రకారాది శ్రీ రామ అష్టోత్తర శతనామావళి

Rakaaraadi Sri Rama Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం రామాయ నమః
 2. ఓం రాజీవపత్రాక్షాయ నమః
 3. ఓం రాకాచంద్రనిభాననాయ నమః
 4. ఓం రాత్రించరార్దితక్షోణి పరితాపవినాశనాయ నమః
 5. ఓం రాజీవనాభాయ నమః
 6. ఓం రాజేంద్రాయ నమః
 7. ఓం రాజీవాసనసంస్తుతాయ నమః
 8. ఓం రాజరాజాదిదిక్పాలమౌలి మాణిక్యదీపితాయ నమః
 9. ఓం రాఘవాన్వయపాథోధిచంద్రాయ నమః
 10. ఓం రాకేందుసద్యశసే నమః
 11. ఓం రామచంద్రాయ నమః
 12. ఓం రాఘవేంద్రాయ నమః
 13. ఓం రాజీవరుచిరాననాయ నమః
 14. ఓం రాజానుజామందిరోరసే నమః
 15. ఓం రాజీవవిలసత్పదాయ నమః
 16. ఓం రాజీవహస్తాయ నమః
 17. ఓం రాజీవప్రియవంశకృతోదయాయ నమః
 18. ఓం రాత్రినవ్యాంబుభృన్మూర్తయే నమః
 19. ఓం రాజాంశురుచిరస్మితాయ నమః
 20. ఓం రాజీవకరాయ నమః
 21. ఓం రాజీవధారిణే నమః
 22. ఓం రాజీవజాప్రియాయ నమః
 23. ఓం రాఘవోత్సంగవిద్యోతాయ నమః
 24. ఓం రాకేంద్వయుతభాస్వరాయ నమః
 25. ఓం రాజిలేఖానభాంకురాయ నమః
 26. ఓం రాజీవప్రియభూషణాయ నమః
 27. ఓం రాజరాజన్మణీభూషణాయ నమః
 28. ఓం రారాజద్భ్రమరాలకాయ నమః
 29. ఓం రాజలేఖాభసీమంతాయ నమః
 30. ఓం రాజన్మృగమదాంకనాయ నమః
 31. ఓం రాజహీరలసచ్ఛ్రోత్రాయ నమః
 32. ఓం రాజీవకరగామృతాయ నమః
 33. ఓం రత్నకాంచీధరాయ నమః
 34. ఓం రమ్యాయ నమః
 35. ఓం రత్నకాంచనకంకణాయ నమః
 36. ఓం రణత్కాంచనమంజీరాయ నమః
 37. ఓం రంజితాఖిలభూతలాయ నమః
 38. ఓం రారాజత్కుందరదనాయ నమః
 39. ఓం రమ్యకంఠాయ నమః
 40. ఓం రతవ్రజాయ నమః
 41. ఓం రంజితాద్భుతగాధేయాయ నమః
 42. ఓం రాత్రించరసతీహరాయ నమః
 43. ఓం రాత్రించరభయత్త్రాతగాధేయ సవనోత్తమాయ నమః
 44. ఓం రారాజచ్చరణాంభోజరజఃపూరమునిప్రియాయ నమః
 45. ఓం రాజరాజసుహృచ్చాపభేదనాయ నమః
 46. ఓం రాజపూజితాయ నమః
 47. ఓం రమారామాకరాంభోజ మాలోన్మీలితకంఠమాయ నమః
 48. ఓం రమాకరాబ్జమారందబిందుముక్తాఫలావృతాయ నమః
 49. ఓం రత్నకంకణనిధ్వానమిషల్లక్ష్మీస్తుతిశ్రుతయే నమః
 50. ఓం రమావామదృగంతాలి వ్యాప్తదుర్లక్ష్యవిగ్రహాయ నమః
 51. ఓం రామతేజస్సమాహర్త్రే నమః
 52. ఓం రామసోపానభంజనాయ నమః
 53. ఓం రాఘవాజ్ఞాకృతారణ్యవాసాయ నమః
 54. ఓం రామానుజార్చితాయ నమః
 55. ఓం రక్తకంజాతచరణాయ నమః
 56. ఓం రమ్యవల్కలవేష్టితాయ నమః
 57. ఓం రాత్ర్యంబుదజటాభారాయ నమః
 58. ఓం రమ్యాంగశ్రీవిభూషణాయ నమః
 59. ఓం రణచ్చాపగుణాయ నమః
 60. ఓం రక్తమునిత్రాణపరాయణాయ నమః
 61. ఓం రాత్రించరగణప్రాణహర్త్రే నమః
 62. ఓం రమ్యఫలాదనాయ నమః
 63. ఓం రాత్రించరేంద్రభగినీకర్ణనాసోష్ట్రభేదనాయ నమః
 64. ఓం రాతమాయామృగప్రాణాయ నమః
 65. ఓం రావణాహృతసత్ప్రియాయ నమః
 66. ఓం రాజీవబంధుపుత్రాప్తాయ నమః
 67. ఓం రాజదేవసుతార్ధనాయ నమః
 68. ఓం రక్తశ్రీహనుమద్వాహాయ నమః
 69. ఓం రత్నాకరనిబంధనాయ నమః
 70. ఓం రుద్ధరాత్రించరావాసాయ నమః
 71. ఓం రావణాదివిమర్దనాయ నమః
 72. ఓం రామాసమాలింగితాంకాయ నమః
 73. ఓం రావణానుజపూజితాయ నమః
 74. ఓం రత్నసింహాసనాసీనాయ నమః
 75. ఓం రాజ్యపట్టాభిషేచనాయ నమః
 76. ఓం రాజనక్షత్రవలయవృతరాకేందుసుందరాయ నమః
 77. ఓం రాకేందుకుండలచ్చత్రాయ నమః
 78. ఓం రాజాంశూత్కరచామరాయ నమః
 79. ఓం రాజర్షిగణసంవీతాయ నమః
 80. ఓం రంజితప్లవగాధిపాయ నమః
 81. ఓం రమాదృఙ్మాలికాలీలా నీరాజిత పదాంబుజాయ నమః
 82. ఓం రామతత్త్వప్రవచనాయ నమః
 83. ఓం రాజరాజసఖోదయాయ నమః
 84. ఓం రాజబింబాననాగాననర్తనామోదితాంతరాయ నమః
 85. ఓం రాజ్యలక్ష్మీపరీరంభసంభృతాద్భుతకంటకాయ నమః
 86. ఓం రామాయణకథామాలానాయకాయ నమః
 87. ఓం రాష్ట్రశోభనాయ నమః
 88. ఓం రాజమాలామౌలిమాలామకరందప్లుతాంఘ్రికాయ నమః
 89. ఓం రాజతాద్రిమహాధీరాయ నమః
 90. ఓం రాద్ధదేవగురుద్విజాయ నమః
 91. ఓం రాద్ధభక్తాశయారామాయ నమః
 92. ఓం రమితాఖిలదైవతాయ నమః
 93. ఓం రాగిణే నమః
 94. ఓం రాగవిహీనాత్మభక్తప్రాప్యాయ నమః
 95. ఓం రసాత్మకాయ నమః
 96. ఓం రసప్రదాయ నమః
 97. ఓం రసాస్వాదాయ నమః
 98. ఓం రసాధీశాయ నమః
 99. ఓం రసాతిగాయ నమః
 100. ఓం రసనాపావనాభిఖ్యాయ నమః
 101. ఓం రామనామామృతోదధయే నమః
 102. ఓం రాజరాజీవమిత్రాక్షాయ నమః
 103. ఓం రాజీవభవకారణాయ నమః
 104. ఓం రామభద్రాయ నమః
 105. ఓం రాజమానాయ నమః
 106. ఓం రాజీవప్రియబింబగాయ నమః
 107. ఓం రమారామాభుజలతా కంఠాలింగనమంగలాయ నమః
 108. ఓం రామసూరిహృదంభోధివృత్తివీచీవిహారవతే నమః

|| ఇతి రకారాది శ్రీ రామ అష్టోత్తర శతనామావళి సమాప్తం ||