శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళిః

Lalitha Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం శివాయై నమః
 2. ఓం భవాన్యై నమః
 3. ఓం కళ్యాణ్యై నమః
 4. ఓం గౌర్యై నమః
 5. ఓం శ్రీకాళ్యై నమః
 6. ఓం శివ ప్రియాయై నమః
 7. ఓం కాత్యాయన్యై నమః
 8. ఓం మహాదేవ్యై నమః
 9. ఓం దుర్గాయై నమః
 10. ఓం ఆర్యాయై నమః
 11. ఓం చండికాయై నమః
 12. ఓం భవాయై నమః
 13. ఓం చంద్రచూడాయై నమః
 14. ఓం చంద్రముఖ్యై నమః
 15. ఓం చంద్రమండలవాసిన్యై నమః
 16. ఓం చంద్రహాసకరాయై నమః
 17. ఓం చంద్రహాసిన్యై నమః
 18. ఓం చంద్రకోటిభాసాయై నమః
 19. ఓం చిద్రూపాయై నమః
 20. ఓం చిత్కళాయై నమః
 21. ఓం నిత్యాయై నమః
 22. ఓం నిర్మలాయై నమః
 23. ఓం నిష్కళాయై నమః
 24. ఓం కళాయై నమః
 25. ఓం భవ్యాయై నమః
 26. ఓం భవప్రియాయై నమః
 27. ఓం భవ్యరూపిణ్యై నమః
 28. ఓం కలభాషిణ్యై నమః
 29. ఓం కవిప్రియాయై నమః
 30. ఓం కామకళాయై నమః
 31. ఓం కామదాయిన్యై నమః
 32. ఓం కామరూపిణ్యై నమః
 33. ఓం కారుణ్యసాగరాయై నమః
 34. ఓం కాళ్యై నమః
 35. ఓం సంసారార్ణవతారికాయై నమః
 36. ఓం దూర్వాభాయై నమః
 37. ఓం దుష్టభయదాయై నమః
 38. ఓం దుర్జయాయై నమః
 39. ఓం దురితాపహారిణ్యై నమః
 40. ఓం లలితాయై నమః
 41. ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః
 42. ఓం సిద్ధాయై నమః
 43. ఓం సిద్ధేశ్యై నమః
 44. ఓం సిద్ధిదాయిన్యై నమః
 45. ఓం శరదాత్ర్యై నమః
 46. ఓం శాంత్యై నమః
 47. ఓం అవ్యక్తాయై నమః
 48. ఓం శంఖకుండల  మండితాయై నమః
 49. ఓం శారదాయై నమః
 50. ఓం శాంకర్యై నమః
 51. ఓం సాధ్వ్యై నమః
 52. ఓం శ్యామలాయై నమః
 53. ఓం కోమలాకృత్యై నమః
 54. ఓం పుష్పిణ్యై నమః
 55. ఓం పుష్పబాణాయై నమః
 56. ఓం అంబాయై నమః
 57. ఓం కమలాయై నమః
 58. ఓం కమలాసనాయై నమః
 59. ఓం పంచబాణస్తుతాయై నమః
 60. ఓం పంచవర్ణరూపాయై నమః
 61. ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః
 62. ఓం పంచమ్యై నమః
 63. ఓం పరమాయై నమః
 64. ఓం లక్ష్మై నమః
 65. ఓం పావన్యై నమః
 66. ఓం పాపహారిణ్యై నమః
 67. ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః
 68. ఓం వృషభారూఢాయై నమః
 69. ఓం సర్వలోకైకశంకర్యై నమః
 70. ఓం సర్వస్వతంత్రాయై నమః
 71. ఓం సర్వేశ్యై నమః
 72. ఓం సర్వమంగళకారిణ్యై నమః
 73. ఓం నిరవద్యాయై నమః
 74. ఓం నీరదాభాయై నమః
 75. ఓం నిర్మలాయై నమః
 76. ఓం నిశ్చయాత్మికాయై నమః
 77. ఓం నిర్మదాయై నమః
 78. ఓం నియతాచారాయై నమః
 79. ఓం నిష్కామాయై నమః
 80. ఓం నిగమాలయాయై నమః
 81. ఓం అనాదిబోధాయై నమః
 82. ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః
 83. ఓం కౌమార్యై నమః
 84. ఓం గురురూపిణ్యై నమః
 85. ఓం వైష్ణవ్యై నమః
 86. ఓం సమయాచారాయై నమః
 87. ఓం కౌళిన్యై నమః
 88. ఓం కులదేవతాయై నమః
 89. ఓం సామగానప్రియాయై నమః
 90. ఓం సర్వవేదరూపాయై నమః
 91. ఓం సరస్వత్యై నమః
 92. ఓం అంతర్యాగ ప్రియానందాయై నమః
 93. ఓం బహిర్యాగ వరార్చితాయై నమః
 94. ఓం వీణాగాన రసానందాయై నమః
 95. ఓం అర్ధాన్మీలితలోచనాయై నమః
 96. ఓం దివ్యచందననాగ్ధాంగ్యై నమః
 97. ఓం సర్వసామ్రాజ్య రూపిణ్యై నమః
 98. ఓం తరంగీ కృతాపాంగ వీక్షారక్షిత సజ్జనాయై నమః
 99. ఓం సుధాపానసముద్వేల హేలా మోహిత ధూర్జట్యై నమః
 100. ఓం మతంగముని సంపూజ్యాయై నమః
 101. ఓం మతంగకుల భూషణాయై నమః
 102. ఓం మకుటాంగద మంజీర మేఖలాదామ భూషితాయై నమః
 103. ఓం ఊర్మికాకింకిణీరత్న కంకణాది పరిష్కృతాయై నమః
 104. ఓం మల్లికా మాలతీ కుంద మందారాంచిత మస్తకాయై నమః
 105. ఓం తాంబూల కబళోదంచత్క పోలతల శోభిన్యై నమః
 106. ఓం త్రిమూర్తి రూపాయై నమః
 107. ఓం త్రైలోక్య సుమోహన తను ప్రభాయై నమః
 108. ఓం శ్రీ మచ్ఛక్రాధి నగరీ సామ్రాజ్య శ్రీ స్వరూపిణ్యై నమః

|| ఇతి శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి సమాప్తం  ||