శ్రీ  బుద్ధ అష్టోత్తరశతనామావలిః

Sri Buddha Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం బుద్ధాయ నమః
 2. ఓం బుధజనానందినే నమః
 3. ఓం బుద్ధిమతే నమః
 4. ఓం బుద్ధిచోదనాయ నమః
 5. ఓం బుద్ధప్రియాయ నమః
 6. ఓం బుద్ధషట్కాయ నమః
 7. ఓం బోధితాద్వైతసంహితాయ నమః
 8. ఓం బుద్ధిదూరాయ నమః
 9. ఓం బోధరూపాయ నమః
 10. ఓం బుద్ధసర్వాయ నమః 
 11. ఓం బుధాంతరాయ నమః
 12. ఓం బుద్ధికృతే నమః
 13. ఓం బుద్ధివిదే నమః
 14. ఓం బుద్ధయే నమః
 15. ఓం బుద్ధిభిదే నమః
 16. ఓం బుద్ధిపతే నమః
 17. ఓం బుధాయ నమః
 18. ఓం బుద్ధ్యాలయాయ నమః
 19. ఓం బుద్ధిలయాయ నమః
 20. ఓం బుద్ధిగమ్యాయ నమః
 21. ఓం బుధేశ్వరాయ నమః
 22. ఓం బుద్ధ్యకామాయ నమః
 23. ఓం బుద్ధవపుషే నమః
 24. ఓం బుద్ధిభోక్త్రే నమః
 25. ఓం బుధావనాయ నమః
 26. ఓం బుద్ధిప్రతిగతానందాయ నమః
 27. ఓం బుద్ధిముషే నమః
 28. ఓం బుద్ధిభాసకాయ నమః
 29. ఓం బుద్ధిప్రియాయ నమః
 30. ఓం బుద్ధ్యవశ్యాయ నమః 
 31. ఓం బుద్ధిశోధినే నమః
 32. ఓం బుధాశయాయ నమః
 33. ఓం బుద్ధీశ్వరాయ నమః
 34. ఓం బుద్ధిసఖాయ నమః
 35. ఓం బుద్ధిదాయ నమః
 36. ఓం బుద్ధిబాంధవాయ నమః
 37. ఓం బుద్ధినిర్మితభూతౌఘాయ నమః
 38. ఓం బుద్ధిసాక్షిణే నమః
 39. ఓం బుధోత్తమాయ నమః
 40. ఓం బహురూపాయ నమః
 41. ఓం బహుగుణాయ నమః
 42. ఓం బహుమాయాయ నమః
 43. ఓం బహుక్రియాయ నమః
 44. ఓం బహుభోగాయ నమః
 45. ఓం బహుమతాయ నమః
 46. ఓం బహునామ్నే నమః
 47. ఓం బహుప్రదాయ నమః
 48. ఓం బుధేతరవరాచార్యాయ నమః
 49. ఓం బహుభద్రాయ నమః
 50. ఓం బహుప్రధాయ నమః 
 51. ఓం బృందారకావనాయ నమః
 52. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 53. ఓం బ్రహ్మదూషణకైతవాయ నమః
 54. ఓం బ్రహ్మైశ్వర్యాయ నమః
 55. ఓం బహుబలాయ నమః
 56. ఓం బహువీర్యాయ నమః
 57. ఓం బహుప్రభాయ నమః
 58. ఓం బహువైరాగ్యభరితాయ నమః
 59. ఓం బహుశ్రియే నమః
 60. ఓం బహుధర్మవిదే నమః 
 61. ఓం బహులోకజయినే నమః
 62. ఓం బంధమోచకాయ నమః
 63. ఓం బాధితస్మరాయ నమః
 64. ఓం బృహస్పతిగురవే నమః
 65. ఓం బ్రహ్మస్తుతాయ నమః
 66. ఓం బ్రహ్మాదినాయకాయ నమః
 67. ఓం బ్రహ్మాండనాయకాయ నమః
 68. ఓం బ్రధ్నభాస్వరాయ నమః
 69. ఓం బ్రహ్మతత్పరాయ నమః
 70. ఓం బలభద్రసఖాయ నమః 
 71. ఓం బద్ధసుభద్రాయ నమః
 72. ఓం బహుజీవనాయ నమః
 73. ఓం బహుభుజే నమః
 74. ఓం బహిరంతస్థాయ నమః
 75. ఓం బహిరింద్రియదుర్గమాయ నమః
 76. ఓం బలాహకాభాయ నమః
 77. ఓం బాధాచ్ఛిదే నమః
 78. ఓం బిసపుష్పాభలోచనాయ నమః
 79. ఓం బృహద్వక్షసే నమః
 80. ఓం బృహత్క్రీడాయ నమః 
 81. ఓం బృహద్రుమాయ నమః
 82. ఓం బృహత్ప్రియాయ నమః
 83. ఓం బృహత్తృప్తాయ నమః
 84. ఓం బ్రహ్మరథాయ నమః
 85. ఓం బ్రహ్మవిదే నమః
 86. ఓం బ్రహ్మపారకృతే నమః
 87. ఓం బాధితద్వైతవిషయాయ నమః
 88. ఓం బహువర్ణవిభాగహృతే నమః
 89. ఓం బృహజ్జగద్భేదదూషిణే నమః
 90. ఓం బహ్వాశ్చర్యరసోదధయే నమః 
 91. ఓం బృహత్క్షమాయ నమః
 92. ఓం బహుకృపాయ నమః
 93. ఓం బహుశీలాయ నమః
 94. ఓం బలిప్రియాయ నమః
 95. ఓం బాధితాశిష్టనికరాయ నమః
 96. ఓం బాధాతీతాయ నమః
 97. ఓం బహూదయాయ నమః
 98. ఓం బాధితాంతశ్శత్రుజాలాయ నమః
 99. ఓం బద్ధచిత్తహయోత్తమాయ నమః
 100. ఓం బహుధర్మప్రవచనాయ నమః 
 101. ఓం బహుమంతవ్యభాషితాయ నమః
 102. ఓం బర్హిర్ముఖశరణ్యాయ నమః
 103. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
 104. ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః
 105. ఓం బ్రహ్మస్తుతాయ నమః
 106. ఓం బ్రహ్మబంధవే నమః
 107. ఓం బ్రహ్మసువే నమః
 108. ఓం బ్రహ్మశాయ నమః 

|| ఇతి శ్రీ  బుద్ధ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||