శ్రీ కాత్యాయనీ అష్టోత్తర శతనామావళి

Sri Katyayani Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం కల్యాణ్యై నమః
 2. ఓం త్రిపురాయై నమః
 3. ఓం బాలాయై నమః
 4. ఓం మాయాయై నమః
 5. ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః
 6. ఓం సుందర్యై నమః
 7. ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః
 8. ఓం క్లీంకార్యై నమః
 9. ఓం సర్వమంగళాయైనమః
 10. ఓం హ్రీంకార్యై నమః
 11. ఓం స్కందజనన్యై నమః
 12. ఓం పరాయై నమః
 13. ఓం పంచదశాక్ష్యే నమః
 14. ఓం త్రిలోక్యమోహనాధీశాయై నమః
 15. ఓం సర్వాశాపూరవల్లభాయై నమః
 16. ఓం సర్వసంక్షోభణాధీశాయై నమః
 17. ఓం సర్వసౌభాగ్య వల్లభాయై నమః
 18. ఓం సర్వార్థసాధకాధీశాయై నమః
 19. ఓం సర్వారక్షకారాధిపాయై నమః
 20. ఓం సర్వరోగహరాధీశాయై నమః
 21. ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాధిపాయై నమః
 22. ఓం సర్వానందమయాధీశాయై నమః
 23. ఓం యోగినీచక్రనాయికాయై నమః
 24. ఓం భక్తానురక్తాయై నమః
 25. ఓం రక్తాంగై నమః
 26. ఓం శంకరార్థశరీరణ్యై నమః
 27. ఓం పుష్పబాణేక్షుకోదండ నమః
 28. ఓం పాశాంకుశకరాయై నమః
 29. ఓం ఉజ్జ్వలాయై నమః
 30. ఓం సచ్చిదానందలహ్యై నమః
 31. ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః
 32. ఓం పరమేశ్వర్యై నమః
 33. ఓం అనంగకుసుమోద్యానాయై నమః
 34. ఓం చక్రేశ్యై నమః
 35. ఓం భువనేశ్వర్యై నమః
 36. ఓం గుప్తాయై నమః
 37. ఓం గుప్తతరాయై నమః
 38. ఓం నిత్యాయై నమః
 39. ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః
 40. ఓం మదద్రవాయై నమః
 41. ఓం మోహిన్యై నమః
 42. ఓం పరమానందదాయై నమః
 43. ఓం కామేశ్యై నమః
 44. ఓం తరుణీకలాయై నమః
 45. ఓం కలావత్యై నమః
 46. ఓం భగవత్యై నమః
 47. ఓం పద్మరాగకిరీటికాయై నమః
 48. ఓం రక్తవస్త్రయై నమః
 49. ఓం రక్తభూషాయై నమః
 50. ఓం రక్తగంధానులేపనాయై నమః
 51. ఓం సౌగంధికకలసద్వేణ్యై నమః
 52. ఓం మంత్రిణ్యై నమః
 53. ఓం తంత్రరూపిణ్యై నమః
 54. ఓం తత్వమధ్యై నమః
 55. ఓం సిద్ధాంతపురవాసిన్యై నమః
 56. ఓం శ్రీమత్యై నమః
 57. ఓం చిన్మమయ్యై నమః
 58. ఓం దేవ్యై నమః
 59. ఓం కౌళిన్యై నమః
 60. ఓం పరదేవతాయై నమః
 61. ఓం కైవల్యరేఖాయై నమః
 62. ఓం వశిన్యై నమః
 63. ఓం సర్యైశ్వర్యై నమః
 64. ఓం సర్వమాతృకాయై నమః
 65. ఓం విష్ణుస్వస్తే నమః
 66. ఓం వేదమథ్యై నమః
 67. ఓం సర్వసంతత్ ప్రదాయన్న్యై నమః
 68. ఓం కింకరీభూత గీర్వాణ్యై నమః
 69. ఓం సుధావాపీ వినోదిన్యై నమః
 70. ఓం మణిపురసమాసీనాయై నమః
 71. ఓం అనాహతాబ్ద నివాసిన్యై నమః
 72. ఓం విశుద్ధచక్రనిలయాయై నమః
 73. ఓం ఆజ్ఞాపద్మనివాసిన్యై నమః
 74. ఓం అష్టత్రిశత్ కలామూల్యై నమః
 75. ఓం సుషుమ్నా ద్వారమధ్యగాయై నమః
 76. ఓం యోగీశ్వరమనోధ్యేయాయై నమః
 77. ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః
 78. ఓం చతుర్భుజాయై నమః
 79. ఓం చంద్రచూడాయై నమః
 80. ఓం పురాణాగమరూపిణ్యై నమః
 81. ఓం ఓంకార్యై నమః
 82. ఓం విమలాయై నమః
 83. ఓం విద్యాయై నమః
 84. ఓం పంచబ్రహ్మరూపిణ్యై నమః
 85. ఓం భూతేశ్వర్యై నమః
 86. ఓం భూతమద్యై నమః
 87. ఓం పంచాశత్ పీఠరూపిణ్యై నమః
 88. ఓం షోడాన్యాసమహారూపాయై నమః
 89. ఓం కామాక్షే నమః
 90. ఓం దశమాతృకాయై నమః
 91. ఓం ఆధారశక్తేయై నమః
 92. ఓం అరుణాయై నమః
 93. ఓం లక్ష్మై నమః
 94. ఓం త్రిపురభైరవ్యై నమః
 95. ఓం రహఃపూజాసమాలోలాయై నమః
 96. ఓం త్రికోణ మధ్య నిలయాయై నమః
 97. ఓం బిందుమండల నిలయాలై నమః
 98. ఓం వసుకోణపురావాసాయై నమః
 99. ఓం దశార్ద్వయవాసిన్యై నమః
 100. ఓం చతుర్దశారచక్రస్తాయై నమః
 101. ఓం వసుపద్మనివాసిన్యై నమః
 102. ఓం స్వరాబ్జపత్రనివాసిన్యై నమః
 103. ఓం వృత్తత్రయనివాసిన్యై నమః
 104. ఓం చతురస్త్ర స్వరూపాస్యాయై నమః
 105. ఓం నవచక్ర స్వరూపణ్యై నమః
 106. ఓం మహానిత్యాయై నమః
 107. ఓం విజయాయై నమః
 108. ఓం కాత్యాయణ్యై నమః

 || శ్రీ కాత్యాయనీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||