Advertisment

శ్రీ  లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మంత్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం |
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్జ్వలం |
త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే || 1

లక్ష్మీ చారుకుచద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షసే |
నమో నృసింహనాథాయ సర్వమంగళమూర్తయే || 2

ఉపాస్మహే నృసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాంతగోచరం |
భూయోల్లాసితసంసారచ్ఛేదహేతుం జగద్గురుం || 3

బ్రహ్మోవాచ |
ఓం నమో నారసింహాయ వజ్రదంష్ట్రాయ వజ్రిణే |
వజ్రదేహాయ వజ్రాయ నమో వజ్రనఖాయ చ || 1 ||

వాసుదేవాయ వంద్యాయ వరదాయ వరాత్మనే |
వరదాభయహస్తాయ వరాయ వరరూపిణే || 2 ||

వరేణ్యాయ వరిష్ఠాయ శ్రీవరాయ నమో నమః |
ప్రహ్లాదవరదాయైవ ప్రత్యక్షవరదాయ చ || 3 ||

పరాత్పరాయ పారాయ పవిత్రాయ పినాకినే |
పావనాయ ప్రసన్నాయ పాశినే పాపహారిణే || 4 ||

పురుష్టుతాయ పుణ్యాయ పురుహూతాయ తే నమః |
తత్పూరుషాయ తథ్యాయ పురాణపురుషాయ చ || 5 ||

పురోధసే పూర్వజాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః |
పుష్పహాసాయ హాసాయ మహాహాసాయ శార్ఙ్గిణే || 6 ||

సింహరాజాయ సింహాయ జగద్వంద్యాయ తే నమః |
అట్టహాసాయ రోషాయ జ్వాలాహాసాయ తే నమః || 7 ||

భూతావాసాయ వాసాయ శ్రీనివాసాయ ఖడ్గినే |
ఖడ్గజిహ్వాయ సింహాయ ఖడ్గవాసాయ తే నమః || 8 ||

నమో మూలాధివాసాయ ధర్మవాసాయ ధర్మిణే |
ధనంజయాయ ధన్యాయ నమో మృత్యుంజయాయ చ || 9 ||

శుభంజయాయ సూత్రాయ నమః శత్రుంజయాయ చ |
నిరంజనాయ నీరాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || 10 ||

నిష్ప్రపంచాయ నిర్వాణప్రదాయ నిబిడాయ చ |
నిరాలంబాయ నీలాయ నిష్కళాయ కళాత్మనే || 11 ||

నిమేషాయ నిబంధాయ నిమేషగమనాయ చ | [** నిబద్ధాయ **]
నిర్ద్వంద్వాయ నిరాశాయ నిశ్చయాయ నిజాయ చ || 12 ||

నిర్మలాయ నిదానాయ నిర్మోహాయ నిరాకృతే |
నమో నిత్యాయ సత్యాయ సత్కర్మనిరతాయ చ || 13 ||

సత్యధ్వజాయ ముంజాయ ముంజకేశాయ కేశినే |
హరికేశాయ కేశాయ గుడాకేశాయ వై నమః || 14 ||

సుకేశాయోర్ధ్వకేశాయ కేశిసంహారకాయ చ |
జలేశాయ స్థలేశాయ పద్మేశాయోగ్రరూపిణే || 15 ||

పుష్పేశాయ కులేశాయ కేశవాయ నమో నమః |
సూక్తికర్ణాయ సూక్తాయ రక్తజిహ్వాయ రాగిణే || 16 ||

దీప్తరూపాయ దీప్తాయ ప్రదీప్తాయ ప్రలోభినే |
ప్రసన్నాయ ప్రబోధాయ ప్రభవే విభవే నమః || 17 ||

ప్రభంజనాయ పాంథాయ ప్రమాయప్రతిమాయ చ |
ప్రకాశాయ ప్రతాపాయ ప్రజ్వలాయోజ్జ్వలాయ చ || 18 ||

జ్వాలామాలాస్వరూపాయ జ్వాలజిహ్వాయ జ్వాలినే |
మహాజ్వాలాయ కాలాయ కాలమూర్తిధరాయ చ || 19 ||

కాలాంతకాయ కల్పాయ కలనాయ కలాయ చ |
కాలచక్రాయ చక్రాయ షట్చక్రాయ చ చక్రిణే || 20 ||

అక్రూరాయ కృతాంతాయ విక్రమాయ క్రమాయ చ |
కృత్తినే కృత్తివాసాయ కృతఘ్నాయ కృతాత్మనే || 21 ||

సంక్రమాయ చ క్రుద్ధాయ క్రాంతలోకత్రయాయ చ |
అరూపాయ సరూపాయ హరయే పరమాత్మనే || 22 ||

అజయాయాదిదేవాయ హ్యక్షయాయ క్షయాయ చ |
అఘోరాయ సుఘోరాయ ఘోరఘోరతరాయ చ || 23 ||

నమోఽస్తు ఘోరవీర్యాయ లసద్ఘోరాయ తే నమః |
ఘోరాధ్యక్షాయ దక్షాయ దక్షిణార్హాయ శంభవే || 24 ||

అమోఘాయ గుణౌఘాయ హ్యనఘాయాఘహారిణే |
మేఘనాదాయ నాదాయ తుభ్యం మేఘాత్మనే నమః || 25 || [** నాథాయ **]

మేఘవాహనరూపాయ మేఘశ్యామాయ మాలినే |
వ్యాలయజ్ఞోపవీతాయ వ్యాఘ్రదేహాయ తే నమః || 26 ||

వ్యాఘ్రపాదాయ తే వ్యాఘ్రకర్మణే వ్యాపకాయ చ |
వికటాస్యాయ వీర్యాయ విష్టరశ్రవసే నమః || 27 ||

వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయ నఖదంష్ట్రాయుధాయ చ |
విశ్వక్సేనాయ సేనాయ విహ్వలాయ బలాయ చ || 28 ||

విరూపాక్షాయ వీరాయ విశేషాక్షాయ సాక్షిణే |
వీతశోకాయ విత్తాయ విస్తీర్ణవదనాయ చ || 29 ||

విధానాయ విధేయాయ విజయాయ జయాయ చ |
విబుధాయ విభావాయ నమో విశ్వంభరాయ చ || 30 ||

వీతరాగాయ విప్రాయ విటంకనయనాయ చ |
విపులాయ వినీతాయ విశ్వయోనే నమో నమః || 31 ||

విడంబనాయ విత్తాయ విశ్రుతాయ వియోనయే |
విహ్వలాయ వివాదాయ నమో వ్యాహృతయే నమః || 32 ||

విరాసాయ వికల్పాయ మహాకల్పాయ తే నమః |
బహుకల్పాయ కల్పాయ కల్పాతీతాయ శిల్పినే || 33 ||

కల్పనాయ స్వరూపాయ ఫణితల్పాయ వై నమః |
తటిత్ప్రభాయ తార్క్ష్యాయ తరుణాయ తరస్వినే || 34 ||

రసనాయాంతరిక్షాయ తాపత్రయహరాయ చ |
తారకాయ తమోఘ్నాయ తత్త్వాయ చ తపస్వినే || 35 ||

తక్షకాయ తనుత్రాయ తటితే తరలాయ చ |
శతరూపాయ శాంతాయ శతధారాయ తే నమః || 36 ||

శతపత్రాయ తార్క్ష్యాయ స్థితయే శాంతమూర్తయే |
శతక్రతుస్వరూపాయ శాశ్వతాయ శతాత్మనే || 37 ||

నమః సహస్రశిరసే సహస్రవదనాయ చ |
సహస్రాక్షాయ దేవాయ దిశశ్రోత్రాయ తే నమః || 38 ||

నమః సహస్రజిహ్వాయ మహాజిహ్వాయ తే నమః |
సహస్రనామధేయాయ సహస్రజఠరాయ చ || 39 ||

సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రచరణాయ చ |
సహస్రార్కప్రకాశాయ సహస్రాయుధధారిణే || 40 ||

నమః స్థూలాయ సూక్ష్మాయ సుసూక్ష్మాయ నమో నమః |
సుక్షీణాయ సుభిక్షాయ సూరాధ్యక్షాయ శౌరిణే || 41 ||

ధర్మాధ్యక్షాయ ధర్మాయ లోకాధ్యక్షాయ వై నమః |
ప్రజాధ్యక్షాయ శిక్షాయ విపక్షక్షయమూర్తయే || 42 ||

కాలాధ్యక్షాయ తీక్ష్ణాయ మూలాధ్యక్షాయ తే నమః |
అధోక్షజాయ మిత్రాయ సుమిత్రవరుణాయ చ || 43 ||

శత్రుఘ్నాయ హ్యవిఘ్నాయ విఘ్నకోటిహరాయ చ |
రక్షోఘ్నాయ మధుఘ్నాయ భూతఘ్నాయ నమో నమః || 44 ||

భూతపాలాయ భూతాయ భూతావాసాయ భూతినే |
భూతభేతాలఘాతాయ భూతాధిపతయే నమః || 45 ||

భూతగ్రహవినాశాయ భూతసంయమినే నమః |
మహాభూతాయ భృగవే సర్వభూతాత్మనే నమః || 46 ||

సర్వారిష్టవినాశాయ సర్వసంపత్కరాయ చ |
సర్వాధారాయ సర్వాయ సర్వార్తిహరయే నమః || 47 ||

సర్వదుఃఖప్రశాంతాయ సర్వసౌభాగ్యదాయినే |
సర్వజ్ఞాయాప్యనంతాయ సర్వశక్తిధరాయ చ || 48 ||

సర్వైశ్వర్యప్రదాత్రే చ సర్వకార్యవిధాయినే |
సర్వజ్వరవినాశాయ సర్వరోగాపహారిణే || 49 ||

సర్వాభిచారహంత్రే చ సర్వోత్పాతవిఘాతినే |
పింగాక్షాయైకశృంగాయ ద్విశృంగాయ మరీచయే || 50 ||

బహుశృంగాయ శృంగాయ మహాశృంగాయ తే నమః |
మాంగల్యాయ మనోజ్ఞాయ మంతవ్యాయ మహాత్మనే || 51 ||

మహాదేవాయ దేవాయ మాతులుంగధరాయ చ |
మహామాయాప్రసూతాయ మాయినే జలశాయినే || 52 ||

మహోదరాయ మందాయ మదనాయ మదాయ చ |
మధుకైటభహంత్రే చ మాధవాయ మురారయే || 53 ||

మహావీర్యాయ ధైర్యాయ చిత్రవీర్యాయ తే నమః |
చిత్రకర్మాయ చిత్రాయ నమస్తే చిత్రభానవే || 54 ||

మాయాతీతాయ మాయాయ మహావీరాయ తే నమః |
మహాతేజాయ బీజాయ తేజోధామ్నే చ బీజినే || 55 ||

తేజోమయ నృసింహాయ తేజసాంనిధయే నమః |
మహాదంష్ట్రాయ దంష్ట్రాయ నమః పుష్టికరాయ చ || 56 ||

శిపివిష్టాయ పుష్టాయ తుష్టయే పరమేష్ఠినే |
విశిష్టాయ చ శిష్టాయ గరిష్ఠాయేష్టదాయినే || 57 ||

నమో జ్యేష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ తుష్టాయామితతేజసే |
అష్టాంగన్యస్తరూపాయ సర్వదుష్టాంతకాయ చ || 58 ||

వైకుంఠాయ వికుంఠాయ కేశికంఠాయ కంఠినే |
కంఠీరవాయ లుంఠాయ నిశ్శఠాయ హఠాయ చ || 59 ||

సత్త్వోద్రిక్తాయ కృష్ణాయ రజోద్రిక్తాయ వేధసే |
తమోద్రిక్తాయ రుద్రాయ ఋగ్యజుస్సామమూర్తయే || 60 ||

ఋతుధ్వజాయ కాలాయ మంత్రరాజాయ మంత్రిణే | [** రాజాయ **]
త్రినేత్రాయ త్రివర్గాయ త్రిధామ్నే చ త్రిశూలినే || 61 ||

త్రికాలజ్ఞానరూపాయ త్రిదేహాయ త్రిధాత్మనే |
నమస్త్రిమూర్తివంద్యాయ త్రితత్త్వజ్ఞానినే నమః || 62 ||

అక్షోభ్యాయానిరుద్ధాయ హ్యప్రమేయాయ భానవే |
అమృతాయ హ్యనంతాయ హ్యమితాయామరాయ చ || 63 ||

అపమృత్యువినాశాయ హ్యపస్మారవిఘాతినే |
అన్నదాయాన్నరూపాయ హ్యన్నాయాన్నభుజే నమః || 64 ||

ఆద్యాయ నిరవద్యాయ వేద్యాయాద్భుతకర్మణే |
సద్యోజాతాయ సంధ్యాయ వైద్యుతాయ నమో నమః || 65 ||

విద్యాతీతాయ శుద్ధాయ రాగతీతాయ రాగిణే |
యోగీశ్వరాయ యోగాయ గోహితాయ గవాంపతే || 66 ||

గంధర్వాయ గభీరాయ గర్జితాయోర్జితాయ చ |
పర్జన్యాయ ప్రవృద్ధాయ ప్రధానపురుషాయ చ || 67 ||

పద్మాభాయ సునాభాయ పద్మనాభాయ భాసినే |
పద్మనేత్రాయ పద్మాయ పద్మాయాః పతయే నమః || 68 ||

పద్మోదరాయ పూతాయ పద్మకల్పోద్భవాయ చ |
నమో హృత్పద్మవాసాయ భూపద్మోద్ధరణాయ చ || 69 ||

శబ్దబ్రహ్మస్వరూపాయ బ్రహ్మరూపధరాయ చ |
బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపాయ బ్రహ్మనేత్రే నమో నమః || 70 ||

బ్రహ్మాదయే బ్రాహ్మణాయ బ్రహ్మబ్రహ్మాత్మనే నమః |
సుబ్రహ్మణ్యాయ దేవాయ బ్రహ్మణ్యాయ త్రివేదినే || 71 ||

పరబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచబ్రహ్మాత్మనే నమః |
నమస్తే బ్రహ్మశిరసే తదాఽశ్వశిరసే నమః || 72 ||

అథర్వశిరసే నిత్యమశనిప్రమితాయ చ |
నమస్తే తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ లోలాయ లలితాయ చ || 73 ||

లావణ్యాయ లవిత్రాయ నమస్తే భాసకాయ చ | [** లావకాయ **]
లక్షణజ్ఞాయ లక్షాయ లక్షణాయ నమో నమః || 74 ||

రసద్వీపాయ దీప్తాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |
వృష్ణిమూలాయ కృష్ణాయ శ్రీమహావిష్ణవే నమః || 75 || [** దృష్ణిమూలాయ **]

పశ్యామి త్వాం మహాసింహం హారిణం వనమాలినం |
కిరీటినం కుండలినం సర్వగం సర్వతోముఖం || 76 ||

సర్వతః పాణిపాదోరుం సర్వతోఽక్షి శిరోముఖం |
సర్వేశ్వరం సదాతుష్టం సత్త్వస్థం సమరప్రియం || 77 ||

బహుయోజనవిస్తీర్ణం బహుయోజనమాయతం |
బహుయోజనహస్తాంఘ్రిం బహుయోజననాసికం || 78 ||

మహారూపం మహావక్త్రం మహాదంష్ట్రం మహాభుజం |
మహానాదం మహారౌద్రం మహాకాయం మహాబలం || 79 ||

ఆనాభేర్బ్రహ్మణోరూపామాగలాద్వైష్ణవం వపుః |
ఆశీర్షాద్రుద్రమీశానం తదగ్రే సర్వతః శివం || 80 ||

నమోఽస్తు నారాయణ నారసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ వీరసింహ |
నమోఽస్తు నారాయణ క్రూరసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ దివ్యసింహ || 81 ||

నమోఽస్తు నారాయణ వ్యాఘ్రసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ పుచ్ఛసింహ |
నమోఽస్తు నారాయణ పూర్ణసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ రౌద్రసింహ || 82 ||

నమో నమో భీషణభద్రసింహ
నమో నమో విజ్జ్వలనేత్రసింహ |
నమో నమో బృంహితభూతసింహ
నమో నమో నిర్మలచిత్తసింహ || 83 ||

నమో నమో నిర్జితకాలసింహ
నమో నమః కల్పితకల్పసింహ |
నమో నమః కామదకామసింహ
నమో నమస్తే భువనైకసింహ || 84 ||

భవిష్ణుస్త్వం సహిష్ణుస్త్వం భ్రాజిష్ణుర్విష్ణురేవ చ |
పృథ్వీత్వమంతరిక్షస్త్వం పర్వతారణ్యమేవ చ || 85 ||

కలాకాష్ఠాదిలిప్తిస్త్వం ముహూర్తప్రహరాదికం |
అహోరాత్రం త్రిసంధ్యం చ పక్షమాసస్తువత్సరం || 86 ||

యుగాదిర్యుగభేదస్త్వం సంయోగో యుగసంధయః |
నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం మహాప్రలయమేవ చ || 87 ||

కరణం కారణం కర్తా భర్తా హర్తా హరిస్స్వరాట్ |
సత్కర్తా సత్కృతిర్గోప్తా సచ్చిదానందవిగ్రహః || 88 ||

ప్రాణస్త్వం ప్రాణినాంప్రత్యగాత్మ త్వం సర్వదేహినాం |
సుజ్యోతిస్త్వం పరంజ్యోతిరాత్మజ్యోతిః సనాతనః || 89 ||

జ్యోతిర్లోకస్వరూపస్త్వం జ్యోతిర్జ్ఞో జ్యోతిషాంపతిః |
స్వాహాకారః స్వధాకారో వషట్కారః కృపాకరః || 90 ||

హంతాకారో నిరాకారో వేదాకారశ్చ శంకరః |
అకారాదిక్షకారాంతః ఓంకారో లోకకారకః || 91 ||

ఏకాత్మా త్వమనేకాత్మా చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్వేదమయోత్తమః || 92 ||

లోకప్రియో లోకగురుర్లోకేశో లోకనాయకః |
లోకసాక్షీ లోకపతిః లోకాత్మా లోకలోచనః || 93 ||

లోకాధారో బృహల్లోకో లోకాలోకమయో విభుః |
లోకకర్తా మహాకర్తా కృతాకర్తా కృతాగమః || 94 ||

అనాదిస్త్వమనంతస్త్వమభూతోభూతవిగ్రహః |
స్తుతిః స్తుత్యః స్తవప్రీతః స్తోతా నేతా నియామకః || 95 ||

త్వం గతిస్త్వం మతిర్మహ్యం పితా మాతా గురుస్సఖా |
సుహృదశ్చాత్తరూపస్త్వం త్వాం వినా నాత్ర మే గతిః || 96 ||

నమస్తే మంత్రరూపాయ హ్యస్త్రరూపాయ తే నమః |
బహురూపాయ రూపాయ పంచరూపధరాయ చ || 97 ||

భద్రరూపాయ రూఢాయ యోగరూపాయ యోగినే |
సమరూపాయ యోగాయ యోగపీఠస్థితాయ చ || 98 ||

యోగగమ్యాయ సౌమ్యాయ ధ్యానగమ్యాయ ధ్యాయినే |
ధ్యేయగమ్యాయ ధామ్నే చ ధామాధిపతయే నమః || 99 ||

ధరాధరాయ ధర్మాయ ధారణాభిరతాయ చ |
నమో ధాత్రే విధాత్రే చ సంధాత్రే చ ధరాయ చ || 100 ||

దామోదరాయ దాంతాయ దానవాంతకరాయ చ |
నమః సంసారవైద్యాయ భేషజాయ నమోఽస్తు తే || 101 ||

సీరధ్వజాయ సీరాయ వాతాయాప్రమితాయ చ |
సారస్వతాయ సంసారనాశనాయాక్ష మాలినే || 102 ||

అసిచర్మధరాయైవ షట్కర్మనిరతాయ చ |
వికర్మాయ సుకర్మాయ పరకర్మవిఘాతినే || 103 ||

సుకర్మణే మన్మథాయ నమో మర్మాయ మర్మిణే |
కరిచర్మవసానాయ కరాళవదనాయ చ || 104 ||

కవయే పద్మగర్భాయ భూగర్భాయ కృపానిధే |
బ్రహ్మగర్భాయ గర్భాయ బృహద్గర్భాయ ధూర్జటే || 105 ||

నమస్తే విశ్వగర్భాయ శ్రీగర్భాయ జితారయే |
నమో హిరణ్యగర్భాయ హిరణ్యకవచాయ చ || 106 ||

హిరణ్యవర్ణదేహాయ హిరణ్యాక్షవినాశినే |
హిరణ్యకనిహంత్రే చ హిరణ్యనయనాయ చ || 107 ||

హిరణ్యరేతసే తుభ్యం హిరణ్యవదనాయ చ |
నమో హిరణ్యశృంగాయ నిఃశృంగాయ చ శృంగిణే || 108 ||

భైరవాయ సుకేశాయ భీషణాయాంత్రమాలినే |
చండాయ తుండమాలాయ నమో దండధరాయ చ || 109 ||

అఖండతత్త్వరూపాయ కమండలుధరాయ చ | [** శ్రీఖండ **]
నమస్తే దండసింహాయ సత్యసింహాయ తే నమః || 110 ||

నమస్తే శ్వేతసింహాయ పీతసింహాయ తే నమః |
నీలసింహాయ నీలాయ రక్తసింహాయ తే నమః || 111 ||

నమో హరిద్రసింహాయ ధూమ్రసింహాయ తే నమః |
మూలసింహాయ మూలాయ బృహత్సింహాయ తే నమః || 112 ||

పాతాలస్థితసింహాయ నమః పర్వతవాసినే |
నమో జలస్థసింహాయ హ్యంతరిక్షస్థితాయ చ || 113 ||

కాలాగ్నిరుద్రసింహాయ చండసింహాయ తే నమః |
అనంతజిహ్వసింహాయ అనంతగతయే నమః || 114 ||

నమోఽస్తు వీరసింహాయ బహుసింహస్వరూపిణే |
నమో విచిత్రసింహాయ నారసింహాయ తే నమః || 115 ||

అభయంకరసింహాయ నరసింహాయ తే నమః |
సప్తాబ్ధిమేఖలాయైవ సప్తసామస్వరూపిణే || 116 ||

సప్తధాతుస్వరూపాయ సప్తచ్ఛందోమయాయ చ |
సప్తలోకాంతరస్థాయ సప్తస్వరమయాయ చ || 117 ||

సప్తార్చీరూపదంష్ట్రాయ సప్తాశ్వరథరూపిణే |
స్వచ్ఛాయ స్వచ్ఛరూపాయ స్వచ్ఛందాయ నమో నమః || 118 ||

శ్రీవత్సాయ సువేషాయ శ్రుతయే శ్రుతమూర్తయే |
శుచిశ్రవాయ శూరాయ సుభోగాయ సుధన్వినే || 119 ||

శుభ్రాయ సురనాథాయ సులభాయ శుభాయ చ |
సుదర్శనాయ సూక్తాయ నిరుక్తాయ నమో నమః || 120 ||

సుప్రభావస్వభావాయ భవాయ విభవాయ చ |
సుశాఖాయ విశాఖాయ సుముఖాయ సుఖాయ చ || 121 ||

సునఖాయ సుదంష్ట్రాయ సురథాయ సుధాయ చ |
నమః ఖట్వాంగహస్తాయ ఖేటముద్గరపాణయే || 122 ||

సాంఖ్యాయ సురముఖ్యాయ ప్రఖ్యాతప్రభవాయ చ |
ఖగేంద్రాయ మృగేంద్రాయ నగేంద్రాయ ధృవాయ చ || 123 ||

నాగకేయూరహారాయ నాగేంద్రాయాఘమర్దినే |
నదీవాసాయ నాగాయ నానారూపధరాయ చ || 124 ||

నాగేశ్వరాయ నగ్నాయ నమితాయామితాయ చ |
నాగాంతకరథాయైవ నరనారాయణాయ చ || 125 ||

నమో మత్స్యస్వరూపాయ కచ్ఛపాయ నమో నమః |
నమో యజ్ఞవరాహాయ శ్రీ నృసింహాయ తే నమః || 126 ||

విక్రమాక్రాంతలోకాయ వామనాయ మహౌజసే |
నమో భార్గవరామాయ రావణాంతకరాయ చ || 127 ||

నమస్తే బలరామాయ కంసప్రధ్వంసకారిణే |
బుద్ధాయ బుద్ధరూపాయ తీక్ష్ణరూపాయ కల్కినే || 128 ||

ఆత్రేయాయాగ్నినేత్రాయ కపిలాయ ద్విజాయ చ |
క్షేత్రాయ పశుపాలాయ పశువక్త్రాయ తే నమః || 129 ||

గృహస్థాయ వనస్థాయ యతయే బ్రహ్మచారిణే |
స్వర్గాపవర్గదాత్రే చ తద్భోక్త్రే చ ముముక్షవే || 130 ||

సాలగ్రామనివాసాయ క్షీరాబ్ధినిలయాయ చ |
శ్రీశైలాద్రినివాసాయ శైలవాసాయ తే నమః || 131 ||

యోగిహృత్పద్మవాసాయ మహాహంసాయ తే నమః |
గుహావాసాయ గుహ్యాయ గుప్తాయ గురవే నమః || 132 ||

నమో మూలాధివాసాయ నీలవస్త్రధరాయ చ |
పీతవస్త్రధరాయైవ రక్తవస్త్రధరాయ చ || 133 ||

రక్తమాలావిభూషాయ రక్తగంధానులేపినే |
ధురంధరాయ ధూర్తాయ దుర్గమాయ ధురాయ చ || 134 ||

దుర్మదాయ దురంతాయ దుర్ధరాయ నమో నమః |
దుర్నిరీక్ష్యాయ దీప్తాయ దుర్దర్శాయ ద్రుమాయ చ || 135 ||

దుర్భేదాయ దురాశాయ దుర్లభాయ నమో నమః |
దృప్తాయ దీప్తవక్త్రాయ ఉధృర్తాయ నమో నమః || 136 ||

ఉన్మత్తాయ ప్రమత్తాయ నమో దైత్యారయే నమః |
రసజ్ఞాయ రసేశాయ హ్యాకర్ణనయనాయ చ || 137 ||

వంద్యాయ పరివేషాయ రథ్యాయ రసికాయ చ |
ఊర్ధ్వాస్యాయోర్ధ్వదేహాయ నమస్తే చోర్ధ్వరేతసే || 138 ||

పద్మప్రధ్వంసికాంతాయ శంఖచక్రధరాయ చ |
గదాపద్మధరాయైవ పంచబాణధరాయ చ || 139 ||

కామేశ్వరాయ కామాయ కామరూపాయ కామినే |
నమః కామవిహారాయ కామరూపధరాయ చ || 140 ||

సోమసూర్యాగ్నినేత్రాయ సోమపాయ నమో నమః |
నమః సోమాయ వామాయ వామదేవాయ తే నమః || 141 ||

సామస్వరాయ సౌమ్యాయ భక్తిగమ్యాయ తే నమః |
కూష్మాండగణనాథాయ సర్వశ్రేయస్కరాయ చ || 142 ||

భీష్మాయ భీకరాయైవ భీమ విక్రమణాయ చ |
మృగగ్రీవాయ జీవాయ జితాయ జితకాశినే || 143 ||

జటినే జామదగ్న్యాయ నమస్తే జాతవేదసే |
జపాకుసుమవర్ణాయ జప్యాయ జపితాయ చ || 144 ||

జరాయుజాయాండజాయ స్వేదజాయోద్భిదాయ చ |
జనార్దనాయ రామాయ జాహ్నవీజనకాయ చ || 145 ||

జరాజన్మవిదూరాయ ప్రద్యుమ్నాయ ప్రబోధినే |
రౌద్రజిహ్వాయ రుద్రాయ వీరభద్రాయ తే నమః || 146 ||

చిద్రూపాయ సముద్రాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే |
ఇంద్రియాయేంద్రియజ్ఞాయ నమ ఇంద్రానుజాయ చ || 147 ||

అతీంద్రియాయ సాంద్రాయ ఇందిరాపతయే నమః |
ఈశానాయ చ హీడ్యాయ హీప్సితాయ త్వినాయ చ || 148 ||

వ్యోమాత్మనే చ వ్యోమ్నే చ నమస్తే వ్యోమకేశినే |
వ్యోమోద్ధరాయ చ వ్యోమవక్త్రాయాసురఘాతినే || 149 ||

నమస్తే వ్యోమదంష్ట్రాయ వ్యోమవాసాయ తే నమః |
సుకుమారాయ మారాయ శింశుమారాయ తే నమః || 150 ||

విశ్వాయ విశ్వరూపాయ నమో విశ్వాత్మకాయ చ |
జ్ఞానాత్మకాయ జ్ఞానాయ విశ్వేశాయ పరాత్మనే || 151 ||

ఏకాత్మనే నమస్తుభ్యం నమస్తే ద్వాదశాత్మనే |
చతుర్వింశతిరూపాయ పంచవింశతిమూర్తయే || 152 ||

షడ్వింశకాత్మనే నిత్యం సప్తవింశతికాత్మనే |
ధర్మార్థకామమోక్షాయ విముక్తాయ నమో నమః || 153 ||

భావశుద్ధాయ సాధ్యాయ సిద్ధాయ శరభాయ చ |
ప్రబోధాయ సుబోధాయ నమో బుద్ధిప్రదాయ చ || 154 ||

స్నిగ్ధాయ చ విదగ్ధాయ ముగ్ధాయ మునయే నమః |
ప్రియశ్రవాయ శ్రావ్యాయ సుశ్రవాయ శ్రవాయ చ || 155 ||

గ్రహేశాయ మహేశాయ బ్రహ్మేశాయ నమో నమః |
శ్రీధరాయ సుతీర్థాయ హయగ్రీవాయ తే నమః || 156 ||

ఉగ్రాయ చోగ్రవేగాయ ఉగ్రకర్మరతాయ చ |
ఉగ్రనేత్రాయ వ్యగ్రాయ సమగ్రగుణశాలినే || 157 ||

బాలగ్రహవినాశాయ పిశాచగ్రహఘాతినే |
దుష్టగ్రహనిహంత్రే చ నిగ్రహానుగ్రహాయ చ || 158 ||

వృషధ్వజాయ వృష్ణ్యాయ వృషభాయ వృషాయ చ |
ఉగ్రశ్రవాయ శాంతాయ నమః శ్రుతిధరాయ చ || 159 ||

నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే మధుసూదన |
నమస్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే దురితక్షయ || 160 ||

నమస్తే కరుణాసింధో నమస్తే సమితింజయ |
నమస్తే నారసింహాయ నమస్తే గరుడధ్వజ || 161 ||

యజ్ఞధ్వజ నమస్తేఽస్తు కాలధ్వజ జయధ్వజ |
అగ్నినేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే హ్యమరప్రియ || 162 ||

సింహనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే భక్తవత్సల |
ధర్మనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే కరుణాకర || 163 ||

పుణ్యనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽభీష్టదాయక |
నమో నమస్తే జయసింహరూప నమో నమస్తే నరసింహరూప || 164 ||

నమో నమస్తే గురుసింహరూప నమో నమస్తే రణసింహరూప |
నమో నమస్తే గురుసింహరూప నమో నమస్తే లఘుసింహరూప || 165 ||

బ్రహ్మ ఉవాచ –
ఉద్వృత్తం గర్వితం దైత్యం నిహత్యాజౌ సురద్విషం |
దేవకార్యం మహత్కృత్వా గర్జసే స్వాత్మతేజసా || 166 ||

అతిరౌద్రమిదం రూపం దుస్సహం దురతిక్రమం |
దృష్ట్వైతా దేవతాః సర్వాః శంకితాస్త్వాముపాగతాః || 167 ||

ఏతాన్పశ్య మహేశానం బ్రహ్మాణం మాం శచీపతిం |
దిక్పాలాన్ ద్వాదశాదిత్యాన్ రుద్రానురగరాక్షసాన్ || 168 ||

సర్వాన్ ఋషిగణాన్సప్తమాతృర్గౌరీం సరస్వతీం |
లక్ష్మీం నదీశ్చ తీర్థాని రతిం భూతగాణనపి || 169 ||

ప్రసీద త్వం మహాసింహ హ్యుగ్రభావమిమం త్యజ |
ప్రకృతిస్థో భవ త్వం హి శాంతభావం చ ధారయ || 170 ||

ఇత్యుక్త్వా దండవద్భూమౌ పపాత స పితామహః |
ప్రసీద త్వం ప్రసీద త్వం ప్రసీదేతి పునః పునః || 171 ||

మార్కండేయ ఉవాచ-
దృష్ట్వా తు దేవతాః సర్వాః శ్రుత్వా తాం బ్రహ్మణో గిరం |
స్తోత్రేణానేన సంతుష్టః సౌమ్యభావమధారయత్ || 172 ||

అబ్రవీన్నారసింహస్తాన్ వీక్ష్య సర్వాన్సురోత్తమాన్ |
సంత్రస్తాన్ భయసంవిగ్నాన్ శరణం సముపాగతాన్ || 173 ||

శ్రీనృసింహ ఉవాచ-
భో భో దేవగణాః సర్వే పితామహపురోగమాః |
శృణుధ్వం మమ వాక్యం చ భవంతు విగతజ్వరాః || 174 ||

యద్ధితం భవతాం మానం తత్కరిష్యామి సాంప్రతం |
సురా నామసహస్రం మే త్రిసంధ్యం యః పఠేత్ శుచిః || 175 ||

శృణోతి శ్రావయతి వా పూజాం తే భక్తిసంయుతః |
సర్వాన్కామానవాప్నోతి జీవేచ్చ శరదాం శతం || 176 ||

యో నామభిర్నృసింహాద్యైరర్చయేత్క్రమశో మమ |
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వయజ్ఞేషు యత్ఫలం || 177 ||

సర్వపూజాసు యత్ప్రోక్తం తత్సర్వం లభతే నరః |
జాతిస్మరత్వం లభతే బ్రహ్మజ్ఞానం సనాతనం || 178 ||

సర్వపాపవినిర్ముక్తః తద్విష్ణోః పరమం పదం |
యో నామకవచం బధ్వా విచరేద్విగతజ్వరః || 179 ||

భూతభేతాలకూష్మాండ పిశాచబ్రహ్మరాక్షసాః |
శాకినీడాకినీజ్యేష్ఠా సినీ బాలగ్రహాదయః || 180 ||

దుష్టగ్రహాశ్చ నశ్యంతి యక్షరాక్షసపన్నగాః |
యే చ సంధ్యాగ్రహాః సర్వే చండాలగ్రహసంజ్ఞికాః || 181 ||

నిశాచరగ్రహాః సర్వే ప్రణశ్యంతి చ దూరతః |
కుక్షిరోగశ్చ హృద్రోగః శూరాపస్మార ఏవ చ || 182 ||

ఏకాహికం ద్వ్యాహికం చ చాతుర్ధికమహాజ్వరం |
అథ యో వ్యాధయశ్చైవ రోగా రోగాధిదేవతాః || 183 ||

శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే నృసింహస్మరణాకులాః |
రాజానో దాసతాం యాంతి శత్రవో యాంతి మిత్రతాం || 184 ||

జలాని స్థలతాం యాంతి వహ్నయో యాంతి శీతతాం |
విషాన్యమృతతాం యాంతి నృసింహస్మరణాత్సురాః || 185 ||

రాజ్యకామో లభేద్రాజ్యం ధనకామో లభేద్ధనం |
విద్యాకామో లభేద్విద్యాం బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || 186 ||

వ్యాలవ్యాఘ్రభయం నాస్తి చోరసర్పాదికం తథా |
అనుకూలా భవేద్భార్యా లోకైశ్చ ప్రతిపూజ్యతే || 187 ||

సుపుత్రాం ధనధాన్యం చ పశూంశ్చ వివిధానపి |
ఏతత్సర్వమవాప్నోతి నృసింహస్య ప్రసాదతః || 188 ||

జలసంతరణే చైవ పర్వతారోహణే తథా |
వనేఽపి విచిరన్మర్త్యో వ్యాఘ్రాది విషమే పథి || 189 ||

బిలప్రవేశే పాతాలే నారసింహమనుస్మరేత్ |
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ భ్రూణహా గురుతల్పకః || 190 ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః కృతఘ్న స్త్రీవిఘాతకః |
వేదానాం దూషకశ్చాపి మాతాపితృ వినిందకః || 191 ||

అసత్యస్తు సదా యజ్ఞనిందకో లోకనిందకః |
స్మృత్వా సకృన్నృసింహం తు ముచ్యతే సర్వకిల్బషైః || 192 ||

బహునాత్ర కిముక్తేన స్మృత్వా తం శుద్ధమానసః |
యత్ర యత్ర చరేన్మర్త్యః నృసింహస్తత్ర గచ్ఛతి || 193 ||

గచ్ఛన్ తిష్ఠన్ శ్వపన్మర్త్యః జాగ్రచ్ఛాపి ప్రసన్నపి |
నృసింహేతి నృసింహేతి నృసింహేతి సదా స్మరన్ || 194 ||

పుమాన్నలిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి |
నారీ సుభగతావేతి సౌభాగ్యం చ సురూపతాం || 195 ||

భర్తుః ప్రియత్వం లభతే న వైధవ్యం చ విందతి |
న సపత్నీం చ జన్మాంతే సమ్యక్ జ్ఞానీ ద్విజో భవేత్ || 196 ||

భూమిప్రదక్షిణాన్మర్త్యో యత్ఫలం లభతే చిరాత్ |
తత్ఫలం లభతే నారసింహమూర్తిప్రదక్షిణాత్ || 197 ||

మార్కండేయ ఉవాచ –
ఇత్యుక్త్వా దేవదేవేశో లక్ష్మీమాలింగ్య లీలయా |
ప్రహ్లాదస్యాభిషేకస్తు బ్రహ్మణే చోపదిష్టవాన్ || 198 ||

శ్రీశైలస్య ప్రదేశే తు లోకానాం హితకామ్యయా |
స్వరూపం స్థాపయామాస ప్రకృతిస్థోఽభవత్తదా || 199 ||

బ్రహ్మాపి దైత్యరాజానం ప్రహ్లాదమభిషిచ్య చ |
దైవతైః సహ సుప్రీతో హ్యాత్మలోకం యయౌ స్వయం || 200 ||

హిరణ్యకశిపోర్భీత్యా ప్రపలాయ శచీపతిః |
స్వర్గరాజ్యపరిభ్రష్టో యుగానామేకసప్తతిః || 201 ||

నృసింహేన హతే దైత్యే తథా స్వర్గమవాప సః |
దిక్పాలకాశ్చ సంప్రాప్తస్త్వం స్వస్థానమనుత్తమం || 202 ||

ధర్మే మతిః సమస్తానాం జనానామభవత్తదా |
ఏతన్నామసహస్రస్తు బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా || 203 ||

పుత్రానధ్యాపయామాస సనకాదీన్మహామునీన్ |
ఊచుస్తే తద్గతః సర్వే లోకానాం హితకామ్యయా || 204 ||

దేవతా ఋషయః సిద్ధా యక్షవిద్యాధరోరగాః |
గంధర్వాశ్చ మనుష్యాశ్చ ఇహాముత్రఫలైషిణః || 205 ||

అస్య స్తోత్రస్య పాఠనాత్విశుద్ధ మనసోభవన్ |
సనత్కుమారాత్సంప్రాప్తౌ భరద్వాజో మునిస్తదా || 206 ||

తస్మాదాంగీరసః ప్రాప్తస్తస్మాత్ప్రాప్తో మహామతిః |
జగ్రాహ భార్గవస్తస్మాదగ్నిమిత్రాయ సోఽబ్రవీత్ || 207 ||

జైగీషవ్యాయ సప్రాహ ఋతుకర్ణాయ సంయమీ |
విష్ణుమిత్రాయ సప్రాహ సోఽబ్రవీచ్ఛ్యవనాయ చ || 208 ||

తస్మాదవాప శాండిల్యో గర్గాయ ప్రాహ వై మునిః |
కృతుంజయాయ స ప్రాహ సోఽపి బోధాయనాయ చ || 209 ||

క్రమాత్స విష్ణవే ప్రాహ స ప్రాహోద్ధామకుక్షయే |
సింహ తేజాస్తు తస్మాచ్చ శివప్రియాయనై దదౌ || 212 ||

ఉపదిష్టోస్మ్యహం తస్మాదిదం నామసహస్రకం |
తత్ప్రసాదాదమృత్యుర్మే యస్మాత్కస్మాద్భయం న చ || 213 ||

మయా చ కథితం నారసింహస్తోత్రమిదం తవ |
త్వం హి నిత్యం శుచిర్భూత్వా తమారాధయ శాశ్వతం || 214 ||

సర్వభూతాశ్రయం దేవం నృసింహం భక్తవత్సలం |
పూజయిత్వా స్తవం జప్త్వా హుత్వా నిశ్చలమానసః || 215 ||

ప్రాప్యసే మహతీం సిద్ధిం సర్వాంకామాన్నరోత్తమ |
అయమేవ పరోధర్మస్త్విదమేవ పరం తపః || 216 ||

ఇదమేవ పరం జ్ఞానమిదమేవ మహద్వ్రతం |
అయమేవ సదాచారో హ్యయమేవ మహామఖః || 217 ||

ఇదమేవ త్రయో వేదాః శాస్త్రాణ్యాగమాని చ |
నృసింహమంత్రాదన్యత్ర వైదికస్తు న విద్యతే || 218 ||

యదిహాస్తి తదన్యత్ర యన్నేహాస్తి న తత్క్వచిత్ |
కథితం నారసింహస్య చరితం పాపనాశనం || 219 ||

సర్వమంత్రమయం తాపత్రయోపశమనం పరం |
సర్వార్థసాధనం దివ్యం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి || 220 ||

ఓం నమ ఇతి శ్రీనృసింహపురాణే స్తోత్రరత్నాకరే శ్రీనరసింహప్రాదుర్భావే ఆపదుద్ధార ఘోర వీర లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమంత్రరాజః సర్వార్థసాధనం నామ ద్విశతతమోధ్యాయః సమాప్తః ||