అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం 

Ashtadasha Shaktipitha Stotram

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం 

లంకాయాం శాంకరీ దేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |
ప్రద్యుమ్నే శృంఖలాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే ||

అలంపురే జోగులాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |
కోల్హాపురే మహాలక్ష్మీ మాహూర్యే ఏకవీరికా ||

ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలీ పీఠిక్యాం పురుహూతికా |
ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటకే ||

హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ |
జ్వాలాయాం వైష్ణవీ దేవీ గయా మాంగల్యగౌరికా ||

వారణస్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేషు సరస్వతీ |
అష్టాదశ సుపీఠాని యోగినామపి దుర్లభం ||

సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువినాశనం |
సర్వరోగహరం దివ్యం సర్వసంపత్కరం శుభం ||

ఇతి అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తుతిః