మాస శివరాత్రి 2022 తేదీ మరియు తిథి సమయం

మాస శివరాత్రి

మాస శివరాత్రి 2022 జనవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJan 01, 2022, Saturday
Tithiమార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndJan 01, 07:17 AM - Jan 02, 03:41 AM

మాస శివరాత్రి 2022 జనవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJan 31, 2022, Monday
Tithiపుష్య మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndJan 30, 05:28 PM - Jan 31, 02:18 PM

మాస శివరాత్రి 2022 మార్చి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMar 01, 2022, Tuesday
FestivalMaha Shivaratri
Tithiమాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndMar 01, 03:16 AM - Mar 02, 01:00 AM

మాస శివరాత్రి 2022 మార్చి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMar 31, 2022, Thursday
Tithiఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndMar 30, 01:19 PM - Mar 31, 12:22 PM

మాస శివరాత్రి 2022 ఏప్రిల్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateApr 29, 2022, Friday
Tithiచైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndApr 29, 12:26 AM - Apr 30, 12:57 AM

మాస శివరాత్రి 2022 మే తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMay 29, 2022, Sunday
Tithiవైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndMay 28, 01:09 PM - May 29, 02:54 PM

మాస శివరాత్రి 2022 జూన్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJun 27, 2022, Monday
Tithiజ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndJun 27, 03:25 AM - Jun 28, 05:52 AM

మాస శివరాత్రి 2022 జులై తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJul 27, 2022, Wednesday
FestivalSawan Shivaratri
Tithiఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndJul 26, 06:46 PM - Jul 27, 09:11 PM

మాస శివరాత్రి 2022 ఆగస్టు తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateAug 26, 2022, Friday
Tithiశ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndAug 25, 10:37 AM - Aug 26, 12:23 PM

మాస శివరాత్రి 2022 సెప్టెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateSep 24, 2022, Saturday
Tithiబాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndSep 24, 02:30 AM - Sep 25, 03:12 AM

మాస శివరాత్రి 2022 అక్టోబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateOct 24, 2022, Monday
Tithiఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndOct 23, 06:03 PM - Oct 24, 05:27 PM

మాస శివరాత్రి 2022 నవంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateNov 22, 2022, Tuesday
Tithiకార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి
Tithi Start and EndNov 22, 08:49 AM - Nov 23, 06:53 AM

మాస శివరాత్రి 2022 డిసెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateDec 22, 2022, Thursday
Tithiమార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష పౌర్ణమి
Tithi Start and EndDec 21, 10:16 PM - Dec 22, 07:13 PM