Advertisment

శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram

వ్యాస ఉవాచ |
కథం నామ్నాం సహస్రం స్వం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివాయ తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ |
దేవదేవః పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 ||

మనసా స వినిర్ధార్య తతస్తద్విఘ్నకారణం |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 ||

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరాజితః |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయం || 4 ||

సర్వవిఘ్నైకహరణం సర్వకామఫలప్రదం |
తతస్తస్మై స్వకం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || 5 ||

అస్య శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామమాలామంత్రస్య మహాగణపతి ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా గం బీజం హుం శక్తిః స్వాహా కీలకం శ్రీమహాగణపతి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం |
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణం |
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

స్తోత్రం |
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంష్ట్రో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || 1 ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || 2 ||

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః || 3 ||

నందనోఽలంపటోఽభీరుర్మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో ధీరశూరో వరప్రదః || 4 ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః || 5 ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || 6 ||

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాలకః సమ్మితోఽమితః || 7 ||

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాంపతిరవ్యయః || 8 || [భువనేశానో]

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్ఘృణిః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మణస్పతిః || 9 ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః || 10 ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపాలనః || 11 ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః || 12 ||

సద్యోజాతస్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || 13 ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండేందుకృతశేఖరః || 14 ||

చిత్రాంకశ్యామదశనో ఫాలచంద్రశ్చతుర్భుజః |
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || 15 ||

గణాధిరాజో విజయస్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || 16 ||

విపశ్చిద్వరదో నాదోన్నాదభిన్నబలాహకః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || 17 ||

ఇచ్ఛాశక్తిధరో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః || 18 ||

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || 19 ||

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్ఛ్రుతిః || 20 ||

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమఫాలః సత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ || 21 ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || 22 ||

కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః |
నదీనదభుజః సర్పాంగుళీకస్తారకానఖః || 23 ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః || 24 ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః || 25 ||

పాతాళజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః || 26 ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలివియత్కేలిసరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారీనివారితః || 27 ||

ప్రతాపీ కశ్యపసుతో గణపో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికః స్వోజాః ప్రథమః ప్రథమేశ్వరః || 28 ||

చింతామణిద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || 29 ||

తీవ్రాశిరోధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదాభూషితాసనః || 30 ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః || 31 ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాశ్రయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాశ్రయః || 32 ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృత్తపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || 33 ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || 34 ||

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || 35 ||

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ || 36 ||

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్ష్యోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరీయకః || 37 ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాల్యవిభూషణః |
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || 38 ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాల్యవిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || 39 ||

సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || 40 ||

సర్వమంగళమాంగళ్యః సర్వకారణకారణం |
సర్వదైకకరః శార్ఙ్గీ బీజాపూరీ గదాధరః || 41 ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమంజరీభృత్ స్వదంతభృత్ || 42 ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || 43 ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాలిసముద్గకః |
మాతులుంగధరశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || 44 ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || 45 ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || 46 ||

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || 47 ||

సమేధితసమృద్ధశ్రీరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
దత్తసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః || 48 ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృత్తదౌర్ముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవోపఘ్నసేవోన్నిద్రమదద్రవః || 49 ||

విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ || 50 ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండితః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || 51 ||

వసుంధరామదోన్నద్ధమహాశంఖనిధిప్రభుః |
నమద్వసుమతీమౌలిమహాపద్మనిధిప్రభుః || 52 ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖా పవననందనః || 53 ||

అగ్రప్రత్యగ్రనయనో దివ్యాస్త్రాణాంప్రయోగవిత్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణావరణప్రియః || 54 ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహః || 55 ||

అజితార్చితపాదాబ్జో నిత్యానిత్యావతంసితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీసౌందర్యమండితః || 56 ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగళసుమంగళః |
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితః || 57 ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీకామనః కామమాలినీకేళిలాలితః || 58 ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || 59 ||

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || 60 ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || 61 ||

ఉచ్ఛిష్టగణ ఉచ్ఛిష్టగణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యశైవో దిగంబరః || 62 ||

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః |
అనావిలోఽప్రతిరథో హ్యచ్యుతోఽమృతమక్షరం || 63 ||

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోఽమలః |
అమోఘసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽప్రమితాననః || 64 ||

అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠ ఆధార ఆధారాధేయవర్జితః || 65 ||

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః || 66 ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || 67 ||

ఇందీవరదలశ్యామః ఇందుమండలనిర్మలః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడాధామేందిరాప్రియః || 68 ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానసుత ఈతిహా || 69 ||

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుండేరకబలిప్రియః || 70 ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగః ఉదారత్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః || 71 ||

ఋగ్యజుఃసామసంభూతిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
ఋజుచిత్తైకసులభః ఋణత్రయవిమోచకః || 72 ||

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషాం |
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః || 73 ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థః ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః || 74 ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః |
ఐరమ్మదసమోన్మేషః ఐరావతనిభాననః || 75 ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధుర్య ఔన్నత్యనిస్వనః || 76 ||

అంకుశఃసురనాగానామంకుశఃసురవిద్విషాం |
అఃసమస్తవిసర్గాంతపదేషుపరికీర్తితః || 77 ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || 78 ||

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ || 79 ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గఖాతాంతస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || 80 ||

గుణాఢ్యో గహనో గస్థో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || 81 ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుహాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురోర్గురుః || 82 ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
చండశ్చండేశ్వరసుహృచ్చండీశశ్చండవిక్రమః || 83 ||

చరాచరపతిశ్చింతామణిచర్వణలాలసః |
ఛందశ్ఛందోవపుశ్ఛందోదుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః || 84 ||

జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః |
జపో జపపరో జప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః || 85 ||

ఝలజ్ఝలోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులః |
టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారిమణినూపురః || 86 ||

ఠద్వయీపల్లవాంతఃస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదః |
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః || 87 ||

ఢక్కానినాదముదితో ఢౌకో ఢుంఢివినాయకః |
తత్త్వానాం పరమం తత్త్వం తత్త్వం పదనిరూపితః || 88 ||

తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః |
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ || 89 ||

దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానవమోహనః |
దయావాన్ దివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః || 90 ||

దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః |
దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః || 91 ||

ధనధాన్యపతిర్ధన్యో ధనదో ధరణీధరః |
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః || 92 ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కళో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || 93 ||

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదం |
పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః || 94 ||

పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః |
పద్మప్రసన్ననయనః ప్రణతాఽజ్ఞానమోచనః || 95 ||

ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః |
ఫలహస్తః ఫణిపతిః ఫేత్కారః ఫాణితప్రియః || 96 ||

బాణార్చితాంఘ్రియుగళో బాలకేళికుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || 97 ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 98 ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || 99 ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తమనోరమః || 100 ||

మేఖలావాన్ మందగతిర్మతిమత్కమలేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || 101 ||

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః || 102 ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రక్షోరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || 103 ||

లక్ష్యం లక్షప్రదో లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లానప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || 104 ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || 105 ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
విశ్వబంధనవిష్కంభాధారో విశ్వేశ్వరప్రభుః || 106 ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శిఖరీశ్వరః || 107 ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజం || 108 ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదనః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్వ్యక్తిదాయకః || 109 ||

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వసంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || 110 ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యో హుతప్రియో హర్షో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || 111 ||

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాపరపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః || 112 ||

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || 113 ||

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః || 114 ||

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || 115 ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖభంజనకారాకః |
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరః క్షణః || 116 ||

ఘటీ ముహూర్తం ప్రహరో దివానక్తమహర్నిశం |
పక్షో మాసోఽయనం వర్షం యుగం కల్పో మహాలయః || 117 ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకం |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || 118 ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం చ యత్ || 119 ||

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్రః ఈశః శక్తిః సదాశివః || 120 ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సాధ్యా విద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || 121 ||

సముద్రాః సరితః శైలాః భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగః పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || 122 ||

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకం || 123 ||

వైఖానసం భాగవతం సాత్వతం పాంచరాత్రకం |
శైవం పాశుపతం కాలాముఖం భైరవశాసనం || 124 ||

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనం || 125 ||

బంధో మోక్షః సుఖం భోగోఽయోగః సత్యమణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుం ఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషడ్వౌషడ్వషణ్ణమః || 126 ||

జ్ఞానం విజ్ఞానమానందో బోధః సంవిచ్ఛమో యమః |
ఏక ఏకాక్షరాధారః ఏకాక్షరపరాయణః || 127 ||

ఏకాగ్రధీరేకవీరః ఏకానేకస్వరూపధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || 128 ||

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వాతీతో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః || 129 ||

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః |
చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్ముఖః || 130 ||

చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || 131 ||

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః |
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్యకృత్ || 132 ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవభావితః || 133 ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్ష్యప్రియః పంచబాణః పంచశివాత్మకః || 134 ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః || 135 ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్ఛక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || 136 ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మనిరతః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః || 137 ||

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణమండితః || 138 ||

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోతా సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || 139 ||

సప్తచ్ఛందోమోదమదః సప్తచ్ఛందోమఖప్రభుః |
అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణం || 140 ||

అష్టాంగయోగఫలభూరష్టపత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః || 141 ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ || 142 ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితా || 143 ||

నవద్వారపురాధారో నవాధారనికేతనః |
నవనారాయణస్తుత్యో నవదుర్గానిషేవితః || 144 ||

నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోధృతః || 145 ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || 146 ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశాదిభీరుద్రైఃస్తుత ఏకాదశాక్షరః || 147 ||

ద్వాదశోద్దండదోర్దండో ద్వాదశాంతనికేతనః |
త్రయోదశాభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతం || 148 ||

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్ప్రభుః || 149 ||

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః || 150 ||

షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకళాత్మకః |
కళాసప్తదశీ సప్తదశః సప్తదశాక్షరః || 151 ||

అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ |
అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిస్మృతః || 152 ||

అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః |
ఏకవింశఃపుమానేకవింశత్యంగుళిపల్లవః || 153 ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || 154 ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కళాతనుః || 155 ||

నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళః |
పంచాశదక్షరశ్రేణీ పంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || 156 ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీ త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః || 157 ||

చతుఃషష్ట్యర్ణనిర్ణేతా చతుఃషష్టికళానిధిః |
చతుఃషష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితః || 158 ||

అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనః |
చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః || 159 ||

శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః |
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః || 160 ||

సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణభూషణః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || 161 ||

సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః |
దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనః || 162 ||

అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రయంత్రితః |
లక్షాధీశప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః || 163 ||

చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశితః |
చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః || 164 ||

కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః |
శివాభవాధ్యుష్టకోటివినాయకధురంధరః || 165 ||

సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః |
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః || 166 ||

అనంతనామాఽనంతశ్రీరనంతాఽనంతసౌఖ్యదః |
ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితం || 167 ||

ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే వై యః పఠేత్ప్రత్యహం నరః |
కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖం || 168 ||

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః |
మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమతిరూపతా || 169 ||

సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా |
జగత్సంయమనం విశ్వసంవాదో వాదపాటవం || 170 ||

సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసం |
ఔన్నత్యం చ కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా || 171 ||

జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాతిశాయితా |
ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ || 172 ||

వశ్యం చతుర్విధం నృణాం జపాదస్య ప్రజాయతే |
రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః || 173 ||

జప్యతే యస్య వశ్యార్థం స దాసస్తస్య జాయతే |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనం || 174 ||

శాకినీడాకినీరక్షోయక్షోరగభయాపహం |
సామ్రాజ్యసుఖదం చైవ సమస్తరిపుమర్దనం || 175 ||

సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణం |
దుఃఖప్రశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనం || 176 ||

షట్కర్మాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానసాధనం |
పరకృత్యోపశమనం పరచక్రవిమర్దనం || 177 ||

సంగ్రామరంగే సర్వేషామిదమేకం జయావహం |
సర్వవంధ్యాత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణం || 178 ||

పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదం |
దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ || 179 ||

న తద్గృహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం పఠ్యతే స్తవః |
క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శోభగందరవిషూచికాః || 180 ||

గుల్మం ప్లీహానమశ్మానమతిసారం మహోదరం |
కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలశోకాదిసంభవం || 181 ||

శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకం |
వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరం || 182 ||

ఆగంతుం విషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికం |
ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగం దోషాదిసంభవం || 183 ||

సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపాత్ |
సకృత్పాఠేన సంసిద్ధిః స్త్రీశూద్రపతితైరపి || 184 ||

సహస్రనామమంత్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే |
మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదం || 185 ||

ఇచ్ఛితాన్సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ |
మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః || 186 ||

చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు |
కామరూపః కామగతిః కామతో విచరన్నిహ || 187 ||

భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టాన్ సహ బంధుభిః |
గణేశానుచరో భూత్వా మహాగణపతేః ప్రియః || 188 ||

నందీశ్వరాదిసానందీనందితః సకలైర్గణైః |
శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః || 189 ||

శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః |
జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే || 190 ||

నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః |
యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంస్థితః || 191 ||

నిరంతరోదితానందే పరమానందసంవిది |
విశ్వోత్తీర్ణే పరే పారే పునరావృత్తివర్జితే || 192 ||

లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతః |
యో నామభిర్హునేదేతైరర్చయేత్పూజయేన్నరః || 193 ||

రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతాం |
మంత్రాః సిద్ధ్యంతి సర్వేఽపి సులభాస్తస్యసిద్ధయః || 194 ||

మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతరం మమ |
నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని || 195 ||

దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ |
అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ జుహుయాద్భక్తిసంయుతః || 196 ||

తస్యేప్సితాని సర్వాణి సిద్ధ్యంత్యత్ర న సంశయః |
ఇదం ప్రజప్తం పఠితం పాఠితం శ్రావితం శ్రుతం || 197 ||

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభినందితం |
ఇహాముత్ర చ సర్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకం || 198 ||

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేనాయం ధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యుష్టకోటిభిః || 199 ||

పుస్తకే లిఖితం యత్ర గృహే స్తోత్రం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరం || 200 ||

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ
తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ |
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశ-
సహస్రనామ్నాం స్మరణేన సద్యః || 201 ||

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహం ప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
ప్రత్యూహం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || 202 ||

అకించనోఽపి మత్ప్రాప్తిచింతకో నియతాశనః |
జపేత్తు చతురో మాసాన్గణేశార్చనతత్పరః || 203 ||

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ || 204 ||

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తదానాః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భణితిరభినవా కాంతిరవ్యాధిభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదేతచ్చ సత్యం
నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తం || 205 ||

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతిర్లక్షప్రదః క్షిప్రప్రసాదనః || 206 ||

అమోఘసిద్ధిరమితో మంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః |
సుమంగళో బీజమాశాపూరకో వరదః శివః || 207 ||

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢివినాయకః |
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ || 208 ||

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః |
స్తుతో నామ్నాం సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || 209 ||

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగళాత్మనే |
నమో నమో విపులపదైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే || 210 ||

కింకిణీగణరణితస్తవచరణః
ప్రకటితగురుమతిచరితవిశేషః |
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతిదేవః || 211 ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే మహాగణపతిప్రోక్తం శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం |