పౌర్ణమి 2022 తేదీ మరియు తిథి సమయం

పౌర్ణమి

పౌర్ణమి 2022 జనవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJan 17, 2022, Monday
Tithiపుష్య మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndJan 17, 03:19 AM - Jan 18, 05:18 AM

పౌర్ణమి 2022 ఫిబ్రవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateFeb 16, 2022, Wednesday
Tithiమాఘ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndFeb 15, 09:43 PM - Feb 16, 10:26 PM

పౌర్ణమి 2022 మార్చి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMar 18, 2022, Friday
Tithiఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndMar 17, 01:30 PM - Mar 18, 12:48 PM

పౌర్ణమి 2022 ఏప్రిల్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateApr 16, 2022, Saturday
FestivalMadana Purnima
Tithiచైత్ర మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndApr 16, 02:26 AM - Apr 17, 12:25 AM

పౌర్ణమి 2022 మే తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMay 16, 2022, Monday
FestivalVyasa Purnima, Budda Purnima
Tithiవైశాఖ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndMay 15, 12:46 PM - May 16, 09:44 AM

పౌర్ణమి 2022 జూన్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJun 14, 2022, Tuesday
FestivalEruvaka Purnima
Tithiజ్యేష్ఠ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndJun 13, 09:03 PM - Jun 14, 05:22 PM

పౌర్ణమి 2022 జులై తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJul 13, 2022, Wednesday
FestivalGuru Purnima
Tithiఆషాఢ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndJul 13, 04:01 AM - Jul 14, 12:07 AM

పౌర్ణమి 2022 ఆగస్టు తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateAug 12, 2022, Friday
Tithiశ్రావణ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndAug 11, 10:39 AM - Aug 12, 07:06 AM

పౌర్ణమి 2022 సెప్టెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateSep 10, 2022, Saturday
Tithiబాధ్రపద మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndSep 09, 06:08 PM - Sep 10, 03:29 PM

పౌర్ణమి 2022 అక్టోబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateOct 09, 2022, Sunday
Tithiఆశ్వీయుజ మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndOct 09, 03:42 AM - Oct 10, 02:25 AM

పౌర్ణమి 2022 నవంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateNov 08, 2022, Tuesday
FestivalKedara Nomulu, Chandra Grahanam
Tithiకార్తీక మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndNov 07, 04:16 PM - Nov 08, 04:32 PM

పౌర్ణమి 2022 డిసెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateDec 08, 2022, Thursday
Tithiమార్గశిర మాసం పౌర్ణమి
Tithi Start and EndDec 07, 08:02 AM - Dec 08, 09:38 AM