramakaitavaaya Namah
 232. Om Pratidhvaanapramuditaaya Namah
 233. Om Shaakhaachaturachankramaaya Namah
 234. Om Aghadaanavasamhartre Namah
 235. Om Vajravighnavinaashanaaya Namah
 236. Om Vrajasanjeevanaaya Namah
 237. Om Shreyonidhaye Namah
 238. Om Daanavamuktidaaya Namah
 239. Om Kaalindeepulinaaseenaaya Namah
 240. Om Sahabhuktavrajaarbhakaaya Namah
 241. Om Kakshaajatharavinyastavenave Namah
 242. Om Vallavacheshtitaaya Namah
 243. Om Bhujasandhyantaranyastashringavetraaya Namah
 244. Om Shuchismitaaya Namah
 245. Om Vaamapaanisthadadhyannakabalaaya Namah
 246. Om Kalabhaashanaaya Namah
 247. Om Angulyantaravinyastaphalaaya Namah
 248. Om Paramapaavanaaya Namah
 249. Om Adrishyatarnakaanveshine Namah
 250. Om Vallavaarbhakabheetighne Namah
 251. Om Adrishtavatsapavraataaya Namah
 252. Om Brahmavijnyaatavaibhavaaya Namah
 253. Om Govatsavatsapaanveshine Namah
 254. Om Viraatpurushavigrahaaya Namah
 255. Om Svasankalpaanuroopaarthavatsavatsaparoopadhrite Namah
 256. Om Yathaavatsakriyaaroopaaya Namah
 257. Om Yathaasthaananiveshanaaya Namah
 258. Om Yathaavrajaarbhakaakaaraaya Namah
 259. Om Gogopeestanyapaaya Namah
 260. Om Sukhine Namah
 261. Om Chiraadbalohitaaya Namah
 262. Om Daantaaya Namah
 263. Om Brahmavijnyaatavaibhavaaya Namah
 264. Om Vichitrashaktaye Namah
 265. Om Vyaaleenasrishtagovatsavatsapaaya Namah
 266. Om Dhaatristutaaya Namah
 267. Om Sarvaarthasaadhakaaya Namah
 268. Om Brahmane Namah
 269. Om Brahmamayaaya Namah
 270. Om Avyaktaaya Namah
 271. Om Tejoroopaaya Namah
 272. Om Sukhaatmakaaya Namah
 273. Om Niruktaaya Namah
 274. Om Vyaakritaye Namah
 275. Om Vyaktaaya Namah
 276. Om Niraalambanabhaavanaaya Namah
 277. Om Prabhavishnave Namah
 278. Om Atantreekaaya Namah
 279. Om Devapakshaartharoopadhrite Namah
 280. Om Akaamaaya Namah
 281. Om Sarvavedaadaye Namah
 282. Om Aneeyase Namah
 283. Om Sthoolaroopavate Namah
 284. Om Vyaapine Namah
 285. Om Vyaapyaaya Namah
 286. Om Kripaakartre Namah
 287. Om Vichitraachaarasammataaya Namah
 288. Om Chhandomayaaya Namah
 289. Om Pradhaanaatmane Namah
 290. Om Moortaamoortadvayaakritaye Namah
 291. Om Anekamoortaye Namah
 292. Om Akrodhaaya Namah
 293. Om Parasmai Namah
 294. Om Prakritaye Namah
 295. Om Akramaaya Namah
 296. Om Sakalaavaranopetaaya Namah
 297. Om Sarvadevaaya Namah
 298. Om Maheshvaraaya Namah
 299. Om Mahaaprabhaavanaaya Namah
 300. Om Poorvavatsavatsapadarshakaaya Namah
 301. Om Krishnayaadavagopaalaaya Namah
 302. Om Gopaalokanaharshitaaya Namah
 303. Om Smitekshaaharshitabrahmane Namah
 304. Om Bhaktavatsalavaakpriyaaya Namah
 305. Om Brahmaanandaashrudhautaanghraye Namah
 306. Om Leelaavaichitryakovidaaya Namah
 307. Om Balabhadraikahridayaaya Namah
 308. Om Naamaakaaritagokulaaya Namah
 309. Om Gopaalabaalakaaya Namah
 310. Om Bhavyaaya Namah
 311. Om Rajjuyajnyepaveetavate Namah
 312. Om Vrikshachchhaayaahataashaantaye Namah
 313. Om Gopotsangopabarhinaaya Namah
 314. Om Gopasamvaahitapadaaya Namah
 315. Om Gopavyajanaveejitaaya Namah
 316. Om Gopagaanasukhonnidraaya Namah
 317. Om Shreedaamaarjitasauhridaaya Namah
 318. Om Sunandasuhride Namah
 319. Om Ekaatmane Namah
 320. Om Subalapraanaranjanaaya Namah
 321. Om Taaleevanakritakreedaaya Namah
 322. Om Balapaatitadhenukaaya Namah
 323. Om Gopeesaubhaagyasambhaavyaaya Namah
 324. Om Godhoolichchhuritaalakaaya Namah
 325. Om Gopeevirahasantaptaaya Namah
 326. Om Gopikaakritamajjanaaya Namah
 327. Om Pralambabaahave Namah
 328. Om Utphullapundareekaavatamsakaaya Namah
 329. Om Vilaasalalitasmeragarbhaleelaavalokanaaya Namah
 330. Om Sragbhooshanaanulepaadhyaaya Namah
 331. Om Jananyupahritaannabhuje Namah
 332. Om Varashayyaashayaaya Namah
 333. Om Raadhaapremasallaapanirvritaaya Namah
 334. Om Yamunaatatasanchaarine Namah
 335. Om Vishaartavrajaharshadaaya Namah
 336. Om Kaaliyakrodhajanakaaya Namah
 337. Om Vriddhaahikulaveshtitaaya Namah
 338. Om Kaaliyaahiphanaaranganataaya Namah
 339. Om Kaaliyamardanaaya Namah
 340. Om Naagapatneestutipreetaaya Namah
 341. Om Naanaaveshasamriddhikrite Namah
 342. Om Avishvaktadrishe Namah
 343. Om Aatmeshaaya Namah
 344. Om Svadrishe Namah
 345. Om Aatmastutipriyaaya Namah
 346. Om Sarveshvaraaya Namah
 347. Om Sarvagunaaya Namah
 348. Om Prasiddhaaya Namah
 349. Om Sarvasaatvataaya Namah
 350. Om Akunthadhaamne Namah
 351. Om Chandraarkadrishtaye Namah
 352. Om Aakaashanirmalaaya Namah
 353. Om Anirdeshyagataye Namah
 354. Om Naagavanitaapatibhaikshadaaya Namah
 355. Om Svaanghrimudraankanaagendramoordhne Namah
 356. Om Kaaliyasamstutaaya Namah
 357. Om Abhayaaya Namah
 358. Om Vishvatashchakshushe Namah
 359. Om Stutottamagunaaya Namah
 360. Om Prabhave Namah
 361. Om Mahyam Namah
 362. Om Aatmane Namah
 363. Om Marute Namah
 364. Om Praanaaya Namah
 365. Om Paramaatmane Namah
 366. Om Dyusheershavate Namah
 367. Om Naagopaayanahrishtaatmane Namah
 368. Om Hridotsaaritakaaliyaaya Namah
 369. Om Balabhadrasukhaalaapaaya Namah
 370. Om Gopaalingananirvritaaya Namah
 371. Om Daavaagnibheetagopaalagoptre Namah
 372. Om Daavaagninaashanaaya Namah
 373. Om Nayanaachchhaadanakreedaalampataaya Namah
 374. Om Nripacheshtitaaya Namah
 375. Om Kaakapakshadharaaya Namah
 376. Om Saumyaaya Namah
 377. Om Balavaahakakelimate Namah
 378. Om Balaghaatitadurdharshapralambaaya Namah
 379. Om Balavatsalaaya Namah
 380. Om Munjaatavyagnishamanaaya Namah
 381. Om Praavritkaalavinodavate Namah
 382. Om Shilaanyastaannabhrite Namah
 383. Om Daityasamhartre Namah
 384. Om Shaadvalaasanaaya Namah
 385. Om Sadaaptagopikodgeetaaya Namah
 386. Om Karnikaaraavatamsakaaya Namah
 387. Om Nataveshadharaaya Namah
 388. Om Padmamaalaankaaya Namah
 389. Om Gopikaavritaaya Namah
 390. Om Gopeemanoharaapaangaaya Namah
 391. Om Venuvaadanatatparaaya Namah
 392. Om Vinyastavadanaambhojaaya Namah
 393. Om Chaarushabdakritaananaaya Namah
 394. Om Bimbaadharaarpitodaaravenave Namah
 395. Om Vishvavimohanaaya Namah
 396. Om Vrajasamvarnitaaya Namah
 397. Om Shraavyavenunaadaaya Namah
 398. Om Shrutipriyaaya Namah
 399. Om Gogopagopeejanmepsu Brahmendraadyabhivanditaaya Namah
 400. Om Geetasrutisaritpooraaya Namah
 401. Om Naadanartitabarhinaaya Namah
 402. Om Raagapallavitasthaanave Namah
 403. Om Geetaanamitapaadapaaya Namah
 404. Om Vismaaritatrinagraasamrigaaya Namah
 405. Om Mrigavilobhitaaya Namah
 406. Om Vyaaghraadihimsrasahajavairahartre Namah
 407. Om Sugaayanaaya Namah
 408. Om Gaadhodeeritagovrinda Namah
 409. Om Premotkarnitatarnakaaya Namah
 410. Om Nishpandayaanabrahmaadiveekshitaaya Namah
 411. Om Vishvavanditaaya Namah
 412. Om Shaakhotkarnashakuntaughaaya Namah
 413. Om Chhatraayitabalaahakaaya Namah
 414. Om Prasannaaya Namah
 415. Om Paramaanandaaya Namah
 416. Om Chitraayitacharaacharaaya Namah
 417. Om Gopikaamadanaaya Namah
 418. Om Gopeekuchakunkumamudritaaya Namah
 419. Om Gopakanyaajalakreedaahrishtaaya Namah
 420. Om Gopyamshukaapahrite Namah
 421. Om Skandhaaropitagopastreevaasase Namah
 422. Om Kundanibhasmitaaya Namah
 423. Om Gopeenetrotpalashashine Namah
 424. Om Gopikaayaachitaamshukaaya Namah
 425. Om Gopeenamaskirayaadeshtre Namah
 426. Om Gopyekakaravanditaaya Namah
 427. Om Gopyanjalivisheshaarthine Namah
 428. Om Gopeekreedaavilobhitaaya Namah
 429. Om Shaantavaasasphuradgopeekritaanjalaye Namah
 430. Om Aghaapahaaya Namah
 431. Om Gopeekelivilaasaarthine Namah
 432. Om Gopeesampoornakaamadaaya Namah
 433. Om Gopastreevastradaaya Namah
 434. Om Gopeechittachoraaya Namah
 435. Om Kutoohaline Namah
 436. Om Vrindaavanapriyaaya Namah
 437. Om Gopabandhave Namah
 438. Om Yajvaannayaachitre Namah
 439. Om Yajnyeshaaya Namah
 440. Om Yajnyabhaavajnyaaya Namah
 441. Om Yajnyapatnyabhivaanchhitaaya Namah
 442. Om Munipatneeviteernaannatriptaaya Namah
 443. Om Munivadhoopriyaaya Namah
 444. Om Dvijapatnyabhibhaavajnyaaya Namah
 445. Om Dvijapatneevarapradaaya Namah
 446. Om Pratiruddhasateemokshapradaaya Namah
 447. Om Dvijavimohitre Namah
 448. Om Munijnyaanapradaaya Namah
 449. Om Yajvastutaaya Namah
 450. Om Vaasavayaagavide Namah
 451. Om Pitriproktakriyaaroopashakrayaaganivaaranaaya Namah
 452. Om Shakraamarshakaraaya Namah
 453. Om Shakravrishtiprashamanonmukhaaya Namah
 454. Om Govardhanadharaaya Namah
 455. Om Gopagobrindatraanatatparaaya Namah
 456. Om Govardhanagirichchhaatrachandadandabhujaargalaaya Namah
 457. Om Saptaahavidhritaadreendraaya Namah
 458. Om Meghavaahanagarvaghne Namah
 459. Om Bhujaagroparivinyastakshmaadharakshmaabhrite Namah
 460. Om Achyutaaya Namah
 461. Om Svasthaanasthaapitagiraye Namah
 462. Om Gopeedadhyakshataarchitaaya Namah
 463. Om Sumanase Namah
 464. Om Sumanovrishtihrishtaaya Namah
 465. Om Vaasavavanditaaya Namah
 466. Om Kaamadhenupayahpooraabhishiktaaya Namah
 467. Om Surabhistutaaya Namah
 468. Om Dharaanghraye Namah
 469. Om Oshadheeromne Namah
 470. Om Dharmagoptre Namah
 471. Om Manomayaaya Namah
 472. Om Jnyaanayajnyapriyaaya Namah
 473. Om Shaastranetraaya Namah
 474. Om Sarvaarthasaarathaye Namah
 475. Om Airaavatakaraaneetaviyadgangaaplutaaya Namah
 476. Om Vibhave Namah
 477. Om Brahmaabhishiktaaya Namah
 478. Om Gogoptre Namah
 479. Om Sarvalokashubhankaraaya Namah
 480. Om Sarvavedamayaaya Namah
 481. Om Magnanandaanveshine Namah
 482. Om Pitripriyaaya Namah
 483. Om Varunodeeritaatmekshaakautukaaya Namah
 484. Om Varunaarchitaaya Namah
 485. Om Varunaaneetajanakaaya Namah
 486. Om Gopajnyaataatmavaibhavaaya Namah
 487. Om Svarlokaalokasamhrishtagopavargaaya Namah
 488. Om Trivargadaaya Namah
 489. Om Brahmahridgopitaaya Namah
 490. Om Gopadrashtre Namah
 491. Om Brahmapadapradaaya Namah
 492. Om Sharachchandravihaarotkaaya Namah
 493. Om Shreepataye Namah
 494. Om Vashakaaya Namah
 495. Om Kshamaaya Namah
 496. Om Bhayaapahaaya Namah
 497. Om Bhartriruddhagopikaadhyaanagocharaaya Namah
 498. Om Gopikaanayanaasvaadyaaya Namah
 499. Om Gopeenarmoktinivritaaya Namah
 500. Om Gopikaamaanaharanaaya Namah
 501. Om Gopikaashatayoothapaaya Namah
 502. Om Vaijayanteesragaakalpaaya Namah
 503. Om Gopikaamaanavardhanaaya Namah
 504. Om Gopakaantaasunirdeshtre Namah
 505. Om Kaantaaya Namah
 506. Om Manmathamanmathaaya Namah
 507. Om Svaatmaasyadattataamboolaaya Namah
 508. Om Phalitotkrishtayauvanaaya Namah
 509. Om Vallabheestanasaktaakshaaya Namah
 510. Om Vallabeepremachaalitaaya Namah
 511. Om Gopeechelaanchalaaseenaaya Namah
 512. Om Gopeenetraabjashatpadaaya Namah
 513. Om Raasakreedaasamaasaktaaya Namah
 514. Om Gopeemandalamandanaaya Namah
 515. Om Gopeehemamanishrenimadhyendramanaye Namah
 516. Om Ujjvalaaya Namah
 517. Om Vidyaadharendushaapaghnaaya Namah
 518. Om Shankhachoodashiroharaaya Namah
 519. Om Shankhachoodashiroratnasampreenitabalaaya Namah
 520. Om Anaghaaya Namah
 521. Om Arishtaarishtakrite Namah
 522. Om Dushtakeshidaityanishoodanaaya Namah
 523. Om Sarasaaya Namah
 524. Om Sasmitamukhaaya Namah
 525. Om Susthiraaya Namah
 526. Om Virahaakulaaya Namah
 527. Om Sankarshanaarpitapreetaye Namah
 528. Om Akrooradhyaanagocharaaya Namah
 529. Om Akroorasamstutaaya Namah
 530. Om Goodhaaya Namah
 531. Om Gunavrittyupalakshitaaya Namah
 532. Om Pramaanagamyaaya Namah
 533. Om Tanmaatraavayavine Namah
 534. Om Buddhitatparaaya Namah
 535. Om Sarvapramaanapramathine Namah
 536. Om Sarvapratyayasaadhakaaya Namah
 537. Om Purushaaya Namah
 538. Om Pradhaanaatmane Namah
 539. Om Viparyaasavilochanaaya Namah
 540. Om Madhuraajanasamveekshyaaya Namah
 541. Om Rajakapratighaatakaaya Namah
 542. Om Vichitraambarasamveetaaya Namah
 543. Om Maalaakaaravarapradaaya Namah
 544. Om Kubjaavakratvanirmoktre Namah
 545. Om Kubjaayauvanadaayakaaya Namah
 546. Om Kubjaangaraagasurabhaye Namah
 547. Om Kamsakodandakhandanaaya Namah
 548. Om Dheeraaya Namah
 549. Om Kuvalayaapeedamardanaaya Namah
 550. Om Kamsabheetikrite Namah
 551. Om Dantidantaayudhaaya Namah
 552. Om Rangatraasakaaya Namah
 553. Om Mallayuddhavide Namah
 554. Om Chaanoorahantre Namah
 555. Om Kamsaaraye Namah
 556. Om Devakeeharshadaayakaaya Namah
 557. Om Vasudevapadaanamraaya Namah
 558. Om Pitribandhavimochanaaya Namah
 559. Om Urveebhayaapahaaya Namah
 560. Om Bhoopaaya Namah
 561. Om Ugrasenaadhipatyadaaya Namah
 562. Om Aajnyaasthitashacheenaathaaya Namah
 563. Om Sudharmaanayanakshamaaya Namah
 564. Om Aadyaaya Namah
 565. Om Dvijaatisatkartre Namah
 566. Om Shishtaachaarapradarshakaaya Namah
 567. Om Saandeepanikritaabhyastavidyaabhyaasaikadhiye Namah
 568. Om Sudhaye Namah
 569. Om Gurvabheeshtakriyaadakshaaya Namah
 570. Om Pashchimodadhipoojitaaya Namah
 571. Om Hatapanchajanapraaptapaanchajanyaaya Namah
 572. Om Yamaarchitaaya Namah
 573. Om Dharmaraajajayaaneetaguruputraaya Namah
 574. Om Urukramaaya Namah
 575. Om Guruputrapradaaya Namah
 576. Om Shaastre Namah
 577. Om Madhuraajanamaanadaaya Namah
 578. Om Jaamadagnyasamabhyarchyaaya Namah
 579. Om Gomantagirisancharaaya Namah
 580. Om Gomantadaavashamanaaya Namah
 581. Om Garudaaneetabhooshanaaya Namah
 582. Om Chakraadyaayudhasamshobhine Namah
 583. Om Jaraasandhamadaapahaaya Namah
 584. Om Srigaalaavanipaalaghnaaya Namah
 585. Om Srigaalaatmajaraajyadaaya Namah
 586. Om Vidhvastakaalayavanaaya Namah
 587. Om Muchukundavarapradaaya Namah
 588. Om Aajnyaapitamahaambhodhaye Namah
 589. Om Dvaarakaapurakalpanaaya Namah
 590. Om Dvaarakaanilayaaya Namah
 591. Om Rukmimaanahantre Namah
 592. Om Yadoodvahaaya Namah
 593. Om Ruchiraaya Namah
 594. Om Rukmineejaanaye Namah
 595. Om Pradyumnajanakaaya Namah
 596. Om Prabhave Namah
 597. Om Apaakritatrilokaartaye Namah
 598. Om Aniruddhapitaamahaaya Namah
 599. Om Aniruddhapadaanveshine Namah
 600. Om Chakrine Namah
 601. Om Garudavaahanaaya Namah
 602. Om Baanaasurapureeroddhre Namah
 603. Om Rakshaajvalanayantrajite Namah
 604. Om Dhootapramathasamrambhaaya Namah
 605. Om Jitamaaheshvarajvaraaya Namah
 606. Om Shatchakrashaktinirjetre Namah
 607. Om Bhootabhetaalamohakrite Namah
 608. Om Shambhutrishoolajite Namah
 609. Om Shambhujrimbhanaaya Namah
 610. Om Shambhusamstutaaya Namah
 611. Om Indirayaatmane Namah
 612. Om Induhridayaaya Namah
 613. Om Sarvayogeshvareshvaraaya Namah
 614. Om Hiranyagarbhahridayaaya Namah
 615. Om Mohaavartanivartanaaya Namah
 616. Om Aatmajnyaananidhaye Namah
 617. Om Medhaakoshaaya Namah
 618. Om Tanmaatraroopavate Namah
 619. Om Indraaya Namah
 620. Om Agnivadanaaya Namah
 621. Om Kaalanaabhaaya Namah
 622. Om Sarvaagamaadhvagaaya Namah
 623. Om Tureeyaaya Namah
 624. Om Sarvadheesaakshine Namah
 625. Om Dvandvaaraamaatmadooragaaya Namah
 626. Om Ajnyaatapaaraaya Namah
 627. Om Vashyashriyai Namah
 628. Om Avyaakritavihaaravate Namah
 629. Om Aatmapradeepaaya Namah
 630. Om Vijnyaanamaatraatmane Namah
 631. Om Shreeniketanaaya Namah
 632. Om Baanabaahuvanachchhetre Namah
 633. Om Mahendrapreetivardhanaaya Namah
 634. Om Aniruddhanirodhajnyaaya Namah
 635. Om Jaleshaahritagokulaaya Namah
 636. Om Jaleshavijayine Namah
 637. Om Veeraaya Namah
 638. Om Satraajidratnayaachakaaya Namah
 639. Om Prasenaanveshanodyuktaaya Namah
 640. Om Jaambavaddhritaratnadaaya Namah
 641. Om Jitarksharaajatanayaahartre Namah
 642. Om Jaambavateepriyaaya Namah
 643. Om Satyabhaamaapriyaaya Namah
 644. Om Kaamaaya Namah
 645. Om Shatadhanvashiroharaaya Namah
 646. Om Kaalindeepataye Namah
 647. Om Akroorabandhave Namah
 648. Om Akrooraratnadaaya Namah
 649. Om Kaikayeeramanaaya Namah
 650. Om Bhadraabhartre Namah
 651. Om Naagnajiteedhavaaya Namah
 652. Om Maadreemanoharaaya Namah
 653. Om Shabyaapraanabandhave Namah
 654. Om Urukramaaya Namah
 655. Om Susheelaadayitaaya Namah
 656. Om Mitravindaanetramahotsavaaya Namah
 657. Om Lakshmanaavallabhaaya Namah
 658. Om Ruddhapraagjyotishamahaapuraaya Namah
 659. Om Surapaashaavritichchhedine Namah
 660. Om Muraaraye Namah
 661. Om Kroorayuddhavide Namah
 662. Om Hayagreevashirohartre Namah
 663. Om Sarvaatmane Namah
 664. Om Sarvadarshanaaya Namah
 665. Om Narakaasuravichchhetre Namah
 666. Om Narakaatmajaraajyadaaya Namah
 667. Om Prithveestutaaya Namah
 668. Om Prakaashaatmane Namah
 669. Om Hridyaaya Namah
 670. Om Yajnyaphalapradaaya Namah
 671. Om Gunagraahine Namah
 672. Om Gunadrashtre Namah
 673. Om Goodhasvaatmane Namah
 674. Om Vibhootimate Namah
 675. Om Kavaye Namah
 676. Om Jagadupadrashtre Namah
 677. Om Paramaaksharavigrahaaya Namah
 678. Om Prapannapaalanaaya Namah
 679. Om Maaline Namah
 680. Om Mahate Namah
 681. Om Brahmavivardhanaaya Namah
 682. Om Vaachyavaachakashaktyarthaaya Namah
 683. Om Sarvavyaakritasiddhidaaya Namah
 684. Om Svayamprabhave Namah
 685. Om Anirvedyaaya Namah
 686. Om Svaprakaashaaya Namah
 687. Om Chirantanaaya Namah
 688. Om Naadaatmane Namah
 689. Om Mantrakoteeshaaya Namah
 690. Om Naanaavaadanirodhakaaya Namah
 691. Om Kandarpakotilaavanyaaya Namah
 692. Om Paraarthaikaprayojakaaya Namah
 693. Om Amareekritadevaughaaya Namah
 694. Om Kanyakaabandhamochanaaya Namah
 695. Om Shodashastreesahasreshaaya Namah
 696. Om Kaantaaya Namah
 697. Om Kaantaamanobhavaaya Namah
 698. Om Kreedaaratnaachalaahartre Namah
 699. Om Varunachchhatrashobhitaaya Namah
 700. Om Shakraabhivanditaaya Namah
 701. Om Shakrajananeekundalapradaaya Namah
 702. Om Aditiprastutastotraaya Namah
 703. Om Braahmanodghushtacheshtanaaya Namah
 704. Om Puraanaaya Namah
 705. Om Samyamine Namah
 706. Om Janmaaliptaaya Namah
 707. Om Shadvimshakaaya Namah
 708. Om Arthadaaya Namah
 709. Om Yashasyaneetaye Namah
 710. Om Aadyantarahitaaya Namah
 711. Om Satkathaapriyaaya Namah
 712. Om Brahmabodhaaya Namah
 713. Om Paraanandaaya Namah
 714. Om Paarijaataapahaarakaaya Namah
 715. Om Paundrakapraanaharanaaya Namah
 716. Om Kaashiraajanishoodanaaya Namah
 717. Om Krityaagarvaprashamanaaya Namah
 718. Om Vichakravadhadeekshitaaya Namah
 719. Om Hamsavidhvamsanaaya Namah
 720. Om Saambajanakaaya Namah
 721. Om Dimbhakaardanaaya Namah
 722. Om Munaye Namah
 723. Om Goptre Namah
 724. Om Pitrivarapradaaya Namah
 725. Om Savanadeekshitaaya Namah
 726. Om Rathine Namah
 727. Om Saarathyanirdeshtre Namah
 728. Om Phaalgunaaya Namah
 729. Om Phaalgunipriyaaya Namah
 730. Om Saptaabdhistambhanodbhootaaya Namah
 731. Om Haraye Namah
 732. Om Saptaabdhibhedanaaya Namah
 733. Om Aatmaprakaashaaya Namah
 734. Om Poornashriye Namah
 735. Om Aadinaaraayanekshitaaya Namah
 736. Om Vipraputrapradaaya Namah
 737. Om Sarvamaatrisutapradaaya Namah
 738. Om Paarthavismayakrite Namah
 739. Om Paarthapranavaarthaprabodhanaaya Namah
 740. Om Kailaasayaatraasumukhaaya Namah
 741. Om Badaryaashramabhooshanaaya Namah
 742. Om Ghantaakarnakriyaamaudhyaatteshitaaya Namah
 743. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 744. Om Munivrindaadibhirdhyeyaaya Namah
 745. Om Ghantaakarnavarapradaaya Namah
 746. Om Tapashcharyaaparaaya Namah
 747. Om Cheeravaasase Namah
 748. Om Pingajataadharaaya Namah
 749. Om Pratyaksheekritabhooteshaaya Namah
 750. Om Shivastotre Namah
 751. Om Shivastutaaya Namah
 752. Om Krishnaasvayamvaraalokakautukine Namah
 753. Om Sarvasammataaya Namah
 754. Om Balasamrambhashamanaaya Namah
 755. Om Baladarshitapaandavaaya Namah
 756. Om Yativeshaarjunaabheeshtadaayine Namah
 757. Om Sarvaatmagocharaaya Namah
 758. Om Subhadraaphaalgunodvaahakartre Namah
 759. Om Preenitaphaalgunaaya Namah
 760. Om Khaandavapreeneetaarchishmate Namah
 761. Om Mayadaanavamochanaaya Namah
 762. Om Sulabhaaya Namah
 763. Om Raajasooyaarhayudhishthiraniyojakaaya Namah
 764. Om Bheemaarditajaraasandhaaya Namah
 765. Om Maagadhaatmajaraajyadaaya Namah
 766. Om Raajabandhananirmoktre Namah
 767. Om Raajasooyaagrapoojanaaya Namah
 768. Om Chaidyaadyasahanaaya Namah
 769. Om Bheeshmastutaaya Namah
 770. Om Saatvatapoorvajaaya Namah
 771. Om Sarvaatmane Namah
 772. Om Arthasamaahartre Namah
 773. Om Mandaraachaladhaarakaaya Namah
 774. Om Yajnyaavataaraaya Namah
 775. Om Prahlaadapratijnyaaparipaalakaaya Namah
 776. Om Baliyajnyasabhaadhvamsine Namah
 777. Om Driptakshatrakulaantakaaya Namah
 778. Om Dashagreevaantakaaya Namah
 779. Omjetre Namah
 780. Om Revateepremavallabhaaya Namah
 781. Om Sarvaavataaraadhishthaatre Namah
 782. Om Vedabaahyavimohanaaya Namah
 783. Om Kalidoshaniraakartre Namah
 784. Om Dashanaamne Namah
 785. Om Dridhavrataaya Namah
 786. Om Ameyaatmane Namah
 787. Om Jagatsvaamine Namah
 788. Om Vaagmine Namah
 789. Om Chaidyashiroharaaya Namah
 790. Om Draupadeerachitastotraaya Namah
 791. Om Keshavaaya Namah
 792. Om Purushottamaaya Namah
 793. Om Naaraayanaaya Namah
 794. Om Madhupataye Namah
 795. Om Maadhavaaya Namah
 796. Om Doshavarjitaaya Namah
 797. Om Govindaaya Namah
 798. Om Pundareekaakshaaya Namah
 799. Om Vishnave Namah
 800. Om Madhusoodanaaya Namah
 801. Om Trivikramaaya Namah
 802. Om Trilokeshaaya Namah
 803. Om Vaamanaaya Namah
 804. Om Shreedharaaya Namah
 805. Om Pumse Namah
 806. Om Hrisheekeshaaya Namah
 807. Om Vaasudevaaya Namah
 808. Om Padmanaabhaaya Namah
 809. Om Mahaahradaaya Namah
 810. Om Daamodaraaya Namah
 811. Om Chaturvyoohaaya Namah
 812. Om Paanchaaleemaanarakshanaaya Namah
 813. Om Saalvaghnaaya Namah
 814. Om Samarashlaadhine Namah
 815. Om Dantavaktranibarhanaaya Namah
 816. Om Daamodarapriyasakhaaya Namah
 817. Om Prithukaasvaadanapriyaaya Namah
 818. Om Ghrineene Namah
 819. Om Daamodaraaya Namah
 820. Om Shreedaaya Namah
 821. Om Gopeepunaravekshakaaya Namah
 822. Om Gopikaamuktidaaya Namah
 823. Om Yogine Namah
 824. Om Durvaasastriptikaarakaaya Namah
 825. Om Avijnyaatavrajaakeernapaandavaalokanaaya Namah
 826. Om Jayine Namah
 827. Om Paarthasaarathyanirataaya Namah
 828. Om Praajnyaaya Namah
 829. Om Paandavadautyakrite Namah
 830. Om Viduraatithyasantushtaaya Namah
 831. Om Kunteesantoshadaayakaaya Namah
 832. Om Suyodhanatiraskartre Namah
 833. Om Duryodhanavikaaravide Namah
 834. Om Viduraabhishtutaaya Namah
 835. Om Nityaaya Namah
 836. Om Vaarshneyaaya Namah
 837. Om Mangalaatmakaaya Namah
 838. Om Panchavimshatitattveshaaya Namah
 839. Om Chaturvimshatidehabhaaje Namah
 840. Om Sarvaanugraahakaaya Namah
 841. Om Sarvadaashaarhasatataarchitaaya Namah
 842. Om Achintyaaya Namah
 843. Om Madhuraalaapaaya Namah
 844. Om Saadhudarshine Namah
 845. Om Duraasadaaya Namah
 846. Om Manushyadharmaanugataaya Namah
 847. Om Kauravendrakshayekshitre Namah
 848. Om Upendraaya Namah
 849. Om Daanavaaraataye Namah
 850. Om Urugeetaaya Namah
 851. Om Mahaadyutaye Namah
 852. Om Brahmanyadevaaya Namah
 853. Om Shrutimate Namah
 854. Om Gobraahmanahitaashayaaya Namah
 855. Om Varasheelaaya Namah
 856. Om Shivaarambhaaya Namah
 857. Om Suvijnyaanavimoortimate Namah
 858. Om Svabhaavashuddhaaya Namah
 859. Om Sanmitraaya Namah
 860. Om Susharanyaaya Namah
 861. Om Sulakshanaaya Namah
 862. Om Dhritaraashtragataaya Namah
 863. Om Drishtipradaaya Namah
 864. Om Karnavibhedanaaya Namah
 865. Om Pratodadhrite Namah
 866. Om (Dhritaraashtragatadrishtipradaaya) Namah
 867. Om Vishvaroopavismaaritadhananjayaaya Namah
 868. Om Saamagaanapriyaaya Namah
 869. Om Dharmadhenave Namah
 870. Om Varnottamaaya Namah
 871. Om Avyayaaya Namah
 872. Om Chaturyugakriyaakartre Namah
 873. Om Vishvaroopapradarshakaaya Namah
 874. Om Brahmabodhaparitraatapaarthaaya Namah
 875. Om Bheeshmaarthachakrabhrite Namah
 876. Om Arjunaayaasavidhvamsine Namah
 877. Om Kaaladamshtraavibhooshanaaya Namah
 878. Om Sujaataanantamahimne Namah
 879. Om Svapnavyaapaaritaarjunaaya Namah
 880. Om Akaalasandhyaaghatanaaya Namah
 881. Om Chakraantaritabhaaskaraaya Namah
 882. Om Dushtapramathanaaya Namah
 883. Om Paarthapratijnyaaparipaalakaaya Namah
 884. Om Sindhuraajashirahpaatasthaanavaktre Namah
 885. Om Vivekadrishe Namah
 886. Om Subhadraashokaharanaaya Namah
 887. Om Dronotsekaadivismitaaya Namah
 888. Om Paarthamanyuniraakartre Namah
 889. Om Paandavotsavadaayakaaya Namah
 890. Om Angushthaakraantakaunteyarathaaya Namah
 891. Om Shaktaaya Namah
 892. Om Ahisheershajite Namah
 893. Om Kaalakopaprashamanaaya Namah
 894. Om Bheemasenajayapradaaya Namah
 895. Om Ashvatthaamavadhaayaasatraatapaandusutaaya Namah
 896. Om Kritine Namah
 897. Om Isheekaastraprashamanaaya Namah
 898. Om Draunirakshaavichakshanaaya Namah
 899. Om Paarthaapahaaritadraunichoodaamanaye Namah
 900. Om Abhanguraaya Namah
 901. Om Dhritaraashtraparaamrishtaabheemapratikritismayaaya Namah
 902. Om Bheeshmabuddhipradaaya Namah
 903. Om Shaantaaya Namah
 904. Om Sharachchandranibhaananaaya Namah
 905. Om Gadaagrajanmane Namah
 906. Om Paanchaaleepratijnyaapaalakaaya Namah
 907. Om Gaandhaareekopadrigguptadharmasoonave Namah
 908. Om Anaamayaaya Namah
 909. Om Prapannaartibhayachchhettre Namah
 910. Om Bheeshmashalyavyathaapahaaya Namah
 911. Om Shaantaaya Namah
 912. Om Shaantanavodeernasarvadharmasamaahitaaya Namah
 913. Om Smaaritabrahmaavidyaarthapreetapaarthaaya Namah
 914. Om Mahaastravide Namah
 915. Om Prasaadaparamodaaraaya Namah
 916. Om Gaangeyasugatipradaaya Namah
 917. Om Vipakshapakshakshayakrite Namah
 918. Om Pareekshitpraanarakshanaaya Namah
 919. Om Jagadgurave Namah
 920. Om Dharmasoonorvaajimedhapravartakaaya Namah
 921. Om Vihitaarthaaptasatkaaraaya Namah
 922. Om Maasakaatparivartadaaya Namah
 923. Om Uttankaharshadaaya Namah
 924. Om Aatmeeyadivyaroopapradarshakaaya Namah
 925. Om Janakaavagatasvoktabhaarataaya Namah
 926. Om Sarvabhaavanaaya Namah
 927. Om Asodhayaadavodrekaaya Namah
 928. Om Vihitaaptaadipoojanaaya Namah
 929. Om Samudrasthaapitaashcharyamusalaaya Namah
 930. Om Vrishnivaahakaaya Namah
 931. Om Munishaapaayudhaaya Namah
 932. Om Padmaasanaaditridashaarthitaaya Namah
 933. Om Srishtipratyavahaarotkaaya Namah
 934. Om Svadhaamagamanotsukaaya Namah
 935. Om Prabhaasaalokanodyuktaaya Namah
 936. Om Naanaavidhanimittakrite Namah
 937. Om Sarvayaadavasamsevyaaya Namah
 938. Om Sarvotkrishtaparichchhadaaya Namah
 939. Om Velaakaananasanchaarine Namah
 940. Om Velaanilahritashramaaya Namah
 941. Om Kaalaatmane Namah
 942. Om Yaadavaaya Namah
 943. Om Anantaaya Namah
 944. Om Stutisantushtamaanasaaya Namah
 945. Om Dvijaalokanasantushtaaya Namah
 946. Om Punyateerthamahotsavaaya Namah
 947. Om Satkaaraahlaaditaasheshabhoosuraaya Namah
 948. Om Suravallabhaaya Namah
 949. Om Punyateerthaaplutaaya Namah
 950. Om Punyaaya Namah
 951. Om Punyadaaya Namah
 952. Om Teerthapaavanaaya Namah
 953. Om Viprasaatkritagokotaye Namah
 954. Om Shatakotisuvarnadaaya Namah
 955. Om Svamaayaamohitaasheshavrishniveeraaya Namah
 956. Om Visheshavide Namah
 957. Om Jalajaayudhanirdeshtre Namah
 958. Om Svaatmaaveshitayaadavaaya Namah
 959. Om Devataabheeshtavaradaaya Namah
 960. Om Kritakrityaaya Namah
 961. Om Prasannadhiye Namah
 962. Om Sthirasheshaayutabalaaya Namah
 963. Om Sahasraphaniveekshanaaya Namah
 964. Om Brahmavrikshavarachchhaayaaseenaaya Namah
 965. Om Padmaasanasthitaaya Namah
 966. Om Pratyagaatmane Namah
 967. Om Svabhaavaarthaaya Namah
 968. Om Pranidhaanaparaayanaaya Namah
 969. Om Vyaadheshuviddhapoojyaanghraye Namah
 970. Om Nishaadabhayamochanaaya Namah
 971. Om Pulindastutisantushtaaya Namah
 972. Om Pulindasugatipradaaya Namah
 973. Om Daarukaarpitapaarthaadikaraneeyoktaye Namah
 974. Om Eeshitre Namah
 975. Om Divyadundubhisamyuktaaya Namah
 976. Om Pushpavrishtiprapoojitaaya Namah
 977. Om Puraanaaya Namah
 978. Om Parameshaanaaya Namah
 979. Om Poornabhoomne Namah
 980. Om Parishtutaaya Namah
 981. Om Shukavaagamritaabdheendave Namah
 982. Om Govindaaya Namah
 983. Om Yoginaam Pataye Namah
 984. Om Vasudevaatmajaaya Namah
 985. Om Punyaaya Namah
 986. Om Leelaamaanushavigrahaaya Namah
 987. Om Jagadgurave Namah
 988. Om Jagannaathaaya Namah
 989. Om Geetaamritamahodadhaye Namah
 990. Om Punyashlokaaya Namah
 991. Om Teerthapaadaaya Namah
 992. Om Vedavedyaaya Namah
 993. Om Dayaanidhaye Namah
 994. Om Naaraayanaaya Namah
 995. Om Yajnyamoortaye Namah
 996. Om Pannagaashanavaahanaaya Namah
 997. Om Aadyaaya Pataye Namah
 998. Om Parasmai Brahmane Namah
 999. Om Paramaatmane Namah
 1000. Om Paraatparaaya Namah

|| Iti Shree Krishna Sahasranaamaavalih Sampoornam ||