Advertisment

శ్రీ నృసింహ కవచం

Sri Nrusimha Kavacham

శ్రీ నృసింహ కవచం

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా |
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || 1 ||

సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం |
ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || 2 ||

వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభం |
లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || ౩ ||

చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితం |
(స)ఉరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ || 4 ||

తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనం |
ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః || 5 ||

విరాజితపదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః |
గరుత్మతా సవినయం స్తూయమానం ముదాన్వితమ్ || 6 ||

స్వహృత్కమలసంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ |
నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షాత్మసంభవః || 7 ||

సర్వగోఽపి స్తంభవాసః ఫాలం మే రక్షతు ధ్వనిం |
నృసింహో మే దృశౌ పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 8 ||

స్మృతిం మే పాతు నృహరిర్మునివర్యస్తుతిప్రియః |
నాసాం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీముఖప్రియః || 8 ||

సర్వవిద్యాధిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ |
వక్త్రం పాత్విందువదనః సదా ప్రహ్లాదవందితః || 10 ||

నృసింహః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ భూభరణాంతకృత్ |
దివ్యాస్త్రశోభితభుజో నృసింహః పాతు మే భుజౌ || 11 ||

కరౌ మే దేవవరదో నృసింహః పాతు సర్వతః |
హృదయం యోగిసాధ్యశ్చ నివాసం పాతు మే హరిః || 12 ||

మధ్యం పాతు హిరణ్యాక్షవక్షఃకుక్షివిదారణః |
నాభిం మే పాతు నృహరిః స్వనాభి బ్రహ్మసంస్తుతః || 13 ||

బ్రహ్మాండకోటయః కట్యాం యస్యాసౌ పాతు మే కటిం |
గుహ్యం మే పాతు గుహ్యానాం మంత్రాణాం గుహ్యరూపధృక్ || 14 ||

ఊరూ మనోభవః పాతు జానునీ నరరూపధృక్ |
జంఘే పాతు ధరాభారహర్తా యోఽసౌ నృకేసరీ || 15 ||

సురరాజ్యప్రదః పాతు పాదౌ మే నృహరీశ్వరః |
సహస్రశీర్షా పురుషః పాతు మే సర్వశస్తనుమ్ || 16 ||

మహోగ్రః పూర్వతః పాతు మహావీరాగ్రజోఽగ్నితః |
మహావిష్ణుర్దక్షిణే తు మహాజ్వాలస్తు నైరృతౌ || 17 ||

పశ్చిమే పాతు సర్వేశో దిశి మే సర్వతోముఖః |
నృసింహః పాతు వాయవ్యాం సౌమ్యాం భూషణవిగ్రహః || 18 ||

ఈశాన్యాం పాతు భద్రో మే సర్వమంగళదాయకః |
సంసారభయదః పాతు మృత్యోర్మృత్యుర్నృకేసరీ || 19 ||

ఇదం నృసింహకవచం ప్రహ్లాదముఖమండితం |
భక్తిమాన్యః పఠేన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || 20 ||

పుత్రవాన్ ధనవాన్ లోకే దీర్ఘాయురుపజాయతే |
యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోత్యసంశయమ్ || 21 ||

సర్వత్ర జయమాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
భూమ్యన్తరిక్షదివ్యానాం గ్రహాణాం వినివారణమ్ || 22 ||

వృశ్చికోరగసంభూతవిషాపహరణం పరం |
బ్రహ్మరాక్షసయక్షాణాం దూరోత్సారణకారణమ్ || 23 ||

భూర్జే వా తాళపత్రే వా కవచం లిఖితం శుభం |
కరమూలే ధృతం యేన సిధ్యేయుః కర్మసిద్ధయః || 24 ||

దేవాసురమనుష్యేషు స్వం స్వమేవ జయం లభేత్ |
ఏకసంధ్యం త్రిసంధ్యం వా యః పఠేన్నియతో నరః || 25 ||

సర్వమంగళమాంగళ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ విన్దతి |
ద్వాత్రింశతిసహస్రాణి పఠేచ్ఛుద్ధాత్మనాం నృణామ్ || 26 ||

కవచస్యాస్య మంత్రస్య మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే |
అనేన మంత్రరాజేన కృత్వా భస్మాభిమన్త్రణమ్ || 27 ||

తిలకం విన్యసేద్యస్తు తస్య గ్రహభయం హరేత్ |
త్రివారం జపమానస్తు దత్తం వార్యభిమన్త్ర్య చ || 28 ||

ప్రాశయేద్యో నరో మంత్రం నృసింహధ్యానమాచరేత్ |
తస్య రోగాః ప్రణశ్యంతి యే చ స్యుః కుక్షిసంభవాః || 29 ||

కిమత్ర బహునోక్తేన నృసింహసదృశో భవేత్ |
మనసా చింతితం యత్తు స తచ్చాప్నోత్యసంశయమ్ || 30 ||

గర్జన్తం గర్జయన్తం నిజభుజపటలం స్ఫోటయన్తం హఠన్తం
రూప్యన్తం తాపయన్తం దివి భువి దితిజం క్షేపయన్తం క్షిపన్తమ్ |
క్రన్దన్తం రోషయన్తం దిశి దిశి సతతం సంహరన్తం భరన్తం
వీక్షన్తం ఘూర్ణయన్తం శరనికరశతైర్దివ్యసింహం నమామి ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే ప్రహ్లాదోక్తం నృసింహ కవచం సంపూర్ణం