Advertisment

శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం 

Sri Anjaneya Dvadashanama Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం 

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః |
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః ||

ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః |
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా ||

ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః |
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః |
తస్యమృత్యు భయంనాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ||