వకారాది శ్రీ వరాహ అష్టోత్తర శతనామావళి

Vakaaraadi Varaha Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం వరాహాయ నమః
 2. ఓం వరదాయ నమః
 3. ఓం వంద్యాయ నమః
 4. ఓం వరేణ్యాయ నమః
 5. ఓం వసుదేవజాయ నమః
 6. ఓం వషట్కారాయ నమః
 7. ఓం వసునిధయే నమః
 8. ఓం వసుధోద్ధరణాయ నమః
 9. ఓం వసవే నమః
 10. ఓం వసుదేవాయ నమః
 11. ఓం వసుమతీదంష్ట్రాయ నమః
 12. ఓం వసుమతీప్రియాయ నమః
 13. ఓం వనధిస్తోమరోమాంధవే నమః
 14. ఓం వజ్రరోమ్ణే నమః
 15. ఓం వదావదాయ నమః
 16. ఓం వలక్షాంగాయ నమః
 17. ఓం వశ్యవిశ్వాయ నమః
 18. ఓం వసుధాధరసన్నిభాయ నమః
 19. ఓం వనజోదరదుర్వారవిషాదధ్వంసనోదయాయ నమః
 20. ఓం వల్గత్సటాజాతవాతధూతజీమూతసంహతయే నమః
 21. ఓం వజ్రదంష్ట్రాగ్రవిచ్ఛిన్నహిరణ్యాక్షధరాధరాయ నమః
 22. ఓం వశిష్టాద్యర్షినికరస్తూయమానాయ నమః
 23. ఓం వనాయనాయ నమః
 24. ఓం వనజాసనరుద్రేంద్రప్రసాదిత మహాశయాయ నమః
 25. ఓం వరదానవినిర్ధూతబ్రహ్మబ్రాహ్మణసంశయాయ నమః
 26. ఓం వల్లభాయ నమః
 27. ఓం వసుధాహారిరక్షోబలనిషూదనాయ నమః
 28. ఓం వజ్రసారఖురాఘాతదలితాబ్ధిరసాహిపాయ నమః
 29. ఓం వలద్వాలోత్కటాటోపధ్వస్తబ్రహ్మాండకర్పరాయ నమః
 30. ఓం వదనాంతర్గతాయాతబ్రహ్మాండశ్వాసపద్ధతయే నమః
 31. ఓం వర్చస్వినే నమః
 32. ఓం వరదంష్ట్రాగ్రసమున్మీలితదిక్తటాయ నమః
 33. ఓం వనజాసననాసాంతర్హంసవాహావరోహితాయ నమః
 34. ఓం వనజాసనదృక్పద్మవికాసాద్భుతభాస్కరాయ నమః
 35. ఓం వసుధాభ్రమరారూఢదంష్ట్రాపద్మాగ్రకేసరాయ నమః
 36. ఓం వసుధాధూమమషికా రమ్యదంష్ట్రాప్రదీపకాయ నమః
 37. ఓం వసుధాసహస్రపత్రమృణాలాయిత దంష్ట్రికాయ నమః
 38. ఓం వసుధేందీవరాక్రాంతదంష్ట్రాచంద్రకలాంచితాయ నమః
 39. ఓం వసుధాభాజనాలంబదంష్ట్రారజతయష్టికాయ నమః
 40. ఓం వసుధాభూధరావేధి దంష్ట్రాసూచీకృతాద్భుతాయ నమః
 41. ఓం వసుధాసాగరాహార్యలోకలోకపధృద్రదాయ నమః
 42. ఓం వసుధావసుధాహారిరక్షోధృచ్ఛృంగయుగ్మకాయ నమః
 43. ఓం వసుధాధస్సమాలంబినాలస్తంభ ప్రకంపనాయ నమః
 44. ఓం వసుధాచ్ఛత్రరజతదండచ్ఛృంగమనోహరాయ నమః
 45. ఓం వతంసీకృతమందారాయ నమః
 46. ఓం వలక్షీకృతభూతలాయ నమః
 47. ఓం వరదీకృతవృత్తాంతాయ నమః
 48. ఓం వసుధీకృతసాగరాయ నమః
 49. ఓం వశ్యమాయాయ నమః
 50. ఓం వరగుణక్రియాధారాయ నమః
 51. ఓం వరాభిథాయ నమః
 52. ఓం వరుణాలయవాస్తవ్యజంతువిద్రావిఘుర్ఘురాయ నమః
 53. ఓం వరుణాలయవిచ్ఛేత్రే నమః
 54. ఓం వరుణాదిదురాసదాయ నమః
 55. ఓం వనజాసనసంతానావనజాత మహాకృపాయ నమః
 56. ఓం వత్సలాయ నమః
 57. ఓం వహ్నివదనాయ నమః
 58. ఓం వరాహవమయాయ నమః
 59. ఓం వసవే నమః
 60. ఓం వనమాలినే నమః
 61. ఓం వందివేదాయ నమః
 62. ఓం వయస్థాయ నమః
 63. ఓం వనజోదరాయ నమః
 64. ఓం వేదత్వచే నమః
 65. ఓం వేదవిదే నమః
 66. ఓం వేదినే నమః
 67. ఓం వేదవాదినే నమః
 68. ఓం వేదవేదాంగతత్త్వజ్ఞాయ నమః
 69. ఓం వేదమూర్తయే నమః
 70. ఓం వేదవిద్వేద్య విభవాయ నమః
 71. ఓం వేదేశాయ నమః
 72. ఓం వేదరక్షణాయ నమః
 73. ఓం వేదాంతసింధుసంచారిణే నమః
 74. ఓం వేదదూరాయ నమః
 75. ఓం వేదాంతసింధుమధ్యస్థాచలోద్ధర్త్రే నమః
 76. ఓం వితానకృతే నమః
 77. ఓం వితానేశాయ నమః
 78. ఓం వితానాంగాయ నమః
 79. ఓం వితానఫలదాయ నమః
 80. ఓం విభవే నమః
 81. ఓం వితానభావనాయ నమః
 82. ఓం విశ్వభావనాయ నమః
 83. ఓం విశ్వరూపధృతే నమః
 84. ఓం విశ్వదంష్ట్రాయ నమః
 85. ఓం విశ్వగర్భాయ నమః
 86. ఓం విశ్వగాయ నమః
 87. ఓం విశ్వసమ్మతాయ నమః
 88. ఓం వేదారణ్యచరాయ నమః
 89. ఓం వామదేవాదిమృగసంవృతాయ నమః
 90. ఓం విశ్వాతిక్రాంతమహిమ్నే నమః
 91. ఓం వన్యభూపతయే నమః
 92. ఓం వైకుంఠకోలాయ నమః
 93. ఓం వికుంఠలీలాయ నమః
 94. ఓం విలయసింధుగాయ నమః
 95. ఓం వప్తఃకబలితాజాండాయ నమః
 96. ఓం వేగవతే నమః
 97. ఓం విశ్వపావనాయ నమః
 98. ఓం విపశ్చిదాశయారణ్యపుణ్యస్ఫూర్తయే నమః
 99. ఓం విశృంఖలాయ నమః
 100. ఓం విశ్వద్రోహిక్షయకరాయ నమః
 101. ఓం విశ్వాధికమహాబలాయ నమః
 102. ఓం వీర్యసింధవే నమః
 103. ఓం వివద్బంధవే నమః
 104. ఓం వియత్సింధుతరంగితాయ నమః
 105. ఓం వ్యాదత్తవిద్వేషిసత్త్వముస్తాయ నమః
 106. ఓం విశ్వగుణాంబుధయే నమః
 107. ఓం విశ్వమంగలకాంతారకృత లీలావిహారాయ నమః
 108. ఓం విశ్వమంగలదోత్తుంగకరుణాపాంగాయ నమః

|| ఇతి వకారాది శ్రీ వరాహ అష్టోత్తర శతనామావళి సమాప్తం ||