శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం

Sri Seetha Rama Stotram

శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం

అయోధ్యా పుర నేతారం మిథిలా పుర నాయికాం
రాఘవాణాం అలంకారం వైదేహీనాం అలంక్రియాం ||

రఘూణం కుల దీపం చ నిమీనం కుల దీపికం
సూర్య వంశ సముద్భూతమ్ సోమ వంశ సముద్భవాం ||

పుత్రం దశరథస్యాద్యమ్ పుత్రీం జనక భూపతే
వసిష్టాను మతాచారం శతానంద మతానుగం ||

కౌసల్యా గర్భ సంభూతం వేడి గర్భోదితం స్వయం
పుండరీక విశాలాక్షం స్ఫురదిందీ వరేక్షణాం ||

చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్ర బింబోపమాననం
మత్త మాతంగ గమనం మత్త హంస వధూ గతాం ||

చందనార్ద్ర భుజా మధ్యం కుంకుమార్ద్ర కుచస్థలీం
చాపాలంకృత హస్తాబ్జం పద్మాలంకృత పాణికాం ||

శరణాగత గోప్తారం ప్రణిపాత ప్రసాదికాం
కాలమేఘ నిభం రామం కార్త స్వర సమ ప్రభాం ||

దివ్య సింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్ర భూషణాం
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్య క్షణ కాంక్షిణూ ||

అన్యోన్య సదృశాకారౌ త్రిలోక్య గ్రహ దంపతి
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతాం ||

అనేన స్తోతి యః స్తుత్యం రామం సీతాంచ భక్తితః
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాస్సంపదః సకలార్థదాః ||

ఏవం శ్రీరామ చంద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః
కృతం హనుమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదం
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామనవాప్నుయాత్ ||