ఏకాదశి 2022 తేదీ మరియు తిథి సమయం

ఏకాదశి

ఏకాదశి 2022 జనవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJan 13, 2022, Thursday
FestivalPausha Putrada Ekadashi, Vaikuntha Ekadashi
Tithiపుష్య మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndJan 12, 04:49 PM - Jan 13, 07:32 PM

ఏకాదశి 2022 జనవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJan 28, 2022, Friday
FestivalShattila Ekadashi
Tithiపుష్య మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndJan 28, 02:16 AM - Jan 28, 11:35 PM

ఏకాదశి 2022 ఫిబ్రవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateFeb 12, 2022, Saturday
FestivalJaya Ekadashi
Tithiమాఘ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndFeb 11, 01:52 PM - Feb 12, 04:27 PM

ఏకాదశి 2022 ఫిబ్రవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateFeb 27, 2022, Sunday
FestivalVijaya Ekadashi, Gauna Vijaya Ekadashi, Vaishnava Vijaya Ekadashi
Tithiమాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndFeb 26, 10:39 AM - Feb 27, 08:12 AM

ఏకాదశి 2022 మార్చి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMar 14, 2022, Monday
FestivalAmalaki Ekadashi
Tithiఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndMar 13, 10:21 AM - Mar 14, 12:05 PM

ఏకాదశి 2022 మార్చి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMar 28, 2022, Monday
FestivalPapmochani Ekadashi
Tithiఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndMar 27, 06:04 PM - Mar 28, 04:15 PM

ఏకాదశి 2022 ఏప్రిల్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateApr 12, 2022, Tuesday
FestivalKamada Ekadashi
Tithiచైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndApr 12, 04:30 AM - Apr 13, 05:02 AM

ఏకాదశి 2022 ఏప్రిల్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateApr 26, 2022, Tuesday
FestivalVaruthini Ekadashi
Tithiచైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndApr 26, 01:37 AM - Apr 27, 12:47 AM

ఏకాదశి 2022 మే తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMay 12, 2022, Thursday
FestivalMohini Ekadashi
Tithiవైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndMay 11, 07:31 PM - May 12, 06:51 PM

ఏకాదశి 2022 మే తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMay 26, 2022, Thursday
FestivalApara Ekadashi
Tithiవైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndMay 25, 10:32 AM - May 26, 10:54 AM

ఏకాదశి 2022 జూన్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJun 10, 2022, Friday
FestivalNirjala Ekadashi, Gauna Nirjala Ekadashi, Vaishnava Nirjala Ekadashi
Tithiజ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndJun 10, 07:25 AM - Jun 11, 05:45 AM

ఏకాదశి 2022 జూన్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJun 24, 2022, Friday
FestivalYogini Ekadashi
Tithiజ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndJun 23, 09:41 PM - Jun 24, 11:12 PM

ఏకాదశి 2022 జులై తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJul 10, 2022, Sunday
FestivalDevshayani Ekadashi
Tithiఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndJul 09, 04:39 PM - Jul 10, 02:13 PM

ఏకాదశి 2022 జులై తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJul 24, 2022, Sunday
FestivalDevshayani Ekadashi
Tithiఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndJul 23, 11:27 AM - Jul 24, 01:45 PM

ఏకాదశి 2022 ఆగస్టు తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateAug 08, 2022, Monday
FestivalShravana Putrada Ekadashi
Tithiశ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndAug 07, 11:50 PM - Aug 08, 09:00 PM

ఏకాదశి 2022 ఆగస్టు తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateAug 22, 2022, Monday
FestivalAja Ekadashi
Tithiశ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndAug 22, 03:35 AM - Aug 23, 06:06 AM

ఏకాదశి 2022 సెప్టెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateSep 06, 2022, Tuesday
FestivalParsva Ekadashi, Vaishnava Parsva Ekadashi
Tithiబాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndSep 06, 05:54 AM - Sep 07, 03:04 AM

ఏకాదశి 2022 సెప్టెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateSep 21, 2022, Wednesday
FestivalIndira Ekadashi
Tithiబాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndSep 20, 09:26 PM - Sep 21, 11:34 PM

ఏకాదశి 2022 అక్టోబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateOct 06, 2022, Thursday
FestivalPapankusha Ekadashi
Tithiఆశ్వీయుజ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndOct 05, 12:00 PM - Oct 06, 09:40 AM

ఏకాదశి 2022 అక్టోబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateOct 21, 2022, Friday
FestivalRama Ekadashi
Tithiఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndOct 20, 04:04 PM - Oct 21, 05:22 PM

ఏకాదశి 2022 నవంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateNov 04, 2022, Friday
FestivalDevutthana Ekadashi
Tithiకార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndNov 03, 07:30 PM - Nov 04, 06:08 PM

ఏకాదశి 2022 నవంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateNov 20, 2022, Sunday
FestivalUtpanna Ekadashi
Tithiకార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndNov 19, 10:29 AM - Nov 20, 10:41 AM

ఏకాదశి 2022 డిసెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateDec 03, 2022, Saturday
FestivalMokshada Ekadashi, Vaishnava Mokshada Ekadashi, Guruvayur Ekadashi
Tithiమార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndDec 03, 05:39 AM - Dec 04, 05:34 AM

ఏకాదశి 2022 డిసెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateDec 19, 2022, Monday
FestivalSaphala Ekadashi
Tithiమార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి
Tithi Start and EndDec 19, 03:32 AM - Dec 20, 02:32 AM