శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తర శతనామావళి

Sri Raghavendra Swamy Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం స్వవాగ్దేవతా సరిద్బక్త విమలీకర్త్రే నమః   
 2. ఓం శ్రీ రాఘవేంద్రాయ నమః 
 3. ఓం సకలప్రదాత్రే నమః 
 4. ఓం భక్తౌఘసంభేదనదృష్టివజ్రాయ నమః 
 5. ఓం క్షమాసురేంద్రాయ నమః 
 6. ఓం హరిపాదనిషేవణాల్లబ్ధ సమస్తసంపదే నమః 
 7. ఓం దేవస్వభావాయ నమః 
 8. ఓం దివిజ ద్రుమాయ నమః 
 9. ఓం ఇష్టప్రదాత్రే నమః 
 10. ఓం భవ్య స్వరూపాయ నమః 
 11. ఓం భవదుఃఖతూల  సంఘాగ్నిచర్యాయ నమః 
 12. ఓం సుఖధైర్యశాలినే నమః 
 13. ఓం సమస్తదుష్టగ్రహనిగ్రహేశాయ నమః 
 14. ఓం దురత్యయోపప్లవసింధు సేతవే నమః 
 15. ఓం నిరస్తదోషాయ నమః 
 16. ఓం నిరవద్యదేహాయ నమః 
 17. ఓం ప్రత్యర్థిమూకత్వ నిదానభాషాయ నమః 
 18. ఓం విద్యత్పరిజ్ఞేయమహావిశేషాయ నమః 
 19. ఓం వాగ్వైఖరీ నిర్జిత భవ్యశేషాయ నమః 
 20. ఓం సంతానసంపత్పరిశుద్ధ భక్తి విజ్ఞాన వాగ్గేహసుపాటవాదిదాత్రే నమః 
 21. ఓం శరీరోళత్ధసమస్తదోషహంత్రే నమః 
 22. ఓం శ్రీ గురురాఘవేంద్రాయ నమః 
 23. ఓం తిరస్కృతసురనదీజల పాదోదక మహిమావతే నమః 
 24. ఓం దుస్తాపత్రయనాశనాయ నమః 
 25. ఓం మహావంధ్యాసుపుత్రదాయ నమః 
 26. ఓం వ్యంగ్యస్వంగసమృద్ధిదాయ నమః 
 27. ఓం గ్రహపాపహాయ నమః 
 28. ఓం అసహాయాయ నమః 
 29. ఓం దురితకాననదావ భూతస్వభక్త దర్శనాయ నమః 
 30. ఓం సర్వతంత్రస్వతంత్రాయ నమః 
 31. ఓం శ్రీమధ్వమతవర్ధనాయ నమః 
 32. ఓం శ్రీవిజయేంద్రకరాబ్జోత్థ  సుధీంద్రవరపుత్రకాయ నమః
 33. ఓం యతిరాజయే  గురవే నమః 
 34. ఓం భయాపహాయ నమః
 35. ఓం జ్ఞానభక్తిసుపుత్రాయుర్యశః శ్రీపుణ్యవర్ధనాయ నమః
 36. ఓం ప్రతివాదిజయస్వాంత భేద చిహ్నార్దరాయ నమః 
 37. ఓం సర్వవిద్యాప్రవీణాయ నమః 
 38. ఓం అపరోక్షీకృతశ్రీశాయ నమః 
 39. ఓం అపేక్షిత ప్రదాత్రే నమః 
 40. ఓం దయాదాక్షిణ్య వైరాగ్య వాక్ఫాటవముఖాంకితాయ నమః
 41. ఓం శాపానుగ్రహశక్తాయ నమః 
 42. ఓం అజ్ఞానవిస్మృతి భ్రాంతి సంశయా ప స్మృతిక్షయదోష నాశకాయ నమః 
 43. ఓం అష్టాదక్షరజ పేష్టార్ధ ప్రదాత్రే నమః 
 44. ఓం అధ్యాత్మీయ సముద్భవ కాయజదోషహంత్రే నమః 
 45. ఓం సర్వపుణ్యార్థ ప్రదాత్రే నమః 
 46. ఓం కాలత్రయ ప్రార్ధనాకర్త్రెహికా ముష్మిక సర్వేష్టప్రదాత్రే నమః 
 47. ఓం అగమ్యమహిమ్నే నమః
 48. ఓం మహాయశే నమః నమః
 49. ఓం మధ్యమతదుగ్ధాబ్దిచంద్రాయనమః 
 50. ఓం అనఘాయ నమః 
 51. ఓం యధాశక్తి ప్రదక్షిణకృతసర్వ యాత్రా ఫలదాత్రే నమః 
 52. ఓం శిరోధారణ సర్వతీర్ధస్నాన ఫలదాతృ స్వబృందావనగత జలాయ నమః 
 53. ఓం నమఃకరణ సర్వాభీష్ఠదాత్రే నమః 
 54. ఓం సంకీర్తన వేదాద్యర్ధజ్ఞానదాత్రే నమః 
 55. ఓం సంసారమగ్నజనోద్దారకర్త్రే నమః 
 56. ఓం కుష్ఠాదిరోగనివర్తకాయ నమః 
 57. ఓం అంధదివ్యదృష్టిదాత్రే నమః 
 58. ఓం ఏడమూకవాక్పతిత్వ ప్రదాత్రే నమః 
 59. ఓం పూర్ణాయుఃప్రదాత్రే నమః 
 60. ఓం పూర్ణసంపత్ర్పదాత్రే నమః 
 61. ఓం కుక్షిగతసర్వదోషఘ్నౌ నమః 
 62. ఓం పంగుఖంజసమీచానావయవదాత్రే నమః 
 63. ఓం భూతప్రేతపిశాచాదిపీడాఘ్నేనమః 
 64. ఓం దీపసంయోజనజ్ఞానపుత్రదాత్రే నమః 
 65. ఓం భవ్యజ్ఞానభక్త్యాదివర్ధనాయనమః 
 66. ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః 
 67. ఓం రాజచోరమహావ్యాఘ్ర సర్పనక్రాది పీడనఘ్నే నమః 
 68. ఓం స్వస్తోత్రపఠనే ష్టార్ధన సమృద్ధిదాయ నమః
 69. ఓం ఉద్యత్ప్రద్యోతనధర్మ కూర్మాసన స్థాయ నమః 
 70. ఓం ఖద్యఖద్యోతనద్యోతప్రతాపాయ నమః 
 71. ఓం శ్రీరామమానసాయ నమః 
 72. ఓం ధృతకాషాయవసనాయ నమః 
 73. ఓం తులసీహారవక్షసే నమః 
 74. ఓం దోర్దండవిలసద్దండక మండల విరాజితాయ నమః 
 75. ఓం అభయజ్ఞానముద్రాక్షమాలా శీలకరాంబుజాయ నమః 
 76. ఓం యోగీంద్రవంద్యపాదాబ్జాయ నమః 
 77. ఓం పాపాద్రిపాటనవజ్రాయ నమః 
 78. ఓం క్షమాసురగణాధీశాయ నమః 
 79. ఓం హరిసేవాలబ్ధసర్వసంపదే నమః 
 80. ఓం తత్త్వ ప్రదర్శకాయ నమః 
 81. ఓం ఇష్ట ప్రదానకల్పద్రుమాయ నమః 
 82. ఓం శ్రుత్యర్థబోధకాయ నమః 
 83. ఓం భవకృతే నమః 
 84.  బహువాదివిజయినే నమః 
 85. ఓం పుణ్యవర్ధనపాదాబ్జాభిషేకం జలసంచయాయ నమః 
 86. ఓం ద్యునదీతుల్యసద్గుణాయ నమః 
 87. ఓం భక్తౌఘవిధ్వంసకరనిజమూర్తి ప్రదర్శకాయ నమః 
 88. ఓం జగదుర్గవే నమః
 89. ఓం కృపానిధయే నమః 
 90. ఓం సర్వశాస్త్ర విశారదాయ నమః 
 91. ఓం నిఖిలేంద్రియదోషఘ్నే నమః 
 92. ఓం అష్టాక్షరమనూదితాయ నమః 
 93. ఓం సర్వసౌఖ్యకృతే నమః 
 94. ఓం మృతపోతప్రాణాదాత్రే నమః 
 95. ఓం వేదిస్థపురుషోజ్జీవినే నమః 
 96. ఓం వహ్నిస్థమాలికోద్దర్త్రే నమః 
 97. ఓం సమగ్రటీకావ్యాఖ్యాతే నమః 
 98. ఓం భాట్టసంగ్రహకృతే నమః 
 99. ఓం సుధాపరిమళోద్ధర్త్రే నమః 
 100. ఓం అపస్మారాపహర్తె నమః 
 101. ఓం ఉపనిషత్ఖండార్థకృతే నమః
 102. ఓం ఋగ్వ్యాఖ్యాననకృదాచార్యాయ నమః
 103. ఓం మంత్రాలయనివాసినే నమః
 104. ఓం న్యాయముక్తావలీకర్త్రే నమః
 105. ఓం చంద్రికావ్యాఖ్యాకర్త్రే నమః
 106. ఓం సుతంత్రదీపికాకర్త్రేనమః
 107. ఓం గీతార్థసంగ్రహకృతే నమః
 108. ఓం రాం రాఘవేంద్రాయ నమః

|| శ్రీ రాఘవేంద్రాష్టోత్తర శతనామావళి సమాప్తం ||