Advertisment

Sri Ganapati Sahasranamavali

Sri Ganapati Sahasranamavali

Sri Ganapati (Vinayaka) Sahasranamavali

 1. Om Ganeshvaraaya Namah
 2. Om Ganakreedaaya Namah
 3. Om Gananaathaaya Namah
 4. Om Ganaadhipaaya Namah
 5. Om Ekadamshtraaya Namah
 6. Om Vakratundaaya Namah
 7. Om Gajavaktraaya Namah
 8. Om Mahodaraaya Namah
 9. Om Lambodaraaya Namah
 10. Om Dhoomravarnaaya Namah
 11. Om Vikataaya Namah
 12. Om Vighnanaayakaaya Namah
 13. Om Sumukhaaya Namah
 14. Om Durmukhaaya Namah
 15. Om Buddhaaya Namah
 16. Om Vighnaraajaaya Namah
 17. Om Gajaananaaya Namah
 18. Om Bheemaaya Namah
 19. Om Pramodaaya Namah
 20. Om Aamodaaya Namah
 21. Om Suraanandaaya Namah
 22. Om Madotkataaya Namah
 23. Om Herambaaya Namah
 24. Om Shambaraaya Namah
 25. Om Shambhave Namah
 26. Om Lambakarnaaya Namah
 27. Om Mahaabalaaya Namah
 28. Om Nandanaaya Namah
 29. Om Alampataaya Namah
 30. Om Abheerave Namah
 31. Om Meghanaadaaya Namah
 32. Om Gananjayaaya Namah
 33. Om Vinaayakaaya Namah
 34. Om Viroopaakshaaya Namah
 35. Om Dheerashooraaya Namah
 36. Om Varapradaaya Namah
 37. Om Mahaaganapataye Namah
 38. Om Buddhipriyaaya Namah
 39. Om Kshipraprasaadanaaya Namah
 40. Om Rudrapriyaaya Namah
 41. Om Ganaadhyakshaaya Namah
 42. Om Umaaputraaya Namah
 43. Om Aghanaashanaaya Namah
 44. Om Kumaaragurave Namah
 45. Om Eeshaanaputraaya Namah
 46. Om Mooshakavaahanaaya Namah
 47. Om Siddhipriyaaya Namah
 48. Om Siddhipataye Namah
 49. Om Siddhaye Namah
 50. Om Siddhivinaayakaaya Namah
 51. Om Avighnaaya Namah
 52. Om Tumburave Namah
 53. Om Simhavaahanaaya Namah
 54. Om Mohineepriyaaya Namah
 55. Om Katankataaya Namah
 56. Om Raajaputraaya Namah
 57. Om Shaalakaaya Namah
 58. Om Sammitaaya Namah
 59. Om Amitaaya Namah
 60. Om Kooshmaanda Saamasambhootaye Namah
 61. Om Durjayaaya Namah
 62. Om Dhoorjayaaya Namah
 63. Om Jayaaya Namah
 64. Om Bhoopataye Namah
 65. Om Bhuvanapataye Namah
 66. Om Bhootaanaam Pataye Namah
 67. Om Avyayaaya Namah
 68. Om Vishvakartre Namah
 69. Om Vishvamukhaaya Namah
 70. Om Vishvaroopaaya Namah
 71. Om Nidhaye Namah
 72. Om Ghrinaye Namah
 73. Om Kavaye Namah
 74. Om Kaveenaamrishabhaaya Namah
 75. Om Brahmanyaaya Namah
 76. Om Brahmanaspataye Namah
 77. Om Jyeshtharaajaaya Namah
 78. Om Nidhipataye Namah
 79. Om Nidhipriyapatipriyaaya Namah
 80. Om Hiranmayapuraantahsthaaya Namah
 81. Om Sooryamandalamadhyagaaya Namah
 82. Om Karaahatividhvastasindhusalilaaya Namah
 83. Om Pooshadantabhide Namah
 84. Om Umaankakelikutukine Namah
 85. Om Muktidaaya Namah
 86. Om Kulapaalanaaya Namah
 87. Om Kireetine Namah
 88. Om Kundaline Namah
 89. Om Haarine Namah
 90. Om Vanamaaline Namah
 91. Om Manomayaaya Namah
 92. Om Vaimukhyahatadaityashriye Namah
 93. Om Paadaahatijitakshitaye Namah
 94. Om Sadyojaatasvarnamunjamekhaline Namah
 95. Om Durnimittahrite Namah
 96. Om Duhsvapnahrite Namah
 97. Om Prasahanaaya Namah
 98. Om Gunine Namah
 99. Om Naadapratishthitaaya Namah
 100. Om Suroopaaya Namah 100
 101. Om Sarvanetraadhivaasaaya Namah
 102. Om Veeraasanaashrayaaya Namah
 103. Om Peetaambaraaya Namah
 104. Om Khandaradaaya Namah
 105. Om Khandendukritashekharaaya Namah
 106. Om Chitraankashyaamadashanaaya Namah
 107. Om Bhaalachandraaya Namah
 108. Om Chaturbhujaaya Namah
 109. Om Yogaadhipaaya Namah
 110. Om Taarakasthaaya Namah
 111. Om Purushaaya Namah
 112. Om Gajakarnaaya Namah
 113. Om Ganaadhiraajaaya Namah
 114. Om Vijayasthiraaya Namah
 115. Om Gajapatirdhvajine Namah
 116. Om Devadevaaya Namah
 117. Om Smarapraanadeepakaaya Namah
 118. Om Vaayukeelakaaya Namah
 119. Om Vipashchid Varadaaya Namah
 120. Om Naadonnaadabhinnabalaahakaaya Namah
 121. Om Varaaharadanaaya Namah
 122. Om Mrityunjayaaya Namah
 123. Om Vyaaghraajinaambaraaya Namah
 124. Om Ichchhaashaktidharaaya Namah
 125. Om Devatraatre Namah
 126. Om Daityavimardanaaya Namah
 127. Om Shambhuvaktrodbhavaaya Namah
 128. Om Shambhukopaghne Namah
 129. Om Shambhuhaasyabhuve Namah
 130. Om Shambhutejase Namah
 131. Om Shivaashokahaarine Namah
 132. Om Gaureesukhaavahaaya Namah
 133. Om Umaangamalajaaya Namah
 134. Om Gaureetejobhuve Namah
 135. Om Svardhuneebhavaaya Namah
 136. Om Yajnyakaayaaya Namah
 137. Om Mahaanaadaaya Namah
 138. Om Girivarshmane Namah
 139. Om Shubhaananaaya Namah
 140. Om Sarvaatmane Namah
 141. Om Sarvadevaatmane Namah
 142. Om Brahmamoordhne Namah
 143. Om Kakup Shrutaye Namah
 144. Om Brahmaandakumbhaaya Namah
 145. Om Chid Vyomabhaalaaya Namah
 146. Om Satyashiroruhaaya Namah
 147. Om Jagajjanmalayonmeshanimeshaaya Namah
 148. Om Agnyarkasomadrishe Namah
 149. Om Gireendraikaradaaya Namah
 150. Om Dharmaadharmoshthaaya Namah
 151. Om Saamabrimhitaaya Namah
 152. Om Graharkshadashanaaya Namah
 153. Om Vaaneejihvaaya Namah
 154. Om Vaasavanaasikaaya Namah
 155. Om Kulaachalaamsaaya Namah
 156. Om Somaarkaghantaaya Namah
 157. Om Rudrashirodharaaya Namah
 158. Om Nadeenadabhujaaya Namah
 159. Om Sarpaanguleekaaya Namah
 160. Om Taarakaanakhaaya Namah
 161. Om Bhroomadhyasamsthitakaraaya Namah
 162. Om Brahmavidyaamadotkataaya Namah
 163. Om Vyomanaabhaye Namah
 164. Om Shreehridayaaya Namah
 165. Om Meruprishthaaya Namah
 166. Om Arnavodaraaya Namah
 167. Om Kukshisthayakshagandharva Rakshahkinnaramaanushaaya Namah
 168. Om Prithvikataye Namah
 169. Om Srishtilingaaya Namah
 170. Om Shailorave Namah
 171. Om Dasrajaanukaaya Namah
 172. Om Paataalajanghaaya Namah
 173. Om Munipade Namah
 174. Om Kaalaangushthaaya Namah
 175. Om Trayeetanave Namah
 176. Om Jyotirmandalalaangoolaaya Namah
 177. Om Hridayaalaananishchalaaya Namah
 178. Om Hritpadmakarnikaashaaliviyatkelisarovaraaya Namah
 179. Om Sadbhaktadhyaananigadaaya Namah
 180. Om Poojaavaarinivaaritaaya Namah
 181. Om Prataapine Namah
 182. Om Kashyapasutaaya Namah
 183. Om Ganapaaya Namah
 184. Om Vishtapine Namah
 185. Om Baline Namah
 186. Om Yashasvine Namah
 187. Om Dhaarmikaaya Namah
 188. Om Svojase Namah
 189. Om Prathamaaya Namah
 190. Om Prathameshvaraaya Namah
 191. Om Chintaamanidveepa Pataye Namah
 192. Om Kalpadrumavanaalayaaya Namah
 193. Om Ratnamandapamadhyasthaaya Namah
 194. Om Ratnasimhaasanaashrayaaya Namah
 195. Om Teevraashiroddhritapadaaya Namah
 196. Om Jvaalineemaulilaalitaaya Namah
 197. Om Nandaananditapeethashriye Namah
 198. Om Bhogadaabhooshitaasanaaya Namah
 199. Om Sakaamadaayineepeethaaya Namah
 200. Om Sphuradugraasanaashrayaaya Namah 200
 201. Om Tejovateeshiroratnaaya Namah
 202. Om Satyaanityaavatamsitaaya Namah
 203. Om Savighnanaashineepeethaaya Namah
 204. Om Sarvashaktyambujaashrayaaya Namah
 205. Om Lipipadmaasanaadhaaraaya Namah
 206. Om Vahnidhaamatrayaashrayaaya Namah
 207. Om Unnataprapadaaya Namah
 208. Om Goodhagulphaaya Namah
 209. Om Samvritapaarshnikaaya Namah
 210. Om Peenajanghaaya Namah
 211. Om Shlishtajaanave Namah
 212. Om Sthoolorave Namah
 213. Om Pronnamatkataye Namah
 214. Om Nimnanaabhaye Namah
 215. Om Sthoolakukshaye Namah
 216. Om Peenavakshase Namah
 217. Om Brihadbhujaaya Namah
 218. Om Peenaskandhaaya Namah
 219. Om Kambukanthaaya Namah
 220. Om Lamboshthaaya Namah
 221. Om Lambanaasikaaya Namah
 222. Om Bhagnavaamaradaaya Namah
 223. Om Tungasavyadantaaya Namah
 224. Om Mahaahanave Namah
 225. Om Hrasvanetratrayaaya Namah
 226. Om Shoorpakarnaaya Namah
 227. Om Nibidamastakaaya Namah
 228. Om Stabakaakaarakumbhaagraaya Namah
 229. Om Ratnamaulaye Namah
 230. Om Nirankushaaya Namah
 231. Om Sarpahaarakatisootraaya Namah
 232. Om Sarpayajnyopaveetaye Namah
 233. Om Sarpakoteerakatakaaya Namah
 234. Om Sarpagraiveyakaangadaaya Namah
 235. Om Sarpakakshyodaraabandhaaya Namah
 236. Om Sarparaajottareeyakaaya Namah
 237. Om Raktaaya Namah
 238. Om Raktaambaradharaaya Namah
 239. Om Raktamaalyavibhooshanaaya Namah
 240. Om Raktekshanaaya Namah
 241. Om Raktakaraaya Namah
 242. Om Raktataalvoshthapallavaaya Namah
 243. Om Shvetaaya Namah
 244. Om Shvetaambaradharaaya Namah
 245. Om Shvetamaalyavibhooshanaaya Namah
 246. Om Shvetaatapatraruchiraaya Namah
 247. Om Shvetachaamaraveejitaaya Namah
 248. Om Sarvaavayavasampoornasarvalakshanalakshitaaya Namah
 249. Om Sarvaabharanashobhaadhyaaya Namah
 250. Om Sarvashobhaasamanvitaaya Namah
 251. Om Sarvamangalamaangalyaaya Namah
 252. Om Sarvakaaranakaaranaaya Namah
 253. Om Sarvadaikakaraaya Namah
 254. Om Shaarngine Namah
 255. Om Beejaapoorine Namah
 256. Om Gadaadharaaya Namah
 257. Om Ikshuchaapadharaaya Namah
 258. Om Shooline Namah
 259. Om Chakrapaanaye Namah
 260. Om Sarojabhrite Namah
 261. Om Paashine Namah
 262. Om Dhritotpalaaya Namah
 263. Om Shaaleemanjareebhrite Namah
 264. Om Svadantabhrite Namah
 265. Om Kalpavalleedharaaya Namah
 266. Om Vishvaabhayadaikakaraaya Namah
 267. Om Vashine Namah
 268. Om Akshamaalaadharaaya Namah
 269. Om Jnyaanamudraavate Namah
 270. Om Mudgaraayudhaaya Namah
 271. Om Poornapaatrine Namah
 272. Om Kambudharaaya Namah
 273. Om Vidhritaalisamudgakaaya Namah
 274. Om Maatulingadharaaya Namah
 275. Om Chootakalikaabhrite Namah
 276. Om Kuthaaravate Namah
 277. Om Pushkarasthasvarnaghateepoornaratnaabhivarshakaaya Namah
 278. Om Bhaarateesundareenaathaaya Namah
 279. Om Vinaayakaratipriyaaya Namah
 280. Om Mahaalakshmee Priyatamaaya Namah
 281. Om Siddhalakshmeemanoramaaya Namah
 282. Om Ramaarameshapoorvaangaaya Namah
 283. Om Dakshinomaamaheshvaraaya Namah
 284. Om Maheevaraahavaamaangaaya Namah
 285. Om Ravikandarpapashchimaaya Namah
 286. Om Aamodapramodajananaaya Namah
 287. Om Sapramodapramodanaaya Namah
 288. Om Samedhitasamriddhishriye Namah
 289. Om Riddhisiddhipravartakaaya Namah
 290. Om Dattasaukhyasumukhaaya Namah
 291. Om Kaantikandalitaashrayaaya Namah
 292. Om Madanaavatyaashritaanghraye Namah
 293. Om Krittadaurmukhyadurmukhaaya Namah
 294. Om Vighnasampallavopaghnaaya Namah
 295. Om Sevonnidramadadravaaya Namah
 296. Om Vighnakrinnighnacharanaaya Namah
 297. Om Draavineeshakti Satkritaaya Namah
 298. Om Teevraaprasannanayanaaya Namah
 299. Om Jvaalineepaalataikadrishe Namah
 300. Om Mohineemohanaaya Namah 300
 301. Om Bhogadaayineekaantimanditaaya Namah
 302. Om Kaamineekaantavaktrashriye Namah
 303. Om Adhishthita Vasundharaaya Namah
 304. Om Vasundharaamadonnaddhamahaashankhanidhiprabhave Namah
 305. Om Namadvasumateemaulimahaapadmanidhiprabhave Namah
 306. Om Sarvasadgurusamsevyaaya Namah
 307. Om Shochishkeshahridaashrayaaya Namah
 308. Om Eeshaanamoordhne Namah
 309. Om Devendrashikhaayai Namah
 310. Om Pavananandanaaya Namah
 311. Om Agrapratyagranayanaaya Namah
 312. Om Divyaastraanaam Prayogavide Namah
 313. Om Airaavataadisarvaashaavaaranaavaranapriyaaya Namah
 314. Om Vajraadyastraparivaaraaya Namah
 315. Om Ganachandasamaashrayaaya Namah
 316. Om Jayaajayaaparivaaraaya Namah
 317. Om Vijayaavijayaavahaaya Namah
 318. Om Ajitaarchitapaadaabjaaya Namah
 319. Om Nityaanityaavatamsitaaya Namah
 320. Om Vilaasineekritollaasaaya Namah
 321. Om Shaundeesaundaryamanditaaya Namah
 322. Om Anantaanantasukhadaaya Namah
 323. Om Sumangalasumangalaaya Namah
 324. Om Ichchhaashaktijnyaanashaktikriyaashaktinishevitaaya Namah
 325. Om Subhagaasamshritapadaaya Namah
 326. Om Lalitaalalitaashrayaaya Namah
 327. Om Kaamineekaamanaaya Namah
 328. Om Kaamamaalineekelilalitaaya Namah
 329. Om Sarasvatyaashrayaaya Namah
 330. Om Gaureenandanaaya Namah
 331. Om Shreeniketanaaya Namah
 332. Om Guruguptapadaaya Namah
 333. Om Vaachaasiddhaaya Namah
 334. Om Vaageeshvareepataye Namah
 335. Om Nalineekaamukaaya Namah
 336. Om Vaamaaraamaaya Namah
 337. Om Jyeshthaamanoramaaya Namah
 338. Om Raudrimudritapaadaabjaaya Namah
 339. Om Humbeejaaya Namah
 340. Om Tungashaktikaaya Namah
 341. Om Vishvaadijananatraanaaya Namah
 342. Om Svaahaashaktaye Namah
 343. Om Sakeelakaaya Namah
 344. Om Amritaabdhikritaavaasaaya Namah
 345. Om Madaghoornitalochanaaya Namah
 346. Om Uchchhishtaganaaya Namah
 347. Om Uchchhishtaganeshaaya Namah
 348. Om Gananaayakaaya Namah
 349. Om Sarvakaalikasamsiddhaye Namah
 350. Om Nityashaivaaya Namah
 351. Om Digambaraaya Namah
 352. Om Anapaaya Namah
 353. Om Anantadrishtaye Namah
 354. Om Aprameyaaya Namah
 355. Om Ajaraamaraaya Namah
 356. Om Anaavilaaya Namah
 357. Om Apratirathaaya Namah
 358. Om Achyutaaya Namah
 359. Om Amritaaya Namah
 360. Om Aksharaaya Namah
 361. Om Apratarkyaaya Namah
 362. Om Akshayaaya Namah
 363. Om Ajayyaaya Namah
 364. Om Anaadhaaraaya Namah
 365. Om Anaamayaaya Namah
 366. Om Amalaaya Namah
 367. Om Amoghasiddhaye Namah
 368. Om Advaitaaya Namah
 369. Om Aghoraaya Namah
 370. Om Apramitaananaaya Namah
 371. Om Anaakaaraaya Namah
 372. Om Abdhibhoomyaagnibalaghnaaya Namah
 373. Om Avyaktalakshanaaya Namah
 374. Om Aadhaarapeethaaya Namah
 375. Om Aadhaaraaya Namah
 376. Om Aadhaaraadheyavarjitaaya Namah
 377. Om Aakhuketanaaya Namah
 378. Om Aashaapoorakaaya Namah
 379. Om Aakhumahaarathaaya Namah
 380. Om Ikshusaagaramadhyasthaaya Namah
 381. Om Ikshubhakshanalaalasaaya Namah
 382. Om Ikshuchaapaatirekashriye Namah
 383. Om Ikshuchaapanishevitaaya Namah
 384. Om Indragopasamaanashriye Namah
 385. Om Indraneelasamadyutaye Namah
 386. Om Indivaradalashyaamaaya Namah
 387. Om Indumandalanirmalaaya Namah
 388. Om Ishmapriyaaya Namah
 389. Om Idaabhaagaaya Namah
 390. Om Iraadhaamne Namah
 391. Om Indiraapriyaaya Namah
 392. Om Iakshvaakuvighnavidhvamsine Namah
 393. Om Itikartavyatepsitaaya Namah
 394. Om Eeshaanamaulaye Namah
 395. Om Eeshaanaaya Namah
 396. Om Eeshaanasutaaya Namah
 397. Om Eetighne Namah
 398. Om Eeshanaatrayakalpaantaaya Namah
 399. Om Eehaamaatravivarjitaaya Namah
 400. Om Upendraaya Namah 400
 401. Om Udubhrinmaulaye Namah
 402. Om Underakabalipriyaaya Namah
 403. Om Unnataananaaya Namah
 404. Om Uttungaaya Namah
 405. Om Udaaratridashaagranye Namah
 406. Om Urjasvate Namah
 407. Om Ushmalamadaaya Namah
 408. Om Oohaapohaduraasadaaya Namah
 409. Om Rigyajussaamasambhootaye Namah
 410. Om Riddhisiddhipravartakaaya Namah
 411. Om Rijuchittaikasulabhaaya Namah
 412. Om Rinatrayamochakaaya Namah
 413. Om Svabhaktaanaam Luptavighnaaya Namah
 414. Om Suradvishaamluptashaktaye Namah
 415. Om Vimukhaarchaanaam Luptashriye Namah
 416. Om Lootaavisphotanaashanaaya Namah
 417. Om Ekaarapeethamadhyasthaaya Namah
 418. Om Ekapaadakritaasanaaya Namah
 419. Om Ejitaakhiladaityashriye Namah
 420. Om Edhitaakhilasamshrayaaya Namah
 421. Om Aishvaryanidhaye Namah
 422. Om Aishvaryaaya Namah
 423. Om Aihikaamushmikapradaaya Namah
 424. Om Airammadasamonmeshaaya Namah
 425. Om Airaavatanibhaananaaya Namah
 426. Om Omkaaravaachyaaya Namah
 427. Om Omkaaraaya Namah
 428. Om Ojasvate Namah
 429. Om Oshadheepataye Namah
 430. Om Audaaryanidhaye Namah
 431. Om Auddhatyadhuryaaya Namah
 432. Om Aunnatyanissvanaaya Namah
 433. Om Suranaagaanaamankushaaya Namah
 434. Om Suravidvishaamankushaaya Namah
 435. Om Ahsamastavisargaantapadeshu Parikeertitaaya Namah
 436. Om Kamandaludharaaya Namah
 437. Om Kalpaaya Namah
 438. Om Kapardine Namah
 439. Om Kalabhaananaaya Namah
 440. Om Karmasaakshine Namah
 441. Om Karmakartre Namah
 442. Om Karmaakarmaphalapradaaya Namah
 443. Om Kadambagolakaakaaraaya Namah
 444. Om Kooshmaandagananaayakaaya Namah
 445. Om Kaarunyadehaaya Namah
 446. Om Kapilaaya Namah
 447. Om Kathakaaya Namah
 448. Om Katisootrabhrite Namah
 449. Om Kharvaaya Namah
 450. Om Khadgapriyaaya Namah
 451. Om Khadgakhaantaantah Sthaaya Namah
 452. Om Khanirmalaaya Namah
 453. Om Khalvaatashringanilayaaya Namah
 454. Om Khatvaangine Namah
 455. Om Khaduraasadaaya Namah
 456. Om Gunaadhyaaya Namah
 457. Om Gahanaaya Namah
 458. Om Ga-Sthaaya Namah
 459. Om Gadyapadyasudhaarnavaaya Namah
 460. Om Gadyagaanapriyaaya Namah
 461. Om Garjaaya Namah
 462. Om Geetageervaanapoorvajaaya Namah
 463. Om Guhyaachaararataaya Namah
 464. Om Guhyaaya Namah
 465. Om Guhyaagamaniroopitaaya Namah
 466. Om Guhaashayaaya Namah
 467. Om Guhaabdhisthaaya Namah
 468. Om Gurugamyaaya Namah
 469. Om Gurorgurave Namah
 470. Om Ghantaaghargharikaamaaline Namah
 471. Om Ghatakumbhaaya Namah
 472. Om Ghatodaraaya Namah
 473. Om Chandaaya Namah
 474. Om Chandeshvarasuhride Namah
 475. Om Chandeeshaaya Namah
 476. Om Chandavikramaaya Namah
 477. Om Charaacharapataye Namah
 478. Om Chintaamanicharvanalaalasaaya Namah
 479. Om Chhandase Namah
 480. Om Chhandovapushe Namah
 481. Om Chhandodurlakshyaaya Namah
 482. Om Chhandavigrahaaya Namah
 483. Om Jagadyonaye Namah
 484. Om Jagatsaakshine Namah
 485. Om Jagadeeshaaya Namah
 486. Om Jaganmayaaya Namah
 487. Om Japaaya Namah
 488. Om Japaparaaya Namah
 489. Om Japyaaya Namah
 490. Om Jihvaasimhaasanaprabhave Namah
 491. Om Jhalajjhalollasaddaana Jhankaaribhramaraakulaaya Namah
 492. Om Tankaarasphaarasamraavaaya Namah
 493. Om Tankaarimaninoopuraaya Namah
 494. Om Thadvayeepallavaantahstha Sarvamantraikasiddhidaaya Namah
 495. Om Dindimundaaya Namah
 496. Om Daakineeshaaya Namah
 497. Om Daamaraaya Namah
 498. Om Dindimapriyaaya Namah
 499. Om Dhakkaaninaadamuditaaya Namah
 500. Om Dhaukaaya Namah 500
 501. Om Dhundhivinaayakaaya Namah
 502. Om Tatvaanaam Paramaaya Tatvaaya Namah
 503. Om Tatvampadaniroopitaaya Namah
 504. Om Taarakaantarasamsthaanaaya Namah
 505. Om Taarakaaya Namah
 506. Om Taarakaantakaaya Namah
 507. Om Sthaanave Namah
 508. Om Sthaanupriyaaya Namah
 509. Om Sthaatre Namah
 510. Om Sthaavaraaya Jangamaaya Jagate Namah
 511. Om Dakshayajnyapramathanaaya Namah
 512. Om Daatre Namah
 513. Om Daanavamohanaaya Namah
 514. Om Dayaavate Namah
 515. Om Divyavibhavaaya Namah
 516. Om Dandabhrite Namah
 517. Om Dandanaayakaaya Namah
 518. Om Dantaprabhinnaabhramaalaaya Namah
 519. Om Daityavaaranadaaranaaya Namah
 520. Om Damshtraalagnadvipaghataaya Namah
 521. Om Devaarthanrigajaakritaye Namah
 522. Om Dhanadhaanyapataye Namah
 523. Om Dhanyaaya Namah
 524. Om Dhanadaaya Namah
 525. Om Dharaneedharaaya Namah
 526. Om Dhyaanaikaprakataaya Namah
 527. Om Dhyeyaaya Namah
 528. Om Dhyaanaaya Namah
 529. Om Dhyaanaparaayanaaya Namah
 530. Om Nandyaaya Namah
 531. Om Nandipriyaaya Namah
 532. Om Naadaaya Namah
 533. Om Naadamadhyapratishthitaaya Namah
 534. Om Nishkalaaya Namah
 535. Om Nirmalaaya Namah
 536. Om Nityaaya Namah
 537. Om Nityaanityaaya Namah
 538. Om Niraamayaaya Namah
 539. Om Parasmai Vyomne Namah
 540. Om Parasmai Dhaamme Namah
 541. Om Paramaatmane Namah
 542. Om Parasmai Padaaya Namah
 543. Om Paraatparaaya Namah
 544. Om Pashupataye Namah
 545. Om Pashupaashavimochakaaya Namah
 546. Om Poornaanandaaya Namah
 547. Om Paraanandaaya Namah
 548. Om Puraanapurushottamaaya Namah
 549. Om Padmaprasannanayanaaya Namah
 550. Om Pranataajnyaanamochakaaya Namah
 551. Om Pramaanapratyaayaateetaaya Namah
 552. Om Pranataartinivaaranaaya Namah
 553. Om Phalahastaaya Namah
 554. Om Phanipataye Namah
 555. Om Phetkaaraaya Namah
 556. Om Phanitapriyaaya Namah
 557. Om Baanaarchitaanghriyugulaaya Namah
 558. Om Baalakelikutoohaline Namah
 559. Om Brahmane Namah
 560. Om Brahmaarchitapadaaya Namah
 561. Om Brahmachaarine Namah
 562. Om Brihaspataye Namah
 563. Om Brihattamaaya Namah
 564. Om Brahmaparaaya Namah
 565. Om Brahmanyaaya Namah
 566. Om Brahmavitpriyaaya Namah
 567. Om Brihannaadaagryacheetkaaraaya Namah
 568. Om Brahmaandaavalimekhalaaya Namah
 569. Om Bhrookshepadattalakshmeekaaya Namah
 570. Om Bhargaaya Namah
 571. Om Bhadraaya Namah
 572. Om Bhayaapahaaya Namah
 573. Om Bhagavate Namah
 574. Om Bhaktisulabhaaya Namah
 575. Om Bhootidaaya Namah
 576. Om Bhootibhooshanaaya Namah
 577. Om Bhavyaaya Namah
 578. Om Bhootaalayaaya Namah
 579. Om Bhogadaatre Namah
 580. Om Bhroomadhyagocharaaya Namah
 581. Om Mantraaya Namah
 582. Om Mantrapataye Namah
 583. Om Mantrine Namah
 584. Om Madamattamanoramaaya Namah
 585. Om Mekhalaavate Namah
 586. Om Mandagataye Namah
 587. Om Matimatkamalekshanaaya Namah
 588. Om Mahaabalaaya Namah
 589. Om Mahaaveeryaaya Namah
 590. Om Mahaapraanaaya Namah
 591. Om Mahaamanase Namah
 592. Om Yajnyaaya Namah
 593. Om Yajnyapataye Namah
 594. Om Yajnyagopte Namah
 595. Om Yajnyaphalapradaaya Namah
 596. Om Yashaskaraaya Namah
 597. Om Yogagamyaaya Namah
 598. Om Yaajnyikaaya Namah
 599. Om Yaajakapriyaaya Namah
 600. Om Rasaaya Namah 600
 601. Om Rasapriyaaya Namah
 602. Om Rasyaaya Namah
 603. Om Ranjakaaya Namah
 604. Om Raavanaarchitaaya Namah
 605. Om Rakshorakshaakaraaya Namah
 606. Om Ratnagarbhaaya Namah
 607. Om Raajyasukhapradaaya Namah
 608. Om Lakshyaaya Namah
 609. Om Lakshyapradaaya Namah
 610. Om Lakshyaaya Namah
 611. Om Layasthaaya Namah
 612. Om Laddukapriyaaya Namah
 613. Om Laanapriyaaya Namah
 614. Om Laasyaparaaya Namah
 615. Om Laabhakrillokavishrutaaya Namah
 616. Om Varenyaaya Namah
 617. Om Vahnivadanaaya Namah
 618. Om Vandyaaya Namah
 619. Om Vedaantagocharaaya Namah
 620. Om Vikartre Namah
 621. Om Vishvatashchakshushe Namah
 622. Om Vidhaatre Namah
 623. Om Vishvatomukhaaya Namah
 624. Om Vaamadevaaya Namah
 625. Om Vishvanete Namah
 626. Om Vajrivajranivaaranaaya Namah
 627. Om Vishvabandhanavishkambhaadhaaraaya Namah
 628. Om Vishveshvaraprabhave Namah
 629. Om Shabdabrahmane Namah
 630. Om Shamapraapyaaya Namah
 631. Om Shambhushaktiganeshvaraaya Namah
 632. Om Shaastre Namah
 633. Om Shikhaagranilayaaya Namah
 634. Om Sharanyaaya Namah
 635. Om Shikhareeshvaraaya Namah
 636. Om Shad Ritukusumasragvine Namah
 637. Om Shadaadhaaraaya Namah
 638. Om Shadaksharaaya Namah
 639. Om Samsaaravaidyaaya Namah
 640. Om Sarvajnyaaya Namah
 641. Om Sarvabheshajabheshajaaya Namah
 642. Om Srishtisthitilayakreedaaya Namah
 643. Om Surakunjarabhedanaaya Namah
 644. Om Sindooritamahaakumbhaaya Namah
 645. Om Sadasad Vyaktidaayakaaya Namah
 646. Om Saakshine Namah
 647. Om Samudramathanaaya Namah
 648. Om Svasamvedyaaya Namah
 649. Om Svadakshinaaya Namah
 650. Om Svatantraaya Namah
 651. Om Satyasankalpaaya Namah
 652. Om Saamagaanarataaya Namah
 653. Om Sukhine Namah
 654. Om Hamsaaya Namah
 655. Om Hastipishaacheeshaaya Namah
 656. Om Havanaaya Namah
 657. Om Havyakavyabhuje Namah
 658. Om Havyaaya Namah
 659. Om Hutapriyaaya Namah
 660. Om Harshaaya Namah
 661. Om Hrillekhaamantramadhyagaaya Namah
 662. Om Kshetraadhipaaya Namah
 663. Om Kshamaabhartre Namah
 664. Om Kshamaaparaparaayanaaya Namah
 665. Om Kshiprakshemakaraaya Namah
 666. Om Kshemaanandaaya Namah
 667. Om Kshoneesuradrumaaya Namah
 668. Om Dharmapradaaya Namah
 669. Om Arthadaaya Namah
 670. Om Kaamadaatre Namah
 671. Om Saubhaagyavardhanaaya Namah
 672. Om Vidyaapradaaya Namah
 673. Om Vibhavadaaya Namah
 674. Om Bhuktimuktiphalapradaaya Namah
 675. Om Abhiroopyakaraaya Namah
 676. Om Veerashreepradaaya Namah
 677. Om Vijayapradaaya Namah
 678. Om Sarvavashyakaraaya Namah
 679. Om Garbhadoshaghne Namah
 680. Om Putrapautradaaya Namah
 681. Om Medhaadaaya Namah
 682. Om Keertidaaya Namah
 683. Om Shokahaarine Namah
 684. Om Daurbhaagyanaashanaaya Namah
 685. Om Prativaadimukhastambhaaya Namah
 686. Om Rushtachittaprasaadanaaya Namah
 687. Om Paraabhichaarashamanaaya Namah
 688. Om Duhkhabhanjanakaarakaaya Namah
 689. Om Lavaaya Namah
 690. Om Trutaye Namah
 691. Om Kalaayai Namah
 692. Om Kaashtaayai Namah
 693. Om Nimeshaaya Namah
 694. Om Tatparaaya Namah
 695. Om Kshanaaya Namah
 696. Om Ghatyai Namah
 697. Om Muhoortaaya Namah
 698. Om Praharaaya Namah
 699. Om Divaa Namah
 700. Om Naktam Namah 700
 701. Om Aharnisham Namah
 702. Om Pakshaaya Namah
 703. Om Maasaaya Namah
 704. Om Ayanaaya Namah
 705. Om Varshaaya Namah
 706. Om Yugaaya Namah
 707. Om Kalpaaya Namah
 708. Om Mahaalayaaya Namah
 709. Om Raashaye Namah
 710. Om Taaraayai Namah
 711. Om Tithaye Namah
 712. Om Yogaaya Namah
 713. Om Vaaraaya Namah
 714. Om Karanaaya Namah
 715. Om Amshakaaya Namah
 716. Om Lagnaaya Namah
 717. Om Horaayai Namah
 718. Om Kaalachakraaya Namah
 719. Om Merave Namah
 720. Om Saptarshibhyo Namah
 721. Om Dhruvaaya Namah
 722. Om Raahave Namah
 723. Om Mandaaya Namah
 724. Om Kavaye Namah
 725. Om Jeevaaya Namah
 726. Om Budhaaya Namah
 727. Om Bhaumaaya Namah
 728. Om Shashine Namah
 729. Om Ravaye Namah
 730. Om Kaalaaya Namah
 731. Om Srishtaye Namah
 732. Om Sthitaye Namah
 733. Om Vishvasmai Sthaavaraaya Jangamaaya Namah
 734. Om Bhuve Namah
 735. Om Adbhyo Namah
 736. Om Agnaye Namah
 737. Om Marute Namah
 738. Om Vyomne Namah
 739. Om Ahankritaye Namah
 740. Om Prakritaye Namah
 741. Om Pumse Namah
 742. Om Brahmane Namah
 743. Om Vishnave Namah
 744. Om Shivaaya Namah
 745. Om Rudraaya Namah
 746. Om Eeshaaya Namah
 747. Om Shaktaye Namah
 748. Om Sadaashivaaya Namah
 749. Om Tridashebhyo Namah
 750. Om Pitribhyo Namah
 751. Om Siddhebhyo Namah
 752. Om Yakshebhyo Namah
 753. Om Rakshobhyo Namah
 754. Om Kinnarebhyo Namah
 755. Om Saadhyebhyo Namah
 756. Om Vidyaadharebhyo Namah
 757. Om Bhootebhyo Namah
 758. Om Manushyebhyo Namah
 759. Om Pashubhyo Namah
 760. Om Khagebhyo Namah
 761. Om Samudrebhyo Namah
 762. Om Saridbhyo Namah
 763. Om Shailebhyo Namah
 764. Om Bhootaaya Namah
 765. Om Bhavyaaya Namah
 766. Om Bhavodbhavaaya Namah
 767. Om Saankhyaaya Namah
 768. Om Paatanjalaaya Namah
 769. Om Yogaaya Namah
 770. Om Puraanebhyo Namah
 771. Om Shrutyai Namah
 772. Om Smrityai Namah
 773. Om Vedaangebhyo Namah
 774. Om Sadaachaaraaya Namah
 775. Om Meemaamsaayai Namah
 776. Om Nyaayavistaraaya Namah
 777. Om Aayurvedaaya Namah
 778. Om Dhanurvedeeya Namah
 779. Om Gaandharvaaya Namah
 780. Om Kaavyanaatakaaya Namah
 781. Om Vaikhaanasaaya Namah
 782. Om Bhaagavataaya Namah
 783. Om Saatvataaya Namah
 784. Om Paancharaatrakaaya Namah
 785. Om Shaivaaya Namah
 786. Om Paashupataaya Namah
 787. Om Kaalaamukhaaya Namah
 788. Om Bhairavashaasanaaya Namah
 789. Om Shaaktaaya Namah
 790. Om Vainaayakaaya Namah
 791. Om Sauraaya Namah
 792. Om Jainaaya Namah
 793. Om Aarhata Sahitaayai Namah
 794. Om Sate Namah
 795. Om Asate Namah
 796. Om Vyaktaaya Namah
 797. Om Avyaktaaya Namah
 798. Om Sachetanaaya Namah
 799. Om Achetanaaya Namah
 800. Om Bandhaaya Namah 800
 801. Om Mokshaaya Namah
 802. Om Sukhaaya Namah
 803. Om Bhogaaya Namah
 804. Om Ayogaaya Namah
 805. Om Satyaaya Namah
 806. Om Anave Namah
 807. Om Mahate Namah
 808. Om Svasti Namah
 809. Om Hum Namah
 810. Om Phat Namah
 811. Om Svadhaa Namah
 812. Om Svaahaa Namah
 813. Om Shraushannamah
 814. Om Vaushannamah
 815. Om Vashannamah
 816. Om Namo Namah
 817. Om Jnyaanaaya Namah
 818. Om Vijnyaanaaya Namah
 819. Om Aanandaaya Namah
 820. Om Bodhaaya Namah
 821. Om Samvide Namah
 822. Om Shamaaya Namah
 823. Om Yamaaya Namah
 824. Om Ekasmai Namah
 825. Om Ekaaksharaadhaaraaya Namah
 826. Om Ekaaksharaparaayanaaya Namah
 827. Om Ekaagradhiye Namah
 828. Om Ekaveeraaya Namah
 829. Om Ekaanekasvaroopadhrite Namah
 830. Om Dviroopaaya Namah
 831. Om Dvibhujaaya Namah
 832. Om Dvyakshaaya Namah
 833. Om Dviradaaya Namah
 834. Om Dviparakshakaaya Namah
 835. Om Dvaimaaturaaya Namah
 836. Om Dvivadanaaya Namah
 837. Om Dvandvaateetaaya Namah
 838. Om Dvyaateegaaya Namah
 839. Om Tridhaamne Namah
 840. Om Trikaraaya Namah
 841. Om Tretaatrivargaphaladaayakaaya Namah
 842. Om Trigunaatmane Namah
 843. Om Trilokaadaye Namah
 844. Om Trishaktishaaya Namah
 845. Om Trilochanaaya Namah
 846. Om Chaturbaahave Namah
 847. Om Chaturdantaaya Namah
 848. Om Chaturaatmane Namah
 849. Om Chaturmukhaaya Namah
 850. Om Chaturvidhopaayamayaaya Namah
 851. Om Chaturvarnaashramaashrayaaya Namah
 852. Om Chaturvidhavachovrittiparivrittipravartakaaya Namah
 853. Om Chaturtheepoojanapreetaaya Namah
 854. Om Chaturtheetithisambhavaaya Namah
 855. Om Panchaaksharaatmane Namah
 856. Om Panchaatmane Namah
 857. Om Panchaasyaaya Namah
 858. Om Panchakrityakrite Namah
 859. Om Panchaadhaaraaya Namah
 860. Om Panchavarnaaya Namah
 861. Om Panchaaksharaparaayanaaya Namah
 862. Om Panchataalaaya Namah
 863. Om Panchakaraaya Namah
 864. Om Panchapranavabhaavitaaya Namah
 865. Om Panchabrahmamayasphoortaye Namah
 866. Om Panchaavaranavaaritaaya Namah
 867. Om Panchabhakshyapriyaaya Namah
 868. Om Panchabaanaaya Namah
 869. Om Panchashivaatmakaaya Namah
 870. Om Shatkonapeethaaya Namah
 871. Om Shatchakradhaamne Namah
 872. Om Shadgranthibhedakaaya Namah
 873. Om Shadadhvadhvaantavidhvamsine Namah
 874. Om Shadangulamahaahradaaya Namah
 875. Om Shanmukhaaya Namah
 876. Om Shanmukhabhraatre Namah
 877. Om Shatshaktiparivaaritaaya Namah
 878. Om Shadvairivargavidhvamsine Namah
 879. Om Shadoormimayabhanjanaaya Namah
 880. Om Shattarkadooraaya Namah
 881. Om Shatkarmanirataaya Namah
 882. Om Shadrasaashrayaaya Namah
 883. Om Saptapaataalacharanaaya Namah
 884. Om Saptadveeporumandalaaya Namah
 885. Om Saptasvarlokamukutaaya Namah
 886. Om Saptasaaptivarapradaaya Namah
 887. Om Saptaangaraajyasukhadaaya Namah
 888. Om Saptarshiganamanditaaya Namah
 889. Om Saptachhandonidhaye Namah
 890. Om Saptahotre Namah
 891. Om Saptasvaraashrayaaya Namah
 892. Om Saptaabdhikelikaasaaraaya Namah
 893. Om Saptamaatrinishevitaaya Namah
 894. Om Saptachhando Modamadaaya Namah
 895. Om Saptachhandomakhaprabhave Namah
 896. Om Ashtamoortidhyeyamoortaye Namah
 897. Om Ashtaprakritikaaranaaya Namah
 898. Om Ashtaangayogaphalabhuve Namah
 899. Om Ashtapatraambujaasanaaya Namah
 900. Om Ashtashaktisamriddhashriye Namah 900
 901. Om Ashtaishvaryapradaayakaaya Namah
 902. Om Ashtapeethopapeethashriye Namah
 903. Om Ashtamaatrisamaavritaaya Namah
 904. Om Ashtabhairavasevyaaya Namah
 905. Om Ashtavasuvandyaaya Namah
 906. Om Ashtamoortibhrite Namah
 907. Om Ashtachakrasphooranmoortaye Namah
 908. Om Ashtadravyahavih Priyaaya Namah
 909. Om Navanaagaasanaadhyaasine Namah
 910. Om Navanidhyanushaasitaaya Namah
 911. Om Navadvaarapuraadhaaraaya Namah
 912. Om Navaadhaaraniketanaaya Namah
 913. Om Navanaaraayanastutyaaya Namah
 914. Om Navadurgaa Nishevitaaya Namah
 915. Om Navanaathamahaanaathaaya Namah
 916. Om Navanaagavibhooshanaaya Namah
 917. Om Navaratnavichitraangaaya Namah
 918. Om Navashaktishirodhritaaya Namah
 919. Om Dashaatmakaaya Namah
 920. Om Dashabhujaaya Namah
 921. Om Dashadikpativanditaaya Namah
 922. Om Dashaadhyaayaaya Namah
 923. Om Dashapraanaaya Namah
 924. Om Dashendriyaniyaamakaaya Namah
 925. Om Dashaaksharamahaamantraaya Namah
 926. Om Dashaashaavyaapivigrahaaya Namah
 927. Om Ekaadashaadibheerudraih Stutaaya Namah
 928. Om Ekaadashaaksharaaya Namah
 929. Om Dvaadashoddandadordandaaya Namah
 930. Om Dvaadashaantaniketanaaya Namah
 931. Om Trayodashaabhidaabhinnavishvedevaadhidaivataaya Namah
 932. Om Chaturdashendravaradaaya Namah
 933. Om Chaturdashamanuprabhave Namah
 934. Om Chaturdashaadividyaadhyaaya Namah
 935. Om Chaturdashajagatprabhave Namah
 936. Om Saamapanchadashaaya Namah
 937. Om Panchadasheesheetaamshunirmalaaya Namah
 938. Om Shodashaadhaaranilayaaya Namah
 939. Om Shodashasvaramaatrikaaya Namah
 940. Om Shodashaanta Padaavaasaaya Namah
 941. Om Shodashendukalaatmakaaya Namah
 942. Om Kalaayaisaptadashyai Namah
 943. Om Saptadashaaya Namah
 944. Om Saptadashaaksharaaya Namah
 945. Om Ashtaadashadveepa Pataye Namah
 946. Om Ashtaadashapuraanakrite Namah
 947. Om Ashtaadashaushadheesrishtaye Namah
 948. Om Ashtaadashavidhismritaaya Namah
 949. Om Ashtaadashalipivyashtisamashtijnyaanakovidaaya Namah
 950. Om Ekavimshaaya Pumse Namah
 951. Om Ekavimshatyangulipallavaaya Namah
 952. Om Chaturvimshatitatvaatmane Namah
 953. Om Panchavimshaakhyapurushaaya Namah
 954. Om Saptavimshatitaareshaaya Namah
 955. Om Saptavimshati Yogakrite Namah
 956. Om Dvaatrimshadbhairavaadheeshaaya Namah
 957. Om Chatustrimshanmahaahradaaya Namah
 958. Om Shat Trimshattattvasambhootaye Namah
 959. Om Ashtaatrimshakalaatanave Namah
 960. Om Namadekonapanchaashanmarudvarganirargalaaya Namah
 961. Om Panchaashadaksharashrenyai Namah
 962. Om Panchaashad Rudravigrahaaya Namah
 963. Om Panchaashad Vishnushakteeshaaya Namah
 964. Om Panchaashanmaatrikaalayaaya Namah
 965. Om Dvipanchaashadvapuhshrenyai Namah
 966. Om Trishashtyaksharasamshrayaaya Namah
 967. Om Chatushashtyarnanirnetre Namah
 968. Om Chatuhshashtikalaanidhaye Namah
 969. Om Chatuhshashtimahaasiddhayogineevrindavanditaaya Namah
 970. Om Ashtashashtimahaateerthakshetrabhairavabhaavanaaya Namah
 971. Om Chaturnavatimantraatmane Namah
 972. Om Shannavatyadhikaprabhave Namah
 973. Om Shataanandaaya Namah
 974. Om Shatadhritaye Namah
 975. Om Shatapatraayatekshanaaya Namah
 976. Om Shataaneekaaya Namah
 977. Om Shatamakhaaya Namah
 978. Om Shatadhaaraavaraayudhaaya Namah
 979. Om Sahasrapatranilayaaya Namah
 980. Om Sahasraphanabhooshanaaya Namah
 981. Om Sahasrasheershne Purushaaya Namah
 982. Om Sahasraakshaaya Namah
 983. Om Sahasrapade Namah
 984. Om Sahasranaama Samstutyaaya Namah
 985. Om Sahasraakshabalaapahaaya Namah
 986. Om Dashasahasraphanabhritphaniraajakritaasanaaya Namah
 987. Om Ashtaasheetisahasraadyamaharshi Stotrayantritaaya Namah
 988. Om Lakshaadheeshapriyaadhaaraaya Namah
 989. Om Lakshyaadhaaramanomayaaya Namah
 990. Om Chaturlakshajapapreetaaya Namah
 991. Om Chaturlakshaprakaashitaaya Namah
 992. Om Chaturasheetilakshaanaam Jeevaanaam Dehasamsthitaaya Namah
 993. Om Kotisooryaprateekaashaaya Namah
 994. Om Kotichandraamshunirmalaaya Namah
 995. Om Shivaabhavaadhyushtakotivinaayakadhurandharaaya Namah
 996. Om Saptakotimahaamantramantritaavayavadyutaye Namah
 997. Om Trayasrimshatkotisurashreneepranatapaadukaaya Namah
 998. Om Anantanaamne Namah
 999. Om Anantashriye Namah
 1000. Om Anantaanantasaukhyadaaya Namah 1000

|| Iti Shree Ganapati Sahasranaamaavalih Sampoornam ||